Znečištění ovzduší

Úměrně s rozvojem průmyslové výroby, výstavbou elektráren povrchových dolů i sídlišť a s rozvojem dopravy stoupá znečištění ovzduší. Účinky škodlivin určitého typu- jedovatých (toxických) látek- na člověka zkoumají toxikologové. Znečištění (kontaminace) životního prostředí se zjišťuje fyzikálními, chemickými, fyzikálně chemickými i biologickými metodami. Přítomnost rozmanitých emisí v ovzduší a jejich fotochemické přeměny jsou příčinou různých typů smogu. Smog se vyskytuje v ovzduší velkých měst a průmyslových oblastí hlavně v zimním období za bezvětří při teplotní inverzi. Směs- aerosol- která dráždí dýchací cesty vzniká hlavně ze sazí, kapiček kyseliny sírové, SO a CO. Smog vzniká v místech se zvýšenou koncentrací výfukových plynů účinkem slunečního záření. Mezi oblasti s nejvíce znečištěným ovzduším v České republice vůbec patří Praha. Významný podíl na tomto znečištění mají oxidy dusíku, jejichž obsah se v celkové imisi neustále zvyšuje, oxidy síry a prašný aerosol.

Oxidy dusíku- NO – vznikají při všech spalovacích procesech, tedy i při provozu motorových vozidel. Působí nepříznivě na vnitřní orgány a krevní oběh. Tyto oxidy se v krvi váží na červené krevní barvivo a zhoršují přenos kyslíku z plic do krve. Dále mají určitou roli při onemocnění dýchacích cest a při vzniku nádorových onemocnění.
Oxidy síry- oxid siřičitý- SO – vzniká při spalování fosilních paliv. Působí negativně na zdraví živočichů a rostlin a poškozuje především dýchací systém. U člověka způsobuje výskyt akutního chronického astmatu, bronchitidy a rozedmy plic. SO působí také negativně na rostlinstvo. Mezi nejcitlivější patří lišejníky, které rychle hynou, ale i vyšší rostlinstvo jako třeba keře a stromy- zejména jehličnany.
Obě tyto látky SO a NO jsou spolu s SO hlavními složkami kyselých dešťů.

Kyselé deště nepříznivě působí na:
1. Lidskou populaci a živočichy. Uvolňují z půdy těžké kovy a hliník. Tyto cizorodé látky se pak dostávají do potravinového řetězce a pitné vody.
2. Živočišstvo, zejména vodní.
3. Rostlinstvo. Kyselé deště způsobují poškození až ztrátu listí a jehličí.
4. Památky a hmotný majetek. Velmi nepříznivě působí zejména na kovové stavby a konstrukce.

V posledních letech byl zaznamenán pokles imisních úrovní prakticky všech znečišťujících látek, pouze u oxidu dusíku lze pozorovat mírně vzrůstající trend. Problém emise znečišťujících látek bude zřejmě velkou měrou vyřešen přechodem na alternativní zdroje energie.

 

Hodnocení referátu Znečištění ovzduší

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  20. prosinec 2007
  7 432×
  354 slov

Komentáře k referátu Znečištění ovzduší

gotrek
tak to je moc fáájn moc fájnn dík:D
spirit
dik pouziju to