Národní hospodářství

1. Charakteristika:

- souhrn všech hospodářských činností ve státě (jsou to všechna zařízení a činnosti určená k cílevědomému uspokojování potřeb)
- složitý systém tvořený strukturami, který se musí chovat podle platných právní norem ve státě

2. Úroveň národního hospodářství

- je míra, do které je národní hospodářství schopno uspokojovat potřeby společnosti (fyzické i právnické osoby)
- úroveň národního hospodářství ovlivňují 3 základní činitele:

1. Přírodní bohatství (nerostné suroviny, lesy na těžbu) - čím více nerostného bohatství, tím by měla být vyšší úroveň, ale teprve když ho umí využít
2. Národní bohatství - vše, co předchozí generace vybudovaly a můžeme to používat (školy, nemocnice, hrady...) - my už do toho nemusíme investovat
3. Obyvatelstvo
a) počet obyvatel (čím více, tím více jich může pracovat) - ale záleží také na tom, jak vyjde HDP na obyvatele,
b) struktura - předškolní a školní věk, v produktivním věku, důchodci,
c) vzdělanost lidí - čím vzdělanější, tím víc něco nového vymyslí = zvyšují úroveň.

3. Struktura národního hospodářství

Strukturou národního hospodářství rozumíme členění podle různých hledisek. Nejčastěji se dělí podle hospodářských odvětví, která jsou si podobná svými výkony, používáním podobných materiálů, poskytováním podobných služeb. Ale národní hospodářství můžeme také rozdělit na strukturu:
1. sektorovou
- primární (prvovýroba, těžební průmysl)
- sekundární (zpracovatelský průmysl)
- terciární (zdravotnictví, školství, doprava, obchod...)
2. odvětvovou
- v čele odvětví stojí ministr - min. dopravy a spojů, zdravotnictví, školství, průmyslu a obchodu, financí...
- ústřední orgány - vláda, kancelář prezidenta republiky, kancelář parlamentu
- ČNB, Český statistický úřad, BIS

Základní rozdělení podle hospodářských odvětví:
průmysl, zemědělství, lesnictví, stavebnictví, doprava, spoje, obchod, cestovní ruch, peněžnictví a pojišťovnictví, správa, zdravotnictví, školství, kultura, soudnictví, prokuratura, obrana a bezpečnost.
Jelikož je oblast hospodářských odvětví velice široká, uvedu zde pouze základní z nich:

Průmysl

Je hlavním odvětvím každé ekonomiky, protože se podílí nejvyšší měrou na výrobě kapitálových statků. Má největší podíl na zahraničním obchodu i když vybavení neodpovídá požadavkům moderní výroby a na rozvoji řady podniků se podílí zahraniční kapitál. Průmysl se rychleji rozvíjel na severu naší republiky, protože se zde nacházejí zdroje nerostných surovin (hnědě a černé uhlí, rudy, energetika).
Po roce 1989 se výrazně změnila situace v průmyslových oblastech (Mostecko, Ostravsko), protože se rozpadl trh pro bývalé socialistické státy, které odebíraly většinu naší produkce. Podniky se začaly rušit, vysoká materiálová náročnost výroby a nedostatečné vybavení moderními technologiemi zapříčinily špatnou konkurenceschopnost firem. Některé podniky se podařilo oživit prodejem zahraničnímu investorovi nebo podporou ze strany státu.
Základní členění průmyslu:
- těžký průmysl (hutnictví, strojírenství, chemický průmysl, výroba paliv a energie)
- lehký průmysl (zahrnuje především odvětví vyrábějící převážně spotřební zboží - textilní a oděvní, potravinářský, elektrotechnický)

Zemědělství

Zemědělství zabezpečuje převážnou část spotřeby potravin a potravinářských surovin, ale zcela soběstační nejsme. Dovážíme hlavně potravinářské obilí, ovoce a zeleninu. Výroba v zemědělství má dlouhodobější charakter, vyšší stupeň nejistoty, pokud jde o prodej výrobků, menší pružnost v přizpůsobování se změnám poptávky. Z tohoto důvodu se v řadě zemí zemědělská výroba dotuje, protože náklady na výrobu a prodej přesahují možnosti zemědělců. Naprostý nedostatek finančních prostředků je důvodem nižšího nákupu strojů a zařízení, nových technologií, nebo se omezují výdaje na opravy a údržbu. Všechny tyto problémy dohromady zapříčiňují, že lidé nemají tak velký zájem v zemědělství pracovat, protože jistota výdělku není zaručena. Zcela konkrétní případ je vypuknutí nemoci šílených krav (BSE) v Anglii a následné krachy farem, které byly nuceny utratit veškerý dobytek a tím přišly o zdroj obživy.
Základní členění zemědělství:
- živočišná výroba - převažuje v naší republice
- rostlinná výroba - obhospodařuje asi 50% plochy ČR

Stavebnictví

Vedle stavebních prací při výstavbě, opravách a údržbě budov a staveb, patří do stavebnictví i práce přípravné, průzkumné a projektové. V tomto odvětví začala vznikat po r. 1989 řada soukromých firem, buď nově založených nebo privatizací řady renomovaných firem jako je Metrostav Praha, IPS, Stavby silnic a železnic. Tento sektor se rychle rozvíjí, nabídka stále převyšuje poptávku, proto mnoho firem svoje kapacity uplatní v zahraničí.

Doprava

Doprava prošla za poslední léta řadou výrazných změn. Státní monopolní celky se zprivatizovaly do akciových společností nebo vznikly nové přepravní společnosti.

Základní rozdělení dopravy:
- železniční doprava - monopolní podnik České dráhy zajišťuje provoz téměř po celém území ČR, pouze několik malých lokálních tratí je zprivatizováno. Zaznamenala snížení přepravy také v důsledku vzniku nových přepravních kapacit soukromých firem, ale ne již po železnici, ale po silnicích.
- silniční doprava - zajišťuje přepravu osob i nákladů. Tuto přepravu zajišťují jak podniky se státní účastí, tak i soukromé firmy, které jsou velkou konkurencí státním podnikům.
- vodní doprava - je závislá na klimatických podmínkách.
- letecká doprava - slouží především k rychlé přepravě osob. Po r. 1989 se začal obnovovat i strojový park, který byl zastaralý a byl složen hlavně ze sovětských letounů.

Telekomunikace a pošta

Tato oblast národního hospodářství zaznamenala v posledních letech téměř raketový vzestup. Možnosti komunikace dnes již nejsou omezeny pouze klasickými způsoby posílání zásilek poštou, ale hlavní podíl na přenosu informací mají moderní technologie jako je fax, počítačový přenos dat - e-mail, Internet, široká síť mobilních telefonů. V této sféře funguje velká řada nových soukromých televizních a rozhlasových stanic. Firmy jako jsou EuroTel Praha nebo Radiomobil, poskytující své služby v oblasti mobilních telefonů a přenosu dat, neustále přicházejí s novými a novými nabídkami. Jsou velice úspěšné na našem trhu, protože poptávka stále ještě není uspokojena. Mezi těmito firmami existuje také veliká konkurence, ve snaze přitáhnout co nejvíce zákazníků jsou ochotni nabídnout i velice nízké ceny svých výrobků nebo služeb.

Obchod

Hlavním úkolem obchodu je zajišťovat prodej výrobků a zboží spotřebitelům. Nabídka vysoce překračuje poptávku, téměř žádné zboží není nemožné koupit, jak tomu bývalo před r. 1989 a proto se nikdo nemusí předzásobovat ze strachu, že některé zboží neuvidí delší dobu v obchodě. Konkurence mezi obchody je pro běžného zákazníka asi nejvíce viditelná, protože nakupovat chodí každý a různé druhy akcí či mimořádných slev jistě nepřehlédneme. V posledních letech se vytvořila síť velikých obchodů na okrajích měst tzv. supermarketů, hypermarketů, které jsou postaveny na několika tisících metrech čtverečních a nabízejí ucelenou nabídku zboží pod jednou střechou (TESCO, Globus atd.). V těchto velkých střediscích najde práci hodně zaměstnanců, což je důležité především v oblastech, kde se výrazně zvýšila nezaměstnanost.

Peněžnictví a pojišťovnictví

Tato oblast národního hospodářství byla v minulosti také výhradně pod dohledem státu, nyní funguje řada soukromých bank a pojišťoven na našem trhu. Bohužel ani tento sektor nebyl ušetřen různých neprůhledných akcí a tak hodně bank a rodinných záložen zkrachovalo. V současné době je pravděpodobně největší naší bankou ČSOB, která zajišťuje i provoz všech poboček Investiční a poštovní banky, ta přešla pod její správu v loňském roce.
Ostatní finanční služby jako je větší využívání platebních karet soukromými osobami, bezhotovostní platby pomocí Internetu, telefonu či mobilního telefonu se rychle rozšiřují a jsou také ve stále větší oblibě, protože lidem ušetří čas, který by museli strávit v pobočce banky.

Český statistický úřad

ČSÚ je státní úřad, který má za úkol shromažďovat data z celého národního hospodářství. Činí tak pomocí statistických výkazů, které mají jednotlivé podniky, organizace či podnikající jednotlivci za povinnost pravidelně vyplňovat a zasílat ČSÚ. Tento úřad zpracovává každý rok Statistickou ročenku, kde se můžeme tabulkách a grafech dočíst o růstu či poklesu různých sektorů našeho hospodářství. Mimo jiné zveřejňuje tyto výsledky i na svých internetových stránkách a zde uvádím malý příklad:

(obrazek je ve stahnutelne verzi)

Hodnocení referátu Národní hospodářství

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  10. září 2008
  9 544×
  1166 slov

Komentáře k referátu Národní hospodářství