Svět po 1. Světové válce

zlomový rok 1917: vstup USA do války, revoluce v Rusku -> hospodářský rozklad v monarchii

rok 1918:

6.1.1918 v Praze vydána českými poslanci Tříkrálová deklarace -> požadavek vytvoření českého státu + Slovensko de facto protistátní x reakce monarchie mizivá
8.1.1918 prezident Wilson zaslal Kongresu USA 14 Wilsonových bodů -> národům Rakouska Uherska má být poskytnuta autonomie
3.3.1918 Brest-Litevský mír – posílení sebevědomí Rakouska Uherska, monarchie odmítla
české požadavky
duben 1918 shromáždění představitelů českého národa v Obecním domě, Alois Jirásek přečetl Národní přísahu ->odhodlání Čechů pokračovat v boji o nezávislost -> mizivá reakce monarchie pokračování odporu (demonstrace k příležitostem dějinných výročí, vzpoury – Boka Kotorská (František Raš, duben 1914), Rumburk)
léto 1918 rozpad disciplíny v armádě
dohoda přehodnotila svůj postoj k Rakousku Uhersku -> je jí jedno, jestli se Rakousko Uhersko rozpadne, posilování významu zahraničního odboje (role legií v občanské válce v Rusku na straně bělogvardějců)
růst významu ČNR o uznání statusu ČNR jako reprezentanta budoucí československé vlády (uznali Francie, VB, USA, Japonsko, Itálie) + právo na samostatný stát.
květen 1918 Pitsburská dohoda – uzavřena mezi českými a slovenskými spolky v USA – požadavek samostatného státu x Slovensko bude mít autonomii a vlastní správu x podepsána i TGM
13.7.1918 po dohodě s Mafií vytvořen Národní výbor -> zastupitelský orgán českých politických stran. úkolem vytvoření podmínek k převzetí moci + vytvoření 1. zákonů
38 zástupců. předsedou zvolen Karel Kramář (česká státoprávní demokracie – vytvořena v únoru 1918 sloučením mladočeské a části strany pokrokové)
místopředsedové - Antonín Švehla (agrární strana)
- Václav Klofáč (česká strana socialistická)
jednatel – František Soukup (sociální demokracie)
složení – 10 sociální demokracie, 9 agrární, 9 česká státoprávní demokracie
nebyli zastoupeni Slováci, zastupovali je čeští zastánci česko-slovenské vzájemnosti
NV vytvořil Socialistickou radu (6. září)
sociální demokracie + socialisté – měla zvýšit jejich politickou váhu zanikla 1919
září 1918 porážky monarchie na italské frontě ->krize ->odvážení obilí, výrobků z českých zemí x odpor Národního výboru
14.10.1918 Socialistická rada zorganizovala generální stávku -> někde přerostla ve vyhlašování republiky x Národní výbor ho zastavil
16.10.1918 Karel I. vydal manifest
Předlitevsko by bylo přetvořeno ve spolkový stát x neúspěšné
14.10.1918 Beneš oznámil Dohodě, že se ČNR přeměnila v prozatímní československou vládu (TGM, Beneš, Štefánik) -> požádal o diplomatické uznání
18.10.1918 Masaryk vydal Prohlášení nezávislosti československého národa
=Washingtonská deklarace
politický program budoucí vlády
republika, demokratický systém, rovnoprávnost národních menšin
26.10.1918 delegace vedená Kramářem se ve Švýcarsku sešla s Benešem -> koordinace českého zahraničního a domácího odboje
27.10.1918 vydání Andrássyho nóty – přijetí podmínek o příměří
28.10.1918 představitelé Národního výboru prohlásili na místodržitelství, že přebírají správu země. Vyslali řečníky do ulic, zahájili zasedání v Obecním domě, večer vydali Prohlášení o vytvoření československého státu
Švehla, Rašín, Soukup, Stříbrný, Šrobár – muži 28. října
29.10.1918 Vídeň uvažovala o vyslání vojska x upustila od toho
konec října 1918 moc začínají přejímat regionální Národní výbory pražský NV orgánem zákonodárným i výkonným

Slovensko:
30.10.1918 vytvoření Slovenské národní rady na shromáždění slovenských politiků v Martině -> přijetí Deklarace slovenského národa (Martinská deklarace)
právo národa na sebeurčení
společný stát s Čechy -> SNR je oficiální reprezentant

Čechy:
NV se přeměnil na Revoluční národní shromáždění (13.11)
è zbavili Habsburky trůnu
è potvrzují existenci republiky
14.11.1918 RNS zvolilo Masaryka prezidentem + zvolilo 1. československou vládu (Kramář)
cíl RNS – vytváření zákonů + prozatímní ústavy
vytvoření armády za pomoci Sokola
x Němci v Čechách odmítli existenci nového státu -> pokusili se o vytvoření separátních německých oblastí, které se měly stát součástí Rakouska nebo Německa.
Severní Čechy: Deutschbuhmen, centrem Liberec
Severní Morava: Sudetenland, centrem Opava
Jižní Čechy, Jižní Morava
měli mít právo na sebeurčení x oblasti nemožné odtrhnout – ekonomická provázanost, navíc Němci byli poraženou mocností, nebylo možno jim ustupovat ->listopad/prosinec – německé oblasti obsazeny československou armádou

Slovensko:
Maďaři odmítli samostatnost Slovenska
4.11.1918 český NV vytvořil dočasnou slovenskou vládu (Šrobár) -> úkolem pomoci při začleňování Slovenska
listopad 1918 neúspěšný pokus o začlenění Slovenska armádní silou
leden/únor 1918 Slovensko obsazeno československou armádou

Československo:
politické strany:
1) strana agrární
2) česká strana státoprávní
3) sociálně – demokratická strana
4) Národně sociální strana + část realistů – česká strana socialistická -> Národně socialistická strana
5) Československá strana lidová (katolíci)

Malá Dohoda:
vojensko – politické uskupení (vznik 1920-1921)
uzavření spojeneckých smluv: Československo, Rumunsko, království Srbů
uzavřeno z obav před restaurací Habsburků + obava z růstu moci Německa + obava z Itálie v Podunají a Balkánu
spolupráce s Francií
mimo stálo Polsko (špatné vztahy s ČSR)
konec s podepsáním Mnichovské dohody

Washingtonská mírová konference (1921 – 1922)
USA, VB, Francie, Itálie, Japonsko
jednání o sférách vlivu v Tichomoří a na dálném východu x přerušeno rozšiřování vlivu

Janovská konference (1922)
mezinárodní konference o hospodářských otázkách
vítězné velmoci + SSSR (vznikl 1922) + Němci
SSSR=(Rusko, Ukrajina, Bělorusko, Zakavkavská federace, Republika Dálného východu)
separátní jednání SSSR a Němců v Rapallu:

Rapelská smlouva – navázání diplomatických kontaktů konec válečných reparací
Dawesův plán:
americký finančník, rozhodl se pomoci Německu půjčkami + snížení o rozložení splátek

Youngův plán (1929 – 1930)
příliv amerického kapitálu do Německa
stanovení konečné výše reparací
zrušení dozoru nad Německou ekonomikou
Německo se stává samostatnější zemí, ekonomické sblížení s USA

Locarnská konference:
přijetí Rýnského garančního paktu
potvrzení vzájemné nedotknutelnosti hranic Německa, Francie, Belgie
1926 – přijetí Německa do Společnosti národů

Briand-Kellogův (pařížský) pakt (1928)
mezinárodní dohoda států o neřešení sporů válkou -> 60 států
nebyly vytvořeny sankce ani postupy odzbrojení

Fašismus v Evropě
Itálie
1919 založení fašistické organizace
1921 přeměna na politickou stranu (v čele Benito Mussoliny)
růst počtu příznivců -> programem výbojná zahraniční politika (Itálie se cítila nedostatečně oceněna za pomoc ve válce) důstojníci, nacionalisté
lepší sociální zabezpečení, pozemková reforma
říjen 1922 pochod na Řím – státní převrat
30.10.1922 Mussoliny předsedou vlády (převzal vládu od krále Viktora Emannela VI.
zrušení politických stran
cenzura tisku
likvidace parlamentarismu
zákony vyhlašovány se souhlasem fašistů
vyhlášení státu jedné strany, formálně monarchie

rozšiřování fašismu v Evropě:

Španělsko:
1923-1930: Rivera
1936,1939 – 1975: Franco

Portugalsko:
Carmona
Salazar (1928-1968)

Řecko:
Metaxas

Rumunsko:
Antonescu

Bulharsko:
Boris III.

Maďarsko:
Miklós Horty (1926-1944)

Rakousko:
Dollfass

Německo:
Hitler (1933-1945)

Polsko:
Pisudsk

Litva, Lotyšsko

Brazílie, Argentina, Ekvádor, Bolívie, Dominikánská republika

Německo:
1919 založení NSDAP
nacismus = nacionální socialismus
teorie fašistické koncepce státu: řízení státu vůdcem (zastupuje vůli národa) – fuhrer / duce
rasistické učení – nadřazenost árijské rasy a o oprávněnosti této strany podmanit a
likvidovat rasy ostatní
fašismus z fascis (svazek prutů – starověký symbol moci) – diktatura spojená
s nacionalicmem / nacismem
diktatura: politická moc v rukou jedince / úzké skupiny lidí -> soustředí u sebe všechny moci, ostatní vyloučili z podílu na moci (nekonání se voleb, jen formální volby) vládnoucí skupina má monopol na hromadné sdělovací prostředky, cenzura
1925 27000 členů
1927 hospodářská krize ve světě
1930 250 tisíc členů
leden 1933 1,4 miliónu členů
listopad 1933 4 milióny členů
1938 8 miliónu členů
volby 1928 2,6%
volby 1930 18,3%
volby 1932 37,3%
březen 1933 43,9%

úspěch NSDAP:
1) stabilizace sociálních poměrů pro dělnickou třídu
2) obavy střední vrstvy z ekonomické nestability
3) antibolševismus
4) židé (bohatí) -> antisemitismus
5) nacionalismus (poškozeni výsledky I. světové války)

Francie, Anglie
rozvrácená ekonomika
období politické nestability
rensolidace na přelomu 20/30 let

USA
ekonomická prosperita
rozšíření vlivu do Latinské Ameriky a Tichomoří

Hospodářská krize
24.10.1929 černý pátek na newyorské burze
trvala do roku 1932
dlouhodobá, pomalu překonávána, hluboká krize -> velký počet nezaměstnaných (30 miliónů ve světě), celosvětová, zasáhla všechna odvětví (průmyslová výroba ve světě – pokles o 37 procent)
2 ekonomické teorie:
Keynes zásahy státu do ekonomiky
Hayek ekonomický liberalismus (magická ruka trhu)
ve Spojených Státech vytvořili ekonomický program New Deal (autorem Roosvelt, 1932 – vyhrál s ním prezidentské volby)

zásahy státu do ekonomiky:
– státní dozor nad bankami
– centrální banka poskytuje peníze peněžním ústavům s problémy
– 1934 – devalvace dolaru – posílení vývozu
– pomoc farmářům x omezena výše jejich produkce
– obnovování průmyslu x limitována nadvýroba
– stanovení minimální mzdy, délky pracovního týdne, uznány odbory, právo na kolektivní smlouvy a stávku
– vytváření státních zakázek (stavba silnic, letišť, regulace řek)
úspěšný, 1935 – II. New Deal (reformy rozšířeny na soudnictví a státní správu) – skončil 1939
1937 USA se dostaly na úroveň před rokem 1929

Hodnocení referátu Svět po 1. Světové válce

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  6 913×
  1251 slov

Komentáře k referátu Svět po 1. Světové válce