Starověké Řecko

Kréta – mínojská kultura
- král Mínóa, město Knóssos, dochovaný zbytek paláce Labyrinthos

Mykénská kultura (1600 – 1200 př.)
- Mykény na Peloponézu, kyklopské stavby z mohutných kvádrů – zachovaná Lví brána, koncem doby trójská válka

Řecko
- jižní část Balkánského pol.
kmeny: Achajové (2000, Peloponés a Kypr)
Aiolové (Malá Asie)
Iónové (Attika)
Dórové (1000, Peloponés)
1) Nejstarší období (homérská doba) – 1100 – 800 př.
společnost: vláda basileů (králů)
svobodní rolníci
bezzemci (svobodní)
otroci – patriarchální ráz
- 1. řecká kolonizace (1000) – kolonizace ostrovů v Egejském moři a pobřeží Malé Asie
- vznik řeckého božstva (Zeus, Héra, Poseidón, Hádés)
2) Doba archaická (800 – 500 př.)
- klasické otrokářství, rozvoj zeměd.
- 2. velká řecká kolonizace (700)
důvody: potřeba zeměd. půdy a surovin, odbytiště zboží, dovoz obilí a otroků
à zakládání kolonií v j. It, Sicílii, j. Fr, Šp, s. Af, černomoří
formy vlády: tyranida – vládne tyran, aristokrat, 700
timokracie – vláda bohatých bez ohledu na původ
ATHÉNY – pol- Attika
- rozvoj řemesel a obchodu
o archonti – vláda rodové aristokracie
o areopag – arist. rada
- 6. st. archón Solón: zrušil dlužní otroctví, dělení obyv. podle majetku do 4 tříd
- 5. st. tyran Peisistratos – postaven Akropolis
- timokrat Kleisthenés – rozdělení obyv. podle územního principu na 10 obl. = fýly
- sněm démos, rada pěti set
- ostrakismos = střepinový soud (každý mohl na střepinu napsat, kdo ohrožuje bezpečnost státu a ten byl vypovězen na 10 let z Athén)
- demokratický vývoj – stejná práva pro svobodné
SPARTA – Dórové
- obyv.: helioti – otroci, pův. obyv.
perioikové – svobodní, bezprávní
Sparťané – plnoprávní, vojáci z povolání
- voj. výcvik: chlapci od 7 let, ve 20 plná výzbroj, ve 30 plnoprávní
- hoplité – vojsko těžkooděnců, nový způsob boje – hustý šik s vyčnívajícími kopími = falanga
vláda: oligarchie – 2 králové, plná moc jen ve válce, 5 eforů (dohlížitelů, starší 60 let), gerúsia (rada starších
6. st. př.: peloponéský spolek – nadvláda Sparty, vojensky nejmocnější v Řecku
3) Doba klasická (500 – 338 př.)
Řecko-perské války (492 – 449 př.)
- povstání maloasijských Řeků proti Peršanům, Athény pomohly = záminka Peršanů
- pěší vojsko a loďstvo (král Dáreios I.) do Řecka neproniklo
1. válka – 490 bitva u Marathónu – za Ath. Miltiadés vyhrál
2. válka – 480 bitva u Thermopyl – král Xerxés I. (P.) x Léonidás (Sparta) – zničena Attika
- námořní bitva u Salamíny – vyhrálo Ř.
- 479 Peršani poraženi u Plataj
478 – athénský námořní spolek
449 – Kalliův mír – konec řecko-perských válek, nezávislost maloasijských Řeků
445 – mírová smlouva mezi Spartou a Athénami
- Perikles – 1. stratég (voleni za fýly) – vrchol klasického otroctví
- rada pěti set, úřad 10 stratégů
- demokracie přímá, chudým vypláceny diety (náhrada za ztrátu času při výkonu státního úřadu)
Peloponéská válka (431 – 404 př.)
- Athény proti Spartě, síly vyrovnané, velké ztráty, prohrály Athény, těžké mírové podmínky: rozpuštění nám. spolku, vydání lodí, stržení hradeb
-> úpadek řeckých městských států, 338 bitva u Chaironéje a nadvláda Makedonie
4) Doba helénistická (338 – 146 př.)
- období nadvlády Makedonie do nadvlády Říma
Filip II. – využil rozporů Athén a Sparty a dobyl Řecko, včetně vychytralé politiky
- zdokonalil řecký způsob boje (falanx)
- vznikl korintský (panhelénský, všeřecký) spolek = zdánlivá samostatnost, makedonská nadvláda (kromě Sparty)
- zavražděn vlastní šlechtou
Alexandr Veliký (336 – 323) – syn, schopný vojevůdce, vychován řeckým filozofem Aristotelem
- toužil po světovládě, dobyl Malou Asii, Persii, Babylon, Egypt (zde založil nejznámější Alexandrii) a část Indie – neúspěšně se pokusil dobýt ji až k Indu (nezvyklé přírodní podmínky, vyčerpané vojsko)
- helénismus = vliv řecké civilizace na orient, splývání kultur; rozvoj obchodu
- hl. m. Babylon, zde onemocněl a zemřel ve 33 letech
Rozpad říše – jeho vojevůdci (diadochové) bojovali o území, vznikly menší říše:
o Přední Asie (hl. Mezopotámie a Sýrie) – vláda Seleukovců
o Egypt – vláda Ptolemaiovců – Alexandrie centrem kultury
o Makedonie a Řecko – vláda Antigonovců
o nezávislý ostrov Rhodos a Krym
- narůstal vliv Říma, ovládli Makedonii a Řecko (146 př.)

Hodnocení referátu Starověké Řecko

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  6 199×
  571 slov

Komentáře k referátu Starověké Řecko

Isabela
strašný
bezdomovec
nic moc
helena
je to super sem chodim porad....fakt bomba