Jan Hus

(1371 - 6.7.1415)

Životopis
Pochází zřejmě z Husince u Prachatic. Základní vzdělání (náboženství, počty) nabyl pravděpodobně doma, později navštěvoval prachatickou školu, kde se naučil číst a psát.
-od roku 1390 studoval na univerzitě v Praze
-1393 - bakalář
-1396 - mistr svobodných umění
-1398 - sám vyučuje na artistické fakultě
-1400 - vysvěcen na kněze
-1401-1402 - děkan artistické fakulty
-1402 - kazatel v Betlémské kapli na Starém městě pražském
-1404 - bakalář teologie
-1409 - rektor univerzity v Praze
Jan Hus je představitelem a vůdcem českého reformního hnutí, usilujícího o nápravu křesťanské církve a společnosti důsledným respektováním novozákonních ideálů. V tomto mu byl vzorem anglický myslitel John Viklef, jehož názory o nutnosti zbavit církev pozemkové- ho majetku zásahem světské moci a o potřebě obnovení jejího apoštolského poslání sdílel . Získal podporu vlivných kruhů včetně královského dvora Václava IV. i části pražského obyvatelstva.
-od 1408 - on a jeho přivrženci měli stále častější konflikty s ideovými protivníky, přede- vším s německými mistry na univerzitě a s českou církevní hierarchií
-18.1.1409-Dekret kunohorský - Václav IV. jím zajistil českému univerzitnímu národu
hlasovací převahu, reformní skupina v čele s Husem zvítězila
-1410 - pražský biskup Zbyněk Zajíc z Hazmburka - nechal spálit exempláře Viklefových spi-
sů, tím začíná kampaň proti Husovi. Hus odmítl předvolání k procesu před římskou
kurii
-1412 - po protiodpustkové aféře ztratil Hus podporu Václava IV., po vyhlášení interdiktu
nad Prahou 1412 opustil město a žil pod ochranou šlechtických příznivců na
venkově; nejprve na Kozím hrádku u Sezimova Ústí, poté na hradě Krakovci u
Rakovníka, odtud v říjnu 1414 odjel na koncil do Kostnice, tady v listopadu 1414
uvězněn, poté postaven před koncilní soud, který shledal některé články jeho učení
kacířskými
- Jan Hus odmítl odvolat své názory, byl odsouzen a upálen
- jeho smrt posílila v českých zemích reformní hnutí, jež přerostlo v husitskou revoluci

Dílo

De ecclesia (O církvi)
- psáno latinsky
- příslušníkem církve je pouze člověk, který nespáchal těžký hřích. Hlavou církve je Kristus a nikdo jiný.
- vliv anglického reformátora Johna Wycliffa
- kázal proti nešvarům v církvi => vypovězen z Prahy -> kázání na venkově (Kozí Hrádek, Krakovec)
Knížky o svatokupectví
- kritika církve
- prodej odpustků
Dcerka
Výklad viery, desatera a páteře - výklad základních bohoslužebních textů
O šesti bludiech - Husovy názory na poměr mezi církví a životem - lat. i čes. verze
Postilla - literární sbírka. Sbírka populárně zaměřených pojednání.
Hus - reformátor jazyka - místo spřežkového jazyka zavedl jazyk diakritický (nabodeníčka)
latinský traktát O českém pravopise
Husovy listy - dopisy z Kostnice (opisovány)

Hodnocení referátu Jan Hus

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  10. únor 2008
  7 700×
  391 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Jan Hus