Národní hospodářství

- souhrn hosp. činností na území daného státu, kterých se účastní 3 ekonom. subjekty

Funkce NH
- uspokojit potřeby obyvatelstva daného státu

Struktury NH
odvětvová – odvětví je spojení subjektů, které mají stejné nebo podobné vstupy, technologii, výstupy; můžeme členit na pododvětví
- zemědělství, lesní hosp., stavebnictví…
sektorová – sektor vzniká spojením hosp. odvětví na základě podobných znaků
- primární: zahrnuje provovýrobu
- sekundární: zpracování produktů primárního sektoru
- terciální: zahrnuje služby pro výrobu a obyvatelstvo
- kvartální: věda a výzkum

UKAZATELE VÝKONNOSTI NH

Hrubý domácí produkt (HDP)
- celková peněžní hodnota finální produkce vyprodukovaná na území daného státu za určité období domácími a zahr. výrobci; započítává se pouze hodnota konečné produkce
1. nominální HDP – v tržních cenách
2. reálný HDP – ve stálých cenách
deflátor = (nom. HDP/ reál. HDP) * 100
- pro vyjádření toho, jak velký přírůstek byl způsoben růstem cen

Hrubý národní produkt (HNP)
- peněžní hodnota všech finálních statků a služeb vyprodukovaných za určité období tuzemskými výrobci na území dané země a v zahraničí

Metody výpočtu HDP
1. výdajová:
HDP = C + I + G + X
C – výdaje domácností (na dlouhodobou spotřebu, na krátkodobou sp. a na služby)
I – výdaje podniků na hrubé investice; Ir = restituční – ve stejném rozsahu, In = čisté – rozšiřují mn. používaných kapitálových statků
odpisy = In = I – Ir
G – výdaje státu
X – čistý vývoz (-dovoz)

2. příjmová: součet příjmů jednotlivých ekonomických subjektů

Čistý domácí produkt
1. osobní důchod – součet všech příjmů, které získávají domácnosti ( i jednosměrné – přídavky na děti…)
2. disponibilní důchod – osobní zdaněný důchod; vztahuje se na 1 obyvatele, k porovnání příjmů jednotlivců

Tempo růstu
- růst výkonnosti ekonomiky = ekonomický růst
= v % vyjádření vyjadřuje nárůst HDP

= ** 100

- možnosti růstu HDP – extenzivní
- intenzivní

Míra nezaměstnanosti
- důsledky: ekonomický dopad
sociální dopad
a) zaměstnaní
b) nezaměstnaní – dobrovolně
- nedobrovolně
příčiny: frikční – při přecházení z jednoho zaměstnání do druhého
strukturální – profesní, regionální
cyklická – spojeno s hosp. cyklem
sezónní
vyčíslujeme: a) celkovým počtem nezam.
b) mírou nezaměstnanosti = nedobrovolně nezam * 100
ek. aktivní obyvat.
plná zaměstnanost – při zdravé míře nezaměstnanosti ( 1-2 %)

Míra inflace
inflace = celkový vzestup cenové hladiny v ek.
- způsobuje pokles kupní síly peněz
- měříme:
a) deflátor
b) cenové indexy – základem výpočtu je reprezentativní koš (významné výdaje domácností)
A, B…výrobky, služby
a, b…množství (váha)
p At… cena výrobku A v roce t

= ** * * 100

- větší než 100 - nárůst celkové cen. hladiny, menší než 100 – pokles celkové cen. hladiny
c) míra inflace
Ir = CPI t+1 – CPI t * 100
CPI t

čistá Ir – očištěná o regulované ceny

- druhy: 1. mírná – do 10 %
2. pádivá – od 10 do 100 %
3. hyperinflace – vzestup až o 1000 %

Vývoj hodnocení obchodní a platební bilance
platební bilance – zachycuje pohyb peněz daného státu se zahraničím
1. běžný účet – obchodní bilance (pohyb zb.)
- bilance služeb
- bilance výnosů (z kapitálů)
- transfery
2. kapitálový účet – platby týkající se patentů, licencí…
3. finanční účet – přímé investice
4. saldo chyb a opomenutí, kurzové rozdíly
5. změna devizových rezerv

Fáze reprodukčního cyklu
cyklus – pohyb, při kterém se eko. navrátí do výchozí situace (A-C, C-E)
doba cyklu (perioda) – čas za který se tento pohyb uskuteční
a) fáze sestupná - kontrakce (B-D)
b) fáze vzestupná – konjunktura (D-F)
horní bod zvratu – B
dolní bod zvratu – D
recese – HDP klesá 6 měsíců
deprese – HDP klesá déle než 6 měsíců, hluboký propad
rozmach – opak deprese
oživení – počátek vzestupné fáze
stagnace
amplituda cyklu – vzdálenost vrcholů nebo dna od trendu
trend (potenciální produkt) – optimální výše HDP, při optimálním využívání zdrojů

Fáze poklesu – pokles nákupu spotřebních statků, růst neprodejných zásob, snižování objemu výroby, cen, roste nezaměstnanost, omezování investic, v určitém bodě se kontrakce zastavuje – vyrovnání nabídky a poptávky – postupné oživování eko.
Fáze vzestupu – růst celkové poptávky, zvyšují se ceny, podniky začínají investovat, klesá nezaměstnanost – pak firmy stále investují – nejsou schopny prodat svoji produkci – opět dochází ke kontrakci

Činitelé ovlivňující úroveň NH
Přírodní podmínky
Národní bohatství
Obyvatelstvo
Společenský řád
Míra bídy

Ekonomický polštář
- graf znázornění ukazatelů: růst HDP, míra nezaměstnanosti, míra inflace, saldo obch. bilance
- podmínky: účelové nastavení stupnic
- příznivý vývoj eko. se projevuje zvětšováním plochy polštáře
- proporcionální vývoj – žádný roh nevyčnívá

Hodnocení referátu Národní hospodářství

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  10. září 2008
  5 817×
  609 slov

Komentáře k referátu Národní hospodářství