Peníze a bankovní soustava

Peníze
- zvláštní druh zboží (nemůžeme vyrobit ani nahradit)
- zprostředkovávají směnu zboží

začátek užívání : v době soustřeďování lidí na určitou výrobu
--- nutnost směny zboží :
1.) naturální směna zboží
- zboží za zboží
- funguje i dnes = Barterová směna (v zahraničním obchodě)
2.) zbožové peníze
- primitivní platidla (plátno, sůl, jantar, kožešiny, slonovina..)
- postupný přechod k drahým kovům --- výhody :
a) trvanlivost (nepodléhají zkáze)
b) snadno se dělí
3.) plnohodnotné peníze
- od 7. stol. př. n. l. – mince (drahé kovy v podobě)
- s rozvojem výroby --- drahé kovy nestačí --- nahrazeny papírovými bankovkami = 1. Francie – 1/2 18.stol.

Zlatý standard :
= funkci peněz plnilo i zlato , bankovky jsou za zlato směnitelné
- fungoval do 30.let 20. stol. --- potom už pouze vnější směnitelnost zlata za dolary (mohla požadovat jen zahraniční instituce – trvá do 70.let 20.stol.)
----- potom už zlato neplní funkci peněz

4.) neplnohodnotné peníze
- to jsou dnes všechny bankovky a mince
- nemůžeme je vyměnit za zlato, jen ve zlatnictví

Formy peněz
a) mince – dnes už různých slitin
b) papírové bankovky
c) depozitní (bankovní) peníze
- bezhotovostní peníze na účtech v bankách, můžu bezhotovostně platit --- převedu je na konto, nebo si je vyberu a potom nakupuji
- nedochází ke skutečnému kontaktu s penězi, k manipulaci

Funkce peněz :
1.) prostředek směny
a) fungují jako oběživo – zprostředkovávají oběh (směnu) zboží a služeb
b) fungují jako platidlo – umožňují platit různé závazky (daně, úroky..)
2.) uchovatel hodnot
- umožňují udržovat hodnoty v čase (závisí to na stabilitě měny)
3.) účtovací jednotka
- srovnávají jejich hodnotu --- oceňování hodnot a služeb

Banky a bankovní soustava
= podniky, které obchodují na peněžním trhu

bankovní soustavu tvoří : centrální banka
komerční (obchodní) banka
specializované finanční instituce

¨ Centrální banka
- u nás je to „Česká národní banka“
- v čele stojí guvernér
a) je emisní banka
- vydává peníze
b) zabezpečuje stabilitu vývoje nabídky a poptávky peněz
- snaží se dodržet nabídku a poptávku peněz přibližně na stejné úrovni
c) Česká národní banka se zabývá regulací měnových kurzů
d) spravuje měnové rezervy státu
e) dohlíží na činnost ostatních bank

· k tomu používá tyto nástroje ( k plnění těchto cílů) :

určování povinných minimálních rezerv
- banky si udržují část vkladu v podobě rezerv, o výši těchto rezerv rozhoduje ČNB
- většinu vkladů poskytují banky jako úvěry, pokud se zvýší rezervy, má banka méně možností poskytovat úvěry (banky musí mít rezervy. aby mohly vyplácet peníze klientům)

operace na volném trhu
- provádí nákupy a prodeje především vládních obligací, pokud prodává obligace, snižuje se množství peněz z oběhu a tím se snižují úvěrové možnosti komerčních bank
- prodej obligací – krytí schodků státního rozpočtu

změny diskontní sazby
- úroková sazba, za kterou si mohou komerční banky od Národní banky půjčovat peníze a změny diskontní sazby ovlivňují výši úrokových sazeb komerčních bank a tím i množství peněz v oběhu

¨ Komerční (obchodní) banka
- soukromé podniky, které podnikají na finančním trhu a usilují o největší zisky
komerční banky provádějí 3 typy operací :
a) aktivní – poskytují úvěry
b) pasivní – přijímají vklady
c) zprostředkovatelské – zabezpečují převod depozitních peněz z účtu na účet

== banky mají zisky z investic, z úroků, z rozdílů mezi přijímanými úroky z poskytovaných úvěrů a vyplácenými úroky z vkladů klientů
--- „bankovní rozpětí“

aktivní operace
- banky poskytují úvěry = úvěrování
- 3 typy úvěrů – krátkodobé – do 1 roku
středně dlouhé – 2-4 roky
dlouhodobé - nad tuto hranici
- získání úvěru : zdůvodnění žádosti o úvěr
budou chtít vědět roční příjmy
komerční banka vyžaduje záruky

pasivní operace
- přijímání peněžních vkladů, za to nabízí úroky, jejich výše záleží na druhu vkladu (i na výši a délce)
- vklady – na požádání – banka je vydá kdykoli zpět
termínované – vklady přijímané na určitou dobu nebo vklady
s výpovědní lhůtou

zprostředkovatelské operace
- sem patří vedení běžných účtů (i z nich dostávají banky peníze)
- zabezpečování bezhotovostního platebního styku
- směnárenské služby (nákup a prodej volně směnitelných měn)
- dále komerční banky provádějí :
poradenskou činnost
vydávají platební karty
nakupují cenné papíry

¨ Specializované finanční instituce
- sem patří : pojišťovny, kapitálové společnosti
--- zakládají investiční fondy, stavební spořitelny, leasingové
společnosti --- pronajímají předmět leasingu a pokud
nájemce pokazí leasingovou smlouvu --- stává se leasingová
společnost majitelem předmětu
Cenné papíry
= listiny, které představují nárok vlastníka listiny vůči tomu, kdo tento cenný papír vydal

¨ dluhopis (obligace)
- je vněm uvedena dlužná částka, datum splatnosti a pevně dohodnutý výnos (nejčastěji úrok)
- vydává je banka, stát, obec…
¨ akcie
- cenný papír, který vydává akciová společnost
- vlastník akcie má práva společníka, práva majetková (podíl na zisku – tzv. dividenda) a práva na podíl v likvidačním zůstatku při zániku společnosti
- typy akcií : kmenové akcie – nemají žádná omezení
prioritní akcie – mají zaručenou výši dividendy, ale zároveň je
omezeno právo hlasovat
zaměstnanecké akcie – určeny pro zaměstnance společnosti,
obchodování s nimi je omezeno
¨ šek
- přikazuje peněžnímu ústavu zaplatit určitou částku
- musí obsahovat slovo „šek“, bezpodmínečný příkaz zaplatit, šekovou sumu, jméno platícího, místo placení, datum a místo vystavení, podpis výstavce
¨ směnka
- písemný dlužnický závazek , poskytuje majiteli možnost požadovat ve stanovené době na určitém místě určitou peněžní částku
- umožňuje rychlé získání úvěru
- směnka musí obsahovat : název cenného papíru, příkaz zaplacení, jméno výstavce, doba splatnosti, místo placení, jméno komu má platit, datum a místo vystavení směnky, podpis výstavce, částka
- mohou být :
a) cizí – výstavce přikazuje třetí osobě, aby zaplatila dluh
b) vlastní – výstavce se sám zavazuje, že zaplatí dluh

Konvertibilita měny
Konvertibilní měna je taková měna, kterou je možno volně směňovat
--- tj. nakupovat nebo prodávat za měny jiných zemí.
Konvertibilní měna může být vyvezena do zahraničí a tam prodána za měny jiných států.

Konvertibilní měny : americký dolar
německá marka
anglická libra
francouzský a švýcarský frank
U nás zatím platí tzv. vnitřní konvertibilita koruny
q korunu sice nemůžeme ve světě volně směňovat, ale můžeme si doma nakoupit peníze cizích států za koruny
q banky od našich občanů cizí peníze nebo pohledávky v cizích měnách jako devizy odkoupí

Burza
Jednou ze zajímavých vlastností cenných papírů je jejich obchodovatelnost
--- tj. možnost nakupovat či prodávat je.
Obchodování s cennými papíry probíhá na zvláštním trhu organizovaném podle přesně stanovených pravidel = na burze.
Burza = místo pravidelného shromažďování osob, organizovaného zvláštním způsobem, na předem určeném místě a v předem stanovené době, kde se obchoduje podle zvláštního zákona a podle burzovních předpisů.
- zboží není na burze přítomno a jeho předání kupujícímu probíhá dodatečně

Podle předmětu obchodování se burzy dělí :
a) burzy peněžní = na nichž se obchoduje s cennými papíry, s devizami (devizy – platné pohledávky, které znějí na cizí měnu a jsou splatné v cizině) nebo s valutami (valuty – platné peníze cizích států)
b) burzy zbožové (komoditní) = na nichž se obchoduje se zbožím, které má standardní a srovnatelnou jakost (např. při obchodování s drahými kovy na burze se vychází z dohodnutých ryzostí)
c) burzy lodního prostoru = na nichž se obchoduje s lodním prostorem (lodní společnosti nabízejí volný prostor nebo pronájem celých lodí)

Na burze se však nemůže obchodovat samostatně, ale prostřednictvím zprostředkovatelů obchodů s cennými papíry na burze (makléřů), jimiž mohou být :
- banky, které obchodují buď na účet svůj, anebo na účet klienta
- brokeři, kteří na burze obchodují svým jménem, ale na účet klienta
- dealeři, kteří obchodují svým jménem a na svůj účet

Obchodování s cennými papíry neprobíhá jen na burzách – např. mimoburzovní trh RM-S
RM-Systém – akciová společnost, která organizuje trh s cennými papíry
- tato společnost sama s cennými papíry neobchoduje, ale nabízí kupujícím a prodávajícím cenných papírů služby, které umožňují maximálně uspokojit jejich poptávku a nabídku cenných papírů
- přímá proto od svých klientů pokyny ke koupi cenných papírů a pokyny k prodeji cenných papírů
- systém pak tyto pokyny (nabídku a poptávku) vyhodnotí tak, že hledá pro každý pokyn vhodný protipokyn

Hodnocení referátu Peníze a bankovní soustava

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  4 645×
  1186 slov

Komentáře k referátu Peníze a bankovní soustava