Cla

CLO - dávka, kterou stát vybírá ze zboží při jeho přechodu přes hranice státu.
Význam: FISKÁLNÍ - cla jsou důležitým příjmem státního rozpočtu
OBCHODNĚ POLITICKÝ - clo je jeden z hlavních nástrojů obch. politiky každého státu, chrání domácí výrobu před zahr. konkurencí, je to ochranný funkce
CENOTVORNÝ - clo se stává součástí ceny zboží = zdražuje ho

DRUHY CEL
1. Podle směru pohybu zboží
dovozní - ukládá se na zahr. zboží při dovozu, má převahu a slouží jako ochrana domácí produkce, v ČR je pouze toto clo
vývozní - zatěžuje vývoz domácího zbo, vede k omezení vývozu, jen to zbo, které stanoví sazebník
tranzitní - při průvozu zbo
2. Podle způsobu výpočtu celní sazby
hodnotové - stanoví se určitou sazbou v %, určuje jí celní sazebník, nejrozšířenější
specifické - stanoveno pevnou sazbou na jednotku množství
3. Podle obchodně politického hlediska
autonomní - určováno nezávisle rozhodnutím určitého státu
smluvní - určováno smlouvou s jiným státem, přináší nižší celní sazby, v ČR cla sml.
4. Podle účelu
preferenční - zvýhodnění celní sazby, poskytovaná pouze některým zemím
odvetné - zatěžované státem jako odvetu za opatření namířená proti jeho zájmům
antidumpinglové - z dováženého zbo, které je předmětem dumpingu

CELNÍ PŘEDPISY
Celní zákon - upravuje celní kontrolu dovozů, vývozů a průvozů, odpovídá právním úpravám EU, stanoví práva a povinnosti celních orgánů, FO, PO při celní kontrole, vymezuje zákl. pojmy celního práva a určuje saknce při porušení cel. předpisů

ORGANIZACE CELNICTVÍ
Celní orgány - orgány st. správy, které plní úkoly státu: celnictví (vybírání cel), celní statistiku a správu daní a poplatků
- rozpočtové organizace
MF - generální ředitelství cel - oblastní celní ředitelství - celní úřady
výkonné orgány celní správy
pohraniční a vnitrozemské
Při dovozu neobchodního zbo - sazba 5% z celní hodnoty
POJMY - celní území a.celní pohraniční pásmo - do 25 km
b. celní vnitrozemí - ostatní

CELNÍ KONTROLA
= souhrn úkonů, kterými se zajišťuje dodržování právních norem, podléhá mu všechno zboží ( při dovozu, vývozu i průvozu)
kontrola probíhá - celní prohlídka zbo
- kontrola dokladů a písemností
- kontrola dopravních listin
druhy: vnitřní - úplná nebo částečná
vnější - zda je přiložena celní závěra (=zajištění, aby zboží nebylo možno vyjmout nebo vložit nové zboží)
Systém červená - zelená : zařadíme se do jednoho pruhu: zelená - nic k proclení
červená - zbo k proclení
Celní prohlídce nepodléhá zbo od a pro představitele ČR, jiných států a diplomatická pošta

CELNÍ SAZEBNÍK
- vydáván nařízením vlády
Obsah: 1. seznamy zbo dle harmonizovaného systému, který umožňuje, že stejné zbo můžeme najít pod stejným popisem ve všech zemích, kde se užívá
2. celní sazby, měrné jednotky
3. preferenční sazebník vůči zemím EU a CEFTA
WTO - Dohoda o Světové obchodní organizaci
její cíl je snížit cla a ostatní překážky mezinárodního obchodu cestou vzájemných dohod
Doložka nejvyšších výhod = základní zásaha
cíl: přechod od všeobecných sazeb ke smluvním
preferenční sazebník - sazebník, který obsahuje preferenční sazby. vůči zemím EU i CEF
DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY
- vypočívává se % z ceny při každém prodeji zboží, uplatňují se 2 sazby - univerzální a jednoduchá = 5% a 22% , daň eko postihuje spotřebitele
- od DPH jsou osvobozeny vývozy, při dovozu je třeba daň vypočítat a zaplatit

CELNÍ POSTUP
Celní řízení - rozhodnutí o propuštění zbo do navrhovaného režimu
Písemný návrh - pro zbo obchod. charakteru
Ústně - neobchod. charakteru
Zařízením pro zpracování dat - obchodní zboží - určené k prodeji
Celní prohlášení podává deklarant a žádá o propuštění zbo. Rozhodnutí v celním řízení vede celní úřad - schválí nebo ne
MO zbo - JCD - 3 listy: pro celnici, statistiku, účastníka celního řízení
a je-li více položek usíme přiloži k JCD ještě deklaraci doplňkovou
Celní postup při vývozu - k JCD přiložíme další doklady: Povolení k vývozu - jen některé druhy zbo, výběr dělá ministerstvo průmyslu a obchodu
Celní faktura - pro zahr. celnici
Celní průvodka - při průvozu
Povinnosti účastníků - předložit zbo a připravit ho k prohlídce
při dovozu - 1. celní řízení - podání JCD deklarantem (dovozce)
2. odbavení - Z pohraničí do vnitrozemí - doprovázeno celní průvodkou po celou dobu
3. rozhodnutí o celním řízení = výsledek celní prohlídky
zda se zbo propouští, podmínky propuštění, výše cla (popř. beze cla)

CELNÍ POSTUP U POŠTOVNÍCH ZÁSILEK
a. VÝVOZ - bez předložení celnici pokud zásilka obsahuje zboží, kdy k vývozu není potřeba povolení nebo vývoz není zakázán
- u zbo kde je třeba povolení, se musí zabalené předložit celnici s celní uzávěrou
- účastník musí vyplnit celní prohlášení a poštovní průvodku a tyto doklady musí potvrdit celnice
b. DOVOZ - bez celní závěry, clo, daně a poplatky vybírá pošta jednou částkou = kontrolní doklad je podací lístek

Hodnocení referátu Cla

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  24. červenec 2008
  6 860×
  685 slov

Komentáře k referátu Cla