Starověké Řecko

Nejstarší civilizace vznikaly v oblasti Egejského moře, navazovali na Mykénskou a Mínojskou kulturu. První, kdo využil předností těchto civilizacích byli Féničané, kteří zde rozvinuli námořní obchod.
Na Balkánský poloostrov ze severu přicházeli Achajové, Ionové, Dórové

Přírodní podmínky
Střídají se zde mírné a deštivé zimy s horkými a suchými léty. Krajina je hornatá. Zdejší řeky nemají mnoho vody. Na Krétě dokonce některé řeky v létě vysychají. Proto bylo třeba při zakládání sídlišť dbát na to, aby byl v blízkosti vydatný vodní zdroj.
Zemědělství
Znalost zemědělství se do egejské oblasti dostala z blízkého východu. Hornatá krajina poskytovala obyvatelům jen velmi málo zemědělské půdy. Přesto se zde pěstovala pšenice, ječmen, luštěniny, fíky, ovoce, později i olivy a vinná réva. Olivy byly používány zejména k výrobě oleje. Chovaly se zde převážně kozy a ovce. Důležitým zdrojem obživy byl i rybolov, někdy doplňovaný lovem vysoké zvěře, kanců či ptáků.
Obchod
Kromě dřeva se dováželo zlato, stříbro a cín, vyvážel se vzácný mramor, hrnčířská hlína a železo.
Společnost
Nejpočetnější vrstvu obyvatelstva tvořili zemědělci. Kromě zemědělských prací se zabývali také řemeslem a obchodem. Vyváželi hotové výrobky a ovčí vlnu. Obyvatelstvo se rozdělovalo na panovnické vrstvy, úředníky,zemědělce a řemeslníky.

Starověká Kréta:
-kolébka evrop. civilizace
- osídlena na přelomu 3. a 2. tis.př.K. zemědělským obyvatelstvem - znali Cu, umí vyrábět bronz, měli své písmo, které dodnes není rozluštěné – Lineární písmo A, později Lineární písmo B, které vyluštil Ventris, živili se obchodem se Středozemním mořem až k pobřeží Afriky, Balkánu, žili v přízemních cihlových domech
- města: Knossos, Faistos
- kolem roku 1500 Krétu zasáhla katastrofa - na Théře u Kréty vybuchla sopka a činností tlaku Kréta potopena

- postupně osídlena Řeky, již 1500 nápisy v Řečtině

Mykény:
- 2000 př.K. příchod řec. kmenů Achajů, kteří znali bronz, na Peloponés
- podmanili si původní obyvatele a stali se pány nad otroky
- stavěli střediska obehnané hradbami, vznik městských států
- Zlaté město –Mykény – bohaté paláce, hradby z 10 t kvádrů – Kyklopské hradby
- obchod s Krétou, Egejským mořem, Malou Asií
- stavitelství – hřebíky, pravítka, kružítka
- zánik kultura mykénské kolem 1200 př.K. -> Dórové – přínos Fe, podmanitelé, přinesli zbrždění vývoje, nikdy neovládli celé Řecko, pod jejich vlivem řec. obyvatelstvo až do Malé Asie
Problematikou Mykén a hledáním Tróje se zabyval archeolog Henrich Schliesmann – objevitel posmrtné masky Agamemnona

Periodizace:
Období osídlování (před 1000 lety př.K.)
Temné období (1100 – 800 př.K.)
Archaické období (8.- 6.stol.př.K.)
Klasické období (499- 337 př.K.)
Helénismus (334 – 30 př.K.)

TEMNÉ OBDOBÍ(1100 – 800 př.K.)– Homérské obd.
- obd. po příchodu Dórů na řecké území 1200-1000př.K.
-jediný zdroj poznání jsou Homérovy eposy Illias a Odysea
- přestalo se používat písmo, přestalo se stavět
- hlavní slovo měli aristokraté
- vznikalo otroctví

ARCHAICKÉ OBDOBÍ (8.- 6- stol.př.K.)
Řekové obnovili používání písma převzatého od Féničanů, psali zleva do prava
Vznikala tzv. Řecká polis:=městský stát
- v Řecku ani v kolonizovaném území nikdy nevznikla jednotná říše, společnost vždy byla organizovaná v Polis neboli městských státech (Sparta, Athény, Korint, Argos, Théby, Efessos, Milétos
- nejvýznamnější polis byla Sparta
SPARTA:
Založena Dóry, výbornými bojovníky, 1000 př.K., kteří si podmanili původní obyvatelstvo Heiloty
- kteří se stali bezprávými a nesvobodnými
- živili se řemeslem a zemědělstvím
X Dórové=Sparťané = hoplité
- plnoprávní, svobodní
- především vojáci
- ženy odděleny, nevzdělány
- voleni 2 králové = basileové a 5členná dohlížející rada = efoři
- titul byl dědičný, vládla jen aristokracie
X mimo stály občané svobodní ale neplnoprávní = perioikové

Pozn.:
plnoprávní: svobodní Řekové - Dórové, ne otroci či cizinci
neplnoprávní: otroci
Perioikové- nečistokrevní Dórové, přistěhovalci 2. generace, živili se obchodem
Heiloti- „otroci“

ATHÉNY:
Demokratičtější zřízení polis
- v čele stáli volení 3 úředníci archonti, kteří byli voleni lidovým sněmem aeropag na 1 rok
- plnoprávní byly jen athéňané, ne cizinci
- podřízení otroci

594 př.K. se stává archontem Sólón, který se zasloužil na významném pokroku ve vývoji společnosti:
- zrušil otroctví, především dlužní, otrokem se stávali už jen váleční zajatci
- rozdělil obyvatele do 4 skupin dle majetku
- odstupňoval práva a povinnosti
- vypracoval ústavu, na kterou všichni přísahali, byl zakladatelem demokratické tradice

na konci jeho vlády vznikaly nepokoje, z hl. sociálních důvodů, důsledkem byl vznik tyranidy
- tyranové=samovládci, jejichž vláda nemusela vždy být negativní, splnili pokrokovou úlohu – uklidnili situaci a nastolili řád
- např. Peisistratos (546-528 př.K.) a jeho zemědělská reforma –přidělil nemajetným půdu od bohatých, hledal příležitosti práce pro chudé, jeho vláda=návrat zlatého věku

tyranida svržena a nastolena demokracie=vláda lidu – nová ústava –zrovnoprávnění obyvatel, v čele Kleisthenés

Velká řecká kolonizace: (8. – 6. stol.př.K.)
Početný únik Řeků z Balkánu a nové osídlování Malé Asie, jižní Itálie, Sicílie, již. Francie –Velké Řecko, jih Pyreneje, sev. Afrika Kartágo – střet s Féničany, Kypr a pobřeží Černého moře

Příčiny:přelidnění, nespokojenost s vládci městských států, nedostatek surovin, půdy, touha po poznání

KLASICKÉ OBDOBÍ (499- 337 př.K.)

Řecko – Perské války (500-449)
Příčina:
- útisk maloasijských řeckých měst Peršany->499/500 př. K. povstání v čele s městem Míletos

Záminka:
- pomoc řec. městským státům

I. 490 př.K. vylodění Peršanů na Marathonské pláni, v čele král Dareios I. ->vítězí Athéňané s Milthiadésem

II. 480 př.K. perský král Xerxés I. X řecký král Leonides u Thermopyl ->vítězí Peršané

III. 480 př.K. námořní bitva u Salamíny (Řekové Themistokl X Xerxes)-> vítězí Athéňané

IV. 479 př.K. bitva u Platájí , perský Mardonius->vítězí opět Athéňané

449 př.K. sepsán mír, kdy Peršané uznali nezávislost maloasijských osad

po válkách Řecko:
- posílení a rozkvět Athén
- rozvoj obchodu(loďstvo, řemeslo, zemědělství)
- vznik Velkého Athénského námořního spolku, jež se zabýval stavbou lodí a mořským obchodem
- v Athénách se upevňuje demokracie, vrcholí za vlády aristokrata a oblíbeného stratéga Periklea(500-429)
- zavedl placené úřady
- možnost i méně vzdělaných podílet se ve vládě
- rozkvět Athén – Akropole s Partheonem,přístavy, zdobené chrámy, sochy lvů

X Sparta vytváří Peloponéský spolek, který se distancuje od styku s okolím, platí pouze měděnými mincemi, vláda tyrana

Peloponéská válka (431 – 404 př.K.)
=spor AthényXSparta, o hegemonii-postavení a nadvládu v Řecu
spor nejdříve řešen dohodou z r. 445 př.K., která však nebyla dodržena

Snaha Athén o získání okolních oblastí, vč. Korintu
Výborná příprava obou stran, ale Athény zachvátil mor-oslabení, umírá Perikles->
421 př.K. uzavřen mír na 50let, který opět nebyl dodržen
definitivní bitva 405 u Aigospotamoe (U Kozích říček)
– námořní bitva
– vítězí Sparťané
– konec demokracie, dle Sparty nastolena vláda bohatých oligarchie

404 př.K. definitivní konec válek
403 př.K. Athény Thrasybúlos a 379 př.K. i na Peloponéském poloostrově Théby prosazují demokracii->vede ke vzniku obranné Boiotské ligy

Boje Sparta X Théby
379 př.K. vzestup Théb, nastolení demokracie, vytvářejí Boiótskou liguXSpartě
371 př.K. rozhodující bitva u Leukter
- díky voj. metodě „Kosí šik“ vítězí vůdce Epameinondas
- ale vláda Théb netrvá dlouho – Sparta se spojila s Athénami a porazila Théby
nepokojů využívá Makedonie

Řecko X Makedonie
Vnitřních rozporů využívá Makedonský král Filip II.(359 – 336 př.K.)
Cíl:
- dosáhnou hospodářské úrovně Řecka
- dobýt Řecko
- dobýt Persii s pomocí Řecka

průběh:
- zorganizoval armádu tzv. Falanga=pěší těžkooděnci se štíty a různě dlouhými kopími- hoplité
- na základě úplatků, diplomatické politiky dobyl Řecko
- získal finance z dobytí Thrákie
- 338 př.K. se utkal Filip u Chaironeie s Řeky, které porazil, ale nespojil Řecko s Makedonií ->337 př.K. vznikla Federace řeckých městských států pod nadvládou Makedonie

336 př.K. umírá Filip II. a vládne jeho syn Alexandr Makedonský (336 – 323 př.K.)
=HELÉNISMUS(334 – 30 př.K.)=existence Alexandrovy říše
=nesourodé období z hlediska kultury – kosmopolitní, nadnárodní, mnohočlenná období prolínání řecké kultury s asijskou

- vydal se proti Persii a v r. 333 př.K. nejvýznamnější bitva Alexandra makedonského X řeckému králi Daerovi III. u Issu
- 331 př.K. opětovný střet s Daereem III. u Gaugamél
- dobyl Přední Asii, Babylón, část Indie, Egypt a vytvořil říši
->počátek nové etapy Hellénismu

nástupci Diadochové dovedli říši k rozpadu:
říše Ptolemaiovců – Egypt, Malá a Přední Asie
říše Seleukovců – Bospor až Dardanely
říše Antigonovců – Makedonie a Řecko

- 148 př.K. podlehla Makedonie Římu
- 146 př.K. podlehlo Řecko Římu
- 30 př.K. podléhá Egypt Římu
->konec Hellénismu

Kultura Řecka

1) ŘECKÁ MYTOLOGIE
polyteismus, hierarchizace Bohů, lidská podoba, pověst O vzniku země-

Stará božstva sídlila v pohoří Olymp. Nejdříve vládl Chaos - Prázdnota. Pak se objevila Země - Gaia, jež je sama bohyní a Erós - Láska. Chaos měl dvě děti, Ereba - boha věčné tmy - a Noc. Země zrodila Nebesa (Úranos) a Hory. Spolu s Úranem přivedla na svět Oceány a Titány (nejmladší z nich je Kronós), Kyklopy a tři storuké a padesátihlavé obry Giganty. Úranos se za své děti styděl a uvěznil je v hlubinách země. Kronos ho z pomsty zmrzačil. Z Úranovy krve se pak zrodili další bohové a bohyně, jako např. Afrodita - bohyně lásky. Kronos se oženil se svou sestrou Rheiou a měl s ní mnoho dětí. Jedním z nich byl Zeus, který když dospěl, zbavil svého otce trůnu. Zeus prožil mnohá milostná dobrodružství a zplodil celou řadu bohů a hrdinů. Ze své hlavy zrodil Athénu, bohyni rozumu a ochránkyni měst.
Nejznámější pověstí je pověst o Europě do které se zamiloval vládce bohů Zeus. Proto na sebe vzal podobu krotkého býka a když si získal důvěru Europy natolik, že si sedla na jeho hřbet, vrhl se do mořských vln a doplaval s ní až na ostrov Krétu. Tam s Europou zplodil několik dětí. Po Europě byl pojmenován pojmenován jeden světadíl - Evropa.

Nejznámější řečtí bohové:
Zeus - vládce bohů,
jeho manželka Héra - ochránkyně manželství a rodinného krbu,
Afrodíta - bohyně lásky a krásy,
Pallas Athéna - bohyně moudrosti (Pallas znamená vítězná; vyhrála spor s Poseidonem o Athény),
Poseidon - bůh moře,
Démétér - bohyně úrody,
Asklépios - bůh lékařství,
Apollón - bůh Slunce
Artemis - bohyně lovu a zvěře,
Dionýsos - bůh vína a divadla,
Arés - bůh války,
Hermés - bůh poutníků,
Hefaistos - bůh ohně,
Diké - bohyně spravedlnosti.

2)LITERATURA
Písmo:
- převzali od Féničanů (24 znaků), vytvořily systém pro ucelený zápis souhlásek a samohlásek (alfa, beta…)
Eposy:
- mnoho příběhů bylo o trojské válce, mnoho z nich vyprávěl v 8. stol.př.K. Homér ve svých eposech Ílias a Odysseia (v těchto eposech jsou Mykéňané velcí válečníci,kteří bojují za navrácení krásné Heleny uprchlé s trojským princem Paridem. Lidé si mysleli že tyto příběhy jsou vymyšlené do roku 1870,kdy byla nalezena skutečná Trója)
- mezi významné spisovatele se řadí i Anakreón, Sapfó-autoři lyriky, ód, elegie
- Hesiadós, který napsal Práce a dni a o původu buhů
Drama:
- divadlo plnilo funkci zábavy, ponaučení
- Aischylos - Přikovaný Prometheus
Eurípides - Médea
Sofokles - Antigona, Král Oidipus
Epika:
- Apollónios Rhódský, Theokritos
Filosofie:
- Sokratés, Platon, Aristoteles

3) VĚDA A TECHNIKA
na vysoké úrovni
-matematika – Archimédes, Tháles, Eukleides, Pythagoras
-chemie – Demokritos
- lékařství – Hippokratés, Galén
- astronomie – Ptolemaios, Hipparchos

4) FILOSOFIE
- počátky nejstarší Mílétské školy, založené Thálesem, učení o hledání pralátek a vzniku světa
- atomisté = Aristoteles(sepsal Organon=nástroj k správnému myšlení), Platon ( dílo Ústava a zákony, státoprávné rozvrstvení obyvatelstva), Sokratés ( učitel Platona, odsouzen za své názory k smrti)

5) STAVITELÉ
rozkvět 6 tis. Let př.K., chrámy ze dřeva, sušených cihel, pak z kamene, na objednávku taranů
- Athénin chrám v Akropoli, chrám Pantheon zasvěcen bohyni Athéně v Akropoli,chrám bohyně Héry v Sameu, chrám bohy Dia v Athénách, mauzoleum v Halikarnasu
- stavěly se chrámy (příbytky bohů) se třemi druhy sloupů:
a) dórský- hrubě opracovaný, silný, zakončený geometrickou hlavicí kariatidy=postavy žen, bez patky
b) jónský- štíhlý, ozdobná patka, zakončení volutovou hlavicí s berany
c) korintský- zakončený akantovým listem, květovaná hlavice, nejzdobenější

6) SOCHAŘSTVÍ
z počátku strnulé sochy, pak vyjádření pohybu,výraz v obličeji
sochy bohů, spotovců->vyjádření krásy těla kalokagathia=životní filosofie Řeků, soulad tělesné a duševní krásy
z bronzu, pískovce

Feidias – výzdoba Pantheonu
Praxiteles – socha – bůh Hermes drží malého Dionýsa (originál), bohyně Afrodity
Polykleitos – socha atleta držícího oštěp
Lyssipas – „Apoxymenos“
Myrón – autor atleta Diskobola
Malířství – žádné fresky apod. se nezachovaly, pouze na keramických vázách

7) DIVADLO
zrozené v Řecku
původně z oslav bohy Dionýsovi
Scéna:
- v terénu
- technická vybarvenost
- stupňovitá hlediště
- symbolické vstupné
- ženské role hráli muži, kterým nebylo vidět do tváře
- značná gestikulace
tragédie:
- Aischylos – Orestea, Přikovaný Prometheus
Eurípides – Médea
Komedie:
- Aristofanes – Ptáci, Mír, Jezdci
Sofokles - Antigona, Král Oidipus

8)SPORT
„není důležité vyhrát ale zúčastnit se“
- olympijské, pythijské, nemejské, isthmické
776 př.K. první hry, počátek letopočtu v Řecku
- účastnili se jen muži svobodní, nesvobodní byli diváky, ženy se nesměly vůbec účastnit
- výhra:věnec z divokého olivovníku
- kontrola 9členným výborem

Hodnocení referátu Starověké Řecko

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  13 199×
  1974 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Starověké Řecko

Violetka
Moc pravopisnych chyb
leka
chyby ale jinak debré
CHYBY!!!
Moc pravopisných chyb
ostuda_Filipajs
bylo to dobrý ale spousta pravopisných chyb
miki
Celkem dobrý, ale je tam spoustu pravopisných chyb