Bankovní systém

Banka je organizace, která má povolení provádět bankovní operace. To znamená – přijímat vklady, poskytovat úvěry atd…
V tržních ekonomikách existuje dvoustupňová bankovní soustava. První stupeň zaujímá ústřední neboli centrální banka. U nás to Česká národní banky. Druhý stupeň zaujímají ostatní banky.

Základní funkce banky:

Každá banky plní tři základní funkce-
- depozitní – zákazníci vkládají depozitum do bank. Depozita jsou termínovaná ( ta mají vyšší úroky) a netermínovaná ) s nižšími úroky).
- úvěrová funkce – úvěr je návratná forma poskytnutí peněžních prostředků za úrok
- funkce zprostředkovatele plateb - Bezhotovostní platby jsou bezpečnější a výhodnější, než platby hotovostní. Osoba, která má u banky otevřen účet, může dávat příkazy k převodu peněžních prostředků nebo platit šekem či platební kartou.
Aby banka mohla plnit své funkce , musí při své činnosti dodržovat tyto zásady:
Ř zásadu bankovní likvidity- Banka musí být schopná hradit své splatné závazky. V bankovních soustavách vyspělých ekonomik existují pojistky proti hrozbě nevyplacených vkladů. Patří sem pojištění depozit, úvěry centrální banky nebo plánování hotovosti. Aby se banky vyrovnala s požadavkem likvidity, vytváří si banka rezervy: primární- hotové peníze a netermínovaná depozita na účtech bank. Sekundární- cenné papíry.
Ř zásadu bankovní ziskovosti- patří sem náklady a výnosy banky. Výnosy: výnosové úroky z poskytnutých úvěrů, úroky z úvěrů u jiných bank, výnosy z cenných papírů, přijaté provize, ostatní výnosy (např. z kurzových rozdílů). Náklady: vyplacené úroky, placené poplatky a provize, vyplacené prémie a výhry, provozní náklady, mimořádné náklady (kurzové ztráty).
Ř zásadu bankovní jistoty – banka se snaží svá rizika minimalizovat. Ze zákona o bankách vyplývá, že banky jsou povinny zabezpečit,aby: Částka úvěru poskytnuta jednomu dlužníku nepřekročila stanovené % z kapitálu a rezerv. Dále celková částka úvěrů poskytnutých deseti největším dlužníkům nepřekročila stanovené % z kapitálu a rezerv.
Součástí kontrolního systému je:
- existence závazných pracovních postupů při provádění bankovních operací
- dvojitá kontrola
- předčíslování účetních dokladů a listů v účetních knihách
- zajištění bezpečnosti dat
- pravidelné revize
- instalace kamer a poplašných systémů
- povinná dovolená
Mezi obecné chování banky patří:
- respektovat bankovní tajemství
- banky čelí snahám zakrývat nelegální původ peněz.

Banky známe:
- univerzální – mají plnou bankovní licenci a poskytují služby všem zákazníkům.
- specializované – teritoriálně (na určité území), zákaznicky (pro určitou skupinu lidí) a nebo produktově ) např. stavební spoření)
Banka se řídí třemi základními právními normami: ústavou České republiky, zákonem o ČNB a zákonem o bankách.

Banka musí získat tzv. bankovní licenci pro níž je předpokladem základní kapitál. Ten musí být v minimální výši 500 mil. Banka musí předložit kvalitní podnikatelský záměr a musí mít schopné odborné vedení.

Rozvaha banky:

AKTIVA
· pokladní hotovost
· směnky
· vklady u jiných peněžních ústavů
· úvěry poskytnuté zákazníkům
· cenné papíry
· budovy a zařízení
· ostatní aktiva

PASIVA
vlastní kapitál:
o základní kapitál
o rezervní a jiné fondy
o nerozdělený zisk
cizí kapitál:
o vklady
o úvěry od ČNB a jiných peněžních ústavů
o emitované obligace
o ostatní pasiva

Hodnocení referátu Bankovní systém

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  8 369×
  450 slov

Komentáře k referátu Bankovní systém