Organická chemie pro střední školy

Uhlovodíky - základní poznatky, definice, rozdělení (alkany (definice, názvosloví, příklady, vlastnosti), cykloalkany (definice, příklady, vlastnosti), alkeny (definice, názvosloví, příklady, vlastnosti), alkadieny (příklady), alkiny (definice, názvosloví, příklady, vlastnosti), areny (aromatické uhlovodíky, definice, názvosloví, příklady, vlastnosti). Deriváty - základní poznatky, definice, rozdělení (halogenové deriváty (definice, názvosloví, příklady, využití), alkoholy (definice, názvosloví, příklady, vlastnosti), fenoly (definice, příklady, vlastnosti). Karbonylové sloučeniny - aldehydy (definice, názvosloví, příklady, vlastnosti), ketony (definice, názvosloví, příklady, vlastnosti). Karboxylové kyseliny - definice, názvosloví, příklady, vlastnosti, chemické vlasnosti. Aminokyseliny - definice, názvosloví, příklady, využití. Estery - definice, názvosloví, příklady, vlastnosti. Přírodní látky - úvod, definice. Chemické děje v živých organismech. Sacharidy - definice, vznik, monosacharidy (definice,příklady, glukosa (hroznový cukr), fruktosa, další monosacharidy, chemické vlastnosti), polysacharidy (definice, příklady, škrob, glykogen (živočišný škrob), inulin, celulosa, chemické vlastnosti), oligosacharidy (definice, příklady, sacharosa (řepný cukr), malosa (sladový cukr), laktosa (mléčný cukr). Tuky - definice, rostlinné tuky, živočišné tuky, obecně. Bílkoviny - definice, obecně. Biokatalyzátory - definice, obecně. Vitamíny - definice, význam. Enzymy - definice, názvosloví, příklady, pepsin a trypsin, lipasy, využití enzymů. Hormony - definice, význam. Nukleové kyseliny - definice, ribonukleové kyseliny, deoxyribonukleové kyseliny. Alkaloidy - definice, nejznámější alkaloidy. Polymerace - průběh procesu. Slovníček. Slovníček triviálních názvů.

OBSAH:

1. Uhlovodíky

2. Deriváty

3. Karboxylové kyseliny

4. Aminokyseliny

5. Estery

6. Přírodní látky

7. Chemické děje v živých organismech

8. Sacharidy

9. Tuky

10. Bílkoviny

11. Biokatalyzátory

12. Vitamíny

13. Enzymy

14. Hormony

15. Nukleové kyseliny

16. Alkaloidy

17. Polymerace

18. Slovníček. Slovníček triviálních názvů.

Úryvek práce:

"Halogenové deriváty

DEFINICE

Jsou to deriváty uhlovodíků, ve kterých charakteristickou skupinou tvoří atomy halogenů (F, Cl, Br, I).

NÁZVOSLOVÍ

Názvy halogenderivátů (halogenových derivátů) se přednostně tvoří pomocí předpon fluor-, chlor-, brom- nebo jod-, které určují název charakteristické skupiny a z uhlovodíkového zbytku . Tyto předpony můžeme případně doplnit o předpony číslovkové a numerické.

Pamatujte:

Příklad 1:

Uveďte název dané sloučeniny

1. Určíme charakteristickou skupinu - chlor, takže první část názvu této sloučeniny bude předpona chlor-.

2. Určíme uhlovodíkový zbytek CH3- je od methanu, to znamená, že druhou část názvu bude tvořit slovo -methan.

3. Spojíme-li dva předchozí body, dostaneme celý název sloučeniny chlormethan.

Příklad 2:

Uveďte název dané sloučeniny

1. Určíme charakteristickou skupinu - brom. Název této sloučeniny bude tvořit předpona brom-, ale ještě před ní bude číslovková předpona di-, protože bromy jsou dva.

2. Určíme uhlovodíkový zbytek - je od butanu, to znamená, že třetí část názvu bude tvořit slovo -butan.

3. Shrnutím předchozích dvou bodů dostaneme - dibrombutan. Na závěr ještě určíme přesnější polohu bromů - jsou na prvním a třetím uhlíku. Tuto skutečnost zapíšeme před už námi zjištěný název následujícím způsobem - 1, 3 dibrombutan. "

Hodnocení referátu Organická chemie pro střední školy

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  22. květen 2008
  8 251×
  407 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Organická chemie pro střední školy