Vita Caroli

Vlastní životopis Karla IV.se dochoval v jazyce latinském, staročeském a středohornoněmeckém.

Toto dílo psal Karel IV. se záměrem vytvořit jakýsi návod k jednání pro své nástupce. Chtěl ukázat, jakými cestami by se měl ubírat úspěšný politik, který chce dosáhnout více , než se podařilo jeho předchůdcům. Panovník by měl cítit dědický odkaz předků a stát se jeho pokračovatelem. Pro svůj životopis proto vybíral takové příběhy, jež byly nejdůležitějšími událostmi jeho života a které vyjadřovaly jeho představy světonázorové, představy, jak účelně a funkčně řídit organizaci panovnické moci a státu.

Karlův životopis je rozdělen na dvacet kapitol. První část, obsahující kapitoly 1-14, začíná předmluvou, po které následuje vylíčení Karlova mládí a politického působení až do roku 1340.

Druhou částí tvoří kapitoly 15-20,kde jsou popisovány události z let 1344-1346.

V úvodu druhé části je krátká zpráva o letech 1341-1344.

1.-2. kapitola

Jedná se o jakési moralizující kázání, kde panovník vyzdvihuje víru v Boha, poté varuje své nástupce před všemi špatnými vlastnostmi (pýcha, lakomství, rozmařilost v jídle…).

3. kapitola

Po zdůraznění lásky ke studiím popisuje zážitky ze svého dětství a mládí, tedy pobyt na francouzském královském dvoře. Zmiňuje se o Jindřichovi VII.,podrobuje kritice Filipa VI.,obdivuje Pierra Rosiéres, který se mu záhy stal politickým rádcem. Zajímavé je , že zde Karel IV.nehovoří o svých rodičích ani o svém vězení v dětství na Lokti a Křivoklátě.

4.-7. kapitola

Autor nás seznamuje s událostmi v hornoitalské lucemburské signorii, kam byl svým otcem Janem Lucemburským povolán, aby spravoval několik italských městských republik.Působivé je vyprávění o Karlově snu (celá sedmá kapitola),který měl ve vsi Trenzo a který se zabývá mravní obrodou mladého panovníka.

8. kapitola

Karel IV. Přichází do Čech. Temnými barvami je zde vylíčen ekonomický o politický úpadek země. Panovník ostře útočí na část šlechty, která krále nejen nerespektuje, ale staví se navíc odbojně proti němu. Popisuje vojenský zásah proti Bolkovi Minsterberskému …..Pouze útržkovitě se zmiňuje i o smrti své matky.

9.-10. kapitola

Zde jsou zachyceny dobrodružné zážitky po útěku z Čech před hněvem krále Jana a účast v bojích v severní Itálii.

11.-13. kapitola

Karel IV. navazuje ideologickými úvahami na úvod svého spisu.

14. kapitola

Hovoří o událostech let 1339-1340, tedy o opětovném návratu Karla IV. do Čech, o jeho ujímání se vlády nad zemí.

Pokračování v dalších šesti kapitolách má zcela odlišný charakter. Není již psáno v první osobě, ale v osobě třetí, vykazuje i podstatnou změnu koncepce, zaznamenány jsou pouze některé události, které však neodpovídají Karlovu původnímu záměru. Ke změně dochází i po stránce stylistické, vyjadřování je mnohem více rétorické.

Je pravděpodobné, že posledních šest kapitol bylo napsáno někým jiným než Karlem IV.

Hodnocení čtenářského deníku Vita Caroli

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  18. červenec 2008
  16 719×
  446 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k čtenářskému deníku Vita Caroli

DeZie
Děkuju..