Clo

CLO - plní ochranářskou funkci (protekcionismus)
- poplatek za propuštění zboží přes státní hranici, který se vybírá na základě celního řízení
- každé clo vede ke zdražení zboží
- cel se využívá k pokrytí nákladů správy státu, tvoří příjem státního rozpočtu
- clo vybírají celní úřady spolu s DPH a spotřební daní (pokud je na dané zboží tato daň uvaleno
- je vyměřováno z celní hodnoty zboží, kterou jsme povinni prokázat příslušnými doklady

VÝZNAM CEL:
· fiskální (daňový) – příjem do státního rozpočtu
· obchodně politický – clo slouží jako nástroj hospodářské politiky státu
· cenotvorný – clo tvoří důležitou položku ceny zboží (clo se započítává do prodejní ceny)

DRUHY CEL:
· podle pohybu zboží
o dovozní – (převaha – ochrana domácí produkce) – clo pro nás nejběžnější
o vývozní – (zatěžuje vývoz domácího zboží – výjimečně) – u nás není nyní používáno, protože export potřebujeme podporovat a ne brzdit
o průvozní – dnes se již nepoužívají, clo za průvoz zboží státem (tranzit)
· podle způsobu výpočtu celní sazby
o clo specifické – (má stanovenou pevnou sazbu) – jsou určena pevnou částkou za fyzickou jednotku (litr, kilogram)
o clo hodnotové – (stanoví procentní sazbu z tzv. celní hodnoty zboží, procentní sazbu určuje celní sazebník pro každý druh zboží)
Celní sazebník Ţ je vydáván vládou a je to silná brožura obsahující všechny druhy dováženého zboží a jejich celní sazby (% cla z celní hodnoty).
Celní sazby obsažené v celním sazebníku můžeme členit:
· všeobecné celní sazby – většinou sazby nejvyšší
· smluvní celní sazby – na základě mezinárodních dohod dohodnuté nižší sazby; takové sazby máme např. dohodnuty s EU
· preferenční sazební opatření – vyplývající z mnohostranných mezinárodních dohod apod.
o clo smíšené – kombinace obou předchozích
· podle obchodně politického hlediska
o clo autonomní – (určované rozhodnutí určitého státu)
o clo smluvní – (smlouva s jiným státem, v ČR nejrozšířenější)
· podle účelu
o clo referenční (vyrovnávací) – (poskytuje zvýhodnění celní sazby jen některým zemím) – zvláštní clo vybírané za účelem vyrovnání subvence (dovážíme-li dotované výrobky ze zahraničí, může vláda svým nařízením uvalit na ně toto clo, aby ochránila nedotované tuzemské výrobce před levnými konkurenty)
o clo preferenční – cla se zvýhodněnými sazbami poskytovaná jen některým zemm (např. ČR – EU)
o clo odvetné – (stát zatěžuje dovoz zboží z určité země) – může být nařízeno vládou po přechodnou dobu z důvodů hospodářské odvety na zboží dovážené ze státu, který diskriminuje ČR v hospodářských vztazích; = cla uvalována na dovozové zboží jako odveta za uvalení cla na zboží, které vyvážíme, mohou vést až k obchodní válce
o clo kompenzační – uvalují se na dovozové zboží, aby se jeho cena vyrovnala s domácím zbožím, při jehož výrobě je používáno dražších surovin
o clo antidumpingové – pokud někdo dodává zboží pod výrobní cenou (za dumpingovou cenu), pak je na toto zboží uvaleno antidumpingové clo, které cenu tohoto zboží zvýší natolik, že je zpravidla neprodejné; dovozce pak raději sám zvýší dovozní cenu nad dumpingovou

CELNÍ POLITIKA:
- je součástí hospodářské politiky státu
- stát cla uvaluje a vybírá
- při rozvinutém cestovních ruchu a mezinárodním obchodu výrazně vzrostl objem zboží, které přechází přes hranice
- každý stát tomuto pohybu zboží napomáhá – podporuje zahraniční obchod a cestovní ruch, tím i devizové příjmy obyvatelstva, ale zároveň musí zajistit jejich evidenci, kontrolu a chránit tak ekonomické zájmy republiky
- tyto činnosti tvoří náplň celní politiky

CELNÍ PŘEDPISY:
- 1. 1. 1991 novelizován celní zákon
- přizpůsobuje naše celní předpisy evropským

CELNÍ ÚZEMÍ:
- území ČR = jednotné celní území
- celní pohraniční pásmo: - územní pruh, který jde od hranic k území
- územní pruh do vzdálenosti asi 25 km od státních hranic
- ostatní území je celním vnitrozemím
- celní území je celé území ČR včetně vod a vzdušného prostoru
- v zájmu mezinárodní hospodářské spolupráce může být zřízeno svobodné celní pásmo = svobodná celní zóna, která slouží k uskladnění zboží, jeho kompletaci a k přepracování, úpravě, opravě

CELNÍ KONTROLA:
- podléhá jí všechno zboží a to při dovozu, vývozu, průvozu
- může probíhat jako - celní prohlídka zboží
- celní prohlídka dokladů a písemností
- celní kontrola dopravních listin – v rámci celní prohlídky i osobní prohlídka
- celní prohlídce nepodléhá:
- zboží dovážené a vyvážené představiteli státu
- zboží dovážené a vyvážené představiteli jiných států
- diplomatická pošta

MEZINÁRODNÍ OBCHOD:
- je důležitou součástí národního hospodářství
- spojuje hospodářství dané země s hospodářstvím jiných zemí prostřednictvím vzájemné směny zboží, služeb, práv (licence, patenty)
- zajišťuje všechny činnosti potřebné k tomu, aby zboží přišlo od výrobce v jedné zemi ke spotřebiteli v zemi jiné (skladování, kontrola, přeprava, pojištění)
- důvody vzniku zahraničního obchodu:
· odlišnost ve výrobních a přírodních podmínkách
· klesající náklady z velkovýroby, specializace na určitý výrobek vede ke zdokonalování
· odlišnost ve spotřebitelském vkusu
- předmětem zahraničního obchodu:
· zboží
· služby = přeprava, zpracování dodaného materiálu pro zákazníka
· licence (právo využívat vynález nebo výrobní postup)
- český vývoz tvoří:
o strojírenské výrobky (textilní, obuvnické a obráběcí stroje)
o automobily, vlaky, zařízení pivovarů, cukrovarů
o výrobky spotřebního průmyslu (sklo, keramika, textil, bižuterie)
o zemědělské a potravinářské výrobky (chmel, sladovnický ječmen, cukr)
- český dovoz tvoří:
o suroviny, paliva, stoly a zařízení, spotřební zboží a potraviny
- obchodní bilance = dovoz a vývoz za určité období
- saldo obchodní bilance = rozdíl mezi dovozem a vývozem
- platební bilance = je ukazatel vnější ekonomické rovnováhy – srovnává veškeré platby do ciziny
- teoretické vysvětlení ekonomických výhod mezinárodního obchodu spočívá v objasnění těchto výhod:
· absolutní výhoda – nižší náklady, vyšší produktivita práce vedou k výrobě určitého výrobku za nižší cenu než v ostatních státech; pro ostatní státy je ekonomičtější zboží dovézt, než ho doma vyrábět dráž
· komparativní výhoda – souvisí s omezeností zdrojů každé země; pro zemi je výhodné vyrábět produkci, u které dosahuje ve srovnání s ostatními zeměmi co největší absolutní výhodu a ostatní výrobky dovážet

Ţ WTO:
- od 1. 1. 1998 vstoupila v platnost dohoda o Světové obchodní organizaci
- tato organizace nahrazuje dosavadní Všeobecnou dohodu o clech a obchodu (GATT)
- je to mnohostranná dohoda upravující podmínky mezinárodní směny, jejímž cílem je snížit cla a ostatní přirážky mezinárodního obchodu cestou vzájemných dohod
- základní zásadou je doložka nejvyšších dohod, která znamená, že celní dohody sjednané mezi 2 účastníky dohody se automaticky vztahují na ostatní členy
- podle dohody vyspělé země snížila cla u průmyslových výrobků o více než 38%, u zemědělských výrobků budou snížena cla o 36%
- cílem Světové obchodní organizace je zavést do praxe výsledky 8 let trvajících mnohostranných obchodních jednání, tzv. uruguayského kola

Hodnocení referátu Clo

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  9. srpen 2007
  6 857×
  980 slov

Komentáře k referátu Clo