Evidence zásob – složení, oceňování, operativní a analytická evidence, způsob A a B

Zásoby
- patří do oběžného majetku,
- dělíme:
a) zásoby nakupované: - materiál
- zboží
b) zásoby vlastní výroby: - výrobky
- polotovary vlastní výroby
- nedokončená výroby
- zvířata
ad. a) ZÁSOBY NAKUPOVANÉ
1. Materiál - suroviny a základní materiál
- pomocné a provozovací látky
- náhradní díly – obnovení užitných vlastností
- obaly
- palivo
- drobný hmotný majetek – movité věci do 40 000 Kč
Základní materiál – tvoří podstatu výrobku.
Pomocné látky – také vstupují do výrobku, ale netvoří jeho podstatu.
Provozovací látky – zabezpečují provoz např.: úklidové prostředky, kancelářské potřeby…
2. Zboží – zásoby, které nakupujeme a beze změny prodáváme.

ad. b) ZÁSOBY VLASTNÍ VÝROBY
1. Výrobky – v daném podniku zcela dokončeny.
2. Polotovary vlastní výroby – dokončeny v určitém výrobním stupni, ale ještě nejsou finálním výrobkem. Např.: tkaná látka, ale ještě není obarvená…
3. Nedokončená výroby – produkty, které nejsou ještě zcela dokončeny v příslušném výrobním stupni.
4. Zvířata – jedná se o zvířata ve výkrmu, kožešinová zvěř…

Oceňování zásob
1. Nakupované zásoby oceňujeme v pořizovacích cenách.
2. Zásoby vlastní výroby oceňujeme ve vlastních nákladech.

Metody oceňování výdejů zásob ze skladu
a) FIFO (first in first out) – zásada první do skladu, první ze skladu tzn. výdeje ze skladu se oceňují postupně cenami od nejstarší zásoby k zásobě nejnovější.
b) Vážený aritmetický průměr – vypočítáme průměrnou cenu jedné měrné jednotky. Dělíme ho na:
· proměnlivý zásoba v Kč
Vzorec: PC = ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾
zásoba v měrných jednotkách
- podle tohoto vzorce vypočteme průměrnou cenu jedné měrné jednotky vždy, při každém výdeji materiálu ze skladu.

· periodický PS materiálu + přírustky v Kč
Vzorec: PC = ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾
PS mat. + přírustky v měr. jednotk.
- aritmetický průměr vypočteme vždy za určité období (periodu) a podle něj pak oceňujeme výdeje materiálu ze skladu v následujícím období.

Evidence materiálu
Faktury – dělíme:
a) došlé – od dodavatelů
b) vydané – odběratelům
Dodavatelské faktury se zapisují do knihy došlých faktur. U každé faktury musí být přezkoušena formální správnost a věcná správnost.
Faktury kontrolujeme:
1. Formální správnosti – zda obsahují všechny náležitosti, početně správně…
2. Věcná správnost – zda fakturovaný materiál byl objednán a taky dodán.

Doklady o příjmu a výdeji materiálu a evidence ve skladech
Příjemka materiálu se provede podle dodavatelského listu:
· Kvantitativní
· Kvalitativní
U přejímky materiálu vyhotoví skladní příjemku a to 3x:
- pro materiální účtárnu
- pro oddělení likvidace faktur
- pomocnou

Sklad každou zásilku zapíše do knihy došlých zásilek
Materiál je ze skladu vydáván na základě vystavení výdejek. Výdejky vyhotovuje středisko a některé doplňuje skladník.
Analytická evidence se vede jednak podle skladu (pro každý sklad samostatný analytický účet). Sám skladník se vede analytickou evidenci ve skladních kartách (evidence podle druhu materiálu) – slouží k bližší identifikaci, obsahují označení materiálu, sazbu daně z přidané hodnoty, datum pořízení a vyskladnění, množství a ocenění.
Analytická evidence k účtu 112 – Materiál na skladě:
- PC lze rozdělit na cenu pořízení 112/1 a na vedlejší pořizovací náklady 112/2.

Charakteristické rysy způsobu A a B u zásob.
Charakteristika způsobu B
- vůbec se nepoužívá účet 111 – Pořízení materiálu,
- účet 112 – Materiál na skladě – užíváme pouze k zaúčtování PS k 1. 1. A na konci roku k vyúčtování KS (podle skladní karty) a k vyúčtování úbytku PS.
- Fakturu za materiál účtujeme rovnou do N tj. na 501 – Spotřeba materiálu Þ na účtě 112 – Materiál na skladě neúčtujeme běžné příjemky a výdejky – jsou zaznamenávány pouze ve skladních kartách.

Ve způsobu B na konci roku k 31. 12. musíme vyúčtovat:
a) PS mat. na skladě – úbytek mat. na skladě Þ není na skladě, byl spotřebován v průběhu roku: MD – 501 – ubyl ze skladu a na D – 112 – úbytek mat. na skladě.
b) KS mat. na skl. podle skladních karet – přírustek mat. na skladě, proto MD – 112 – nebyl spotřebován a na D – 501.

Př.: VÚD a) PS mat. na skladě 501/112
b) KS mat. na skladě 112/501
- účtujeme pouze v B.
Aktivace vnitropodnikových služeb účtujeme ve způsobu A 111/622, ve způsobu B 501/622.

Hodnocení referátu Evidence zásob – složení, oceňování, operativní a analytická evidence, způsob A a B

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  9 919×
  634 slov

Komentáře k referátu Evidence zásob – složení, oceňování, operativní a analytická evidence, způsob A a B