Hormonální antikoncepce

1 Biologie hormonů

Hormony (od řeckého hormaó = budím k činnosti) jsou chemické sloučeniny, tvořené ve specializovaných tkáních organismu (endokrinní žlázy) a působící na vzdálené orgány.
Jsou to tedy biochemické nositele informací v organismu.
Termín HORMON poprvé použili v roce 1904 W. Bayliss a E. Starling.
Endokrinní systém se svými hormony patří mezi tři základní systémy přenosu informací a regulací společně s imunitním a nervovým systémem, který řídí mimo jiné právě systém endokrinní.
Narozdíl od posledních dvou zmíněných tělesných systémů, které jsou schopny velmi rychlé reakce na podnět, zasahuje endokrinní systém většinou do činnosti organismu pomaleji a často v mnohem delším a širším dopadu. Výjimku však tvoří například takřka okamžité vyplavení hormony adrenalinu při stresové situaci. Dá se však říci, že obecně vzato jsou hormonální změny v organismu záležitostí relativně delšího časového rozpětí, které mnohdy činí i několik hodin

Hormony mohou působit na celý organismus (hormony systémové), případně jen lokálně (hormony lokální) nebo na sousední struktury.

1.1.1. Hormony žláz

Hormony jsou tvořeny a produkovány žlázami s vnitřní sekrecí - tzv. endokrinními žlázami. Tyto žlázy jsou rozmístěny v celém těle a tvoří jakousi vzájemně propojenou hierarchii, na jejímž vrcholu stojí hypotalamus, který produkuje nejen uvolňující a inhibující faktory, ale vytváří i oxytocin a vazopresin, což jsou hormony působící na periferní tkáně.
Hypofýza uvolňuje růstový hormon a mnoho dalších hormonů, které po přijetí z hypotalamu řídí regulaci funkce mnoha ostatních ,,podřadných,, žláz. Právě zmiňovaný oxytocin a vazopresin se prostřednictvím hypofýzy dostává přímo do cílových tkání.
Mezi cílové endokrinní žlázy patří štítná žláza (tyroxin, trijodthyronin, kalcitonin) , která má velký vliv na fungování metabolismu, nadledviny (adrenalin, noradrenalin, kortisol, aldosteron), produkující steroidní hormony a také pohlavní žlázy, jejichž hormonální funkci budou věnovány následující kapitoly.
Ne všechny endokrinní žlázy však spadají do tohoto systému řízeného hyptalamem. Některé z nich jsou do jisté míry autogamní a svou činnost regulují podle změny vnitřního prostředí organismu (tzv. homeostázy). Mezi tyto žlázy patří například slinivka břišní - pankreas (Langerhansovy ostrůvky), která secernuje inzulin a glukagon na základě zaznamenaných odchylek od rovnovážného stavu hladiny glukózy v krvi.
Příštítná tělíska a parafolikulární buňky štítné žlázy (parathormon) se řídí změnami hladiny plazmatického vápníku.
Mezi orgány s endokrinní funkcí lze také zařadit srdce, endotelie a mnoho dalších orgánů.

1.1.2 Tkáňové hormony

V některých případech není produkce hormonů vázána na přesně ohraničenou žlázu s vnitřním vyměšováním, ale uskutečňuje se rozptýleně v některých tkáních (např. v trávicí trubici). Některé z těchto hormonů lze potom nazvat hormony tkáňové.
Hormony, které působí přímo v místě svého vzniku lze označit jako parahormony, z nichž některé mají autokrinní účinky, tj. ovlivňují přímo orgán, ve kterém vznikají.

obr. 1 náčrt hierarchie zmiňovaných žláz s vnitřní sekrecí

HYPOTALAMUS
účinky uvolňujících hormonů

HYPOFÝZA
přední lalok střední lalok zadní lalok
STH, ACTH, THS, MSH oxytocin, vazopresin
Gonadotropiny

trofické účinky na cílové endokrinní žlázy

Nadledvina Tyreoidea Pohlavní žlázy

účinky na cílovou tkáň

**************************************************************
Pankreas Příštítná tělíska Parafolikulární buňky štítné žlázy

1.2 Chemické složení hormonů
Podle chemického složení můžeme rozdělit hormony do několika skupin:

Peptidy a bílkoviny (uvolňující hormony hypotalamu, ACTH, růstový hormon, vazopresin,
inzulin, oxytocin, glukagon aj. )
Tyto hormony se tvoří v příslušných endokrinních buňkách z větších molekul. Jedná se o neurohormony všech obratlovců, jejichž složení se však mezi jednotlivými živočišnými druhy může lišit. Například růstový hormon (STH) je pro každý jednotlivý druh živočicha velmi specifický. S výjimkou právě růstového hormonu je působení hormonů této skupiny velice rychlé.

Glykoproteiny ( gonadotropiny, TSH)
Mají velkou molekulovou hmotnost, protože kromě bílkovinné složky obsahují i složku cukernou.

Steroidy (hormony kůry nadledvin, pohlavní hormony, svlékací hormon hmyzu)
Jsou to lipofilní hormony, mající schopnost pronikat plazmatickou membránou. Působí na cytoplazmatické receptory a výrazně ovlivňují transkripci DNA. Působí velmi dlouho a jejich účinek se projevuje po relativně dlouhé době (řádově jde až o dny)

Nízkomolekulární hormony odvozené od tyrosinu (hormony dřeně nadledvin - katecholaminy, hormony štítné žlázy)
Účinky katecholaminů nastupují během sekund, kdežto hormony štítné žlázy nastupují velmi pomalu a dlouhodobě.

1.2. Mechanismus účinku hormonů

Cirkulující hormon podřízené žlázy často inhibuje sekreci hormonu žlázy nadřazené. Jedná se o tzv. zpětnovazebné regulační mechanismy. Například hormony hypotalamu, hypofýzy a nadledvin se vzájemně secernují v závislosti na stresové situaci. Stejnou regulační funkci může mít i kolísání vnitřní rovnováhy- homeostázy, hladin stopových prvků v krvi a podobně.
V této cirkulaci nacházíme volné i na proteiny vázané hormony. Účinnost však byla prokázána pouze u volných hormonů.

Hormony se po svém uvolnění do krve dostávají do cílových tkání, kde se váží na receptory.
Za receptory můžeme označit bílkovinné molekuly s jistou specifitou, ovlivňující navazované hormony. Tyto receptory jsou tedy konkrétně určeny pro jistý druh hormonu. Vyskytují se buď na povrchu buněk (např. inzulin) nebo přímo v buněčném jadře.(steroidní hormony, hormony štítné žlázy)

Rychlost a délka působení hormonů závisí především na typu mechanismu jejich účinku.
Hormony působí:
1. přímo - hormon proniká do buňky, váže se na receptor v cytoplazmě, vzniká hormon - receptorový komplex, který ovlivňuje syntézu bílkovin
2. nepřímo - hormon se váže na receptor v cytoplazmatické membráně, vzniká hormon - receptorový komplex,který ovlivňuje propustnost biomembrány pro určité látky
U homonů stimulujících iontové kanálky (např. hormony řídící svou činnost podle koncentrace kaiontů vápníku)se jedná o skutečně okamžité působení. Hormony působící prostřednictvím druhých poslů vykazují účinnost až během několika sekund či minut. Hormony mající vliv na transkripci DNA, měnící genovou expresi, jsou závislé na funkčních proteinech a jejich efekt nastupuje později.

Hormony přes své receptory vyvolávají další složité děje, vedoucí ke změnám, či růstu cílových buněk. Fakt, že přebytek některých hormonů ovlivňuje nadměrný růst buněk, potvrzuje předpoklad moderní endokrinologie, zabývající se vlivem nadbytku hormonů (především pohlavních) a jeho vlivu na vznik některých nádorů.

2 Pohlavní hormony

2.1. Mužské pohlavní hormony

2.2.1 Androgeny

Jedná se o mužské pohlavní hormony vytvářené převážně ve varlatech, méně pak v nadledvinách. Androgeny kontrolují vývoj mužských sekundárních pohlavních znaků a společně s FHS* tvorbu spermií.
Androgenní léčiva se podávají mužům při hypogonadistických poruchách. Při delším podávání dochází k úpravě všech testikulárních funkcí s výjimkou spermatogeneze.
Přirozené hormony jsou rychle degradovány a proto se pro léčebné účely používají např. estery testosteronu, které uvolňují hormon do cirkulace pomaleji)
Androgeny mají rovněž anabolické účinky. Přípravky na bázi androgenů jsou často používány např. v kulturistice, neboť mají velký vliv na proteinogenezi a výrazně stimulují růst svalové hmoty.

Testosteron
Mužský pohlavní hormon (androgen),který vzniká ve varlatech (v Leydigových buňkách).
U žen se malé množství androgenu tvoří v nadledvinách i ovariích.
V době vývoje plodu má vliv na vznik mužských pohlavních orgánů (penis, šourek aj.). V dětství se jeho tvorba pozastavuje a jeho hladina na několik let stagnuje.
Později jeho tvorba stoupá opět až v pubertě, kdy se testosteron podílí na vývoji sekundárních pohlavních znaků (růst, vývoj svalstva, hrubší kůže, změna hlasu, psychické změny, vývoj ochlupení i změna hranice vlasů na hlavě ). Je nezbytný pro správnou tvorbu spermií. Je možné jej podat v lékové formě, stejně jako je možné některými léky (antiandrogeny) tlumit jeho účinky.
Mezi nežádoucí účinky tohoto hormonu se řadí účinky virilizační (s výjimkou pozitivních účinků na mužský hypogonadismus), feminizační (v případě vzniku nadměrného množství estrogenních metabolitů a jejich působení na estrogenní receptory, např. gynekomastie).
Z dosud neprobádané příčiny mže testosteron působit i toxicky, přičemž může být jeden ze spouštěcích faktorů vzniku některých onemocnění (edém, žloutenka, jaterní karcinom)

Tvorba testosteronu je řízena hypofyzárním hormonem LH*. V citlivých tkáních se mění na účinnější dihydrotestosteron (tuto přeměnu inhibuje finasterid, který se užívá v léčbě hyperplazie prostaty). Testosteron i jeho metabolity se rozkládají převážně v játrech.
V řadě periferních tkání je testosteron přeměňován aromatázou na estradiol.

Vztah mezi androgeny a gonadotropiny
LH - luteinizační hormon podvěsku mozkového
FSH - folikly (ovariální) stimulující hormon podvěsku mozkového
Tyto dva hormony společně regulují funkce varlat a spermatogenezi.
Růstový hormon působí na tyto funkce synergisticky, zatímco estrogeny antagonisticky.

2.1.2. Antiandrogeny

Jsou to látky steroidní i nesteroidní povahy, které zabraňují účinku androgenů navázaných na receptorech cílových buněk.Používají se zejména k léčbě karcinomu prostaty.
Mezi nejužívanější antiandrogeny patří např. Flutamid, Bikaluamid, Nilutamid - nesteroidní antiandrogeny používané zejména při pokročilé rakovině prostaty.

2.1.3. Anabolické steroidy

Jde o syntetické steroidy blízké androgenům se zvýrazněnými anabolickými účinky.
Používají se u případů zvýšeného rozkladu bílkovin, při zvýšené produkci glukokortikoidů a onemocnění svalů a některých vnitřních orgánů.
Nejznámější představitel anabolických steroidních hormonů je nandrolon, používaný k léčbě osteoporózy a těžké anémie.
Tyto steroidní hormony jsou hojně zneužívány sportovci, ale ve větších koncentracích mohou mít závažné toxické účinky, vedoucí např. k poškození jater.
Jejich podávání je také běžné při léčbě gynekomastie (ženské rysy u mužů při nadbytku estrogenních metabolitů)

obr. 2 Testosteron obr. 3 Nortestosteron

2.2 Ženské pohlavní hormony

2.2.1. Estrogeny
Ženské pohlavní hormony, tvořené především ve vaječnících (rovněž jsou tvořeny v kůře nadledvin a v tukové tkáni).
Patří k steroidním hormonům. Jejich hladina u dospělé ženy kolísá s menstruačním cyklem.
V pubertě jsou estrogeny zodpovědné za růst pohlavních orgánů (dělohy, pochvy) a vývoj druhotných pohlavních znaků (typické rozložení tuku, vývoj prsů, ženský typ ochlupení, vlasová hranice). Během menstruačního cyklu vedou k růstu endometria (děložní sliznice) a jeho přípravě na přijetí (nidaci) oplodněného vajíčka.
Přirozeným hormonem ovariálních fotikulů je zejména estradiol, který je z přirozeně se vyskytujících látek nejúčinnější.
V játrech se oxiduje na estron, který má přibližně 8x nižší účinnost než před oxidací. Dále se hydratuje na estriol s nejmenší účinností.

Z celkových účinků vedou estrogeny k zadržení vody a sodíku a výrazně zvyšují obsah bílkovin a snižují množství cholesterolu v krvi (čímž se vysvětluje nižší výskyt aterosklerózy u žen než u mužů).
Podporují také tvorbu kostní hmoty (prevence proti osteoporóze), zvyšují libido a ovlivňují psychiku. V lékové formě se v některých případech hormonální nerovnováhy podávají po přechodu, při poruchách ovarií, při nádorech prostaty a samozřejmě jako základní složka antikoncepčních přípravků.

Existují i estrogeny syntetické, které připravuje farmaceutický průmysl.
Syntetické estrogeny (např. ethinylestradiol) jsou rovněž součástí kontraceptiv. Jejich působení je naopak nežádoucí např. u rakoviny prsu nebo dělohy, jejíž růst mohou podporovat. V takových případech se podávají léky, které jejich tvorbu tlumí (antiestrogeny).

Syntetický estradiol se připravuje zpravidla v kombinaci s kyselinou benzoovou, propionovou nebo valerovou. (estradiol varelát, propionát, benzoát)
Syntetický 17- ethinylestradiol je 10x účinější než estradiol přírodní.

obr.4 Estradiol, estriol, estron

2.2.2. Gestageny, Progestiny

Jsou to látky, jejichž hlavním účinkem je sekreční přeměna endometria jako příprava na těhotenství (gestaci) (děloha je připravena k výživě oplodněného vajíčka, děložní hrdlo se zužuje a cervikální hlen se stává viskóznějším, nedochází k dalšímu uvolnění vajíčka - ovulaci) a jeho udržování.
Patří ke skupině steroidních hormonů a označují se také jako C21 steroidy.
Mají substituovány tři vodíky methylovou skupinou, a to na C10, C13, C17, a jsou vybaveny 21 uhlíkovými atomy.
Nejdůležitějším gestagenem je progesteron a jeho metabolit pregnandiol..
Vznikají ve větším množství ve vaječnících ve žlutém tělísku (corpus luteum) ve druhé polovině menstruačního cyklu a po oplodnění i v placentě.
Jsou odbourávány (stejně jako ostatní steroidní hormony) v játrech, vázány na kyselinu sírovou a glukuronovou.
Gestageny ovlivňují i přípravu mléčné žlázy ke kojení a mají celkové účinky (zvyšují teplotu, způsobují větší vylučování vody a sodíku atd.).
Léčebně se kromě progesteronu využívají i uměle vyrobené gestageny.
(U hrozících potratů, poruch krvácení a jako antikoncepční tablety.) Zkoumá se jejich ochranný vliv proti vzniku některých gynekologických nádorů.

obr. 5 Progesteron, pregnandiol

3. Antikoncepce

3.1 Biologie menstruačního cyklu

Každý měsíc dochází u ženy k hormonálním změnám, které mají tělo připravit na přijetí oplodněného vajíčka. Podvěsek mozkový hypofýza začne na příkaz mozku na začátku menstruačního cyklu vyměšovat zvláštní ženské hormony,které putují krevním oběhem až do vaječníků.
Vaječníky zareagují na tyto hormony jednak tím, že zvýší produkci ženského pohlavního hormonu estrogenu a jednak tím, že v jednom vaječníku začne dozrávat vajíčko.
Folikulární fáze (trvá 12 - 14 dnů)
V této době zraje a roste folikul, který je v podstatě žlázou s vnitřní sekrecí.Ve dvou maximech pak vydává do krve estrogeny:
13. den po prvním dni poslední menstruace, čili těsně před nástupem ovulace (kolem 14.dnu),
poté až přibližně 20. den menstruačního cyklu za plného rozvoje žlutého tělíska.
Za dobu celého cyklu se vytvoří přibližně 20 - 30 mg estrogenů.
Tato fáze končí puknutím folikulu (ovulací), kdy dojde k vypuzení vajíčka z vaječníků za vyloučení zvláštní tekutiny.
Tato tekutina (asi 10-15ml), která je spolu s vajíčkem vystříknuta na vaječník obsahuje miliony buněk, které vytvářely hormony (převážně estrogen) a obsahuje také chemické látky, které způsobí rytmické stahy vejcovodu,které napomáhají zachycení vajíčka a jeho přesunu vejcovodem do děložní dutiny.
Luterální fáze
Prasklý folikul se přemění na tzv. žluté tělísko (které je endokrinní žlázou) a začíná produkovat velké množství dalšího ženského pohlavního hormonu progesteronu, kterého se během této fáze cyklu uvolní asi 200 mg.
Díky tomuto hormonu dochází v těle ženy k mnoha změnám. Tělo ženy je připravováno na případné zahnízdění oplodněného vajíčka za zbytnění děložní sliznice.

Uvolněné vajíčko musí být oplodněno během následujících 12-24 hodin po uvolnění z folikulu. Pokud dojde v této době k proniknutí spermie do vajíčka, dojde k jeho oplodnění, jinak neoplodněné vajíčko zaniká a s následující menstruací je vyloučeno z těla ženy.
Cyklus se periodicky opakuje až do oplodnění vajíčka.

Menstruace je vyloučení děložní sliznice, trvající průměrně 5 dnů.
a) Nedojde-li k oplodnění vajíčka, prudce poklesne hladina estrogenů a progesteronu, což vede k prudké sekreci FSH, nádsledkem čehož dojde ke zvětšení několika fotikulů.
b)Tímto okamžikem nastává začátek luterální fáze, kdy se začne vytvářet žluté tělísko jako endokrinní orgán, vytvářející progesteron.
c) Čím víc progesteronu je uvolňováno, tím více se snižuje hladina estrogenů.
Následuje ovulace, při níž dochází ke zvýšení tělesné teploty až o 0.5 stupně, která se udržuje až do prudkého poklesu hladiny progesteronu při neoplodnění vajíčka.
Měřením bazální teploty lze tedy se solidní přesností (u pravidelného cyklu) odhadnout dobu plodnosti a neplodnosti ženy. O této metodě antikoncepce je zmínka v další kapitole.
d) - viz. a) Pokud nenastane oplodnění v endometriu, začne žluté tělísko regredovat a zároveň klesá produkce progesteronu, díky níž dojde k odloučení děložní sliznice.

Cyklus se v ideálním případě přesně periodicky opakuje až do oplodnění vajíčka, kterých zdravá žena uvolní během života na 400.

obr. 6 Vylučování gonadotropinů, estrogenů a gestagenů v průběhu cyklu.

3.2 Metody antikoncepce

Pearl index: procento selhání
Kombinovaná hormonální antikoncepce 0,1 - 1 *(
"Minipilulka" (obsahuje pouze gestagen) 0,3 - 4
IUD (nitroděložní tělísko) 0,3 - 1
Coitus interruptus (přerušovaná soulož) 8 - 17
Coitus condomatus (s použitím kondomu) 7
Pouze spermicidy 4 - 25
Diafragma 2 - 15
Diafragma kombinovaná se spermicidem 4 - 10
Metoda plodných a neplodných dnů 15 - 35
Výplachy pochvy 36
Žádná antikoncepce 80 - 90

*( u novějších preparátů je procento selhání výrazně nižší )

Poznámky k antikoncepci související s hormonálními hladinami:
Minipilulka - př. Postinor, Micrkogynon
požívá se pouze pro postkoitální kontracepci
obsahuje velkou dávku progestinu
nutno ho dodat do několika hodin (zpravidla ve 3 -4 dávkách)

Spermicidy - obsahují účinnou složku nonoxinol, který je derivátem fenoxypolyethoxyetanolu, jenž má schopnost demobilizovat spermie.
tato antikoncepční metoda je značně nespolehlivá a slouží zpravidla pouze
k doplnění jiné antikoncepce.
Dnes je na trhu široký výběr spermicidních lubrikačních gelů s obsahem
právě této látky.

Metoda plodných a neplodných dnů - Při ovulaci dochází ke zvýšení teploty v těle ženy
až o 0.5 stupně. Pro úspěšnost této antikoncepční metody je nutné
dlouhodobé měření bazální teploty ve vagíně či konečníku. Při stoupání
této teploty až na 37.5 stupně Celsia, nastává ovulační cyklus, při kterém
je tělo ženy nejvíce připraveno k otěhotnění a je tedy nejlepší požití některé
z antikoncepčních metod.
Při spoléhání partnerů na tuto metodu, dochází často k otěhotnění díky
faktu, že spermie mají na teple životnost až týden (ve vyjímečných
případech 10 dní) a k oplodnění může tedy dojít hned při první ovulaci.

4. Hormonální antikoncepce

Byla uvedena do užití G. Pincusem, který v roce 1955 předložil první zprávu o použití steroidů k zábraně ovulace.

4.1 Antikoncepční látky

Jako antikoncepční látky používáme estrogeny nebo gestageny a jejich kombinace.
Steroidy se aplikují zpravidla ve formě:
1) kombinované - denně estrogen s gestagenem
2) sekvenční - gestagen se přidává k estrogenu až v druhé polovině cyklu
3) samotný gestagen - po celou dobu cyklu

Skupiny preparátů:
Monofázické přípravky : užívají se buď od 1. do 21. dne cyklu nebo
od 5. do 25 dne cyklu.
ženě je každý den po dobu tří týdnů podávána neměnící se dávka
estrogenu a gestagenu
Bifázické přípravky: odlišný poměr estrogenů a gestagenů se podává v první fázi 11 dní,
v druhé fázi 10 dní.
Trifázické přípravky: odlišný poměr estrogenů a gestagenů se podává v 1. fázi 6 dní
v druhé fázi 6 dní
ve třetí fázi 9 dní

O volbě jednoho z přípravků rozhoduje kromě dávky estrogenu a progestinu i androgenní aktivita v progestinech daného přípravku.

Složení přípravků kontraceptiv

Monofázické přípravky :
ethinylestradiol +
název přípravku: účinné komponenty: estrogen (mg) : progestin (mg):
Femoden + gestoden 0.03 0.075
Minulet + gestoden 0.03 0.075
Marvelon + desogestrel 0.03 0.150
Mercilon + desogestrel 0.02 0.150
Gravistat 125 + levonorgestrel 0.05 0.125
Neogest + levonorgestrel 0.03 0.150
Cilest + norgestimat 0.035 0.250
ethinylestradiol +
název přípravku: účinné komponenty: estrogen (mg) : progestin (mg):
Restovar + lynestrenol 0.0375 0.750
Yermonyl + lynestrenol 0.04 2.000
Non - ovlon + norethisteron 0.05 1.000

Dvoufázové přípravky:

ethinylestradiol +
název přípravku: účinné komponenty: estrogen (mg) : progestin (mg):
Anteovin + levonorgestrel 11 tablet 0.05 0.050
10 tablet 0.05 0.125

Třífázové přípravky :

ethinylestradiol +
název přípravku: účinné komponenty: estrogen (mg) : progestin (mg):
Pramino + norgestimat 7 tablet 0.035 0.180 - nemá androgenní účinky 7 tablet 0.035 0.215
7 tablet 0.035 0.250
Milvane + gestoden 6 tablet 0.03 0.050
- lehce androgenní účinky 5 tablet 0.04 0.070
10 tablet 0.03 0.100
Trinovum + norethisteron 7 tablet 0.35 0.500
-estrogenní aktivita : androgenní, 1: 2 7 tablet 0.35 0.750 7 tablet 0.35 1.000
Tri - regol + levonorgestrel 6 tablet 0.03 0.050
-estrogenní aktivita : androgenní, 3:2 5 tablet 0.04 0.075
10 tablet 0.03 0.125

Poznámky k údajům vyplívajícím z grafu:
Při bližším prozkoumání uvedených tabulek, je evidentní, že jednotlivé přípravky se od sebe liší nejen obsahem různých gestagenů, ale i jejich koncentrací a poměrem působení estrogenní a gestagenní složky.

Kromě monofázického typu se u dvou a třífázových preparátů mění v průběhu cyklu poměr dávek obou komponent.
Všechny tři typy však počítají se sedmidenním vysazením tablet či dražé při kterém se zpravidla dostaví menzes. Některé modernější přípravky obsahují 28 tablet. Žena nepřeruší užívání tablet, na které je zvyklá, neboť sedm z těchto barevně odlišených tablet neobsahuje žádnou hormonální složku. Vyrábí se pouze na sacharidové bázi a během užívání těchto nehormonálních sedmi tablet se dostaví menzes, jako při vysazení v případě jednadvacetidenní HA.

Nejužívanějším estrogenem v antikoncepčních přípravcích je ethinylestradiol, ve starších přípravcích (60 -80. léta) byl podáván mestranol .
Nejpoužívanějšími gestageny jsou 19 - norsteroidy (norethisteron a levonorgestrel, který je též obsažen v pilulkách postkoitální antikoncepce.

eci gonadotropinů. Dochází k tomu vlivem negativní zpětné vazby.
Gestageny mají také přímý účinek na endometrium, které je kvalitativně změněno.
Je také prokázán vliv na sekret děložního hrdla a degenerativní změny na vaječné buňce.
Poslední dvě změny brání průchodu a zahnízdění vejce.
Kontracepční účinnost mají gestageny, estrogeny zajišťují pravidelnost menstruačního cyklu.
Obecným trendem vývoje perorálních kontraceptiv je dosažení vysoké účinnosti podáváním co nejnižších dávek hormonů. Souvisejícím trendem pak je přechod od monofázických preparátů přes bifázické k trifázickým, u nichž jsou dávky hormonů přizpůsobovány jednotlivým fázím menstruačního cyklu.

Účinky HA z biologického hlediska :

Hlavní výhody:
-při správném užívání nejefektivnější vratná metoda zabránění početí
-slabší, pravidelnější menstruační krvácení, odstranění syndromu bolestné menstruace
-snížení rizika pánevního zánětlivého onemocnění a tvorby cyst na vaječnících
-ochrana před rakovinou vaječníků a děložní sliznice
-předcházení vzniku nezhoubných cyst prsu
-neovlivňuje negativně fertilitu
-snižuje riziko mimoděložní gravidity

Hlavní možné nežádoucí účinky:
(u 10 až 12% uživatelek):
-nevolnost,
-bolest hlavy
-zvýšení chuti k jídlu (možný váhový přírůstek),
-reakce s v souvislosti s užíváním jiných léků, např. antibiotik (viz. rozbor dále)
-zapomenuté dražé vyžaduje dodatečná kontracepční opatření do konce měsíce.
-mírné riziko zvýšení krevního tlaku
-možné zvýšení hladiny krevních lipidů (tuků)
-možné zvýšení rizika onemocnění srdce a cév - podstatně vyšší u kuřaček
-může zhoršit stav cukrovky a epilepsie
-asi jedno promile žen má po nasazení hormonální antikoncepce problémy se zadržováním vody, vzniklý otok po výměně preparátu splaskne
-může dojít k poklesu libida (pohlavní touhy a její intenzity)
-může se zvýšit riziko rakoviny cervixu (děložního čípku) a (vzácně) výskyt nezhoubných tumorů jater

Reakce HA na užití jiných farmaceutik :

(pozn. po konzultaci s lékárníkem mi byla vyjmenována celá řada běžně užívaných léků, které při společném užívání s hormonální antikoncepcí mohou její spolehlivost ovlivnit a to většinou negativně. V opačném případě ovlivňuje hormonální složka léčebné účinky některých léků, což zejména v případě antibiotik není rozhodně nezanedbatelný fakt. Pro představu uvádím pouze několik ,,notoricky”užívaných léků, neboť bližší rozbor tohoto problému by byl skutečně obsahově vyčerpávající )

PENICILIN- V 1000
Při podání širokospektrých antibiotik je zde možnost selhání účinnosti hormonální antikoncepce a po dobu užívání se doporučuje preventivně
používat některou doplňkovou antikoncepční metodu.
Selhání je nepravděpodobné, ale i přes malé procento případů - možné.
Byl zaznamenán i vliv užívání těchto dvou preparátů na nepravidelnost a
bolestivost menstruace.
Stejná rizika se vztahují i na ostatní širokospektrá antibiotika
(Augmentin, Penicilin 1500, 420, 250mg...)

PANADOL - možné snížení účinku paracetamolu

PANADOL - doporučuje se požít jiný lék
čípky
PARALEN 100 - prokazatelné snížení účinku paracetamolu , zvláště při dlouhodobém
užívání
nemělo by to však mít vliv na účinnost HA
změna preparátu se doporučuje pouze z důvodů oslabení účinku
právě PARALENU.

4.3 Mužská hormonální antikoncepce

Přibližně za necelé čtyři roky by se na trhu mohla objevit hormonální antikoncepce pro muže. Jedná se o přípravek, který by se zavedl pod kůži. Doba jeho působení se odhaduje na tři roky.
Tento přípravek vyvinuli před půl druhým rokem britští vědci a jedná se o zatím největší senzaci v dějinách hormonálních preparátů. Výhodou se zdá být způsob jeho použit. Už jen samotný fakt, že přípravek, aplikován pod kůži, působí po dobu celých tří let, je bezesporu revoluční.
Byl objeven způsob, jak potlačit denní produkci spermatu při zachování normální hladiny androgenu (testosteronu) v těle. V současné době probíhají detailní úpravy složení preparátu, kvůli eliminaci už tak téměř nulových nežádoucích vedlejších účinků.
Implantát obsahuje progesteron, který zabraňuje tvorbě spermií a již delší dobu je testován, coby základ antikoncepční pilulky určené mužům.
Jako jediný vedlejší účinek se u velmi malého procenta testovaných osob projevil lehký příbytek na váze v souvislosti s větší chutí k jídlu. Podobné váhové výkyvy jsou také jednou z ženských negativních reakcí na obsah stejného hormonu v HA.
Jediná obava vědců se týká pravděpodobného snížení libida. Podávání tohoto hormonu by mohlo mít výrazný vliv na mužský zájem o sex.
Tento nežádoucí účinek by se v tom případě musel eliminovat pravidelnými testosteronovými injekcemi.
Rozsáhlé výzkumy a testy, týkající se zatím pouze ,,pilulkových” hormonálních preparátů, na dobrovolnících prokázali překvapivou účinnost. Už po dvanácti týdnech užívání hormonu desogestrelu (viz. obr. Látky odvozené od progesteronu) se zcela zastavila jejich produkce spermatu. Po vysazení pilulky se hodnoty spermatogeneze do dvanácti týdnů vrátili zpět do normálu. Po téměř celou dobu užívání preparátu bylo mužům pro potlačení vedlejších účinků podáváno injekčně množství testosteronu.
Zbývá jen otázka, zda se tento vyjímečný objev setká se zájmem ,,silnější” polovičky populace. Výzkumy veřejného mínění zatím bohužel zaznamenávají pravý opak.

4.4 Novinky

Kontraceptiva s gestagenem nové generace

Na sympoziu, které 30. dubna v Praze uspořádala společnost Wyeth-Lederle, byly představeny nové přípravky Harmonet, Minulet a Tri-Minulet. Všechny těží z přípravy progestinu 3. generace, gestodenu, podobně jako na trhu již dostupné preparáty Femoden a Logest. Obsah estrogenu (ethinylestradiolu) v jedné tabletě přípravku Harmonet a Logest tak mohl být snížen na pouhých 20 µg (proti kdysi užívaným 100 µg).

Pokrok, který představuje gestoden, je možné charakterizovat několika základními údaji:

Zatímco k zabezpečení potřebné antiovulační účinnosti je nutné podávat 300 mg progesteronu denně, účinná dávka gestodenu je 0,04 mg/d. (!!!)

Skupinu progestinů 3. generace tvoří desogestrel, gestoden a norgestimat.(viz. obr. Látky odvozené od progesteronu) Ale zatímco desogestrel a norgestimat musejí být v organizmu metabolizovány na účinnou látku, takže jejich biologická dostupnost kolísá od 40 do 100%, gestoden je aktivní sám o sobě (tj. nemusí být metabolizován) a jeho standardní biologická dostupnost je 100%.

Gestoden nemá žádnou estrogenní aktivitu (působí anti-estrogenně) a jen velmi nízkou zbytkovou androgenní aktivitu. Má velmi slabé anti-mineralokortikidní účinky.

V klinických studiích, ověřující antikoncepční účinnost kombinace 75 µg gestodenu a 20 µg ethinyl estradiolu (Logest, Harmonet), bylo otěhotnění zaznamenáno zcela výjimečně (v otevřené studii 1x na 19 095 cyklů, ve studii srovnávající gestoden a desogestrel shodně 2x na 2 495 cyklů, a ve IV. fázi klinického zkoušení O na 1210 cyklů - informace z internet. stránky www.anticonception.com). Kontrola cyklů byla hodnocena jako vynikající.

Za významné jsou považovány i další (vedle antikoncepčních) příznivé účinky, z nichž bylo v samostatné klinické dermato-gynekologické studii podrobně sledováno působení na akné.

Kombinace gestodenu s estradiolem byla užívána trojfázovým způsobem (den 1-6: 50 µg G a 30 µg E, den 7-11: 70 µg G a 40 µg E, den 12-21: 100 µg G a 30 µg E, den 22-28: O G a O E).
Do studie bylo zařazeno 30 jinak zdravých žen, trpících akné, ve věku 16-25 let.
Byly sledovány změny v rozsahu a intenzitě kožních lézí v průběhu 13 cyklů.

*(G, E - použila jsem tyto zkratky pro gestoden a estradiol)

Příznivý vliv hormonů se začal projevovat od 3. cyklu, což je v porovnání s ostatními novými hormonálními preparáty, se kterými jsem se v průběhu seminární práce ,,setkala” velmi rychlý nástup účinků tohoto typu.
Celkový počet kožních lézí se postupně snížil z výchozích průměrných 25 na 5, výrazně se zmenšil jejich rozsah i závažnost.
Také potlačení chorobného procesu se projevilo i snížením počtů bakterií (Propionibacterium acnes). Postupně také došlo k výraznému snížení hladiny androgenu v plazmě.

Příloha - Části příbalových letáčků několika druhů HA :

MERCILON
tablety
V: N.V. ORGANON, P.O.Box, 5340 BH Oss, Nizozemí.
S: Ethinylestradiolum 0,02 mg, Desogestrelum 0,15 mg v 1 tabletě.
PL: Škrob bramborový, polyvidon, kyselina stearová, stearát hořečnatý, oxid křemičitý koloidní, alfa tokoferol (vitamin E), laktosa.
IS: Hormon (perorální kontracepční přípravek monofazický).
CH: Mercilon je kombinované orální kontraceptivum (kombinovaná pilulka)

HARMONET
potahované tablety
V: Wyeth Medica Ireland, Little Connell, Newbridge, County Kildare, Ireland.
DR: Wyeth-Lederle Pharma GmbH, Storchengasse 1, A-1150 Wien, Rakousko.
S: Ethinylestradiolum 0,020 mg, Gestodenum 0,075 mg v 1 potahované tabletě.
PL: Laktóza, škrob kukuřičný, povidon 25, stearan hořečnatý, sacharóza, povidon 360, makrogol, uhličitan vápenatý, mastek, montanglykolový vosk.
IS: Hormonální kontraceptivum pro celkové použití.

MIRELLE
potahované tablety
V: Schering AG, D-13342 Berlín, SRN.
DR: Schering AG, D-13342 Berlín, SRN.
S: Gestodenum 0,06 mg, Ethinylestradiolum 0,015 mg v každé žluté potahované tabletě (celkem 24 tablet).
Bílé tablety neobsahují žádné účinné látky (celkem 4 tablety).
PL: Monohydrát laktózy, mikrokrystalická celulóza, stearan hořečnatý, draselná sůl polakrilinu, makrogol, montanglykolový vosk.
Barvivo žlutých tablet: potahová soustava opadry žlutá YS-1-6386-G.
Barvivo bílých tablet: potahová soustava opadry bílá Y-5-18024-A.
IS: Orální konraceptivum.

JEANINE
obalené tablety
(dražé)
DR: Jenapharm GmbH and Co. KG, Otto-Schott-Str. 15, D-07745 Jena, SRN, A Schering Subsidiary Company.
S: 1 obalená tableta obsahuje: Ethinylestradiolum 0,03 mg, Dienogestum 2,00 mg.
PL: Monohydrát laktózy, bramborový škrob, želatina, talek, stearan hořečnatý, sacharóza, glukózový sirup, uhličitan vápenatý, povidon K 25, makrogol 35000, karnaubský vosk, oxid titaničitý (E 171), čištěná voda.
IS: Hormon (perorální kontracepční přípravek).
CH: Jeanine je kombinované orální kontraceptivum (lék proti početí užívaný ústy) - kombinovaná pilulka. Každé dražé obsahuje malé množství dvou různých ženských hormonů: *( dienogestu (progestagenu) a ethinylestradiolu (estrogenu). Vzhledem k malému množství hormonů je Jeanine považována za nízkodávkové orální kontraceptivum. Všechna dražé v balení obsahují stejné hormony ve stejném množství a proto je Jeanine považována za monofázické kombinované orální kontraceptivum.

*( jedná se o první přípravek s tímto hormonem!)

5. Závěr a shrnutí seminární práce

První antikoncepční pilulka se do Evropy dostala roku 1961, tedy téměř šest let po svém vzniku.
Prvotní preparáty vyvolávaly zpočátku vlnu skepse a nedůvěry. Částečně snad také pro množství vedlejších účinků, kterých bylo v počátcích zázračné pilulky skutečně dost.
Kupříkladu jedna z prvních, jménem Anovlarr, obsahovala tak velké množství estrogenu, že by se z něj dnes vyrobilo téměř pět celodenních dávek.
Postupem času se však změnila nejen aplikace hormonální antikoncepce, ale zvýšila se především radikálně její kvalita, došlo k výrazné eliminaci mnoha nežádoucích vedlejších účinků. Spolehlivost této metody antikoncepce je k dnešnímu dni téměř stoprocentní a s ostatními antikoncepčními prostředky takřka nesrovnatelná.
Moderní preparáty dostupné v síti našich lékáren slibují mnoho. Internetové stránky se přímo hemží upoutávkami na nové druhy hormonální antikoncepce v luxusních krabičkách. Většina na trh nedávno uvedených pilulek HA se může právem chlubit velmi nízkým obsahem hormonální složky s minimálním dopadem na zdraví našich jater. A co víc!? Nízká dávka velmi účinných estrogenů a gestagenů se ve správné koncentraci postará o pravidelnou, slabou a nebolestivou menstruaci, eliminuje maštění vlasů a prospívá jejich kvalitě a během dvou tří měsíců nám přičaruje čistou a zářivou pleť.
Během posledních asi čtyř až pěti let se na český ,,trh” dostaly některé hormonální přípravky, testované po mnoho let zejména v Německu a Francii.
Jedná se např. o injekce Depot - Provera, kdy se velké množství hormonu aplikuje těsně pod kůži, odkud je potom po malých souvislých dávkách transportován do krevního oběhu.
Ve světě se také testují antikoncepční náplasti. (pracuji prakticky na stejném principu jako nikotinové náplasti při odvykání závislosti na nikotinu).
Podávání hormonů po nějaký čas nás sice zbaví nervozity z možného otěhotnění, ale je třeba poznamenat, že po několika týdnech po vysazení hormonální antikoncepce se ženské tělo s chutí vrhne do příprav na těhotenství a riziko otěhotnění je po několik dalších měsíců podstatně větší než u ,,nechráněných” žen, které hormony nikdy nebraly.
Na druhé straně, těžko prohlásit tento fakt za jednoznačně negativní!
Tato schopnost hormonální antikoncepce může být velkou nadějí pro ženy, které mají problém s otěhotněním.
Dle mých informací se tato metoda již dneska běžně využívá v celé evropě a v mnoha případech úspěšně.

Příznivých účinků moderních preparátů je tedy jednoznačně více než možných negativních.
Na základě toho počet žen užívajících hormonální antikoncepci geometrickou řadou narůstá.
V současné době zapíjí svou pilulku každý den přes 70 milionů žen v produktivním věku a odborníci předpokládají, že uživatelek bude stále rychleji přibývat.
Lze tak směle přepokládat, že díky mnoha revolučním přípravkům (mezi nimiž jsem zmínila například mužskou hormonální antikoncepci, či preparáty s gestagenem nové generace) se brzy dočkáme doby, kdy budou běžně dostupné pilulky natolik kvalitní a tolikerého druhu, že hormonální antikoncepce nebude problémem ani finančním, ani zdravotním pro žádnou ženu.

Co říci závěrem. Snad jen : Hormonální antikoncepce? Díky bohu za ní!

Požitá literatura:

Speciální farmakologie, díl 4 , prof. Dr. Hassan Farghali DrSc.
Život s hormony, Vratislav Schreiber
Tajemný svět hormonů, Doc. MUDr. R. Doleček DrSc.
Biochemie, Zdeněk Vodrážka
Internetové stránky (www.lekarna.cz, www.anticonception.com)
Konzultace s lékařem (MUDr.Černý)
lékárnicí
+ informační příbalové letáky k HA-preparátům
Novinové články - ,,40 let antikoncepce”
,,Mužská antikoncepce”, Lidové noviny 9. října 2001
Vademecum českých a slovenských farmaceutických přípravků, 1992

Hodnocení referátu Hormonální antikoncepce

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  23. prosinec 2007
  5 751×
  4996 slov

Komentáře k referátu Hormonální antikoncepce