Starověký Řím

- na Apeninském poloostrově
- kmeny: Italikové, Etruskové

1)Etruskové a počátky Říma
- neznámý původ, nevytvořili stát, jen města – v čele králové, vyspělé zemědělství
- znalost klenby a oblouku
- j. Itálie – Řekové zakládali osady
- 753 př.: podle tradice vznik Říma na Tiberem, Romulus a Remus – potomci Aenea (z Tróje)
- 510 př. vyhnání etruských králů
obyv.:
· patricijové - plnoprávní
· plebejové – neurození, neplnoprávní (vzniká právní vztah – patron a klient)
· proletarii – nemajetní, bezzemci – patriarchální otroctví

2) Římská republika – od 509 př.
státní zřízení – v čele 2 konzulové, při ohrožení Říma volen diktátor na půl roku
- senát, jezdci (equites)
- tribunové lidu – hájí zájmy plebejů, právo veta (zakázat)
- 1. římský zákoník – zákony 12 desek
Ovládnutí Itálie Římem: 270 př., kolonie na dobytých územích, stavba silnic pro přesun vojska

3) Vrcholná republika
Punské války (Řím x Kartágo) – spor o Středomoří
- 1. punská válka od 264
- vítězství Říma, zisk: Sicílie, Sardinie, Korsika
- 2. punská válka od 218
- vojevůdce Hanibal táhl do Itálie přes Alpy, vítězství u Cannae 216 př.
- mezitím vylodění Římanů v Africe, vítězství u Zamy, vojevůdce Scipio, zisk: zbytek Sicílie, Hispánie
- 3. punská válka do 146
- vyprovokována Římem, Kartágo srovnáno se zemí
- výboje na východ – ovládnutí Makedonie
- 133 - založení provincie v Asii
- vydírání provincií, zbohatli publikáni = výběrčí daní

4) Krize a pád republiky – do 31 př.
- konflikty ve všech spol. oblastech
- pozemkové reformy bratří Gracchů:
- Tiberius – zákon o pozemkovém maximu: nadměrná půda má být rozdělena bezzemkům – zabit
- Gaius – obilní zákon: prodej levného obilí nemajetným, později zabit
- odlišné názory na upevnění republiky:
- populárové – stoupenci lidu (střední vrstvy) – Gaius Marius
- optimáti – stoupenci neomezené moci senátu – Sulla
- => 1. občanská válka, vítězství optimátů
- Sullova diktatura – proskripce – seznamy nepohodlných osob
- Spartakovo povstání (73-71 př.) – gladiátor Spartakus + 60000 vzbouřenců, chtěl je vyvést z Itálie, nedohodli se o směru, rozdělili se, poraženi Crassem, většina padla, 6000 přibito na kříže na Via Appia pro výstrahu
- politické boje – Catilinovo spiknutí odhaleno Ciceronem a poraženo
- 1. triumvirát (60 př.) – tajná úmluva tří mužů: Pompeius, Crassus, Gaius Julius Caesar – ovládl téměř celou Galii
- Crassus padl => 2. občanská válka – Pompeius (za senát) x Caesar (vedl populáry)
- Pompeius utekl do Egypta, byl zákeřně zabit
- Caesarova diktatura (49-44 př.) – byl vrchní velitel vojsk a nejvyšší kněz
- reforma kalendáře – na juliánský
- 44 – spiknutí proti Caesarovi, zavražděn, v čele nevl. syn Brutus
- 2. triumvirát – Caesarovi stoupenci: Marcus Antonius, Lepidus (kněz, zbaven moci, pak zabit), Octavianus (synovec a dědic Caesara)
- 3. občanská válka – Octavianus x Antonius (spojil se s Kleopatrou)
- námořní bitva u mysu Action, Antonius poražen (sebevražda s Kleopatrou), Egypt připojen k říši =>

5) Principát – rané císařství
a) doba Augustova
- Octavianus přijal titul Augustus (vznešený), stal se prvním občanem senátu a státu (princeps) => forma vlády principát
- praetoriánská garda – na ochranu paláce a císaře
- správa: provincie císařské a senátní, konec drancování
- finance: státní pokladna (aerarium) + principova pokladna (fiscus)

b) Juliovsko-claudiovská dynastie
- Tiberius – syn Livie, adoptovaný Augustem – dobrý vojevůdce a diplomat
- Caligula – despotický, ztráta morálních zábran, zavražděn
- Claudius – Caligulův strýc, rozšíření říše, otráven
- Nero – absolutistické sklony, odpůrce nutil k sebevraždě – i rádce Seneca, založil požár Říma, obvinil křesťany, tresty
- po jeho sebevraždě boje o trůn

c) Flaviovci
- Vespasianus
- Titus – starší syn, shoda se senátem
- Domitianus – Vespasianův ml. syn – krutý samovládce, rozšířil panství v Británii

d) doba adoptivních císařů
- stabilita, rozkvět, územní rozmach
- Nerva – zvolen senátem, adopce – pro stanovení nástupce bez ohledu na příbuzenský vztah
- Traianus – největší území říše
- Hadrianus – limes romanus – tvorba hranic říše
- Marcus Aurelius – filozof, obranné války proti Germánům
- markomanské války – Římané se dostali až na Slovensko – nápis na skále v Trenčíně

e) Severovská dynastie
- Septimus Severus – nejvyšší orgán císařská rada, jediná pokladna císařský fiscus
- Caracalla – uděleno římské občanské právo svobodným obyvatelům celé říše
- vznik kolonátu (colo = obdělávám) – pronájem půdy kolónům (bezzemci)

6) Dominát – pozdní císařství
- úpadek říše – vnitřní vzpoury, útoky barbarů, úpadek řemesel a zeměd.
- Dioklecián – zrušil senát, neomezený vládce (dominus et deus = pán a bůh) => dominát
- snažil se vymítit křesťanství
- Konstantin I. Veliký – jiný postoj ke křesť., vydal edikt milánský 313 n.l. = svoboda náb. vyznání, legalizace křesť.
- založil druhé hl.m. Konstantinopolis => později rozkol církve
- po Konstantinově smrti – růst vlivu křesť. církve, zákaz pohanských kultů

- rozpad říše na dvě části:
- Východořímská říše – hl.m. Konstantinopol
- Západořímská říše – hl.m. Řím
- Řím dobyt Vizigóty, později Vandaly
- 476 zánik říše – dobyl Odoaker, svržen poslední císař – Romulus Augustulus

Hodnocení referátu Starověký Řím

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  9 933×
  698 slov

Komentáře k referátu Starověký Řím

YOurmoom
moc jsem se nedozvedela