Factoring

Faktroring je:

- zvláštní způsob financování a úvěrování odbytu, který se vypořádává se zvýšenou potřebou likvidity a ochrany úvěrových rizik.

- velice významná forma financování do jisté míry se podobající úvěru na postoupené pohledávky (cese). Je to dohoda mezi prodejcem (vývozcem) a faktoringovou společností (faktorem).

Na podkladě uzavřené smlouvy faktor odkupuje od vývozce jeho pohledávky za dodané zboží a služby a nese veškerá platební rizika z nich vyplývající. Vývozce mu je za to povinen zaplatit odměnu.

Faktor si prověřuje úvěrovou bonitu odběratelů svých klientů. Rozděluje pohledávky na schválené a neschválené. Schválené odkupuje jako prvotřídní bez regresního nároku (přejímá i riziko nedobytnosti). Neschválené - méně bonitní, odkupuje, ale ponechává si právo postihu.

Faktoring plní několik funkcí:

funkce financující - při odkupu pohledávek poskytuje faktorská společnost okamžité zálohové platby (obvykle 85 % z ceny). Tato platba probíhá na podkladě dokladů o dodání zboží zákazníkovi a zbylá částka z pohledávky se zúčtovává měsíčně (po odpočtu nákladů a provize). Dále faktor své klienty v měsíčních lhůtách informuje o stavu úhrady pohledávek za zboží. Faktor tímto financuje vývoz.

funkce garanční, zajišťovací - faktor na sebe bere riziko nezaplacených pohledávek. Může také zajišťovat pojištění a kontrolu splácení poskytnutích úvěrů na dodané zboží.

funkce administrativně-inkasní - za určitých podmínek faktoringové smlouvy může faktor pro klienta zajišťovat i administrativní a inkasní operace např. vede účetnictví a výkaznictví klienta (v souvislosti s prodejem zboží na zahraničních trzích), zabezpečuje celní projednání zboží, vystavuje faktury pro smluvní partnery, inkasuje platby za pohledávky přímo od dovozce, …

Formy faktoringu:

z hlediska poskytovaných služeb:

a) MAIN-LINE FAKTORING
- nejširší forma zahrnující mimo odkupu pohledávek i všechny operace spojené s prodejem zboží na zahraničních trzích.
Před uzavřením faktoringové smlouvy si faktor prověřuje kromě bonity dovozce i hospodářskou situaci vývozce a to především údaje o finančních bilanci podniku, tvorbě finančních toků podniku, údaje o výrobě atd. podle těchto zjištěných údajů se sestavují podmínky faktoringové smlouvy.

b) CONFIEDENTIAL FAKTORING
- „důvěrný“ faktoring.
Spolupráce se omezuje pouze na financování vývozce „výběrovým“ odkupem jeho pohledávek - třídění pohledávek na schválené a neschválené, odmítání nedobytných pohledávek. Většinou se financuje hlavně zboží u něhož nejsou časté reklamace.

c) EXPORTNÍ FAKTORING
- umožňuje vývozci překlenout problémy spojené s neznalostí podmínek zahraničních trhů (místní předpisy, jazyková bariéra, úvěrové podmínky, atd.)

z hlediska systému:

a) OTEVŘENÝ SYSTÉM - všichni odběratelé jsou informováni o postoupení pohledávek v rámci smlouvy o faktoringu. Účty smluvních partnerů obsahují upozornění, že je třeba bezprostředně platit faktoringové instituci.
Společnost upomíná dlužníky svého partnera v prodlení.
Používá se nejvíce u main-line faktoringu

b) SKRYTÝ SYSTÉM - zákazníci nejsou informování o postoupení pohledávek a platí smluvnímu partnerovi, který postupuje přijaté platby instituci.
Společnost vystavuje upomínku v prodlení, ale zasílá ji prostřednictvím smluvního partnera - má možnost upomínky pozdržet.
Používá se převážně u confidential faktoringu

Výhody pro vývozce plynoucí z faktoringových služeb:

- má okamžité finanční prostředky - může je investovat, neváže si peníze, nevznikají mu skryté náklady.
- vývozce není likviditně zatěžován poskytnutím úvěru (z vývozu na úvěr se stává v podstatě vývoz proti hotovému placení) => toto zvyšuje i jeho konkurenci schopnost, protože je schopný nabídnout platbu na úvěr.
- ztráta rizik plynoucích z platebních podmínek:
-- ztráta inkasních rizik
-- omezení kursových rizik - prostřednictvím faktoringové společnosti dochází k rychlé realizaci platby za pohledávky

Nevýhody pro vývozce vyplývající z faktoringu:

- finanční náklady na odměnu faktoringové společnosti
- zůstává mu odpovědnost za vady na zboží, musí řešit reklamační spory

Použité zdroje:

Internet: www.finance.cz
www.factoring.cz
www.factor-chain-international.com

Ekonomický slovník
Manažerská ekonomika

Komerční banka

Hodnocení referátu Factoring

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  3 237×
  558 slov

Komentáře k referátu Factoring