Národní hospodářství

HOSPODÁŘSTVÍ = místo, kde probíhá hospodářský proces

hospodářský proces:
1. výroba
2. rozdělování
3. směna
4. spotřeba

§ výrobní – použije se pro další výrobu
§ konečná – k uspokojení svých potřeb
§ jednorázová (mouka)
§ postupná

struktury národního hospodářství:
a) odvětvová – dělí se do odvětví
b) sektorová - dělí se na sektory
a) odvětvová struktura
ODVĚTVÍ = souhrn podniků, které vyrábějí stejné zboží nebo poskytují stejné služby

odvětví:
§ výrobní - věcné služby, výrobky (průmysl stavebnictví, lesní a vodní hospodářství, nákladní doprava, obchod, část spojů, zemědělství)
§ nevýrobní – nehmotné statky nebo osobní služby (školství, zdravotnictví, kultura, osobní doprava, cestovní ruch, část spojů, peněžnictví, obrana a bezpečnost, věda a výzkum aj.)
b) sektorová struktura
SEKTOR = souhrn odvětví s podobnými znaky

§ primární sektor – prvovýroba, využívání přírody
zemědělství, lesní a vodní hospodářství, těžební průmysl
§ sekundární sektor – využívá něčeho, co již bylo vytvořeno
zpracovatelský průmysl, stavebnictví
§ terciální sektor – sektor služeb
§ kvartální sektor – věda a výzkum
Řídící orgány národního hospodářství
1. nejvyšší státní orgány
§ orgány státní moci – sněmovna, senát, parlament, prezident
§ orgány státní správy – vláda ČR
2. ústřední státní orgány
§ odvětvové orgány – odvětvová ministerstva působící v jednom určitém odvětví
§ účelové orgány – řídí určitou činnost v celé ekonomice, ministr financí, ministr práce a sociálních věcí, centrální banka
3. územní státní orgány – obecní úřady, magistráty, radnice aj.

Makroekonomické ukazatele úrovně národního hospodářství
§ HDP
§ čistý domácí produkt
§ hrubý národní produkt
§ čistý národní produkt
§ společenský produkt
§ národní bohatství
§ peněžní agregáty
Hrubý domácí produkt
= v penězích vyjádřený souhrn vyprodukovaných finálních výkonů vytvořených v dané zemi za určité období

finální výkony zahrnují:
§ výkony použité pro konečnou spotřebu a rozvoj eko (né na obnovu)
§ čistý export – hodnota exportu, která převyšuje import, neslouží k financování dovozu

konečná spotřeba domácností
+ spotřeba vlády
+ přírůstek investic
+ přírůstek zásob
+ hodnota exportu
– hodnota importu
HDP

zjišťuje se:
§ čtvrtletně – jen odhad, sleduje se tendence, směr
§ ročně – podrobný, přesný, podle mezinárodních postupů, ke správnému výsledku se dojde minimálně po roce, na část výsledku přijede bruselský expert, vypočítává statistický úřad

odhad růstu DPH:
počátkem 90. lét rostl
1999 pokles 0,8 %
2000 růst o 1 % (zvýšil se export, lidé více utrácí)
2001 se očekává nárůst o 3 %
Čistý domácí produkt
= HDP – amortizace

AMORTIZACE = hodnota investic použitých na modernizaci eko
Hrubý národní produkt
= v peněžních jednotkách vyjádřena hodnota produkce vytvořené firmami daného státu bez ohledu na to, kde se firmy nacházejí (uvnitř státu i mino něj)
Čistý národní produkt
= HNP - amortizace
Společenský produkt
= v peněžních jednotkách vyjádřena veškerá produkce vytvořená v 1 státu za sledované období (většinou rok), málo používaný
Národní bohatství
= v peněžních jednotkách vyjádřeno to co vytvořily předchozí generace na území státu
Peněžní agregáty
§ M1
§ M2
§ M3

M1 – transakční peníze: mohou okamžitě ovlivnit eko
§ hotové peníze
§ peníze v likvidních účtech (běžné – bez omezení se čerpá)

M2 – kvazi peníze : peníze, které se do eko dostanou s určitým zpožděním
§ M1
§ krátkodobé termínované vklady

M3:
§ M1 + M2
§ střednědobé a dlouhodobé termínované vklady

ukazatelé se vyjadřují v:
§ běžné ceně – nominální ukazatel
§ stálé ceně – reálný ukazatel, statistický úřad určí základní období, ukazuje vývoj eko, nezahrnuje inflaci
Průmysl
výrobní odvětví
primární i sekundární sektor
ministerstvo průmyslu a obchodu - Grégr

z hlediska vstupů:
§ těžební-využívají přírodní suroviny
§ zpracovatelský-využívají výsledky těžby a zemědělství (textilní, strojní, potravinový aj.)
§ výroba a rozvoj energie-energetika
§ průmyslové služby-pražírny, balírny, mrazírny
§ opravy a montáže

z hlediska výstupů:
§ těžký průmysl-vyrábějí převážně výrobní prostředky (strojírenství)
§ lehký průmysl-vyrábějí převážně spotřební zboží (textil)

REVITALIZACE = program vlády, jehož cílem je pomoci (finančně) vybraným podnikům, aby tyto firmy mohly opět fungovat a nezkrachovaly

Stavebnictví
výrobní odvětví
sekundární sektor
ministerstvo pro místní rozvoj - Lachnit

části:
§ výstavba nových objektů
§ údržba a opravy existujících objektů
§ průzkumné a projektové práce

zvláštnosti zvyšující náklady:
§ pozemky - omezené množství
§ projekty - každá stavba potřebuje individuální projekt a výzkum
§ klima - každá práce vyžaduje své roční období, prodlužuje dobu výstavby
§ vysoký pohyb zařízení a zaměstnanců

druhy:
§ pozemní - výstavba obytných budov a kanceláří
§ průmyslové - výstavba průmyslových objektů
§ vodní - výstavba přehrad, nádrží, hrází
§ inženýrské - mosty, silnice, plynovody, kanalizace, metro

Zemědělství
výrobní odvětví
primární sektor
ministerstvo zemědělství - Fencl

části:
§ rostlinná výroba - pěstování plodin, velký vliv přírodních podmínek
§ živočišná výroba-chov zvířat, dlouhý výrobní cyklus

zvláštnosti zvyšující náklady:
§ počasí
§ velký podíl lidské práce
§ vysoký pohyb zařízení a zaměstnanců
§ základem přírodní proces neovlivnitelný člověkem
§ drahá kvalitní půda – jen v omezeném množství

Lesní a vodní hospodářství
výrobní odvětví
primární sektor
ministerstvo zemědělství - Fencl

druhy lesů:
a) hospodářské - určeny k těžbě dřeva
b) účelové - za jiným účelem, než je těžba
účelové lesy:
§ ochranné - zabraňují erozi půdy, prudkým větrům
§ vodohospodářské - zadržují vodu, kolem nádrží s pitnou vodou
§ rekreační - kolem přehrad, ve městech
§ v rezervacích, NP – zachovávají původní krajinu

vody:
§ podniky vodovodů a kanalizací - zabývají se pitnou a odpadní vodou
§ podniky povodí - zabývají se správou povodí, území kolem řeky

Spoje
výrobní i nevýrobní odvětví (50 % výkonů se počítá do výrobního odvětví, 50 % do nevýrobního)
terciální sektor
ministerstvo dopravy a spojů - Schlint

a) pošty
b) telekomunikace

pošty:
§ přeprava zásilek
§ zprostředkování platebního styku (přes složenky)

telekomunikace:
§ pevná síť - Český Telecom – monopol měl být jen do r. 2000
§ mobilní síť - Eurotel, Paegas, Oskar
§ fax (oficiální název telefax), využívá pevnou linku, kopírování na dálku
§ Internet - vznik v 60. – 70. letech v USA v armádě
§ rozhlasové a TV vysílání včetně kabelového a družicového přenosu
§ teletext - je třeba speciální dekodér, je možné do teletextu vkládat informace
§ datatext - napojení počítače do teletextu
§ telegraf - bezdrátové přenášení zpráv
§ dálnopis - předchůdce faxu, nevýhodnou bylo přepisování textu
Doprava
výrobní i nevýrobní odvětví - nákladní doprava-výrobní, osobní doprava-nevýrobní
terciální sektor (služby osobní a věcné)
ministerstvo dopravy a spojů - Schlint

§ městská
§ vnitrostátní
§ mezistátní

§ osobní
§ nákladní

§ veřejná
§ firemní

§ pravidelná – linková
§ nepravidelná – jednorázová, na objednávku

§ hromadná – větší množství lidí nebo věcí
§ individuální – 1 člověk, 1 náklad

dopravní obory:
silniční
auta, autobusy, nákladní automobily, motocykly, kola
přeprava zboží na krátkou vzdálenost pro rychle se kazící zboží (potraviny, květiny)
především pro soukromé podnikání (mnoho firem je provozuje)
výhody: velká dostupnost (široká síť silnic), rychlá a pohodlná doprava
nevýhody: malá kapacita, zatěžuje životní prostředí, drahá
železniční
přeprava trvanlivějšího zboží na delší vzdálenosti a velkých nákladů
největším provozovatelem ČD
soukromé podnikání v oblasti železnic velmi omezené
výhody: ekologická, levnější, bezpečná, velká kapacita
nevýhody: omezená dostupnost
letecká
letadla, vzducholodě
přeprava rychle se kazících věcí na delší vzdálenosti
u nás ČSA i soukromé podnikání (např. Fischer)
znovu se začalo uvažovat o znovuzavedení vzducholodí na nákladní dopravu
výhody: pohodlná, rychlá, velká kapacita
nevýhody: drahá, omezená kapacita, závislosti na počasí
vodní
trvanlivé zboží (uhlí, písek, štěrk)
výhody: velká kapacita, levné
nevýhody: pomalé, omezená množstvím vody a počasím

§ říční-po řekách, Labe a Vltava, soukromé podnikání, Říční labská plavba
§ námořní-Česká námořní plavba
§ lichterová - kombinace říční a námořní dopravy, zboží se přepravuje po řekách ve speciálních člunech-lichterech, celé čluny se naloží v přístavu na námořní loď
městská
auto, autobus, tramvaj,trolejbus, lanovka, vlak, loď
doprava osob, náklady na dopravu hradí město
potrubní
ropovody, plynovody, potrubní pošta
pouze nákladní

kombinovaná doprava - kombinace dopravních prostředků při přepravě nákladů při nákladní dopravě. Nejčastěji silniční+železniční nebo silniční+vodní. Snižování nákladů, ekologie. Sleva na dani.
kontejnerová doprava - zboží se naloží do speciálních kontejnerů.Úspora času, lepší skladnost, úspora nákladů, větší ochrana zboží. Používá se v silniční, železniční, vodní, letecká dopravě.

výkony v dopravě:
§ tunokilometr Tkm (přeprava 1t nákladu na vzdálenost 1 km), v nákladní dopravě
§ osobokilometr Oskm (přeprava 1 osoby na vzdálenost 1 km), v osobní dopravě
Obchod
výrobní odvětví
terciální sektor
ministerstvo průmyslu a obchodu - Grégr
Cestovní ruch
nevýrobní odvětví
terciální sektor
ministerstvo zahraničí – Kavan
ministerstvo pro místní rozvoj - Lachnit
Pojišťovnictví
nevýrobní odvětví
terciální sektor
ministerstvo financí - Rusnok

Hodnocení referátu Národní hospodářství

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  31. říjen 2007
  8 482×
  1161 slov

Komentáře k referátu Národní hospodářství