Časové rozlišení nákladů a výnosů

Je zde nutnost časového rozlišení, vyplývající ze Zásady nezávislosti účetních období – vyžaduje, abychom do účetnictví zanesly N a V, které časově a věcně souvisejí s příslušným obdobím.

Příjmy
- přírustek hospodářských prostředků (pohledávka)
- časově nemusí souhlasit s obdobím, kdy byly výkony poskytnuty
- zaplacení za naše výkony.
Výdaje
- úbytek hospodářských prostředků (závazek)
- může k nim dojít v jiném období než k nákladům období, ze kterými souvisí, např.: nájemné – můžeme zaplatit předem, nebo až po období se kterým souvisí.
Náklady
- rozvahové aktivní
- peněžní vyjádření spotřeby majetku (oběžného i investičního), služeb jiných podniků a práce zaměstnanců.
Výnosy
- peněžní vyjádření našich výkonů
- rozvahové pasivní.
Tržby
- částky vyúčtované za prodané výkony.

Náklady příštích období – 381
- zaplatili jsme, ale ještě nespotřebovali, protože dodavatel ještě nedodal Þ pohledávku.
Př.:
Zaplaceno hotově nájemné od 1. 10. do 31. 3.
- nájemné za 1. 10. až 31. 12. 6 000 518 X
- nájemné za 1. 1. až 31. 3. 6 000 381 X
- celkem 12000 X 211

Jiné možnosti zaúčtování:
1. zaplaceno hotově nájemné od 1. 10. do 31. 3. 12000 518 211
vyloučení NPO z nákladů běžného období 6 000 381 518

2. zaplaceno nájemné hotově od 1. 10. do 31. 3. 12000 381 211
podíl NPO na nákladech běžného období 6 000 518 381

DFA za předplatné časopisů 7 800 381 321
- na 4. čtvrtletí roku 98 a na celý rok 99
VÚD podíl NPO na rok 98 1 560 501 381
VÚD podíl NPO na rok 99 6 240 501 381

Komplexní náklady příštích období
Zejména při přípravě a záběhu nové výroby, při uskutečňování úkolů technického rozvoje, dlouhodobé propagaci tuzemské i zahraniční v rámci provádění marketingových služeb…
Vzniklé N se zaúčtují na vrub příslušných účtů nákladových druhů. Aby neovlivnily hospodářský výsledek běžného období (výroba nebyla dosud zahájena), dochází k jejich aktivování ve prospěch účtu D - 655 – Zúčtování komplexních nákladů příštích období a souvstažně MD - 382 – Komplexní náklady příštích období.
Vše se musí provést nejdéle do 4 let od jejich zaúčtování na účet 382 – Komplexní náklady příštích období, a to zápisem na vrub účtu nákladů MD - 555 – Zúčtování komplexních nákladů příštích období se souvstažným zápisem na D - 382 – Komplexní náklady příštích období – úbytek na účtě aktiv.

Výdaje příštích období - 383
- už jsme spotřebovali, dodavatel dodal, ale platit budeme až v příštím roce Þ máme závazek.
- jde pouze o částky, o nichž je známo, že se v budoucích obdobích vynaloží na příslušný účet a v určité přesně známé částce např.: nájemné placené pozadu, prémie po uplynutí roku, odměny placené po uplynutí roku…
- účtujeme k 31. 12. Na MD – 5.. a na D – 383 – Výdaje příštích období, další rok pak zaúčtujeme na MD – 383 – Výdaje příštích období a na D – 211,221.

Výnosy příštích období – 384
- odběratelé zaplatili předem za něco, co jsme zatím neposkytli Þ máme závazek.
- Jsou to částky přijaté popřípadě vyúčtované v běžném účetním období, které věcně patří do výnosů následujících (příštích) období např.: předem přijaté (vyfakturované) nájemné.
Př.:
VBÚ předem přijaté nájemné za 1. čtvrtletí příštího roku 221 384
VÚD převod předem přijatého nájemného do výnosů běžného 384 602
období

Příjmy příštích období - 385
- představují částky účetní jednotkou dosud neinkasované, které však jsou výnosem běžného účetního období.
- pohledávky.
Př.:
VÚD dosud nezaplacené nájemné za pronájem nebytových 385 602
Prostorů za 4. čtvrtletí běžného roku
VBÚ přijatá úhrada nájemného 221 385

Na účtech časového rozlišení účtové skupiny 38 účtujeme, pokud známe:
- titul – z jakého důvodu bude provedena úhrada tzn. za co.
- doba – čas, kdy dojde k úhradě.
- přesná částka – kolik zaplatím já nebo oni.

Hodnocení referátu Časové rozlišení nákladů a výnosů

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  10 113×
  572 slov

Komentáře k referátu Časové rozlišení nákladů a výnosů