Obchod

dělí se na: vnitřní (maloobchod, velkoobchod)
zahraniční

Vnitřní obchod

7 funkcí:
1) přeměna výrobního sortimentu (dodavatelský) na sortiment obchodní (odběratelský)
2) překonání rozdílu mezi místem výroby a místem spotřeby
3) překonání rozdílu mezi časem výroby a časem potřeby zboží
4) zajišťování kvality zboží
5) obchod ovlivňuje výrobu z hlediska sortimentu, času, místa a množství
6) zajišťování racionálních zásobovacích cen s cílem snižovat prodejní ceny
7) zajišťovaní platební způsobilosti a včasné úhrady dodavatelům

dělení VNO:
a) maloobchod
b) velkoobchod

Velkoobchod

= mezičlánek výrobců a maloobchodu, příp. několika výrobců
= podnik, který zboží prodává maloobchodníkům
= zahrnuje i skladování, rozvážení, stáčení...

členění: sortimentní (plný rozsah potravin, velká část nepotravin)
specializovaný (pro nepotraviny, spíše pro malé odběratele)

provozní jednotky:
1) dodávkový VO – na skladech se udržují zásoby zboží podle objednávek odběratelů
2) agenturní (traťový) VO – organizuje dodávky od výrobců odběratelům bez skladování; dodávky jsou levnější ale časově náročnější
3) regálový VO – pro nový nebo málo známý sortiment; prodej ve vymezené části MO prodejen
4) samoobslužný VO – pro menší odběry, doprava odběratelem
5) prodejní sklady VO – systém prodeje paliva, stavebnin a podobných druhů zboží, které se obtížně prodávají v normální prodejní síti

Maloobchod

= maloobchodní prodej
formy MO:
a) specializované prodejny – hluboký sortiment, ale omezený rozsah skupin zboží, vyšší ceny, vyšší Ná
b) smíšené prodejny – široký sortiment se zbožím běžné denní potřeby s převahou potravin
c) ambulantní prodejny – prodej v dodávkových automobilech nebo autobusech, vysoké ceny, vysoké Ná
d) obchodní domy – plnosortimentní, více specializovaných prodejen v 1 objektu, vždy zařazeny potraviny, občerstvení nebo restaurace
e) zásilkový obchod – novější forma, která využívá služeb spojů; nižší Ná; dlouhodobá závaznost nabídky; velké Ná na reklamu a katalogy
f) diskontně orientované prodejny – nejnovější a nejmodernější forma, nízké Ná, prodej samoobsluhou, rychlý obrat prodeje, velké plochy
(supermarkety, superrety, hypermarkety, odborné velkoprodejny)

 

provozní jednotky:
1) stacionární (běžné prodejny, zvláštní, diskontní, hypermarkety, obchodní domy, tržnice, pevné stánky, automaty)
2) ambulantní ( pojízdné, přenosné, pochůzkový prodej)
3) objednávkové (zásilkový obchod, dodávkové firmy, teletext)

 

Zahraniční obchod

předmět: zboží, služby, práva
význam:
- ekonomický – úspora výrobních Ná, která se projeví především v úspoře Ná
- politický – obchod mezi státy = přátelské vztahy (mír)
- kulturní – poznávání života jiného státu

formy:

export import reexport
(vývoz) (dovoz) (vývoz dovozu)
přímý nepřímý přímý nepřímý přímý nepřímý

1) export
přímý = tuzemský výrobce prodá své zboží do zahraničí
nepřímý = tuzemský výrobce prodá své zboží v tuzemsku

2) import
přímý = tuzemský výrobce nakoupí zboží ze zahraničí
nepřímý = tuzemský výrobce nakoupí zboží v tuzemsku

3) reexport
přímý = zboží nakoupené v cizině je prodáno a dopraveno do jiné cizí země (neprochází územím ČR)
nepřímý = zboží nakoupené v cizině je dovezeno do ČR a pak je opět prodáno a vyvezeno
důvody:
a) obchodně politické překážky – vysoká cla, množstevní omezení, zákaz dovozu a vývozu...
b) kompletace vývozů reexportéra – možnost kompletovat sortiment svých výrobků s dovezenými = rozšíření nabídky
c) ekonomické – velké nákupy = nižší ceny a prodej za vyšší ceny do zahraničí

Bilance zahraničního obchodu

Obchodní bilance Platební bilance
- hodnota vývozu a dovozu zboží a služeb -) celnic - vztah mezi peněžními příjmy ze zahraničí a peněžními výdaji do zahraničí – sestavuje ČNB

Obchodní bilance může být: - aktivní = vývoz je větší než dovoz (saldo +)
- pasivní = vývoz je menší než dovoz (saldo - )
- vyrovnaná = vývoz je roven dovozu (saldo 0)
- saldo = rozdíl mezi hodnotou vývozu a dovozu

 

 

 

Obchodní politika

- souhrn zásad a odpovídajících prostředků
- součást zahraniční politiky

základní úlohy:
- zajišťování proporcionality a vzájemnosti v ekonomických vztazích se zahraničím
- ovlivňování rozsahu vývozu a dovozu zboží, teritoriální i komoditní struktury
- vytváření institucí pro rozvoj hospodářských vztahů se zahraničím

směry:
a) protekcionismus (ochranářství) = zásahy státu do zahraničního obchodu zaměřené na ochranu vnitřního trhu státu (pasivní prostředky) a podporu vlastních výrobků při jejich prosazování na zahraničním trhu (aktivní prostředky)
b) liberalismus = omezování zásahů státu do hospodářství; odstraňování překážek bránicích volnému pohybu zboží mezi státy
u nás pomocí: možnosti dovozu a vývozu všech podnikatelských subjektů z tuzemska a směnitelnosti koruny (volný nákup deviz a valut)

prostředky obchodní politiky:
autonomní - pasivní – k ochraně domácího trhu před konkurencí ze zahraničí (tarifní a netarifní opatření)
- aktivní – ke zvýšení schopnosti domácího zboží na zahraničních trzích (vývozní prémie, úvě-
rování vývozu, státní záruky na úvěr, vládní vývozní úvěry, měnový dumping ...)
smluvní - bilaterální – na ochranu vlastního trhu nebo odstranění vzájemných překážek v obchodě
(obch. smlouvy a dohody, platební dohody, úvěrové sml., dohody o vzájemné
podpoře a ochraně investic...)
- multilaterální (různé organizace)

hospodářsko-obchodní cíle:
- upravují podmínky pro mezinárodní směnu zboží a služeb

WTO = Světová obch. organizace navazující na GATT – všeobecnou dohodu o clech a obchodu
COTIF = úmluva o mezinárodní železniční dopravě
IEFTA = ESVO = Evropské sdružení volného obchodu
NAFTA = dohoda o severoamerické zóně volného obchodu – USA, CA, MX
CEFTA = středoevropská oblast volného obchodu – ČR, SR, H, PL, Rum....
OPEC = organizace zemí vyvážejících ropu
MMF = mezinárodní měnový fond
IBRD + IDA = světová banka

Organizace zahraničního obchodu
řídicí orgány:
- parlament ČR – schvaluje zákony
- vláda – vydává nařízení a vyhlášky
- ministerstva – vydává vyhlášky v rámci svého oboru
- ČNB – vydává opatření

subjekty provádějící zahr. obchod
- dovážet a vyvážet mohou F i PO podnikající na základě živnostenského oprávnění nebo zapsané do obch. rejstříku
= obchodní podniky specializované na ZO
= výrobní podniky provádějí ZO pro vlastní potřebu
= specializované organizace se zahraničním kapitálem
= obstaravatelské podniky

 

 

Vývozní operace
Příprava Realizace
- průzkum trhu (teritoriální, technický, komoditní, cenový)- akvizice- předběžná kalkulace ceny- nabídková činnost - uzavření kupní smlouvy- dodání zboží a dokladů- fakturace- přijetí platby- výsledná kalkulace

Dovozní operace
Příprava Realizace
- rozbor potřeby dovozu- vyhledání možných dodavatelů- poptávky-vyhodnocení - uzavření kupní smlouvy- převzetí dodávky- zaplacení-výsledná kalkulace

Dodací podmínky
- podle mezinárodních pravidel v kupní smlouvě
- určují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího
- závislá i výše ceny
řeší:
- přechod rizik (poškození, zničení, ztráta, odcizení...)
- přechod nákladů (náklady na dopravu, sklad, celní poplatky, pojistné...)
- místo přechodu rizik a nákladů (kde přechází z prodejce na kupujícího)

Platební podmínky
určují skutečnosti:
- mezinárodní situace
- druh zboží
- stav na trhu (stav nabídky a poptávky)
- vztahy partnerů
- předpisy státních orgánů

obsah podmínek:
- subjekty placení
- místo placení
- měna, ve které se bude platit
- doba splatnosti (akontace – platba předem, placení při dodání, placení po dodání)
- způsob placení (nástroje placení – nekomentární, dokumentární)

 

Dokumentární platební nástroje

a) dokumentární inkaso = smlouva s bankou, v níž vývozce (prodejce) žádá banku o vydání dokladů ke zboží dovozci (kupujícímu)až po splnění inkasních podmínek
b) dokumentární akreditiv = na základě smlouvy o otevření dokumentárního akreditivu; smlouva s bankou na žádost dovozce, v níž se banka zavazuje zaplatit vývozci po splnění podmínek (po předložení dokladů)

Financování vývozu

a) faktoring – odkoupení krátkodobých pohledávek fakturující společnosti, 80 – 90 % ceny se jí vyplatí, zbytek až po zaplacení kupujícího, část si sráží na úhradu Ná a provize
b) forfaiting – metoda financování vývozních úvěrů (středně a dlouhodobé); smlouva forfaiter – odkup zajištěné pohledávky od vývozce
Cestovní ruch

= způsob uspokojení potřeb lidí v oblasti rekreace, turistiky, lázeňské léčby a kultury
význam:
1) osobní
2) vzájemné poznání lidí, historie i současnosti zemí
3) hospodářský

druhy:
a) rekreační cestovní
b) sportovně turistický
c) lázeňsko léčebný
d) kulturně poznávací
e) hospodářský
f) náboženský

formy pobytu:
- podle délky trvání, počtu účastníků, způsobu a organizace, zajištění průběhu

 

Celnictví

význam cel:
- fiskální – příjem do státního rozpočtu
- obchodně politický – nástrojem obch. politiky státu; omezením dovozu chrání vnitřní trh
- cenotvorný – zvyšuje cenu výrobku

druhy cel z hlediska:
a) obchodně politického - autonomní – určena nezávisle na rozhodnutí daného státu
- smluvní – na základě dohody mezi státy
b) směru pohybu - vývozní – užívají se výjimečně
- dovozní – vztahuje se dovážené zboží a zvyšuje jeho cena; chrání české výrobky a
výrobce
- tranzitní (průvozní) – na zboží převážené přes území daného státu
c) účelu - preferenční – pro některé země se zvýhodňují celní sazby
- odvetná – zatížení dovozu jako důsledek opatření namířených proti našim zájmům
- finanční – zabezpečují příjem státního rozpočtu
- ochranná – znemožňují svou výší dovoz; chrání domácí trh = prohibice (zákaz pro-
deje)
- vyrovnávací – výběr s cílem vyrovnat prémie nebo subvence, které poskytuje cizí
stát na výrobu nebo vývoz daného zboží
d) způsobu výpočtu - specifická – peněžní sazba za jednotku množství (bez ohledu na změnu cen, inflaci)
- valorická (hodnotová) - % z hodnoty zboží (sledují ceny)
- preferenční – zboží ze zemí, kterým je uděleno zvýhodnění

Hodnocení referátu Obchod

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  4 734×
  1298 slov

Komentáře k referátu Obchod