Keltská magie

HISTORIE
Za Kelty jsou obvykle považováni pouze staří Irové. Ve skutečnosti jejich civilizace zabírá větší území, než je Irsko. Poprvé se předkové Keltů objevují v přistěhovaleckých vlnách v
9. stol.př.Kr.,které přicházeli od východu.
Ačkoli neměli všichni stejný etnický původ, mluvili nářečími téhož jazyka.
Patřili k nejzručnějším řemeslníkům dávného světa, byli to také nesmírně odvážní a krutí bojovníci. Keltská kultura byla na svou dobu velice vyspělá.

NÁBOŽENSTVÍ
Keltové byli hluboce nábožensky založení.Učení druidů (keltští kněží) lze shrnout takto: *uctívat bohy, nepáchat zlo, být silný a odvážný. Jejich nejdůležitějšími bohyněmi jsou-*bohyně mateřství, války a učenosti. Náboženství a úcta k bohům tvořily pevnou součást každodenního keltského života, k němuž patřila i magie

MAGIE
*Rostlinná, kamenů, magie svíček…

-MAGIE SVÍČEK
Pálení svíček je velmi prastarý magický úkon. Keltští kněží používali lojové lampičky nebo louče, případně zapalovali ohně z určitého dřeva. Dnes by to bylo nepohodlné a někdy i nebezpečné.Tyto zdroje nahrazují svíčky.

Magické zaříkávadlo:
Svíčko moci, svíčko síly,
nechť se této noci vyplní má přání.
Sílo, vytékej z plamene této svíčky.
Dej mi, po čem mé srdce touží.
Má slova jsou mocná a zvítězí.
Tak jsem pravila.
Toto kouzlo jest dokonáno.

Tak jednoduše lze čarovat pro dosažení téměř všech cílů.

OGHAMOVO PÍSMO
Jak jsem již řekla, Keltové byli kulturně velice vyspělý. Okolo roku 600 vznikla v Irsku, tzv. keltská, ogamská abeceda. Jednalo se o písmo posvátné a pravděpodobně bylo používáno jen ke zvláštním záznamům. Tato abeceda obsahovala skrytá tajemství použitelná při magii a divinaci (předpovídání budoucnosti). Pro tento účel malovali nebo vyřezávali symboly na jednu stranu ploché hůlky ( dnes můžeme říct např. plochá držátka od zmrzliny, případně
symboly nakreslit na karty). Těmto okultním významům rozuměl pouze zasvěcenec.
Dávní Keltové byli spřízněni se stromy, což se projevuje v jejich magické abecedě i v stromovém kalendáři. Z této dávné úcty k síle stromů pochází fráze,, zaklepat něco na dřevo“.
Obvyklé zápisy prováděli druidové řeckou abecedou, ačkoli pozdější velšští bardové (básníci) nadále používali ogamské písmo i tomu, aby zapisovali to, co si pamatovali z druidské tradice.
Nakonec křesťanská církev nahradila ogamské písmo latinkou.
Ačkoli se tvrdí, že po Keltech se žádné písemné zprávy nedochovaly, sv.Patric sám spálil téměř 180 irských knih psaných keltštinou.V jižních oblastech Irska se našlo 316 nápisů v Oghamu, v severních oblastech 55 nápisů.

FUTHARK-RUNOVÉ PÍSMO
Jedním z obdobných písem je i runové písmo neboli Futhark.
Každá runa má jedinečný vzor a tyto vzory jsou prostředky k odhalení neviditelných skutečností, které jsou pokládány za mysteriózní a tajné. Každé písmeno má vlastní významové jméno a dohromady tvoří celou fonetickou abecedu.

* Dalo by se tedy říci, že kdyby nebylo písma, asi bychom toho nevěděli tolik o pradávných civilizacích a jejich kulturách a životě, ale také o vývoji světa.

Hodnocení referátu Keltská magie

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  3 992×
  450 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Keltská magie