Zásobování v podniku

= 1 z činností, která zabezpečuje část výrobních činitelů (vstupů) potřebných k zajištění hlavní funkce podniku.
Hl. činnosti: - zajišťování potřeby materiálu
- volba dodavatele
- Jednání s dodavateli (uzavření kupní smlouvy)
- Zajišťování dodávek, příjem materiálu na sklad a kontrola
- Skladování a výdej do spotřeby
Zásoby: materiálové (nakoupené od dodav), nedokončená výroba, polotovary a zboží

Struktura materiálových zásob

1. Suroviny a základní materiál (hmoty, které přicházejí zcela nebo z části do výrobku a tvoří jeho podstatu = mouka – chléb, látka – šaty…)
2. Pomocné látky (přicházejí přímo do výrobku, ale netvoří jeho podstatu = lak)
3. Provozovací látky (jsou zapotřebí pro provoz podniku jako celku, nevstupují do výrobku = mazadla, oleje, paliva ….)
4. Náhradní díly (= listy do pil, ventily,uzly …)
5. Obaly (slouží k ochraně a dopravě nakoupeného materiálu, zboží a výrobků
a) nevratné
b) vratné (odběratelům se půjčí a musí se vrátit zpátky do podniku)
6. Drobný hmotný majetek (drobné předměty sloužící k činnosti podniku 1 rok a mají cenu rovnou nebo nižší Kč 40.000,-- nebo oba znaky = nástroje, pomůcky, nábytek), může být zaúčtován jako IM nebo zásoba
7. Zboží (předměty, které podnik nakupuje za účelem prodeje, jsou v obchodních podnicích, nakoupí se a v nezměněném stavu je prodává dále – lékárnička, pásy do auta…)

Zásobovací činnosti

Zajišťuje v podniku zásobovací útvar a marketingový útvar

Nákupní průzkum potřeb a volba dodavatele

- mar. útvar na základě průzkumu získá poznatky o druzích mater., cenách od různých dodavatelů, kvalitě mat. ke vztahu k ceně, dodacích lhůtách. Dodavatel se hodnotí podle spolehlivosti dodávek, ochoty ke spolupráci při stanovení velikosti dodávek a doby, kdy se dodávky uskutečňují.

Možnosti zabezpečení materiálu:
- nákup od dodavatele
- vlastní výroba
- kooperace s jiným podnikem
Na základě jednání s dodavateli se uzavírá smlouva = kupní smlouva, která má tyto náležitosti: 1. předmět dodávky (množství, druh, kvalita, jakost)
2. cena (za jednotku i celková)
3. lhůta dodání
4. způsob dodání
5. způsob placení
Povinnosti dodavatele: dodat smluvený materiál včas a řádně, vyfakturovat dod. materiál
Odběratele: převzít materiál a zaplatit podle ujednání ve smlouvě
Nedostatky při plnění smluv se řeší při reklamačním řízení.

FAKTURA = účetní doklad, listina, ve které dodavatel vyjadřuje svůj peněžní nárok vůči odběrateli za dodané zboží nebo poskytnuté služby
Náležitosti: a) dodavatel a odběratel (OJ, sídlo, jméno, adresa, IČO, DIČ, číslo účtu + kód banky, bankovní spojení)
b) číslo faktury (variabilní symbol)
c) způsob dopravy a místo určení
d) platební podmínky (s DPH nebo bez)
- den splatnosti
- den odeslání faktury
- den zdanitelného plnění
e) označení dodávky
- jednotka, množství a množství
- cena za jednotku
- částka
- DPH
f) razítko a podpis, toho kdo fa vystavil

Plán zásobování
- má význam pro jednání s dodavateli, pro objednávání a nákup materiálu a pro ovlivňování výroby
Podklady pro sestavování plánu: - propočty spotřeby materiálu
- propočty velikosti zásob
- tyto propočty se provádějí u nejdůležitějších druhů zásob = neutrální jednotky
u ostatních druhů a v souhrnu za celý podnik = peněžní j.
= má to význam pro financování oddělení a účtárnu. Základem zásobování plánu je bilance, kde se porovnávají zdroje a potřeby materiálu
Bilanční rovnice: PZ + N = KZ + S
N = S + KZ – PZ

Propočet spotřeby materiálu:
Náklady pro výpočet spotřeby:
o plánovaný objem produkce
o normy spotřeby materiálu
- normy spotřeby mat. na jednotku produkce propočítává podnik zpravidla pro ty druhy mat. zásob, které se nejvíce podílejí na spotřebě, pro ostatní je stanovena odhadem dle min. let. Normy určují optimální množství mat. na jeden výrobek nebo službu. Cílem činnosti podniku je snížit normu spotřeby materiálu, aniž by se zhoršila kvalita výrobku.
- další propočty spotřeby mat.: THU- mají obdobný význam jako normy. Jsou ve 3 možnostech, zpravidla stanoveny 1. aritmetickým průměrem z norem spotřeby v jednotlivých závodech
2. Limitem spotřeby, který stanoví max. rozsah spotřeby na určitý objem výkonů nebo za určité období
3. Ukazatelem výtěžností a ten určuje, kolik výrobků se má vyrobit z určitého množství suroviny
Indexní metoda – celková spotřeba mat. stanovená přímým výpočtem tou index. metodou.
= podklad: skutečná spotřeba v minulém období
stanovené cíle (zvýšení výkonů)
snížení spotřeby materiálu
při vyjádření v peněžních počítáme se zvýšením ceny materiálu

Propočet velikosti zásob materiálu
Počáteční zásoba = současný stav zásob na skladě k 31. 10. + očekávaný nákup do konce roku – očekávaná spotřeba do konce roku
Plán se sestavuje k 31. 10.

Konečná zásoba: většina podniků musí mít určité zásoby mat. a ty by měly být optimální. Nevýhoda jsou malé zásoby i velké zásoby. Náklady se zvyšují vlivem úroků. Vždy mít zásoby je dobré pro plynulost výroby. Optimální zásobu počítáme jako zásobu normovanou:
KZ = ČNZ . s
ČNZ = 0,5c + p + t

Časová norma zásob = počet dní, na kterou nám mají stačit zásoby při prům. denní spotřebě
c = počet dní dodávkového cyklu
- doba mezi dvěma po sobě následujícími dodávkami, udává se ve dnech, délka závisí – na druhu materiálu
- na vzdálenosti dodavatele
- na způsobu dopravy
- na dopravních a skladovacích nákladech
čím je delší dodávkového cyklu, tím je potřeba vytvořit větší zásobu
3 druhy zásob: a) běžná (kolísá od max stavu k min stavu) = Zb
- bereme ji jako 0,5c . s
- má zajistit předpokládanou spotřebu materiálu v období mezi dvěma dodávkami
b) pojistná = Zp
- používá se při nepředvídaných výkyvech v dodávkách nebo ve spotřebě
c) technická = Zt
- Jsou-li dodávky pravidelné a chod výrobu rovnoměrný zůstává Zp stále na stejný výši.
- Podnik normuje počet dnů, na které má Zp při prům. denní spotřebě stačit
Normovaná zásoba= (0,5c + p + t) . s

Právní zajišťování dodávek
- podnik by si měl právně zajistit, aby dostal požadovaný materiál v potřebném množství, druhu, kvalitě dodávek i čase.
- vyvarujte se bezesmluvním objednávkám!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
K tomu slouží tyto druhy smluv:
1. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy
- úkolem je vyjasnit budoucí vztahy odb a dod, určit, kdo komu a co bude příští období dodávat a kdo, od koho a co bude kupovat
2. Kupní smlouva
- prodávající se zavazuje kupujícímu dodat movitou věc (zboží, materiál) uvedenou ve smlouvě, kupující se zavazuje zaplatit za toto zboží. Zboží musí být ve smlouvě přesně uvedeno
3. Smlouva o dílo
- zhotovitel se zavazuje k provedení určitého díla a objednatel se zavazuje k zaplacení
- dílo = zhotovení určité věci (montáž, údržba, úprava a oprava stavby a její části)

Řízení zásob
- usměrňování vývoje zásob tak, aby zajišťovaly plynulou činnost podniku s min náklady na pořízení a skladování zásob.
Nejčastější metoda : METODA ABC - mat. zásoby třídíme do 3 skupin:
A = druhy mat. , které firma nejvíce potřebuje, je to nejméně druhů, ale největší podíl na hodnotě zásob i spotřebě
B = druhy mat., které se snadno nakupují a tvoří malé procento druhů mat. i malý podíl roční spotřeby, řídí se podle stanovené min zásoby
C = největší počet druhů mat., ale nejmenší podíl na spotřebě
- tato metoda se plánuje souhrnnou peněžní částkou, nakupuje se podle požadavků jednotlivých útvarů v podniku

Nákupní činnosti
- navazuje na právní zajištění dodávek, je to praktické provádění činností, které vycházejí z kupní smlouvy (např.: určování dílčích dodávek – týdenní, měsíční, projednávání drobných odchylek od smlouvy, určení místa, kam má být dodávka dodána…)

Vstupní kontrola a skladování materiálu, výdej materiálu do spotřeby
Materiálový tok = pohyb materiálu v podniku

Dodavatel --- odběr mat. --- přejímka mat. --- skladování --- výdej do spotřeby

Informační tok = pohyb dokladů, které souvisí s materiál. tokem

Faktura, dodací list --- příjemka --- skladní karta --- výdejka

1) odběr materiálu – kontroluje se počet obalů a jejich neporušenost dle Dodacího listu, Nákladního listu (u přepravce)
2) přejímka – a) kvantitativní = kontrola množství dle dod. listu
b) kvalitativní = kontrola jakosti, úplnosti a ceny
a) + b) = vstupní kontrola, která je buď úplná, nebo namátková (částečná)
doklad: příjemka
Cílem vstupní kontroly je zabránit, aby se do výroby dostal vadný materiál, který by způsobil výrobu zmetků. Vadný materiál je nutné uložit zvlášť a sepsat protokol o vadách a vést reklamační řízení.
Náhrady: nový výrobek, sleva, provedení opravy, vrácení peněz …
- pokud ale vše souhlasí, uhradí se faktura dodavateli (Příkaz k úhradě)
3) skladování – a) technická stránka = zajištění podmínek, vlhkosti, teplota, bez prachu …..
b) ekonomická stránka = zásoby v souladu s normou, odprodej přebytečných zásob
c) právní stránka = reklamace, dodržování zásad
d) evidenční stránka = správné zhotovení dokladů
e) organizační stránka = uložení mat na správném místě, u východu je často používaný materiál
4) výdej mat. ze skladu – výdejky nebo limitní listy, skladník je vyhotoví na základě požadavků odebírajícího útvaru

EVIDENCE
- podnik přijímá materiál od jiných podniků a vede evidenci na základě přijatých dokladů od těchto podniků
Základní doklady od dodavatele: Faktura = podklad pro zaplacení, vyjadřuje splnění dodávek, dodavatel ji posílá poštou
Dodací list = průvodní doklad mat. a doklad o fyzickém převzetí, dod ho vyhotovuje při expedici, musí obsahovat alespoň ty údaje, podle kterých může odb dodávky převzít a zkontrolovat
Doklady spojené se zásobováním: Příjemka = doklad o převzetí mat. na sklad – na základě dod listu
Skladní karta = evidence mat na skladě
Výdejka = doklad o výdeji mat

Rozbor materiálových zásob
- podnik musí nakládat se zásobami co nejúsporněji, protože jejich spotřeba je velkou položkou v nákladech
- objem výkonů by tedy měl růst rychleji, než objem zásob
- k tomu nám slouží výpočty:
A. Souhrnný ukazatel hospodaření se zásobami

1. průměrná zásoba : objem produkce = ukazatel vázanosti zásob na 1 Kč produkce
- na 1 Kč objemu produkce připadá X hal. zásob

2. objem produkce : prům. zásoba = ukazatel produkce na 1 Kč vázanou v zásobách
- na 1 Kč zásob připadá X hal. produkce

B. Účinnost
- vyjadřují ukazatelé rychlosti obratu zásob

1. počet obrátek
PO = spotřeba : prům. zásoba
- kolikrát se zásoba mat. obrátí za sledované období ve spotřebě

2. doba obratu
DO = (prům. zásoba . 360) : spotřeba

Hodnocení referátu Zásobování v podniku

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  8 878×
  1491 slov

Komentáře k referátu Zásobování v podniku