Clo, celní politika státu

Clo = dávka, kterou stát vybírá ve zboží při jeho přechodu přes hranice. Každé clo vede ke zdražení zboží, je to obchodně politický prostředek.

Druhy cel:
1) z hlediska pohybu zboží:
a) dovozní – cla uvalovaná na dovozní zboží
b) vývozní – cla uvalovaná na vývozní zboží
c) průvozní – dnes se nepoužívají, jedná se o clo za tranzit zboží státem

2) z hlediska způsobu výpočtu:
a) valorická – počítají se určitým procentem z fakturované ceny zboží
b) specifická – jsou určena pevnou částkou za fyzickou jednotku
c) smíšená – výpočet je kombinací obou předchozích

Význam:
a) fiskální (daňový) – příjem státního rozpočtu
b) obchodně politický – nástroj obchodní politiky určité země
c) cenotvorný – clo tvoří důležitou položku ceny zboží při prodeji

Nástroje zahraniční politiky

obecné konkrétnější
kvantitativní restrikce dlouhodobé
dohody o dobrovolném omezení vývozu krátkodobější
minimální cena
devizové restrikce
finanční ochranná technické a hygienické normy
(získat fin, přínos
pro stát) preferenční
vyrovnávací
kompenzační
odvetné
antidumpingové

Autonomní nástroje
- o jejich zavedení rozhoduje stát ze své suverénní moci. Cílem je snaha omezit dovoz zahraničního zboží a ochránit tuzemskou výrobu, podporovat vývoz tuzemského zboží.

Tarifní nástroje – cla finanční (získat finanční přínos)

ochranná (ochránit tuzemskou výrobu)

Ochranná cla:
1) preferenční – clo se zvýhodněnými sazbami poskytované jen některé zemi (EU, ČR)
2) vyrovnávací – přirážka k normální celní sazbě pro vyrovnání výhod poskytovaných na dovážené zboží vyvážejícím státem (dotace)
3) antidumpingové – jestliže prodává někdo pod výrobní cenou (dumpingovou cenou), pak je na zboží uvaleno toto clo, které cenu zboží zvýší natolik, že je zpravidla neprodejné, dovozce pak většinou sám zvýší dovozní cenu nad cenu dumpingovou.
4) kompenzační – je uvalováno na dovozové zboží pro vyrovnání s domácím zbožím, při jehož výrobě je využíváno dražších vstupů
5) Odvetné – uvaluje se na dovozové zboží jako odveta za uvalení cla na zboží, které vyvážíme

Netarifní nástroje:
1) kvantitativní restrukce (omezení) – množstevní omezení dováženého zboží, zpravidla se na toto zboží uděluje licence
2) dohody o dobrovolném omezení vývozu – státy se dobrovolně dohodnou, co budou a nebudou navzájem vyvážet a dovážet
3) minimální cena – cena pod kterou nelze určitý druh zboží dovézt
4) technické a hygienické normy – stát určí normy, kterým musí zboží odpovídat

Smluvní nástroje:
1) obchodní smlouvy
- dlouhodobé
- obecné

2) obchodní dohody
- krátkodobější
- konkrétnější

Celní orgány v ČR

Rada EU
- šéfové vlád
- ministři zahraničních věcí
- odborní mistři
- velvyslanci
- vládní úředníci

Celní předpisy
- celní politiku upravuje celní zákon č. 19/93 Sb. + vyhláška ministerstva financí č. 92/93 Sb
upravují celní kontrolu dovozu, vývozu i průvozu zboží (jen našim územím projíždí)
Stanoví práva a povinnosti orgánů celní zprávy a FO, PO při celní kontrole.

Celní kontrola
= souhrn úkonů orgánu celní zprávy, kterými zajišťují dodržování celního zákona. Celní kontrole podléhá všechno zboží + elektrická energie.

Druhy celních kontrol:
1) celní prohlídka zboží – zjišťován druh, množství a ostatní skutečnosti o zboží (např. zda jde o dovoz, vývoz, průvoz + je-li v souladu vše s celními předpisy). Může být v rámci ní provedena i osobní prohlídka.

a) prohlídka vnější – hrubá hmotnost, počet nákladových kusů, neporušení celní závěry
b) vnitřní kontrola – kontrola druhu zboží, jakost

nebo a) úplná – odstavení kamionu
b) částečná - doklady

2) kontrola dokladů a písemností
3) kontrola dopravních listin

Celní prohlídce nepodléhá:
1) zboží dovážené a vyvážené představiteli ČR (i představiteli jiných států)
2) diplomatická pošta a zboží

Celní sazebník
- obsahuje seznam zboží, které podléhá celnímu řízení. Pro veškerý obchod a turistiku platí jeden celní sazebník.

Části sazebníku:
1) všeobecná pravidla
2) přehled tříd a kapitol
3) dovoz
- rozděluje zboží podle druhu do 21 tříd (římské číslování) a 97 kapitol (arabské číslování). Číslo celního sazebníku je osmi místné a celní sazba je uvedena v % a rozdělena na sazbu všeobecnou a smluvní.

Celní hodnota v Kč – je to celní základ pro vyměření cla, zaokrouhluje se na celé koruny nahoru.
Po výpočtu celní hodnoty vyměří celní úřad DPH. Základem daně je součet:
1) celní hodnota
2) cla
3) příslušné spotřební daně

Celní dluh – je to částka, kterou musí deklarant (kupující) zaplatit do 10 dnů ode dne, kdy mu byl celní dluh celním úřadem oznámen.

Celní postup při vývozu
Formulář – jednotná celní deklarace – podává se písemně pro zboží obchodního charakteru, je složen ze tří listů:
1. pro celnici
2. pro statistiku
3. pro účastníka celního řízení

Slouží jako doklad pro návrh na celní řízení pro rozhodnutí o propuštění zboží do oběhu, pro vyměření cla, daní a poplatků.

Další doklady
Např. mezinárodní nákladní list, certifikát (osvědčení o původu zboží – vydává ho hosp. komora,toto osvědčení potvrdí, že jde o český výrobek určité kvality a jeho vývoz je povolen ministerstvem průmyslu a obchodu), osvědčení o zdravotní nezávadnosti, celní průvodka

Pro zboží, které nemá obchodní charakter:
- podává se návrh na celní řízení jen ústně. Zboží ve vývozu nepodléhá clu jen poplatku.

Celní postup při dovozu
Celní řízení je zahájeno podáním jednotné celní deklarace, o výsledku celního řízení je vydáno tzv. rozhodnutí v celním řízení. Obsah:
- zda je zboží propuštěno
- podmínky pro propuštění zboží do oběhu
- poučení o postupu v případě, není-li zboží celnicí propuštěno
- zboží, které podléhá clu nemá uvedenou výši cla
- zboží, které nepodléhá clu, musí být propuštěno bez cla

Navrácení DPH:
Při dovozu zboží ze zahraničí:
Podmínky:
- trvalé bydliště (sídlo firmy) mimo stát, kde se zboží prodalo
- vývoz zboží prokázat účtem prodávajícího
- doložit formulářem, který se jmenuje písemné potvrzení o vývozu předmětu – prodávající jej potvrdí pokladním dokladem a musí být potvrzen celním úřadem o vývozu zboží.

Jsou 2 přístupy k zahraničnímu obchodu:
1) liberalismus – volný obchod, stát do podnikání nezasahuje, neuplatňuje žádné překážky pro vstup zahraničního zboží na domácí trh = zvýšená konkurence na domácím trhu = to povede ke snížení cen výrobků na tuzemském trhu. Škodlivost tohoto přístupu – pro odvětví, které vstupuje na liberální trh dané země nově, utváří se a rozvíjí, má vyšší vstupní náklady, je třeba, aby stát zde zasáhl určitými opatřeními (tzv. ochranná opatření).
2) Protekcionismus – ochranářství, pomocí státních zásahů je domácí trh ochraňován před zahraniční konkurencí – cla, devizový režim, kvoty, technické normy

Hodnocení referátu Clo, celní politika státu

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  26. říjen 2007
  7 378×
  940 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Clo, celní politika státu