Bankovnictví

Obsah:
I. Význam a úkoly bank
II. Bankovní soustava :
- Charakteristika
- Banky v ČR – konkurenční prostředí
- Bankovní operace – aktivní, pasivní
III. Výběr a porovnání činnosti bank :
- Výběr dvou bank
- Analýza činnosti vybraných bank
- Vyhodnotit rozdíly v poskytovaných službách se zaměřením na poskytované úvěry :
- Druhy úvěrů….zeptej se zda stačí tvůj výběr a porovnání spotřebitelských úvěrů
- Jejich zajištění
- Podmínky pro přidělení
IV. Závěr – vlastní názor a hodnocení vybraných bank
V. Přílohy:
- Zpracovaná žádost o poskytnutí úvěru
- Tiskopisy, brožury
- Tabulky, grafy

Autorské prohlášení
Celou maturitní práci včetně příloh, jsem vypracoval(a) samostatně a uvedl(a) jsem všechny použité podklady a literaturu.

Byl(a) jsem byl seznámen(a) s tím, že na moji maturitní práci se plně vztahuje zákon č.121/2000 Sb. - autorský zákon, zejména § 35 – využití díla v rámci občanských
a náboženských obřadů, v rámci školních představení a využití díla školního a § 60 – školní dílo.

Beru na vědomí, že Střední škola gastronomie a služeb Most, má právo, ke své vnitřní potřebě, maturitní práci užít (§ 35 odst. 3).

I. Význam a úkoly bank

Historie bankovnictví se začala psát již v 18 století před kristem, kdy se bohatá část společnosti bála o své úspory a hledala pro ně úkryt. Jelikož v té době se za spolehlivé považovali chrámy, tak do nich začali tito lidé odnášet peníze, které nepotřebovali k okamžité potřebě. V této době také Babylónští kněží poskytovali půjčky obchodníkům z majetků, svěřených do úschovy chrámům. Vznik peněz umožnil nahradit naturální směnu směnou peněžní. Slovo banka má původ v latinském „il banco“ což znamená stůl či lavice na kterém byly prováděny operace s penězi. Banky vznikly jako zprostředkovatelé mezi těmi, kteří vytvářejí úspory (volný kapitál) to je mezi věřiteli a dlužníky.

Existují dva procesy přesunu kapitálu:

  1. Finanční zprostředkování - proces, v rámci kterého dochází přes prostředníky k přesunu kapitálu od věřitelů k dlužníkům ( nepřímé financování )
  2. Přímé financování - prostředky jsou od věřitelů přímo k dlužníkům

Velký rozmach pro bankovnictví přišel v období starověkého Říma. Ve středověké Evropě tento rozmach využili především židovští bankéři. Křesťanství zakazovalo půjčovat peníze na úrok a toho židé pohodlně a s elegancí využili. Islámské banky dodnes pracují na jiných principech než v celém světě. Platí zde zákaz půjčené peníze zatěžovat úrokem.

Další rozmach přinesla průmyslová revoluce. Tato doba přinesla potřebu většího množství finančních služeb a ústavů. V tuto dobu se bankovní ústavy a služby začaly utvářet do dnešní podoby.

Hlavní úkolem bank je shromažďování dočasně volných peněžních prostředků. Tyto prostředky poté formou úvěru dávají k dispozici a přidáním úroku zhodnocují. Tímto umožňují pohyb peněz v ekonomice.

Úkoly bank:
- aktivní - úvěry ( poskytování půjček )
- pasivní - vedení účtů
- vydávání platebních karet ( kreditních nebo debetních )
- emise peněz ( pouze ČNB )
- zprostředkování bezhotovostního platebního styku
- úschova cenných předmětů
- směnárenská činnost
- vydávání cenných papírů
- burzovní obchody
- poradenské a zprostředkovatelské služby

II. Bankovní soustava

Bankovní soustava je souhrn všech bank v daném státě a uspořádání vztahů mezi nimi. V České republice fungoval až do 2.1.1990 jednoúrovňový bankovní systém s výrazným monopolem Státní banky československé ( SBČS ).
V současné době existuje v České republice dvouúrovňový bankovní systém.

1) Česká národní banka

ČNB je ústřední (centrální) bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem. Je zřízena Ústavou České republiky a svou činnost vyvíjí v souladu se zákonem č. 6/1993 Sb., o České národní bance a dalšími právními předpisy. Má postavení veřejnoprávního subjektu se sídlem v Praze. Jsou jí svěřeny kompetence správního úřadu v rozsahu stanoveném zákonem. Hospodaří samostatně s odbornou péčí s majetkem, který jí byl svěřen státem. Do její činnosti lze zasahovat pouze na základě zákona. Nejvyšším řídícím orgánem ČNB je bankovní rada, jejímiž členy jsou guvernér, dva viceguvernéři a čtyři vrchní ředitelé. Všechny členy bankovní rady jmenuje prezident republiky na šestileté období.

Podle článku 98 Ústavy ČR a zákona č.6/1993 Sb., o ČNB, ve znění pozdějších předpisů je hlavním cílem její činnosti péče o cenovou stabilitu. Dosažení a udržení cenové stability, tj. nízko-inflačního prostředí v ekonomice, je trvalým příspěvkem centrální banky k vytváření podmínek pro udržitelný hospodářský růst. Předpokladem účinnosti měnových nástrojů vedoucích k cenové stabilitě je nezávislost centrální banky. ČNB rovněž podporuje obecnou hospodářskou politiku vlády, pokud není tento vedlejší cíl v rozporu s cílem hlavním.

V souladu se svým hlavním cílem ČNB určuje měnovou politiku, vydává bankovky a mince, řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank, vykonává dohled nad bankovním sektorem, kapitálovým trhem, pojišťovnictvím, penzijním připojištěním, družstevními záložnami, institucemi elektronických peněz a devizový dohled. Jako ústřední banka poskytuje ČNB bankovní služby pro stát a veřejný sektor. Vede účty organizacím napojeným na státní rozpočet, kterými jsou: finanční a celní úřady, Česká správa sociálního zabezpečení, úřady práce, příspěvkové organizace, státní fondy, účty napojené na rozpočet Evropských společenství apod. Na základě pověření Ministerstva financí provádí operace spojené se státními cennými papíry. Sídlo ústředí ČNB je v Praze. Sedm regionálních poboček se nachází v Praze, Ústí nad Labem, Plzni, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Brně a Ostravě.

Mezi nejdůležitější funkce a cíle ČNB patří:
• Zajištění měnové stability - ta má dimenzi vnitřní (cenová stabilita) a vnější (kurzová stabilita). Zásadní je především zajištění cenové stability, tj. udržení nízké inflace.
• Podpora hospodářské politiky vlády vedoucí k udržitelnému hospodářskému růstu
• Podpora otevřeného tržního hospodářství
• Určování měnové politiky
• Emise bankovek a mincí
• Správa měnové rezervy ve zlatě a devizách
• Řízení oběhu peněz, platebního styku a zúčtování bank, zajištění rozvoje a efektivnosti platebních systémů
• Vedení účtů státního rozpočtu, spravování státního dluhu
• Rozvoj bankovního systému v ČR, vykonávání dohledu nad činností bank, poboček zahraničních bank a konsolidačních celků
• Spolupráce s ústředními bankami jiných států a mezinárodními organizacemi z finančního sektoru
• Obchod na finančních trzích, především se státními cennými papíry

Centrální banka může k prosazování svých měnově politických cílů využívat řadu nástrojů. Nástroje měnové politiky centrální banky lze členit z různých hledisek.

Z hlediska praktického užití je možné měnové nástroje členit na:

Depozitně-úvěrové nástroje – jsou založeny na stahování či poskytování likvidních prostředků centrální bankou ve vztahu k bankám. Nejvýznamnějším používaným nástrojem jsou repooperace, které lze považovat za formu obchodů na volném trhu, podobný charakter mají obchody s cennými papíry. Dále se jedná o některé další úvěrové obchody a přijímání depozit.

Úrokové nástroje – spočívají ve stanovení výše úrokových sazeb centrální banky, za které jsou realizovány obchody v rámci depozitně-úvěrových nástrojů. Při jejich změnách dochází ke změně sazeb, za které si banky mohou uložit, resp. si půjčit peníze od centrální banky. Základní úrokové sazby centrální banky jsou diskontní, lombardní, reposazba.

Ostatní nástroje – mohou mít různou povahu, obvykle nastavují určité limity či pravidla, které banky musí dodržovat.

Přímé nástroje centrální banky
Přímé nástroje mají velký vliv na finanční hospodářství, proto jich centrální banka využívá jen výjimečně a na přechodnou dobu. K těmto nástrojům patří:
• Pravidla likvidity - centrální banka určuje obchodním bankám, jaký mají mít vztah mezi aktivy a pasivy. Patří sem například ukazatel kapitálové přiměřenosti. Aktivní operace banky mohou činit maximálně 125% vlastního kapitálu, 8% z hlediska pokladní hotovosti k aktivům.
• Povinné vklady - povinné vedení běžných účtů státních institucí u centrální banky.
• Úvěrové kontingenty - určení limitních úvěrů a úvěrových stropů. Patří mezi velmi razantní přímé nástroje.

Nepřímé nástroje centrální banky
Mezi nepřímé nástroje centrální banky patří:
• Diskontní sazba - úroková sazba, za kterou si mohou komerční banky půjčit peníze od centrální banky. Centrální banka výší této sazby ovlivňuje peněžní zásobu komerčních bank, podle které určují banky výši poskytovaných úvěrů. Diskontní sazba představuje dolní mez krátkodobých úrokových sazeb na peněžním trhu. Zvýšení diskontní sazby pomáhá snižovat inflaci, její snížení naopak vede k expanzivnímu navyšování zásoby peněz.
• Repo sazba - Při repo operacích centrální banka přijímá od bank přebytečnou likviditu a na oplátku jim předává dohodnuté cenné papíry. Obě strany se zároveň zavazují, že po uplynutí doby splatnosti centrální banka jako dlužník vrátí věřitelské bance zapůjčenou jistinu zvýšenou o dohodnutý úrok a věřitelská banka vrátí poskytnuté cenné papíry. Základní doba trvání těchto operací je 14 dní, úrok při této operaci je nazýván repo sazbou (refinanční sazbou). ČNB podle americké aukční procedury přijímá přednostně nabídky bank požadující nejnižší úrokovou sazbu. Při vyšší repo sazbě dochází ke zdražení peněz, banky si půjčují méně, naopak jsou ochotné poskytnout samy své prostředky centrální bance, dochází ke stahování peněz z oběhu a zmírňování inflace.
• Lombardní sazba - představuje úrokovou sazbu při operacích, kdy si banky vypůjčují likviditu oproti zástavě cenných papírů. V současné době je vzhledem k trvalému přebytku likvidity bank tato možnost využívána minimálně. Lombardní sazba představuje horní mez krátkodobých úrokových sazeb na peněžním trhu - je vyšší než diskontní sazba nebo repo sazba. Zvýšení lombardní sazby má za následek menší půjčky obchodních bank, peníze v oběhu jsou omezeny, což vede ke snižování inflace.
• Operace na otevřeném trhu - Centrální banka nakupuje a prodává na volném peněžním trhu státní cenné papíry (státní pokladniční poukázky, popř. státní dluhopisy). Obchodní banky si mohou půjčit u centrální banky peníze tím, že jí prodají své cenné papíry a dohodnou se na budoucím zpětném odkupu (repo obchodě), nebo může jít o obchod bez budoucích ujednání (tzv. promptní obchod). Pokud centrální banka prodává státní cenné papíry, dochází k odčerpávání peněz z obchodních bank a zpomalení oběhu peněz. Tato restriktivní monetární politika vede ke snížení inflace. Naopak při expanzivní politice, tj. nákupu cenných papírů centrální bankou, dochází k nárůstu peněžní zásoby v oběhu. Emise státních cenných papírů slouží i ke krytí přechodného nedostatku peněz ve státní pokladně nebo ke krytí schodku státního rozpočtu.
• Povinné minimální rezervy - Centrální banka předepisuje obchodním bankám určité procento z vkladů, které si u ní musí uložit ve formě neúročené povinné minimální rezervy. Tyto peníze jsou mimo oběh a působí protiinflačně. Výše povinných minimálních rezerv ovlivňuje úvěrovou kapacitu obchodních bank, důsledkem toho i výši úrokových sazeb.
• Konverze a swapy - Centrální banka nakupuje a prodává cizí měny za koruny obchodním bankám. Tyto operace mají vliv na měnové kurzy. Dochází ke:
• konverzi - promptnímu obchodu v aktuálním kurzu bez následných zpětných operací
• swapu - kombinaci promptního obchodu s následnou zpětnou operací - prodává/nakupuje se za aktuální kurz a budoucí zpětný odkup/prodej se odehrává za předem dohodnutého kurzu

2) Komerční (obchodní banky)

Tyto banky působí jako výkonná složka s podnikatelským záměrem za účelem dosažení zisku. Banky v České republice se musí řídit platnými pravidly, které vyhlašuje a reguluje ČNB.

Bankovní prostředí je ve srovnání s obecnými podmínkami podnikání přísnější a regulovanější, což vyplývá zejména z toho, že:
- případné problémy bank, eventuelně celého bankovního systému, mají závažné dopady na chod ekonomiky, neboli zdravý a důvěryhodný bankovní systém je jednou ze základních podmínek efektivního fungování celé ekonomiky;
- přes banky v různých formách protéká velký objem peněz, z pohledu bank převážně cizích a je třeba zabránit jejich zneužití (a to jak ve smyslu zpronevěry, tak i praní špinavých peněz);

- je třeba chránit klienty bank, a to zejména v případech, kdy vstupují do věřitelského vztahu vůči bance. Důvodem pro to je skutečnost, že běžní klienti banky objektivně nemohou posoudit v potřebné míře rizika spojená s danou bankou.

Specifika bankovního prostředí se potom projevují zejména v tom, že je regulován vstup do odvětví, jsou stanovena speciální pravidla pro činnost bank, banky podléhají měnově politickým nástrojům centrální banky, pravidlům regulatorního orgánu a vztahuje se na ně zákonný systém povinného pojištění vkladů.

Bankovní operace
Bankovní operace dělíme na: a) aktivní , b) pasivní

a) aktivní úvěrové obchody
aktivní úvěrové obchody - úvěry, členění, faktoring, forfaiting, leasing

b) Pasivní úvěrové obchody
- vkladní knížky, listy, certifikáty
pasivní úvěrové obchody
pasivní - nesouvisí s pasivitou, ale zůstatkem na účtu, z těchto důvodů se promítá do pasivní strany rozvahy / zdroje /
banka přijímá peníze a platí za ně věřiteli úrok
mezi pasivní obchody patří
- depozitní obchody - vkladová činnost
- přijímání úvěrů a půjček od jiných bank / osob /
- vydávání obligací
členění z hlediska věřitelů peněžních ústavů
depozitní obchody s - občany, podnikateli, společnostmi, peněžními ústavy,podniky, družstvy
členění z hlediska časového- netermínované depozitní obchody, termínované vklady
členění podle typu - vkladní knížky a osobní konta, vkladové certifikáty a vkladové listy,prémiové spoření, vklady s pevným termínem a vklady s výpovědní lhůtou, ostatní druhy spoření

Seznam bank v České republice:
ABN AMRO Bank N.V.
AXA Bank Europe, organizační složka
Banco Popolare Česká republika, a.s.
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ N.V. Prague Branch, organizační složka
CALYON S.A.
Citibank Europe plc, organizační složka
COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha
Česká exportní banka, a.s.
Česká národní banka
Česká spořitelna, a.s.
Českomoravská stavební spořitelna, a.s.
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
Československá obchodní banka, a.s.
Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka
Fortis Bank SA/NV, pobočka Česká republika
GE Money Bank a.s.
HSBC Bank plc, pobočka Praha
Hypoteční banka, a.s.
ING Bank N. V.
J&T BANKA, a.s.
Komerční banka a.s.
LBBW Bank CZ, a.s.
mBank (BRE Bank S.A., organizační složka podniku)
Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.
Oberbank AG pobočka Česká republika
Poštovní spořitelna (skupina ČSOB)
PPF banka, a.s.
PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberosterreich, pobočka Česká republika
Raiffeisen stavební spořitelna, a.s.
Raiffeisenbank, a.s.
Raiffeisenbank im Stiftland eG, pobočka Cheb, odštěpný závod
Stavební spořitelna České spořitelny, a.s.
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Volksbank CZ, a.s.
Všeobecná úverová banka a.s., pobočka Praha
Waldviertler Sparkasse von 1842 AG
Wüstenrot - stavební spořitelna, a.s.
Wüstenrot hypoteční banka, a.s.
1. investiční záložna
Akcenta, spořitelní a úvěrní družstvo
FIO družstevní záložna
Metropolitní spořitelní družstvo
Moravský peněžní ústav – spořitelní družstvo
Peněžní dům, spořitelní družstvo
Unibon – spořitelní a úvěrní družstvo
Vojenská družstevní záložna, družstvo
WPB Capital, spořitelní družstvo

Barevně jsou označeny banky s českým kapitálem, ostatní banky jsou se zahraničním kapitálem.

III. Výběr bank

Ve své práci jsem si vybral k porovnání dvě banky, a to Českou spořitelnu a Komerční banku. Níže je uvedeno představení těchto bank.

Česká spořitelna
Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší právní předchůdce České spořitelny. Na tradici českého a později československého spořitelnictví navázala v roce 1992 Česká spořitelna jako akciová společnost. 5,3 milionu klientů, které dnes Česká spořitelna má, hovoří zcela jasně o jejím pevném postavení na českém trhu.

Česká spořitelna je moderní banka orientovaná na drobné klienty, malé a střední firmy a na města a obce. Nezastupitelnou roli hraje také ve financování velkých korporací a v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Finanční skupina České spořitelny je počtem 5,3 milionu klientů největší bankou na trhu. Česká spořitelna již vydala více než 3 mil. platebních karet, disponuje sítí 655 poboček a provozuje více než 1190 bankomatů. Na českém kapitálovém trhu patří Česká spořitelna mezi významné obchodníky s cennými papíry.

Česká spořitelna získala v soutěži Fincentrum Banka roku 2009 titul Banka roku, v hlasování veřejnosti byla zvolena Nejdůvěryhodnější bankou roku

Seznam spotřebitelských úvěrů České spořitelny

Česká spořitelna Druh úvěru Zajištění Podmínky pro přidělení

Hotovostní úvěr Neúčelový úvěr Do 500 000 Kč bez zajištění. Jinak zástavním právem k pohledávce z vkladu. Fyzická osoba trvalý či přechodný pobyt v ČR. Potvrzení o výši příjmu, nebo poslední daňové přiznání.

Spotřebitelský úvěr Účelový úvěr do 500 000 Kč bez zajištění, jinak zástavní právo k pohledávce z vkladu. Fyzická osoba trvalý či přechodný pobyt v ČR. Potvrzení o výši příjmu, nebo poslední daňové přiznání.

Úvěr pro studenty vysokých škol Neúčelový úvěr do 100 000 Kč pouze se spoludlužnickým závazkem třetí osoby

Půjčka

Neúčelový úvěr

Komerční banka
Jedna z nejvýznamnějších bankovních institucí v České republice. Společnost je součástí skupiny Société Générale (páté největší bankovní skupiny v EU). Skupina komerční banky poskytuje služby drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Banka se stará o peníze více než 1,5 milionu klientů na 361 pobočkách a v 623 bankomatech v celé republice. Více než 800 tisíc klientů využívá některý z produktů přímého bankovnictví.

Kromě finančních služeb pro fyzické osoby a malé podniky nabízí banka klientům depozitní a úvěrové produkty. Kromě klasických finančních produktů je možné využít i možnosti pojištění, důchodového připojištění, stavebního spoření nebo leasingových smluv. Stejně tak je možné přes Komerční banku investovat do podílových nebo zajištěných fondů.

V prestižní soutěži MasterCard Banka roku získala Komerční banka ocenění Banka roku 2005.

Seznam spotřebitelských úvěrů u Komerční banky
Komerční banka Druh úvěru Zajištění Podmínky pro přidělení
Úvěr Gaudeamus Účelový úvěr Má-li žadatel vlastní pravidelný příjem, potom může být úvěr bez zajištění. Jinak je zapotřebí úvěr zajistit: ručení fyzickou osobou, zástavním právem k pohledávce nebo formou vinkulace stavebního spoření u VSS KB pro studenty VŠ, VOŠ a studií MBA v tuzemsku a i v zahraničí. Žadatel musí být občanem ČR. Běžný účet v KB.

Osobní úvěr

Účelový úvěr až do 250 000 Kč může být bez zajištění, u vyšších částek musí být zajištěn ručním vkladem u KB, stavebním spořením u Modré pyramidy Občané ČR, starší 18 let, způsobilí k právním úkonům, cizí státní příslušníci (občané EU s trvalým nebo přechodným pobytem v ČR, ostatním pouze s trvalým pobytem v ČR).

Běžný účet v KB

Perfektní půjčka Neúčelový úvěr může být bez zajištění Občané ČR, starší 18 let, způsobilí k právním úkonům, cizí státní příslušníci (občané EU s trvalým nebo přechodným pobytem v ČR, ostatním pouze s trvalým pobytem v ČR).

Běžný účet v KB

Optimální půjčka Účelový úvěr Do 250 000 Kč může být bez zajištění. Občané ČR, starší 18 let, způsobilí k právním úkonům, cizí státní příslušníci (občané EU s trvalým nebo přechodným pobytem v ČR, ostatním pouze s trvalým pobytem v ČR).

Běžný účet v KB. Navíc je zapotřebí předložit potvrzení o příjmu, úvěrovou dokumentaci konsolidovaných úvěrů, které nesmějí být po splatnosti.

Garant Neúčelový úvěr Zajištění úvěru nemovitostí. Občané ČR, starší 18 let, způsobilí k právním úkonům, cizí státní příslušníci (občané EU s trvalým nebo přechodným pobytem v ČR, ostatním pouze s trvalým pobytem v ČR).

Běžný účet v KB, nemovitost vhodná k zástavě.

Úvěr na nemovitosti Účelový úvěr Zajištění úvěru ručením, vkladem u KB, stavebním spořením u Modré pyramidy stavební spořitelny či zastavením nemovitosti. Občané ČR, starší 18 let, způsobilí k právním úkonům, cizí státní příslušníci (občané EU s trvalým nebo přechodným pobytem v ČR, ostatním pouze s trvalým pobytem v ČR). Běžný účet v KB.

Modrá půjčka Neúčelový úvěr může být i bez zajištění Vlastník produktu Modré pyramidy, trvalý pobyt v ČR, splnění credit-scoringu.

Úvěr na notebook Účelový úvěr vždy bez zajištění student VŠ, celková úvěrová angažovanost včetně úvěru na notebook do 50 000 Kč

IV. Závěr – vlastní názor a hodnocení vybraných bank

V své práci jsem si pro porovnání vybral dvě největší banky v České republice, co do objemu aktiv. Česká spořitelna je na prvním místě v České republice jak v objemu aktiv, tak i v počtu klientů. Počtem klientů dokonce více než-li trojnásobně převyšuje počet klientů Komerční banky. Komerční banka počtem klientů zaujímá 3. místo. Obě banky mají zahraniční kapitál. Komerční banka z francouzské mateřské společnosti Société Genérále a Česká spořitelna z rakouské mateřské společnosti Erste Bank. Pro porovnání jsem si vybral skupinu spotřebitelských úvěrů nabízejících těmito dvěma bankami. Zaměřil jsem se na spotřebitelské úvěry, protože v současné době jsou tyto úvěry klienty nejčastěji čerpané. Při mém bližším zkoumání jsem postupně došel k závěru, že Komerční banka nabízí širší nabídku spotřebitelských úvěrů. Tato široká nabídka může být handicapem pro klienty, kteří se příliš neorientují v těchto otázkách. České spořitelna naopak nabízí přehlednou nabídku, která je laické veřejnosti určitě blíže. Během zkoumání jsem nabyl dojmu, že Česká spořitelna je více zaměřená na fyzické osoby. Komerční banka má široké portfolio nabídky spotřebitelských úvěrů, které více ocení drobní podnikatelé a OSVČ.

Česká spořitelna je stabilní banka, jejíž kořeny sahají až do roku 1825, je stabilní, s dlouho historií a přehlednou nabídkou produktů. Z tohoto důvodu jí patří nejvyšší příčky hodnocení v různých anketách a žebříčcích v České republice. Tyto jasná fakta mě samotného přinutila stát se klientem České spořitelny.

Hodnocení referátu Bankovnictví

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  DAN
  28. prosinec 2012
  9 199×
  3211 slov

Komentáře k referátu Bankovnictví