Vodní a suchozemský ekosystém

Ekosystém – základní funkční jednotka přírody, společenstvo organismů s abiotickým
prostředím.
- je systém otevřený tzn. vyměňuje s okolím látky a energii (výdej export, příjem import)
- 4 funkční složky: biotopy, producenti, konzumenti, dekomozitoři
- přírodní a umělé ekosystémy

VODNÍ EKOSYSTÉM:
- mořské
- sladkovodní stojaté vody
- tekoucí vody
- brakické (přechodný typ mezi mořským a sladkovodním) – např. ústí řek

1) Moře
Charakteristika biotopu: slanost, menší kolísání teplot, velká rozloha, malé překážky pro pohyb organismů, mořské proudy
Produktivita: vysoká – korálová moře (jedny z nejproduktivnějších ekosystémů vůbec – 5kg
biomasy na metr čtvereční za rok)
- šelfová moře (pobřežní, mělká)
nízká – hluboké moře

2) Rybník
(podobné poměry jsou v jezerech včetně přehradních)
Charakteristika biotopu: - menší rozloha
- větší teplotní rozdíly
- důležitý vliv břehového pásma
- kolísání obsahu kyslíku a přísunu živin
Produktivita: závisí na množství kyslíku, teplotě a množství živin (přikrmování)
- 100 až 10.000 krát vyšší než u světového oceánu
Potravní vztahy: rostliny - kořenující na dně (rákos, stolístek)
- drobné vznášející se –fytoplankton (řasy)
- plovoucí na hladině (okřehek)
živočichové - drobní vznášející se – zooplankton (buchanky, perloočky)
- aktivně plovoucí – nekton (ryby, pulci)
- lezoucí po dně – bentos (raci, mlži)

3) Řeky
Charakteristika biotopu: proudící voda
vyšší obsah kyslíku
důležitá role pobřežních porostů
značná odlišnost podmínek na horním, středním a dolním toku
Podstatně se liší podle úseku toku:
Horní tok – rychlé proudění, vysoký obsah kyslíku, chladná voda, kamenité dno
- chybí plankton
- rybné pásmo pstruhové
- nízká produktivita
Střední tok – mírnější proudění vody, písčité dno
- plankton
- rybné pásmo lipanové a parmové
Dolní tok – pomalý tok, větší hloubka, bahnité dno, vyšší obsah živin, málo kyslíku, vyšší
teplota
- hodně planktonu a bentosu (= soubor org. žijících na dně vod)
- rybné pásmo cejnové
- vysoká produktivita (srovnatelná s rybníkem
Brakická voda – v ústí řek (míšení sladké a slané vody)
- živočichové snaášejí kolísání salinity
- vliv přílivu a odlivu
- velmi vysoká produktivita

4) Mokřady
Charakteristika biotopu: slané i sladké, obvykle větší kolísání teplot než u vodních
ekosystémů, možnost vysychání
Produktivita: velmi vysoká , zvláště u tropických mokřadů
Potravní vztahy: velká biodiverzita , bohaté a významné vazby mezi populacemi i okolními
ekosystémy (zdroj vody a vodní páry, útočiště živočichů..)
- silně ohroženy člověkem - vysoušení

SUCHOZEMSKÝ EKOSYSTÉM:
- ještě větší rozmanitost než vodní

A: Les
Charakteristika biotopu : různý, podle zeměpisné polohy a klimatu, většinou dostatek půdní
vlhkosti
Charakteristika biocenóz: u nás se podle nadmořské výšky setkáváme např. s:
Lužní lesy – vysoká hladina spodní vod, pravidelné záplavy, živné půdy
- olše, topoly, vrby, z bylin: ostřice, kopřivy apod.
- obojživelníci, komáři
- produktivita z našich lesů nejvyšší
Smíšené lesy – velmi variabilní, druhové složení odlišné:
- listnáče (převaž. v nižších polohách) dub, lípa, buk, jasan, javor
- jehličnany (přibývající s nadmořskou výškou) smrk, jedle
- liška, veverka, srnec
Jehličnaté lesy – původní v horských polohách (vysoké srážky, nižší teplota, větry)
- smrk, jedle v podrostu borůvky, plavuně
- jelen, rys

B: Louka
Charakteristika biotopu: menší množství srážek, časté ovlivnění člověkem
Charakteristika biocenóz: liší se podle klimatických a jiných faktorů:
- stepi (prérie, pampy) a savany
- trvalé louky – umělý ekosystém (kosení, hnojení, pastva) , vlhké dusíkem bohaté půdy
- jílek, srha, bojínek, kostřava luční, smetanka, pryskyřník, tomka, poháňka, mateřídouška, zvonky, jestřábníky
- hlodavci, čejka, skřivan

Hodnocení referátu Vodní a suchozemský ekosystém

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  13. září 2007
  12 831×
  472 slov

Komentáře k referátu Vodní a suchozemský ekosystém