Evidence nákladů ve finančním účetnictví

Náklady
- peněžní vyjádření spotřeby majetku (oběžného i investičního), služeb jiných podniků a práce zaměstnanců.

Výdaje
- úbytek hospodářských prostředků (závazek).
- může k nim dojít v jiném období než k N období, ze kterými souvisí, např.: nájemné – můžeme zaplatit předem, nebo až po období, se kterým souvisí.

Zásady, které dodržujeme při evidenci N a V
1. Zásada objektivity (zásada věrného obrazu) – účetnictví musí zachycovat účetní případy v souladu se skutečností. Účetnictví musí být úplné, průkazné a správné.
2. Zásada nezávislosti účetních období – do příslušného účetního období zahrneme N a V, které s ním časově a věcně souvisí. N i V sledujeme od počátku roku narůstajícím způsobem až do konce účetního období (N a V nemají PS a zachycujeme je na ÚZZ). Z této zásady vyplívá nutnost časového rozlišení. Znamená to, že každý účetní případ účtujeme dnem uskutečnění účetního případu tzv. Akruální princip.
3. Zásada zákazu kompenzace nákladů a výnosů a pohledávek a závazků – např.: náhrady za manka a škody neúčtujeme jako snížení N, ale jako zvýšení mimořádných V.

Třídění nákladů v 5. účtové třídě v souladu se zjištovanou strukturou HV
1. Provozní (50-55) – vztahují se k pravidelně se opakujícím činnostem, souvisejí časově i obsahově s výnosy.

2. Finanční (56-57)

Náklady provozní i finanční řadíme do běžné činnosti (50-57).

3. Mimořádné (58)

Náklady mimořádné zahrnujeme hospodářského výsledku do mimořádné činnosti (58).

Vysvětlení obsahuje jednotlivých skupin 5. Třídy

PROVOZNÍ NÁKLADY
50 – Spotřebované nákupy
500 – Spotřebované nákupy – tzv. skupinový účet, který mohou používat organizace, které nepodléhají auditu, může nahradit účty 501 a 503. 501 – Spotřeba materiálu – 501/112.
502 – Spotřeba energie – el. energie, plyn na otop, spotřeba vody.
503 – Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek – spotřeba vody pro techn. účely tzn slouží k výrobě.
504 – Prodané zboží – 504/132, ale také se užívá u způsobu B.

51 – Náklady na služby
510 – Služby
511 – Opravy a udržování

512 – Cestovné – členíme v analytické evidenci:
512/1 – Cestovné do limitu – podle Zákona o cest. náhradách
512/2 – Cestovné nad limit – daňově neuznatelný náklad.
513 – Náklady na reprezentaci – náklady na pohoštění a občerstvení, daňově neuznatelné. Daň. neuznatelná je celá částka včetně DPD.
518 – Ostatní služby – N na reklamu, spotřebu známek, telefonních karet, nákup drobného nehmotného majetku, pokud se účetní jednotka rozhodla, že ho nebude sledovat jako investiční.

52 – Osobní náklady
521 – Mzdové náklady – účtujeme HM – 521/331
522 – příjmy společníků a členů družstva ze závislé činnosti – účtujeme HM – 522/366.
523 – Odměny členům orgánů společnosti a družstva – nejsou daňově uznatelným nákladem.
524 – Zákonné sociální pojištění – hrazené zaměstnancem, 35 % z HM (26 % činní sociální a 9 %činní zdravotní pojištění).
525 – ostatní sociální pojištění – není daňově uznatelný náklad.
526 – Sociální náklady individuálního podnikatele – na tento účet účtujeme sociální a zdravotní pojištění individuálního podnikatele. Účtujeme jako N na MD – 526 a závazek vůči institucím sociálního zabezpečení na D – 336. Vyměřovacím základem pro výpočet tohoto pojistného je 35 % z rozdílu mezi příjmy a výdaji (výnosy a náklady).
527 – Zákonné sociální náklady – stravenky, 55 % hradí zaměstnavatel.
528 – Ostatní sociální náklady – daňově neuznatelné.

53 – Daně a poplatky
531 – Daň silniční – účtujeme 531/345.
532 – Daň z nemovitostí – účtujeme 532/345.
538 – Ostatní daně a poplatky – daňově neuznatelné jsou náklady na daň darovací a dědickou. Účtujeme 538/345.

54 – Jiné provozní náklady
541 – Zůstatková cena prodaného nehmotného a hmotného IM
542 – Prodaný materiál – podle VYD ve způsobu A 542/112 a v B 542/501.
543 – Dary – daňově neuznatelné, některé přesně stanovené dary tvoří odčitatelnou položku ze základu daně. Účtujeme sem např.: vyřazení majetku darováním ZC – 543/08. a DPH 543/343.
544 –Smluvní pokuty a úroky z prodlení – daňově uznatelné, musí být podloženy smlouvou.
545 – Ostatní pokuty a penále – daňově neuznatelné.
548 – Ostatní provozní náklady – úhrada pojistného proti škodám.

55 – Odpisy, rezervy a opravné položky provozních nákladů
551 – Odpisy nehmotného a hmotného IM – účetní odpisy stanovené podle odpisovaného plánu.

552 – Tvorba zákonných rezerv – rezervy na opravy H a NIM, výše rezervy se stanoví na základě rozpočtu N a na opravu každé jednotlivé složky majetku., jsou pro podnik daňovým nákladem. Účtujeme 552/451.
554 – Tvorba ostatních rezerv
559 – Tvorba opravných položek – daňově uznatelný náklad, u opravných položek
k materiálu.

FINANČNÍ NÁKLADY
56 – Finanční náklady
- představují náklady spojené s finančními operacemi účetní jednotky.
- do nich patří zejména úroky, kurzové rozdíly a prodané CP.
561 – Prodané CP a vklady – úbytek prodaných CP, v ceně pořízení.
562 – Úroky – 562/231, 461.
563 – Kurzové ztráty – při poklesu kurzu k 31. 12. u KFM (pokladna a BÚ), účtujeme 563/211/2, 221/2.
568 – Ostatní finanční náklady – výdaje s emisí (poplatky za vedení účtů).

57 – Rezervy a opravné položky finančních nákladů
574 – Tvorba opravných položek – na kurzové ztráty u pohledávek a závazků,které vznikly koncem roku.
579 – Tvorba opravných položek

MIMOŘÁDNÉ NÁKLADY
58 – Mimořádné náklady
- do těchto nákladů patří N souvisící s mimořádně vzniklými účetními případy, jako např.: manka a škody…Úkolem jejich evidence je očistit N běžné činnost od důsledků jevů nahodilých a neopakujících se.
582 – Manka a škody – daňově uznatelné do výše přijatých náhrad, pokud dojde k poškození v důsledku živelné pohromy nebo k odcizení neznámým pachatelem – potvrzeno policejním protokolem, zcela uznatelné.
588 – Ostatní mimořádné náklady – např.: v soudním řízení nebyl přiznán sporný reklamační nárok 588/315.

59 – Daně z příjmů a převodové účty
591 – Daň z příjmů z běžné činnosti – splatná – přímá daň, účtujeme sem předpis daně z příjmů 591/341 – závazek vůči finančnímu úřadu.
592 – Daň z příjmů z běžné činnosti – odložená - pokud úče. odpisy jsou nižší než daňové, DzP je nižší než by odpovídalo účetnictví, v budoucnu se však rozdíl vyrovná tzn. zatím je daňový závazek odložen. Tuto odloženou daň zaúčtujeme jako N na MD – 592 – DzPz běžné činnosti odložená a jako závazek vůči fin. úřadu D – 371 – Odložená daňová pohledávka a závazek.
Pokud úče. odpisy jsou větší než daň., DzP je vyšší než by odpovídalo účetnictví. V budoucnu se však situace obrátí – odložená daň. pohledávka. Účtujeme na MD – 371 – odložená daň. pohledávka a závazek a na D- 592 – DzPz běžné činnosti odložená (upravujeme N na DzP, N se snižují).
593 - Daň z příjmů z mimořádné činnosti – splatná – přímá daň, účtujeme sem předpis DzP 593/341 – závazek vůči finančnímu úřadu.
594 – Daň z příjmů z mimořádné činnosti - odložená

Náklady z hlediska výpočtu daně z příjmů
ad. papír.

Hodnocení referátu Evidence nákladů ve finančním účetnictví

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  5 307×
  1016 slov

Komentáře k referátu Evidence nákladů ve finančním účetnictví