Fiktivní založení firmy (Penzion U slunka)

Úvod
Před vlastním rozhodnutím, zda podnikat si podnikatel musí promyslet a propočítat jak mu vložené peníze ,čas a pracovní vypětí budou přinášet podnikatelský zisk.
Z toho vyplývá, že podnikatel si nejprve musí stanovit a zpracovat vlastní podnikatelský záměr. Rozsah zpracování závisí na podnikatelské činnosti informací a schopnostech podnikatele. Bude-li však podnikatel požadovat například u peněžního ústavu úvěr, musí předložit kvalifikovaný podnikatelský záměr.
V záměru by měl podnikatel uvést: popis podnikatelského záměru, technické zajištění, provozní zajištění a ekonomický rozpočet.
Podnikatelský záměr má přesvědčit peněžní ústav, že půjčené peníze budou investovány efektivně.
Rozhodl jsem se, že budu podnikat jako fyzická osoba se zaměřením na hostinskou činnost.

Právní podmínky podnikání.
Organizace neboli podnik je právním celkem, právním subjektem. Každý právní subjekt má právní subjektivitu, to je právo vstupovat do právních vztahů svým jménem, uzavírat kupní smlouvy, nakupovat, vyrábět a prodávat zboží a služby nebo pronajímat různé prostředky…
Projev vůle musí mít tyto náležitosti: musí být zamýšlen vážně, musí být učiněn ze svobodné vůle, musí být určitý a srozumitelný, musí být učiněn v předepsané formě. Právní úkon může být jednostranný např. výpověd‘ nebo dvoustranný např. smlouva.
Podnikem se podle obchodního zákoníku rozumí určitý celek podnikatelské činnosti provozované v rámci jednoho podnikatelského subjektu. Tvoří ho nejen věcné prostředky, ale i osobní složka podnikatelské činnosti(zaměstnanci). Podnik je výrobcem zboží(výrobky, služby). Svou podnikatelskou činnost provozuje samostatně a na vlastní účet. Základními znaky podniku jsou právní samostatnost, vybavenost určitou částí majetku, samostatnost při vymezení předmětu činnosti, hospodářská samostatnost, samostatnost při tvorbě vnitřní organizace a řízení.

Definice živnosti
Živnost je soustavná činnost provozovaná samostatně,vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanoveným tímto zákonem.

Subjekty oprávněné k provozování činnosti.
Fyzická nebo právnická osoba, splňující podmínky dané živnostenským zákonem.
-dosažení věku 18 let
-způsobilost k právním úkonům
-trestní bezúhonnost(dle výpisu trestního rejstříku), ten musí být minimálně 3 měsíce starý.
-předložení dokladu o tom, že fyzická osoba nemá daňové nedoplatky vůči státu. U právnické osoby musí splňovat tyto podmínky i odpovědný zástupce.

Moje firma
Založím si penzion. Je to živnost ohlašovací, řemeslná, kde podmínkou je odborná způsobilost získaná vyučením v oboru. Odbornou způsobilost prokážu vysvědčením o ukončení studia příslušného studijního oboru na střední odborné škole, jehož délka je 4 roky. Vlastním 2 vyuční listy Kuchař- Číšník a maturitu , kterou jsem také složil na dané SOU. Mam praxi 2 roky v oboru a proto můžu být zapsán na Živnostenském úřadě.

Umístění provozovny
Předpokladem časté návštěvy zákazníků v naší provozovně je i to, že provozovna je umístěna na frekventovaném místě, kde prochází nejvíce potenciálních zákazníků. Proto se snažíme umístit svoji provozovnu na nejvhodnější místo a to tedy na snadno přístupné místo. Nejlépe v místě městského centra nebo na hlavním tahu, kde prochází nejvíce lidí. Pokud tuto podmínku nesplníme, může naše provozovna být navštěvována často, ale ne již tak jako například v centru města.

Zařízení provozovny
Úprava a zařízení provozovny je velmi důležitý článek celkového prodeje výrobků a služeb. A samozřejmě, že i vzhled provozovny má podstatný vliv na vzhled ulice nebo prostranství.
Zařízením provozovny rozumíme veškeré výstavní zařízení.
Se zařízením provozovny úzce souvisí i vnitřní úprava provozovny a její prostorové členění.
Každý podnikatel si proto musí podrobně rozpracovat plán umístění veškerého zařízení, aby umožnil zákazníkům příjemný pocit při návštěvě naší provozovny.

Pracovní a hygienické podmínky zaměstnanců
Každý pracující má právo na ochranu zdraví, a to zejména organizovanou péčí o bezpečnost při práci. Soubor předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci tvoří nejen ustanovení zákoníku práce, ale také mnoho předpisů technické povahy, například technologické postupy a předpisy o obsluze strojů a zařízení.

Zaměstnavatelé jsou povinni:
Zřizovat, udržovat a zlepšovat ochranná zařízení podle poznatků vědy a techniky,poskytovat zaměstnancům bezúplatné osobní ochranné pracovní prostředky např. prac. oděv a obuv, rukavice, brýle, pláště a mycí a čistící a dezinfekční prostředky, seznamovat zaměstnance s bezpečnostními předpisy a ověřovat znalosti zaměstnanců o těchto předpisech a kontrolovat jejich dodržování, zjišťovat a odstraňovat příčiny pracovních úrazů a nemocí z povolání, zařazovat zaměstnance na pracoviště se zřetelem k jejich zdravotnímu stavu a schopnostem.
Zaměstnavatel by měl především dbát na to, aby zdraví zaměstnanců nebylo ohrožováno kořením na pracovištích. Zaměstnavatel je ještě povinen hradit za zaměstnance nemocenské a sociální pojištění a dodržovat zákona a vládní nařízení jimiž se řídí například odměňování práce a další.
Tak jako zaměstnavatelé musí dodržovat tyto předpisy, tak i zaměstnanci jsou povinni dodržovat toto:
Předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a stanovené pracovní postupy.
Při práci musí používat ochranné pracovní prostředky a zařízení, dodržovat zákazy kouření na pracovištích a podrobit se vyšetření, aby se zjistilo, nejsou-li pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek,
účastnit se školení a výcviku v zájmu bezpečnosti práce a podrobit se stanoveným zkouškám a lékařským prohlídkám a oznamovat svému nadřízenému závady na pracovištích.
Kontrolu nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vykonávají odborové orgány.Náklady s tím spojené hradí stát. Státní odborný dozor vykonávají inspektoráty bezpečnosti práce.

Co předcházelo k založení našeho penzionu U slunka.
Rozhodl jsem se tedy, že si chci založit vlastní provozovnu společně s mým přítelem. Dohromady máme spoustu znalostí z gastronomie, které máme tak šanci využít. Tyto zkušenosti jsme získali za dobu praxe v zahraničí i u nás. Já vlastním maturitní vysvědčení a dva vyuční listy a můj společník jen vyuční list.
Delší dobu jsme promýšlely kde, jak a co založit. Také jak velkou kapacitu by měla provozovna mít a na co by se měla zaměřit. Nevěděli jsme zda poskytovat také ubytovací služby či jen poskytnout stravování.
Oba dva jsme věděli, že základem dobré provozovny by měla být možnost poskytnutí ubytování. Nechtělo se nám pouštět se do nové stavby budovy, to by se nám značně prodražilo. V současnosti můžeme levně a kvalitně starší budovy zrekonstruovat. Tyto objekty mohou být velmi dobře využity.Prozatím jsme měly na pár otázek odpovědi.
-budeme mít penzion
-kapacita by byla tak 100 míst včetně terasy
-objekt bude rekonstruován
-může to být i bývalá provozovna

Měli jsme na výběr dost objektů na využití, které by byly vhodné pro náš projekt. Využily jsme také 2 realitní kanceláře a orientovaly jsme se také na Okresní a městské úřady na Náchodsku a Broumovsku. Chtěli jsme popřípadě i některé provozovny odkoupit, ale ty byly občas velmi nepřístupné.
Po čase jsme dostali odpověď ze třech míst na Náchodsku. Na tuto oblast jsme se původně málo zaměřili. Spíše na Broumovsko, kvůli lepšímu cestovnímu ruchu. Jsou tam lepší podmínky. Příroda , která tam je v oblasti Adršpašsko-Teplických skalách je velmi zachovalá a nabízí velmi dobré možnosti pro turistiku, horolezectví a cykloturistiku. To Náchodsko tolik nemá.
Dostali jsme od Městského Úřadu v Hronově nabídku o které se nám jen zdálo.
MÚ Hronov nám nabízel odkopení bývalé restaurace spolu s bývalým hotelem. Dali nám ale podmínku,že to celé musíme zrekonstruovat a polovinu ceny objektu splatíme do dvou let. Museli jsme také zaplatit do jednoho měsíce 20% z celkové ceny objektu.
MŮ-Hronov nám nabízel odkoupení provozovny za 7,5 mil. Kč a odkoupení bývalého hotelu za 4,5 mil. Kč. Majetek by ale nepřešel celý na nás. Měli bychom ho jen v pronájmu za 20 tis. Kč první dva roky. Nájem by se podle smlouvy nezvýšil po dobu dvou let.Tedy do doby, než bychom společně splatily polovinu prodejní ceny za objekt. Tj. 6 mil.Kč.

Zálohu jsme splatili do jednoho měsíce. Potřebné peníze jsme sehnali.Dohromady to bylo 2,4 milionu Kč. 1mil. Jsme dostali od banky jako úvěr. Ten byl splatný po měsíčních splátkách s půlprocentním úrokem do dvou let. Chybělo nám ještě 1,4 mil., ale věděli jsme že dohromady z vlastních zdrojů vložíme přeš 650 tis. To už byla celková částka 2050000 Kč. Chybělo nám ještě okolo 350000 Kč.

Já a můj společník, který bude i mím zástupcem jsme měli dobré kontakty ze zahraničí. Z provozoven, kde jsme pracovaly a také nějaké přátelé.
Kontaktovali jsme jich pár a nabídli jim spolupráci v oblasti gastronomických služeb za vložení kapitálu. Seznámili jsme je s naším projektem a oni souhlasili. Dva ředitelé hotelů nám půjčili dohromady 11000 euro. Dobu vrácení jsme ujednali na dva roky. Tak jsme mohli splatit zálohu.
Měli jsme tedy 2,4 mil.Kč na splacení zálohy a tak jsme s MÚ-HRONOV sepsali smlouvu o pronájmu objektu, který jsme přejmenovaly na penzion U Slunka. Doba pronájmu byla stanovena na 10 let, z toho 2 roky nebude zvyšování a bude činit jen 20 tis. Za měsíc.
Byl tu už jen problém s rekonstrukcí a sehnat těch pár mil na zaplacení stavební firmy, která rekonstrukci prováděla. Požádaly jsme 2 stavební firmy, které nám udělaly nákres zrekonstruovaného objektu.
Zkusily jsme ještě jednou kontaktovat pár přátel a bývalých zaměstnavate-lů a ty jsme pak přemluvily a seznámili je s naším plánem tak, že se stali našimi investory. Daly jsme dohromady přibližně 7 mil. Kč.
Od jedné hronovské stav. Firmy jsme již měli hotový nákres. Kontaktovali jsme je a domluvili jsme se na ceně a délce rekonstrukce. Souhlasily jsme s pěti měsíci. Toho jsme mohli využít a tak bychom otevřely na začátek letní sezony.
Sepsaly jsme smlouvu a začala rekonstrukce. V květnu 2002 jsme měly zrekonstruovaný penzion a začaly jsme kupovat potřebné zařízení do restaurace a do pokojů.
Nakoupily jsme potřebný inventář a zařízení do penzionu.
Objekt byl zrekonstruovaný a restaurace s fitness centrem a saunou a pokoji byla moderně a vkusně zařízená s atraktivním vzhledem.

Město Hronov nám blahopřálo, že jsme do půl roku dokázali zrekonstruovat objekt s tím, že je fasáda velmi kvalitní a objekt už tolik nehyzdí hronovské náměstí.
Na rozjezd jsme ještě potřebovaly pár desítek tisíc.
Zažádaly jsme tedy na ministerstvo pro místní rozvoj o poskytnutí 100 tis, a na českou hotelovou asociaci o 50 tis., a na svaz drobných podnikatelů o 10000 Kč s tím, že ve městě zvýším zisk z cestovního ruchu a tím pádem se zvýší příjem do městské kasy nejen v daném městě.

Cestovní ruch v Hronově
Byl to dobrý nápad, že Hronov má určitou tradici a leží na cestě do Teplických skal. Nedaleko je také koupaliště s campingem. V Hronově se také narodilo mnoho významných osobností. Snad nejvýznamnější z nich je Alois Jirásek. V Hronově se koná na jeho počest Jiráskův Hronov. Je to přehlídka divadelních ochotnických souborů z České republiky i ze zahraničí. Je to svátek Hronova.
Toho bychom mohli využít tím, že náš penzion je na náměstí a hned naproti se nachází Jiráskovo divadlo. Je tu i pěkná příroda a plno odpočinkových míst. O sto metrů dále se nachází Jiráskův park a tam lidé chodí právě přes náměstí.
Dotace jsme dostali a mohly jsme začít zakládat náš penzion na náměstí.


Jednotlivé kroky při zakládání živnosti
Rozhodl jsem se tedy, že budu podnikat jako fyzická osoba s živnostenským listem. To je osoba, která vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost, která z těchto vztahů vyplívá.
Prvním podnikatelským krokem, abych mohl žádat o živnostenský list je nutné si zajistit výpís z rejstříku trestů na matrice v daném městě.
Za to zaplatím určitý poplatek.

Na Živnostenském úřadě vyplním formuláře podle zákona a zaplatím poplatek 1000 Kč. Vydání živ. Listu je dnem založením firmy.

Na sociálním úřadě vyplním doklady, které souvisejí s odvodem soc. a zdrav. Pojištění za zaměstnance a zaměstnavatele.

Na Finančním úřadě se zahlásím a tam se dozvím jak správně odvádět daně a k tomu dostanu příslušné formuláře. Tento krok je důležitý a přináší finanční prostředky pro celkový chod státu. Slouží k finančním potřebám společnosti či organizacím státní zprávy.

Pro svoji činnost potřebuji také podnikatelský běžný účet. Ten si založím v kterékoliv bance. Třeba v ČSOB.
Běžný účet slouží k bezhotovostnímu styku mezi podnikatelem a jeho obchodními partnery. Hlavním zdrojem příjmů budou poskytování výrobků a služeb v mém penzionu.
Z nich budu hradit faktury za služby k placení poplatků a daní nebo k výběrů peněžních prostředků do pokladny. Přes Bú budu posílat peníze na Bú zaměstnancům, pojišťovnám, finančnímu úřadu a dodavatelům.
Základní charakter firmy

Název Penzion U Slunka

Adresa provozovny Náměstí T. G. M 96
54931 Hronov

Majitel provozovny Mário Krtička
Adresa majitele Hostovského 659
54931 Hronov

Odpovědný zástupce Lukáš Hanuš
Adresa odpovědného zástupce Vojnarova 9456
54101 Náchod

IČO 2732840422
DIČ 616840422

Název činnosti Obchodní
Předmět činnosti Hostinská činnost
Datum zahájení činnosti 15. května 2002

Kategorie Penzion
Provozní doba Pondělí 1130-2200
Úterý 1130-2200
Středa 1130-2200
Čtvrtek 1130-2200
Pátek 1130-2300
Sobota 1030-2300
Neděle 1030-2100

Charakter podnikatelského prostředí
První krok je vždy nejdůležitější a to platí i pro vlastní otevření provozovny a s tím související propagační akce, která je velmi důležitou pro získání nových zákazníků.

Naše provozovna se bude snažit získat jako každá firma co největší okruh svých zákazníků a proto bych nejprve zajistil reklamu v médiích.
Existují čtyři základní druhy médií: televize rozhlas, tisk a tzv. exteriérová média.
Každé médium má své výhody i nevýhody a proto vedení podniku musí přesně stanovit které médium pro svůj účel zvolí a jaký tržní segment chce oslovit a jakými sděleními se na něj obrátí. Je možné využít pouze jednoho média, firmy jich obvykle v souladu se svou reklamní strategií využívají více.

Hlavními kritérii pro volbu nejvhodnějšího média jsou selektivita- rozumíme ji schopnost média zasáhnout určitou geografickou oblast nebo skupinu lidí.
Dále to je tzv. proniknutí reklamy, které vyjadřuje procento lidí z cílového segmentu, kteří jsou přímo vystaveni působení reklamy v příslušném časovém období.
Cílem podnikatelů je snaha o co nejvyšší proniknutí. Volí takové médium a v okamžiku, kdy je reklamně vystaveno nejvíce osob z cílového segmentu.

Dalším důležitým prvkem pro výběr média je pokrytí trhu, které vyjadřuje procento lidí celého trhu, které je možno reklamou dosáhnout a oslovit
Pružnost média, to vyjadřuje jak rychle je možné provést v reklamě změny. Jaký časový předstih je nutný pro zařazení nové reklamy
Nejpružnějšími médii jsou rozhlas a noviny, umožňují relativně rychle přizpůsobit reklamu situaci trhu
Důležité jsou také náklady a úroveň , to znamená jaká je jeho image v očích veřejnosti
Další je pak frekvence. To je, jak často v určitém časovém období je možné příslušným médiem reklamní sdělení přenášet
A nakonec je to účinek média, jenž dokazuje kvalitativní možnosti vyjádření sdělení prostřednictvím příslušného média.

Při propagační akci bychom měly rozdávat drobné reklamní dárky nebo vzorky, kupony na slevu při návštěvě našeho penzionu, mohly bychom pořádat soutěže nebo loterii spojenou s propagací našich výrobků.
Účinnost propagace závisí na původnosti, působivosti a přesvědčivosti užitných komunikačních prostředků.

Jakou reklamu použiji.
Musím zajistit reklamu v místních sdělovacích prostředcích , novinách.
Myslím, že náklady spojené s reklamou budou přesahovat 60000Kč.
Umístím upoutávku na hlavní tahy z Náchoda do Broumova.
Budu ještě jednat se zástupci města o umístění menšího billboardu před městem.
Vložím inzerát do Náchodských novin, Echa, Orinu, také nechám vytisknout letáčky, ty necháme vložit do dalších regionálních novin.

Zákazníci
Zákazníky musím přesvědčit, že nabízím kvalitní služby. Nabízím nejenom moderní, ale i zdravá a dětská jídla, i když za vyšší cenu.
K zákazníkům bude obsluhující personál maximálně vstřícný po celou dobu jejich návštěvy u nás a bude odvádět maximálně kvalitní výkony.
Zákazníci musí vědět, že si ceníme jejich návštěvy a seznámíme je s tím co jsme jim schopni nabídnout

Konkurence
Minulost bývalého podniku byla v celku uspokojivá. Neposkytovali, ale dostatek specialit a tak nemohli zcela vyhovět zákazníkovi. I servis a obsluha nebyla moc kvalitní.
Penzion je umístěn na frekventovaném a strategicky výhodném místě.
Je na náměstí, kde je možnost parkovat bez poplatku.
Návštěvníci nás nemůžou minout přitom, když budou směřovat do Jiráskova parku nebo naopak.
Poloha je blízko divadla, to znamená, že je tu mnoho kulturních akcí hlavně v době Jiráskových oslav v srpnu.
Je tu dost provozoven, ale žádná nebude mít takovou )roven jako náš penzion.
Máme lepší nabídku vín, rybích specialit a přiměřenou cenu nápojů.
Musíme dosáhnout toho, naučit veřejnost jíst dražší a kvalitnější jídla, než průměrné jídla co se dávají lidem v místních lokalitách. Např. zážítková gastronomie.

Výrobky
Budeme mýt kvalitní a rychle připravené zdravé pokrmy, mnoho kvalitních značkových vín z Čech i ze zahraničí. Některé druhy alkoholu budou podávány zdarma k jakémukoliv menu.
Dětem budeme dávat samozřejmě ruzné sladkosti a hračky. Budou mít k dispozici i dětský koutek a dětské hry.
Každý číšník bude muset sdělit zákazníkovy, jakou akci náš penzion pořádá.

Propagační dopis, který pošlu našim investorům a společníkům., ve kterém je zvu na otevření naší provozovny.

Dovoluji si vám představit nově zrekonstruovaný penzion U Slunka v Hronově , který je umístěn na náměstí. Při návštěvě našeho podniku na vás čeká kvalifikovaný a ochotný personál. Náš penzion se bude pečlivě a kvalitně starat o hosty a zajistí jim většinu přání. Čeká na nvás i výborná nabídka pokrmů, jak z České kuchyně, kde si lze vybrat z hotových jídel, tak i z různých druhů specialit, které si lze objednat min. dva dny předem. Dále je tu velké množství minutkových pokrmů. Nabízíme i minutky ze světové kuchyně , ale i mořské plody i různé druhy zeleninových i dietních mís, ale i jídel pro nejmenší.
Nabízíme mnoho jídel z celé Evropy, včetně francouzské a italské kuchyně.
Náš personál je vám schopen zajistit i malé večírky, rauty recepce, i rodinné oslavy s kvalitním servisem. Nabízíme vám také velké množství kvalitních vín z Evropy, Austrálie, ale i ze zámoří, či od nás. Ze známých vinařských oblastí.
Jedenkrát za měsíc se uskuteční akce s velmi výjimečným překvapením
Náš penzion nabízí i ubytování ve dvou až čtyřlůžkových pokojích s televizí, telefonem a sprchou, včetně snídaně.

Proto přijměte naše pozvání na slavnostní otevření 15.5. 2002, kde bude pro vás uskutečněna slavnostní večeře s velmi dobrým menu. Bude tu i doprovodný program do večerních hodin. Těším se na vaši účast.
S pozdravem Mário Krtička
Majitel Penzionu U Slunka

Poskytování služeb
Náš penzion bude vlastnit saunu, posilovnu a upravené dětské hřiště pro děti. Naši pracovníci se budou starat i o masáže našich hostů.
V blízkosti penzionu je zábavní centrum Dok, se kterým navážeme spolupráci. Mi jim taům budeme posílat naše hosty a oni jim dají slevu na vybrané služby

Organizační rozčlenění firmy
Pro kvalitní vedení penzionu budu potřebovat minimálně 15 zaměstnanců

Vedle restaurace bude umístěna kancelář ředitele s odp. vedoucím.
V prvním patře bude ekonom s účetní.
Ve třetím patře budou ubytovny pro zaměstnance.
Vedle kuchyně bude sklad potravin, který bude zasahovat az do sklepních prostor, tam bude i sklad nápojů a oddělený sklad čistících i hygienických prostředků.

Pro stravovací úsek, který bude mít sedm zaměstnanců včetně dvou praktikantů
Pro ekonomický úsek budu potřebovat jednoho ekonoma a jednu účetní. Ti se budou starat o celkový chod firmy
Pro odbytový úsek budu potřebovat na cca 120 míst jednoho vedoucího střediska a dva číšníky a dva praktikanty.
Pro úsek služeb budu potřebovat jednoho zaměstnance, který bude mít na starosti tyto služby: masáže, saunu, posilovnu.
Pro ubytovací úsek budu potřebovat jednu recepční s pokojskou.

Moji zaměstnanci.
Budu zaměstnávat tyto zaměstnance,
Jan Toth- Šéfkuchař Daniel Novák- Vedoucí odb. střediska
David Novák- Kuchař studené kuchyně Petr Vojnar- Číšník
Lukáš Jirásek-1. Kuchař Daniel Kříž- Číšník
Jan Ansorge-2. Kuchař Pavlína Doležalová- Ved.pro služby
Petr Čuhanič-1.Pomocný kuchař Lenka Kovářová- Recepční
Jirka Matějů- 2.Pomocný kuchař Jana Felejovová- Pokojská
Jana Bodoniová- Uklízečka v kuchyni Petr Kříž- Vedoucí výr. střediska
Jan Diviš- Ekonom
Petra Klikarová- Účetní

Provozní charakter firmy

Výrobní úsek
Je to nová moderní kuchyně , která je schopna poskytnout kvalitní a zdravá rychle připravená jídla i pro náročné hosty
Je rozdělen na teplou a studenou kuchyni. Je tu k dispozici moderní zařízení, které je nejmodernější zde v Hronově. V teplé kuchyni je jeden hla šéfkuchař, který bude mít edva pomocné kuchaře a ti budou mít nestarosti dva praktikanty.
Ve studené kuchyni bude jeden hlavní kuchař a jeden pomocník z řad praktikantů.
Kuchyně bude schopna v sezoně vyrobit denně až 250 minutek. Bude se zde vyrábět každý všední den alespoň 5 hotových pokrmů.Ze začátku tak 90-110

Odbytový úsek
Je tu jeden salonek pro 20-25 hostů. Velká restaurace pro 50-60 hostů a v sezoně bude otevřena terasa pro 20-30 hostů.Na starosti to bude mít jeden hlavní číšník, který bude mít pomocného číšníka a jednoho praktikanta. Je zde PC s programem pro hotely, který bude propojen s recepcí a kuchyní.
Salonek bude mít promítací zařízení a bude moci sloužit pro porady a semináře.

Ubytovací úsek
Je tu 10 dvoulůžkových pokojů
3 čtyřlůžkové pokoje
3 třílůžkové pokoje
V prvním poschodí budou dvoulůžkové pokoje a wc s koupelnou na chodbách.
Ve druhém poschodí budou umístěny čtyřlůžkové a třílůžkové pokoje společně s kopelnou a wc. Každý 3-4 lůžkový pokoj bude mít k dispozici telefon, satelit, video, telefon.
Pět dvoulůžkových pokojů bude mít jen TV se satelitem.
Vše bude mít na starosti jedna pokojská a recepční.

Ceny pokojů:
Dvoulůžkový s TV a Sat- 200 Kč za osobu na noc
Dvoulůžkový bez TV 150 Kč
Třílůžkový 350 Kč
Čtyřlůžkový 400Kč

Hlavní cíle pro 1.rok činnosti
Budeme chtít získat více praktikantů a umožnit jim kvalitní praxi.
Zkusíme rozšířit komunikaci s veřejností a zjistit mínění, spokojenost našich zákazníků a zjistit požadavky našich potencionálních zákazníků
Změnit reklamní prostředky.
Nabídnout smlouvy o stravování okolním firmám.
Uskutečnit stáři jednoho kuchaře, číšníka v Zahraničí formou výměny.
Mít každý víkend obsazenost minimálně 80% kapacity.
Zvýšit platy nejlepším Zaměstnancům.

Ekonomický rozbor

Předpokládané náklady na zahájení činnosti
20% záloha 2,4 mil. Kč
dotace 160 tis. Kč
rekonstrukce 7 mil Kč
poplatky, daně 250 tis Kč
kolaudace 50 tis Kč
odkoupení objektu 12 mil

Náklady spojené s koupi nového zařízení
Vybavení kuchyně 960 tis
Zařízení restaurace 180 tis
Pc+programy 200 tis
Pokoje 1,2 mil
Internetová stránka 50 tis
Celkové náklady na rekonstrukci spojenou s vybavením penzionu cca 13000000 Kč

Po prvním roce činnosti máme zisk 2,5 mil Kč

Měsíční náklady na:
Energie 33tis
Zaměstnanci 190tis
Pronájem 20tis
Nákup zboží 50 tis
Splacení úvěru od banky 10000
Vrácení půjčky Investorům 25000
Celková částka 328000 Kč
Tržby 390 tis Kč

Organizační rozčlenění firmy

Hodnocení referátu Fiktivní založení firmy (Penzion U slunka)

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  10 150×
  3516 slov

Komentáře k referátu Fiktivní založení firmy (Penzion U slunka)

Zdeněk Hora
je to debilni moc dlouhe a na nic
nunu
fajn