Agrochemikálie

Agrochemikálie se dělí na:

  1. Průmyslová hnojiva
  2. Pesticidy

1. Průmyslová hnojiva

Rostliny potřebují ke své výživě řadu minerálních látek, které nazýváme živiny. Získávají je z půdy. Nejvíce přijímají uhlík, dusík, fosfor, draslík, vápník, hořčík a síru.Živiny jsou přijímány rozpuštěné ve vodě, která je zdrojem kyslíku a vodíku. Velmi důležitou plohu v látkových přeměnách mají stopové prvky (bor, mangan, zunek, měď, kobalt, molybden). Pro rostliny je prospěšný i křemík, sodík a chlór. Během každé sklizně dochází k odčerpání velkého množství živin a původní úrodnost půdy je přirozenou cestou neudržitelná. Živiny se proto do půdy vracejí statkovými a průmyslovými hnojivy.
Průmyslová hnojiva jsou výrobky především chemického průmyslu.
Obsahují živiny ve větší míře než hnojiva
statková. Účelné a přiměřené používání
průmyslových hnojiv zvyšuje nejen výnosy,
ale má vliv i na lepší kvalitu a větší trvanlivost
produktů při skladování, odolnost plodin proti
chorobám a škůdcům i nepříznivým
povětrnostním vlivům. Průmyslová hnojiva se
rozdělují podle počtu zastoupených živin na
jednosložková, vícesložková a hnojiva se
stopovými prvky.
Jednosložková hnojiva: obsahují jednu živinu. Hodnotí se podle
procentuálního obsahu účinné látky.

Dusíkatá hnojiva: obsahují nebo po rozkladu uvolňují dusík ve formě pro rostliny
přijatelné. Podle způsobu výroby je lze rozdělit na hnojiva
vyrobená neutralizací a na hnojiva vyrobená synteticky.
Neutralizací se vyrábí:
Ledek amonný (LA) NH4NO3: Je v suchém stavu výbušný,
proto se mísí s mletým
vápencem, který ho stabilizuje.
Hnojivo se prodává na trhu jako
LAV ledek amonný s vápencem s
25% dusíku.

Síran amonný (SA) (NH4)2SO4: Je to levná a stálá krystalická látka s
21% dusíku.

Ledek vápenatý (LV) Ca(NO3)2: Obsahuje minimálně 15% dusíku a
působí jako zásadité hnojivo.

Syntézou se vyrábí:
Močovina CO(NH2)2: Potří mezi koncentrovaná hnojiva. Vyrábí se ve
dvouch jakostech: A je jako krmná přísada a
pro technické účely, B jako granulované
hnojivo.

Dusíkaté vápno CaCN2: Kromě hnojivého účinku hubí plevel. Nesmí se
hnojit v ochraných pásmech vodních
zdrojů.

Kapalný (bezvodý) amoniak NH3: je nejkoncentrovanější hnojivo s
82% dusíku.Dopravuje se v
cisternách natřených bílou
barvou a do půdy se zapravuje
speciálními tryskami.

DAM 390: Kapalné dusíkaté hnojivo s 30% dusíku. Patří mezi beztlaké
roztoky tj. veškeré manipulace probíhají při atmosférickém
tlaku.

Fosforečná hnojiva: obsahují fosfor, jehož množství se uvádí v hmotnostních
procentech P2O5. Výroba spočítá v úpravě těženého nerostu
na formu vodě rozpustnou.

Superfosfát: přichází do obchodu s obsahem 18% P2O5 ve formě
práškové nebo granulované.

Mleté fosfáty: s 29% S2O5 vznikají rozemletím fosfátu. Používají se k zásobnímu hnojení. Nezpůsobují zvyšování zasolenosti půd.

Draselná a hořečnatá hnojiva: vyrábějí se z hornicky těžených minerálů. Obsah
draslíku se udává v hmot. % K2O, obsah
hořčíku v hmot. % MgO

Na trhu je:
draselná sůl: s 60% K2O

síran draselný: 50% K2O, vhodný pro rostliny nesnášející chlór

Kamex: 38 - 42% K2O

kieserit MgSO4: 25% MgO

Magnesium kainit: obsahuje hořčík a draslík

Vápenatá hnojiva: slouží ke snížení půdní kyselosti a ke zlepšení struktury půd.
Vzdušné vápno: různé granule - kusové, hrubě mleté nebo práškové,
mletý vápenec, dolomit.

Vícesložková hnojiva: Jejich používáním se spoří práce i energie. Podle výroby
se rozlišují hnojiva kombinovaná, sloučená,
smíšená a kapalná.

Kombinovaná hnojiva: vyrábí se technologickým.

NPK1: obsahuje 12% N, 19% P2O5 a 19% K2O

NPK2: obsahuje 10,3% N, 11,5% P2O5 a 11,4% K2O

Sloučená hnojiva: jsou soli se dvěma živinami

Amofos: Směs amonných solí a kyseliny fosforečné.

Smíšená hnojiva:

Cererit: používá se v zahradnictví. Hnojivo ve formě šedých granulek je
pomalu rozpustné.

Herbasyny: speciální vícesložková hnojiva s obsahem růstového faktoru.
Pro pěstování květin a lesních dřevin ve školkách.

Pro zahrádkáře se vyrábí Allin, Cucumin, Fragarin.
Kapalná hnojiva: používají se ve formě zálivky nebo postřiku.

Harmavit speciál: obsahuje kromě hlavních živin také mikroelementy.

K dopravě se používají železníční cisterny, ke skladování nádrže zabezpečené
proti havárii. Při práci je potřeba dsodržovat základní pravidla osob. hygieny. Je
nutné používat bezpečné manipulační prostory, aby se zamezilo znečištění půdy
a spodních vod.

2. Pesticidy

Je souhrnný název pro prostředky proti škůdcům. Užívají se hlavně v zemědělství, ale i v boji proti živočichům škodlivým pro člověka a domácí zvířata.Ničení hlodavců a jiných parazitů zabezpečuje vysoké sklizně a ochranu hodnot při skladování. K využití pesticidů jsou zapotřebí značné vědomosti. Každý rok vydává Ministerstvo hospodářství "Seznam povolených přípravků na ochranu rostlin". Do prodeje přicházejí jako - prášky, tekutiny, pasty, granule, dýmovnice a aerosolové přípravky. Významný ukazatel jakosti je letální dávka. Je to množství výrobku v mg potřebné k usmrcení hmotnostní jednotky škůdců. Dalším je ochranná lhůta tj. doba mezi posledním ošetřením a možnou sklizní. Všechny pesticidy jsou jedovaté. Proto je nutné použití při práci s těmito látkami osobních ochranných pracovních prostředků. Musí být řádně baleny a skladovány v oddělených prostorách.

Dělení: Podle biologických účinků.

herbecidy: jsou určené k hubení plevelů. Totální herbicidy slouží k odstranění
veškerého porostu

fungicidy: Ničí zárodky parazitických hub. K preventivní ochraně osiv se
používají fungicidní mořidla.

zoocidy: proti živočišným škůdcům

Insekticidy: prostředky určené k hubení hmyzu. Podle způsobu vnikání do těla
hmyzu se dělí na požerové - vnikají traktem a dýchací.

fumiganty: proti škůdcům ve skladech

atraktanty: působí na hmyz vůní na velkou dálku

feromony: jsou produkované hmyzem, přilákají jedince druhého pohlaví. Dnes
se vyrábějí synteticky. Lákají hmyz na odchytová zařízení.

rodenticidy: hubí hlodavce, používají se ve formě nástrah vmíchany do potravin
rostliného nebo živočišného původu nebo přímo v granulích.

dezinfekční přípravky: zbavují vnější okolí choroboplodných zárodků a jejích
přenašečů.

chlorové vápno: práškové se používá pro hrubou dezinfekci. Pro
velkospotřebitele se dodává v sudech, pro malospotřebitele
v kartónových obalech

savo: je kapalný dezinfekční přípravek. Používá se k dezinfekci hraček, nádobí,
van...

chloramin Ar: práškový dezinfekční přípravek. Používá se ve formě vodných
roztoků na podlahy, nábytek, k dezinfekci rukou.

chloramin B: práškový dezinfekční přípravek k dezinfekci tkanin, oděvů, ale i
místností a stájí.

Hodnocení referátu Agrochemikálie

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  19. únor 2008
  12 183×
  934 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Agrochemikálie