Letopočty

Středověk (476-1492)
375 -vpád Hunů do Evropy vyvoláno stěhování národů
622 –poč. islámského letopočtu, sjednocení Arábie-Mohamed, hidžra
313- císař římský prohlásil křesťanství za náboženství celé římské říše
1054- rozdělení křesťanské církve na západní a východní (katolická a pravoslavná církev)
482- vznik Franské říše-Chlodvík-1.král +zakladatel feudální společnosti
631-válka Franské říše se Slovany (výhra Slovanů)
732-bitva u Poitiers- Franské říše s Araby (výhra Franků)
800-v Římě korunován Karel Veliký na císaře
768-814-Karel Veliký
843-zánik Franské říše-rozdělení na 3 části
623-vznik Sámovy říše=kmenový svaz, (obrana před Avary)
631-vítězství Sámovy říše nad Franky-Vogasitsburg
658-Sámova smrt-zánik Sámovy říše
835-spojení Moravského(Mojmír I.) a Nitranského (Pribina) knížectví
863-příchod Konstantina a Metoděje z Byzance na Velkou Moravu, pozváni Rastislavem
906-smrt Rastislava, zánik Velkomoravské říše
882-894-Bořivoj a Ludmila (Přemyslovci)
921-935-Vládne Václav (syn Vratislava), za něj vládla Drahomíra-matka
935-zavražděn Václav svým bratrem Boleslavem ve Staré Boleslavi
935-972-Boleslav I. Ukrutný
955-bitva na řece Lechu-porážka Maďarů, první král-Ota I.
973-pražské biskupství
995-sjednocení Čech vyvražděním Slavníkovců na hradě Libici
882-kníže Oleg z rodu Rurikovců-sjednocení Kyjevské Rusy (Novgorod a Kyjev)
988-Vladimír-křesťanství z Byzance (písmo cyrilice)
1240-zánik Kyjevské Rusy (dobytí Tatary)
850-vznik Chorvatska
1150-vznik Srbska
962-Ota I. v Římě císařem (dobyl Řím)
1122-mír ve Wormsu
1095-vznik křižáckých výprav do vých. Středomoří
1126-Soběslav I. zvítězil nad německým králem Lotharem u Chlumce v Severních Čechách
1085-Vratislav II.-královský titul jen pro svou osobu (od němec. Krále za odměnu)
1158-Vladislav II.- ║
1212-Přemysl Otakar II:-získání dědičného titulu-Zlatá bula sicilská od Fridricha II.
1278-Přemysl Otakar II. („král železný a zlatý“)-úspěšné válečné tažení
1278-bitva na Moravském poli
1306-Václav III:-zavražděn v Olomouci najatým vrahem
1337-vpád anglických vojsk do Francie
1415-konec stoleté války (Anglie versus Francie), do čela Johanka z Arku
1215-vydání Velké listiny svobod-Jan Bezzemek-anglický panovník
1301-vymření Arpádovců, Slovensko patří k Uhrám
1306-rod Anjou [Anžů]-vládce Uher (hlaní: Karel Robert a Ludvík I.)
1387-smrt Ludvíka-konec Anjouovců, nástup Zikmunda Lucemb.-syn Václava IV.-uh. králem
1310-nástup Lucemburků-Jan Lucemburský
1346-smrt Jana Lucemburků, bitva u Kreščaku
1346-1378-Karel IV. vychováván ve Francii
1409-Dekret kutnohorský (Češi 3 a cizinci 1 hlas na Karlově univerzitě), vydal Václav IV.
1402-Jan Hus jako kazatel v Betlémské kapli
1415-(6.7.)-Jan Hus přijal pozvání do Kostnice (Švýcarsko)-upálen
1419-1.pražská defenestrace („z okna ven“)-radní vyhozeni z okna husity
1420-založení Tábora, bitva na Vítkově a u Sudoměře
1419-smrt Václava IV.
1424-(11.10.)-bitva u Přibyslavi-smrt Jana Žižky (po něm Prokop Holý)
1426-bitva u Ústí-křižácké vojsko vpád do Čech
1431-1.obrovské křižácké vojsko vtrhlo do Čech ze západu
1434-bitva u Lipan-porážka husitů-lstí+zrada, smrt Holého
1436-Jan Roháč z Dubé-hrad Sion-zbytek husitů, tam pak poraženi Zikmundem
1437-smrt Zikmunda (českým králem jen rok-od roku 1436)
1450-bitva u Lučence
1458-Jiří z Poděbrad králem
1471-smrt Jiřího z Poděbrad
1453-Cařihrad dobyt
1492-objevení Ameriky Kolumbem
1426-Karel V.-nastoupil do vlády
1471-1526-vláda Jagellonců
1471-po Jiřím z Poděbrad nastupuje Vladislav II. Jagelonský (po něm Ludvík Jagelonský)
1517-dohoda svatováclavská (šlechta možnost podnikat, měšťané zasedat na zem.sněmu)
1496-Dalibor z Kozojed zavřen do věže
1496-velká vzpoura v Kutné Hoře
1526-bitva u Moháče-Turci versus Ludvík Jagelonský (utopil se v bažině při útěku)
1526-1918-vláda Habsburků
1519-1522-Magalhaes [Magaljenč] -Portugalec ve Španěl. Službách-1.plavba kolem světa
1450-Jan Guttenberg-vynález knihtisku
1524-1525-německá selská válka pod vládou Műntzera
1525-upálen v želez. trůně a koruně Műntzer
1555-Augšpurský mír
1526-Ferdinand I. Habsburský
1526-spojení Uher+Čech+Rakouska-monarchie-Rakousko-uhersko-až do 1918
1380-Kulikovské pole na Donu, Dimitrij Dónský se snažil o ukončení placení daní Turkům
1609-Majestát Rudolfa II. (rovnost mezi katolíky a nekatolíky)
1618-1648-Třicetiletá válka-Habsburkové versus protihabs. koalice
1618-1621-válka česká-vítězství Habsburků
1621-1623-válka falcká-vítězství Habsburků
1625-1630-válka dánská-vítězství Habsburků
1630-1635-válka švédská-vítězství Habsburků
1648-Vestfálský mír

Hodnocení referátu Letopočty

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  13 240×
  645 slov

Komentáře k referátu Letopočty

?????
a třeba 1333, 1357