Chemizace prostředí

V dnešní době se začíná objevovat stále větší množství chem. látek v nových odvětvích ať už jako čistící prostředky, v potravinách, různé obaly pohonné hmoty, atd. Rozdělení oblastí postiženými chem. látkami:

1.Ovzduší
2.voda
3.půda
4.odpady
5.potraviny

- negativní působení chem. látek na životní prostředí:

1.Problémy ovzduší

Do ovzduší se dostávají látky plynné, kapalné i pevné, některé z nich mohou být i radioaktivní. Říkáme jim emise. Pevné emise jsou různé částice, které se dostávají do ovzduší především z průmyslových podniků, z elektráren atd.
Plynné znečištění ovzduší způsobují především tyto látky:
Oxid siřičitý (SO2) je nejrozšířenější nečistotou ovzduší. Z ovzduší se vymývá při dešťových srážkách, které jsou kyselé, okyselují půdu a vodu. Oxidy dusíku, fluoru, chlor, oxid uhelnatý, sloučeniny olova, manganu jsou toxické, některé i karcinogenní.
Vzájemnými reakcemi nečistot vznikají imise (smog).
Nečistoty v ovzduší ovlivňují lidské zdraví, působí úhyn zvěře, sníženou produkci nebo úhyn včel. Známé je také snižování výnosů zemědělských plodin, umírání lesů.
V současné době se také zvyšuje koncentrace oxidu uhličitého, což má za následek vznik tzv. skleníkového efektu (tání ledu na polích, rozšiřování tropického podnebí).

2.Znečišťování vod

Moře
- jsou ohrožována především znečišťováním ropnými produkty při lodní dopravě, při těžbě ropy, při haváriích tankerů. Znečišťování moří vede ke snížení výnosu rybolovu, ohrožuje celosvětovou produkci kyslíku, vede k znehodnocování mořského pobřeží k rekreaci i život lidí, k hynutí mořských živočichů a rostlin.

Vodní toky
- představují silně znečištěné stoky, protože ztrácí samočisticí schopnosti a nestačí k likvidaci stále přibývajících nečistot. Nečistotami jsou např. ropné produkty, saponáty, různé kaly, toxické látky, ale i močůvka atd. Mluvíme i o tzv. tepelném znečištění, k němuž dochází vypouštěním ohřáté vody z věží. Vodní toky jsou ohrožovány také látkami, které vedou k velkému rozmnožení mikroorganismů. Vysoký obsah dusíku a fosforu ve vodě vede k eutrofizaci vody. Dochází k přemnožení vodních rostlin a mizí kyslík. Voda se mění v mrtvou, páchnoucí a nepouživatelnou.
Ve vodních tocích se sleduje jakost vody a zajišťuje se kyslíkový režim.
Podzemní vody jsou znečišťovány z přehnojované půdy, při ropných haváriích i vlivem znečištěných vodních toků.
Ochrana celé hydrosféry je pro člověka životně důležitá!!!

3.Ohrožování půdy

„kyselý“ déšť okyseluje půdu až do hloubky 1 m. V půdě se z emisí hromadí i některé kovy a pesticidy a způsobují její toxicitu. Často dochází k znečištění půdy odpadními vodami, ropovody nebo přehnojováním. Vážným ohrožením půdy je eroze (odnos půdy) vodní i větrná. Eroze se urychluje orbou po spádnici, cestami, odstraňováním mezí, odlesňováním, odrnováním. Vedle kvality půdy je vážně ohrožován její rozsah. Stavby sídlišť, silnic, podniků a těžba surovin vyžadují velké plochy půdy.

4.odpady
Velmi aktuální problém je látka dioxin -
Spalovna v Chropyni vypouští do ovzduší vysoké koncentrace extrémně nebezpečných dioxinů, které mohou poškodit zdraví lidí. "Spalovna musí zastavit vypouštění dioxinů co nejdříve a přestat ohrožovat zdraví obyvatel, dioxiny jsou extrémně toxické látky, které mohou způsobit rakovinu, poruchy plodnosti, oslabení imunitního systému a další vážné zdravotní problémy.
Podle dostupných informací vypouštěla spalovna Technoplastu v Chropyni až 150-krát více dioxinů, než připouští limit platný ve státech Evropské unie. Podle českých zákonů však spalovna může i dnes vypouštět libovolné množství toxických dioxinů a ohrožovat tak zdraví lidí. Zákonný limit pro ni začne totiž platit až v roce 2003. Greenpeace usiluje o to, aby spalování nebezpečných odpadů, zejména PVC, zde bylo ukončeno co nejdříve. Spalovny Technoplastu v Chropyni, která mj. likviduje odpady z výroby obalů a další produktů z PVC.
"Dioxiny jsou extrémně stálé a mají schopnost hromadit se v živých organismech. Proto jsou jimi zamořeny i potraviny, hlavně živočišného původu. V České republice jsou lidé vystaveni takové dávce dioxinových látek, která několikanásobně převyšuje doporučení Světové zdravotní organizace (WHO).

Dalším nevyřešeným případem dioxinových případů u nás:
-V areálu Spolany v blízkosti Labe stojí objekty, které patří mezi nejhůře kontaminovaná místa toxickými dioxiny na celém světě.
"Veřejnost dodnes netuší, že ve Spolaně došlo ke katastrofě srovnatelné s jadernou havárií v ukrajinském Černobylu nebo dioxinovou havárií v italském Sevesu. Desítky lidí byly těžce zdravotně postiženy. Zamořené budovy, zařízení a zbytky nebezpečných chemikálii zde dodnes čekají na svou likvidaci. "Obáváme se, že vzhledem k bezprostřední blízkosti řeky by dioxiny v případě povodně mohly zamořit další místa po proudu Labe a dokonce i Severní moře. Pokusní králíci, kteří byli během biologického testu umístěni v jedné ze zamořených budov, aby tam vdechovali vzduch kontaminovaný dioxiny, hynuli už za 7 až 12 dnů! Kořeny katastrofy ve Spolaně Neratovice spadají do konce 60. let, kdy zde firma vyráběla chlorované herbicidy. Směs těchto dvou herbicidů používala americká armáda během války ve Vietnamu jako proslulý Agent Orange. Výroba uvedených herbicidů ve Spolaně byla v roce 1969 zastavena, protože přibližně 80 zaměstnanců podniku začalo trpět vážnými zdravotními problémy. Po zastavení výroby byly budovy uzavřeny a už více než 30 let chátrají. Teprve v roce 1998 byl jeden ze zamořených objektů ležící nejblíže Labe v tichosti pohřben do betonového sarkofágu. "Další dva objekty však dále chátrají vystaveny dešti, větru a slunci. Je to časovaná bomba na Labi, a je třeba co nejdříve jednat a dioxinové zamoření zlikvidovat.

5.strava:

Jak pravil jeden japonský filozof: Člověk je to co jí! A to je pravda! Jedenkrát za 7 let se v člověku vymění všechny buňky s vyjímkou nervového systému, ale i ten je jednoznačně ovlivňován konzumovanou potravou.

Dva důvody proč se zabývat stravou:

1.Životní prostředí :
zemědělství je u nás největším znečišťovatelem vody, ve světě má na svědomí obrovský vznik pouští.

2.Zdraví člověka:
-Světová organizace uvádí, že strava ovlivňuje zdraví ze 60% zatímco duševní pohoda, lékařská péče, či znečištění ovzduší zůstává daleko vzadu. Změňme tedy své návyky! Pár rad jak se vyhnout chemikáliím v potravě:

1.)informovat se o tom co je nebezpečné v našem okolí:
- Bio zpravodaj- k dostání zdarma v prodejnách zdravé výživy,
- máme mnoho ekologických hnutí která nás informují o věcech které se z běžných médií nedozvíme(www.greenpeace.cz, nesehnutí,..),atd.

2.)konzumovat výrobky označené –bio produkt:
3.)vyhýbat se škodlivým emulgátorům
4.)Omezit konzumaci masa (2xtýdně) -to obsahuje mnoho cizorodých látek
(konzumovat bio maso)
5.)omezit jídlo v konzervách, hotová jídla- jen na ohřátí,
6.)potraviny s dlouhou záruční lhůtou jsou podezřelá
7.)pokud možno nakupovat potraviny přímo od výrobců (od známých z venkova, přímo od zemědělců, ..)

Hodnocení referátu Chemizace prostředí

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  17. březen 2008
  11 590×
  1013 slov

Komentáře k referátu Chemizace prostředí

Petra Mašková
NO,sama bych to napsala lépe,ale práce amatéra se cení
Jiřina Vávrová
NIc moc jako..