Dějiny starověkého Řecka

(Vyložte chronologicky vývoj antického Řecka. Objasněte kulturní a politický vývoj řeckých států, připomeňte zajímavé kapitoly z vojenských dějin, zmiňte významné osobnosti z politiky, vojenství, umění, sportu. )

- periodizace: * obd. Mykénské civilizace (2000 př.n.l.)
* „Temné“ neboli Homérské období (1100-800 př.n.l.)
* Archaické obd. (800-500 př.n.l.)
* Klasické obd. (500-400 př.n.l.)
* Obd. vlády Alexandra Makedonského + vznik helénistických států (336-276 př.n.l.)

- území: Řecko, pobřeží Malé Asie, ostr. v Egejském a Středoz. moři, pobřeží J Itálie; Sicílie, Černomoří
- hosp. podmínky: zemědělství - dáno hornatým povrchem ð nedostatek zem. půdy; plodiny: fíky, luštěniny, ovoce, olivy, vinná réva; chov: kozy, ovce, osli, prasata; rybolov (tuňáci); nerostné suroviny: zpočátku dostatek dřeva, později dováženo; dostatek mramoru a keramické hlíny, nedostatek kovů
osídlování novými řeckými kmeny: pronikali od r.2000 př.n.l. ze severu Balkánského poloostrova
- ACHAJOVÉ – (spjati s mykénskou kulturou) – 2000 př.n.l. , první osídlenci, jejich potomci se
udrželi na vnitrozemí na Peloponésu a na Kypru.
- AIOLOVÉ – (severořečtí) ðseverozápadní pobřeží Malé Asie, ostrov Lesbos
- IÓNOVÉ – (ve středním Řecku) – oblast Attiky a ostrov Euboia, na přelomu 2. a 1. tis.př.n.l. na
ostrovy v egejském moři a část západního pobřeží Malé Asie – města Milétos,
Efesos, Samos (na stejnojmenném ostrově)
- DÓROVÉ – (ze severní oblasti Balkánu – po zániku mykénské kultury) – před r.1000 př.n.l. –
ovládli velkou část Peloponésu, ostrovy na jihu Egejského moře (Kréta – mínojská
kultura, Rhodos) a jihozápadní pobřeží Malé Asie
MYKÉNSKÁ CIVILIZACE:
= dříve heladská kultura (původní, primitivnější; nebudovali města ð jen vesnice; kovy v menší míře) tvořená kmeny Acháji (příchod na území Řecka na2/3tis.př.K.) styk s vyspělejšími kulturami ð asi 16.st.př.K. ð vznik tzv. mykénské kultury - viz. Egeida (Řecké území)
- hl. centra: Mykény, Tírynth, Pylos; Dimini…
- města: * centra = akropole s královským palácem ð jehož centrem: megaron (4 sloupy + krb = oltář)
* akropole opevněny hradbami (kyklopské)
* uvnitř ð vodovody, terasy, patrové domy, malovaná keramika; nepravé kupole (jeden kámen vede 2 - o kousek posunuté)
- ve 12.st. př.n.l. zhroucení civilizace působením přírodních podm., příchodem Iónů a Dórů
+ město Trója ð od Homéra eposy popis mykénské kultury (Ilias a Odysseus)

HOMÉRSKÉ = TEMNÉ OBDOBÍ:
= žije Homér ð nepřímo podává informace o tomto obd. (info ze své doby, ale zařazuje do starší)
= temné: a) v celém obd. nejsou žádné písemné prameny (málo info)
b) jen hmotné prameny ð železo, později keramika
př.: submykénská ð vliv mykén.keramiky; jednoduše zdobená
protogeometrická ð něco mezi
geometrická ð vše do vodorovných pruhů, v nichž geometrické útvary (později v širších pruzích siluety lidí a zvířat)
- 2/2.pol. 12.st.př.K. ð příchod Dórů (ze S) - nižší kulturní úroveň ð zničili mykénskou civilizaci (ve vesnicích; zničili písmo, paláce, neúplná dělba práce)
- 10.-11.st. př.K. ð Dórové si podmanili obyv. nebo s ním splynuli (malá kolonizace ð řečtí obyv.emigruje)
- uspořádání lid. společnosti: * fýly (kmeny) +* fratirie = rody ð předchůdce stát. útvarů Polis; v čele každé fýly král tzv. bazileus (pocházel z rodové aristokracie, opíral se o moc lid. shrom. a vojska)
- v 9.st.př.K. ð Řekové ð styky s obl. Předního Orientu ð kulturní rozvoj (znovu objev písma z Foinikie = alfa-beta)

ARCHAICKÉ OBDOBÍ:
- nevytváří se žádný jednotný stát; jednotný národ (stejný jazyk, náboženství) - liší se rozvojem kultury
- městské státy (polis): Lakónie (hl.m.Sparta), Attika (Athény), Korinth (Korinth)
- občané každého centra kromě otroků a cizinců mají svá majetnická a politická práva
- povinnosti: služba v armádě, přispívání na chod státu, upřednostňování zájmů státu nad vlastními povinnostmi
- v každém městě akropolis = opevněné vyvýšené místo s pevností jako útočiště
- městské chrámy, shromaždiště občanů (= agora)
- Velká řecká kolonizace (8.-6.st.) - polis vysílají své obyv., aby se na vlastní náklady usídlili v zahraničí v důsledku přelidnění Řecka ð nové polis v místech dobrého zemědělství
- Krize vlády aristokracie (= členi starobylých rodů)
* řemeslníci a obchodníci nejvíce bohatnou - snaha o získání podílu na moci
* aristokracie nemůže svou moc opřít o vojsko (zbroj finančně náročná)
* vznik zákonů, zapsání práv - aristokracie se podle nich musela řídit
ð vláda aristokracie vystřídána řeckou tyranidou (7.-6.st.) - vlády se ujímá samovládce (opírá se o vůli lidí)
- znaky: * ruší se rodové fýly - místo nich územní, kulturní rozmach
* nevýhoda: samovládce rozhoduje o všem sám (později vývin demokracie)
* přínos: přechod od vlády aristokracie k demokracii
- vznik 1. celořeckých institucí - snaha o sjednocení polis kvůli nábož. účelům = amfiktyonie (př. delfská - věštírna) - později politický charakter (spojenectví ve válkách)
Kulturní a náboženská centra:
- nábož. slavnosti spojené se sport. (jízda na vozech, hod diskem a oštěpem) a kultur. soutěžemi (tanec, recitace, zpěv)
- centra: * Delfy (pythijské hry), * Korinth (isthmické); * Olympia - olympijské - první r. 776 př.n.l., 1x za 4 roky na počet boha Dia - 1. novodobé olymp. hry v Aténách (Coubertain, Guth-Jarkovský)
SPARTA: - na Peloponéském pol.
- obyvatelstvo: * Sparťané - svobodní a plnoprávní
* Perioikové - pův. obyv. Lakónie podrobené Spartě, vyvolávali války
* Heilóti - otroci
- v čele 2 králové = archageti - voleni ze 2 rodů, nejvyšší vojenští velitelé
- sbor Eforů (dohlížitelé) - 5, voleni na 1 rok lid. shrom, soudní pravomoc (moc stíhat krále)
- gerúsiá (rada starších) - 28 starců+2 králové, starší 60 let na doživotí, příprava lid. shrom.
- apellá (lidové shrom.) - všichni dospělí plnoprávní Sparťané (muži), volba eforů a gerúsie, rozhodnutí o válce a míru, pozměňování zákonů
- muži profesionálními vojáky - chlapci od 6 let vychováváni v přísných výcvik. táborech
- v 6.st. Sparťané uzavírali spojenecké smlouvy s jinými polis ð Peloponéský spolek
ATHÉNY: - doba vlády aristokracie (státní správa):
- v čele 9 archontů - na 1 rok, z vážených aristokr. rodin
- areopag (rada) - archonti po vypršení roku, poradní orgán archontů, soudní moc
- eponymos - nejdůležitější archont, hlavní pořadatel her Dionýsia
- neúspěšný pokus KYLÓNA o nastolení tyranidy
- DRAKÓN poprvé sepsal zákony
594/3 - archont SOLÓN - 2 reformy: * zrušení otroctví v Athénách pro dluhy
* Athéňan v Attice se nesmí stát otrokem
- rozdělil aténs. občany do majetkových tříd a určil jejich práva a povinnosti
- tyranidu nastolil PEISISTRATOS - vyhnání aristokratů; vládl se syny: HIPPARCHOS a HIPPIÁS
- KLEISTHENES - nové reformy: * zrušil fýly, nahradil je démy (nezáleželo na původu)
* odstranil moc aeropagů ð Rada pětiset (hl. státní orgán)
* postup na zamezení další tyranidy - Ostrakismos (střepinový soud) - 1x /rok, na hliněný střep psán ten, kdo ohrožoval svobodu Athéňanů - byl na 10 let vyhnán ð nastolení demokrat. zřízení
KLASICKÉ OBDOBÍ:
- řecké polis velmi bohaté; soupeřem Řecka: Perská říše
- král Persie DAREIOS I. - pronikání Peršanů do Evropy přes Helléspont (Bospor a Dardanely) ðdobytí Thrákie ð vytvoření Satrapie (= podřízené území), omezují tak zájmy Řeků
- povstání řec. měst v Malé Asii - požádaly metropolis o pomoc pod vedením Milétu ð porážka měst
- Dareios započal útok proti Řecku po moři (athéns. vojevůdce MILTIADÉS - vítězství Řeků (M. zemřel)
- nástupce Dareia: syn XERXÉS
- v Athénách THEMISTOKLÉS začal budování námořnictva (lodě Triéry)
- nový útok Peršanů
ðsjednocení řec. států: Protiperská koalice (v čele Sparta), některé spojenci Persie
- v čele Řeků LEONIDAS - porážka, Peršané zpustošili Athény
- později porážka Peršanů u města Plataj ð pozastavení válek (historik Herodotos popsal řecko-perské války)
- obnova Athén pod vedením THÉMISTOKLA - opevnění (Dlouhé zdi)
- Athény založily Delphský námořní spolek - do čela Athén KIMÓN (syn Miltiada) ð nové útoky na Peršany - úspěšné
- nestabilní situace ve Spartě - povstání Heilótů
Athény - Thémistokles ostrakizován, odsouzen k smrti za kontakty s Persií; politik EFIALTÉS snížil pravomoce aeropagu; zrušení spojenectví se Spartou
449 - Kalliův mír (Mír vítězů) - autonomie Řecka při pobřeží, konec řecko-perských válek
- Athénská říše v Periklově době:
- mírové obd. - „Zlatý věk“ Athén - vrchol mocenský, kulturní, demokracie
- v čele PERIKLES - vybíral poplatky spolku ð státy podřízené Athénám - úředníci episkopoi, archonti, klerúchie; posiloval úlohu lidu v řízení státu (lidové shrom., úředníci)
- zavedl tzv. diety = plat za to, že je člověk úředníkem nebo členem sněmu
- cizinci a otroci (metoikové) bez práva ð otrokářská demokracie

PELOPONÉSKÉ VÁLKY:
= války mezi athénským Námořním spolkem a spolkem Peloponéským
- od r.435 př.Kr. - Athéňané se zapojili do konfliktů a tím nepřímo útočili na Spartu

* Archidámská (desetiletá) válka: 431-421 př.Kr. (= sparts. krále ARCHIDÉD, odehrávala se v Attice)
- 4 útoky Sparťanů na Athény (na souši)
- Athéňané sesadili Perikla (430), mor v Athénách (430-427) - zemřela třetina Athéňanů
- 2 odlišné síly v Athénách: strana radikálních (pokračování války) - v čele KLEÓN
umírnění (chtějí smír) - v čele NIKIAS
* Období Níkiova míru: 421-414 a athénská výprava na Sicílii: 415-413
- vítězství umírněných (421) - uzavřen mír a spojenectví (na 50 let); Athéňané vybírali daně a zvýšili foros
- nový vůdce radikálních ALKIBIADES přesvědčil sněm o účasti Athén v tažení na Sicílii ð 3 ð velitelé: Alkibiades, Lamakos, Níkias
- útok na Syrakusy, které požádali o pomoc Spartu a Korynthos ð porážka Athén (413) ð Níkias a Lamakos popraveni, vojáci prodáni do otroctví, Alkibiades utekl do Sparty
* Dekelejská válka: 414-404
- poslední etapa válek o hegemonii nad Řeckem; Sparťané snaha o vybudování vlastního loďstva ð válka na moři v oblasti Heléspontu - oslabení Athén (20 000 otroků uteklo do Sparty)
- v Athénách vláda oligarchie (bohatí) ð KLEOFÓN obnovil demokracii a postavil se X Spartě
- nejvýzn. bitva: u Aigospotamoi (405) ð po podepsání míru - Athéňané museli rozpustit spolek a přihlásit se do Peloponéského s. (prohra) + hegemonie Sparty v Řecku, nedemokratická vláda
- v Korinthské válce (395-386) svržena hegemonie Sparty - v čele Athény, Korinthos, Théby ðrozpad Peloponéského spolku

OBD. VLÁDY ALEXANDRA MAKEDONSKÉHO A VZNIK HELÉNISTICKÝCH STÁTU:
- ve 4.st. vzrůstá moc Makedonie - v čele FILIP II. MAKEDONSKÝ ð reorganizoval armádu, rozšířil území Makedonie (přístup k Egejskému moři) až do stř. Řecka ð v Athénách 2 tábory: * soužití s Makedonií
* pro válku s Maked. - v čele DÉMOSTHÉNES
- Athény vyhlásily válku Makedonii (340) - výhra Mak. u Chairóneie ð Filip založil seskupení Korinthská liga (řecké polis kromě Sparty) - cílem vytvořit silnou armádu Makedonii v boji proti Peršanům
- Filip zavražděn (336) - nástupce: syn ALEXANDR MAKEDONSKÝ
* tažení na Persii (po souši) - král DAREIOS III. ð Al. dobyl celou Malou Asii
* osvobození Egypta od perské nadvlády - ALEXANDR = faraónem; * založil 1 z prvních měst: Alexandrie
* po bitvě s Persií v Gaugaméle zvítězil a stal se vládcem Persie - vzal si perskou princeznu Roxanu
* tažení do centra Asie - zakládá další Alexandrie až do povodí Indu (odpor ind. králů) ð 323 umírá v Babylónu ð rozpad říše na 3 části (nástupci Alexandra = diadochové) ð ze 3 rodů:
* Antigonovci - vládli v Řecku
* Seleukovci - v Asii, vytlačeni Araby
* Ptolemaiovci - v Egyptě
ŘECKÁ KULTURA:
- navazuje na vyspělou kulturu staroorientálních států (Egypt, Kréta, Novobabyl. říše) ð položila zákl. dnešní
- období: 1) Iónské období (6st. - 480 př.K.) ð Thales, Herakleitos, Pythagoras
2) Athénské období (480 - 330 př.K.) ð Sokrates, Platón, Aristoteles,
3) Helénistické učení (330 - 30 př.K.) ð Archimédes
4) Římské období (od příchodu Římanů - pád ZŘŘ)
Technika: - zpracování železa, použití čepu (kleště, kružidlo), využití rotačního pohybu (kladka, šroub); vyrábělo se foukané sklo; pumpy, čerpadla, jednoduchá proudová turbína…
Architektura: - od 7.st. př.n.l. - architektura tzv. architrávového typu (architráv = kamenný trám položen na hlavicích sloupu)
ð vznikaly: a) stavby odvozené z megara (megaron = dům s pravoúhlým půdorysem; otevřená předsíň, 2 sloupy)
b) řecké styly: * dórský - masivnější sloupy s ostrým žlábkováním, jednoduchá hlavice zakončená čtvercovou deskou
* iónský - vyšší, štíhlejší, hlavice s volutami; typu žlábkování; členěný architráv
* korinthský - nejmladší, hlavice na sloupech bohatě zdobená
- nejvýzn. památky: Akropolis v Athénách, Akropole v Pergamu, Delfy; Héřin + Diův chrám v Olympii (dórský)
Sochařství: - po odeznění tradice primitivních idolů ð v 7.st.př.n.l. ð vznikla volná kamenová a kovová plastika; později se uplatnil zájem o krásu, zdatnost, vytvoření ideálu člověka (kúra, koré); v 5.st. př.K. Myrón, Feidiás ð snaha zachytit pohyb, dramatickou akci…
Malířství: - zpočátku drobné ozdobné pásy rostlinných ornamentů; zvířat na vázách ð od 6.st. převládá figurativní keramika (černé a červené postavy v profilu) ð později monumentální malba
Literatura: - archaické ð hrdinský epos: Homér; didaktický epos: Hésiodos; lyrika: Solón, Sapfó; Anakreón; bajky: Ezop
- klasické ð rozkvět dramatu: tragédie (Aischylos, Sofoklés, Euripidés) a komedie (Aristofanés); historická próza (Hérodotos, Thukydidés; Xenofón); filozofická a řečnická próza (Demosthénes)
- helénistické (vznik smíšené řecké + orientální)ð centrum Alexandrie; alexandrijská poezie (Theokritos); nová komedie (Menandros); zábavná próza; celkový rozmach vědeckého bádání ð podnět k zakládání knihoven (Alexandrie, Pergamon, Efes)
Věda: - liší se od východních depozicí ukázněným a rozumným myšlením; ranné ð Pythagoras a jeho škola; klasické ð Hippokrates s rozvojem lékařství; Aristoteles; helénské ð zakládání vědeckých ústavů; rozmach naukové prózy (Archimédes, Eukleidés)
Filozofie: - souhrn znalostí o přírodě; společnosti, člověku a možnostech poznání
- ranné ð milétská škola (Thales, Anaximandros, Hérakleitos = Pantha rei); pyhagorovci; eleaté
- klasické ð atomisté (Leukippos; Démokritos); sofisté (Próthagoras); Platón; školy kynická, kyrénská; Aristoteles
- helénistické ð stoicismus (Zenon z Kitia); epikureismus (Epikúros)
Náboženství: - neexistoval žádný ucelený teologický systém; božstva lidské vlastnosti + nadlidské schopnosti (Zeus, Héra, Athéna); věštírny (Delfy); konání her = každý čtvrtý rok se konaly olympijské hry v Olympii od 776 př.K. (ekecheiria = posvátný mír; kalokagatia = spojení tělesné a duševní krásy)

Hodnocení referátu Dějiny starověkého Řecka

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  8 918×
  2060 slov

Komentáře k referátu Dějiny starověkého Řecka

jjjjjjj
na hovno