Finanční investice a krátkodobý finanční majetek

Finanční investice jsou: - cenné papíry a vklady majetkového charakteru (představují určitý podíl na základním kapitálu podniku),
- cenné papíry úvěrového charakteru (představují dluh podniku, který je vydal),
- nemovitosti, zlato, šperky, umělecké předměty apod., které po-
dnik nakoupil za účelem obchodování nebo pronájmu,
- půjčky podnikům ve skupině,
- ostatní dlouhodobé půjčky.

Pro některé druhy podniků jsou finanční investice hlavní náplní jejich činnosti, výnosy z fi- nančních investic jsou hlavní složkou výnosů, hospodářského výsledku. Jedná se zejména o banky, pojišťovny a investiční společnosti.
Ostatní podniky investice pořizují za účelem ovládání jiné účetní jednotky (získání vlivu v podniku) nebo za účelem výhodného uložení volných peněžních prostředků.

Finanční investice uskutečňujeme buď se záměrem dlouhodobého držení majetku nebo se zá- měrem krátkodobého (dočasného) umístění volných peněžních prostředků. Z tohoto hlediska rozlišujeme: - finanční majetek dlouhodobý, neboli finanční investice (účtujeme je v účtové skupině 06),
- finanční majetek krátkodobý, který evidujeme v účtové skupině 25 – Krátko-
dobý finanční majetek.

F i n a n č n í i n v e s t i c e
V účtové skupině 06 se tedy účtují finanční investice, které představují finanční majetek dlouhodobý, tzn. že jej máme v držení déle než 1 rok. Jedná se zejména o:

- akcie, vklady a účasti v jiných podnicích
061-Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem (nad 50 %),
062-Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s podstatným vlivem (20 – 50 %),
063-Realizovatelné cenné papíry a podíly (do 20 % podílu ZK),
065-Dlužné cenné papíry držené do splatnosti.

- dlouhodobé půjčky
066-Půjčky podnikům ve skupině,
067-Ostatní půjčky.

- ostatní dlouhodobý finanční majetek, tj. ostatní dlouhodobé cenné papíry (obligace, vkladové listy, termínované vklady) + nemovitosti, umělecká díla apod.
069-Ostatní dlouhodobý finanční majetek.

Finanční investice dělíme na: - majetkové - podílové (účty 061, 062)
- ostatní (účty 063, 065)
- úvěrové (účet 069).

Finanční investice pořizujeme: - nákupem akcií, vkladů, účastí,
- upisováním akcií, vkladů účastí,
- nákupem dalších cenných papírů,
- převodem z hmotného a nehmotného majetku do finančních investicí (při pronájmu celků),
- nákupem nemovitostí, uměleckých předmětů apod.,
- poskytnutím dlouhodobých úvěrů.

Prodej finančního majetku
Účtujeme prodejní cenu jako finanční výnos ve prospěch účtu 661-Tržby z prodeje CP a vkladů a na vrub účtu 315-Ostatní pohledávky. Souvztažně zaúčtujeme úbytek finančního majetku v pořizovací ceně na vrub účtu 561-Prodané cenné papíry a podíly a ve prospěch účtu 061 (062, 063, 065).
Vede se analytická evidence podle jednotlivých druhů finančního majetku.

Výnosy z finančního majetku: - akcie přinášejí podíl na zisku ve formě dividend,
- vklady a účasti přinášejí podíl na zisku,
- podílové listy přinášejí podíl na zisku a zhodnocení,
- dluhopisy, termínované vklady přinášejí úroky.
Výnosy z finančního majetku dlouhodobého se účtují na účtu 665-Výnosy z dlouhodobého finančního majetku.

K r á t k o d o b ý i n v e s t i č n í m a j e t e k
Jestliže se podnik rozhodne investovat do krátkodobých cenných papírů nebo obchodovat s cennými papíry, pořizuje si krátkodobý finanční majetek, tzn. že držba nepřesáhne 1 rok.

Krátkodobý finanční majetek představují: - majetkové cenné papíry (akcie, podílové listy),
- dlužnické cenné papíry (obligace, jiné dluhopi- sy, vkladové listy, pokladniční poukázky, vkladové certifikáty),
- vlastní akcie a dluhopisy, které se podnik roz- hodl vykoupit a přechodně držet.

Krátkodobý majetek se oceňuje v pořizovací ceně a vede se na účtech skupiny 25-Krátkodobý finanční majetek.
Charakteristickým rysem této skupiny majetku je vysoká likvidnost, bezprostřední obchodo- vatelnost a předpokládaná tržba do 1 roku.
Charakteristika některých účtů této účtové skupiny

251-Majetkové cenné papíry k obchodování
Na tomto účtu evidujeme jak akcie, tak podílové listy. Podnik je nakupuje se záměrem získat finanční výnos z jejich opětovného prodeje za vyšší cenu, než je nakoupil, případně získat di- videndu v roce pořízení.

252-Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly
Vlastní akcie nakupuje účetní jednotka tehdy, rozhodne-li se valná hromada snížit základní kapitál nebo chce-li odkoupit zaměstnanecké akcie zaměstnanců, kteří odcházejí z podniku. Vlastní akcie je podnik povinen prodat do 3 let od získání nebo je zničit.

253-Dlužné cenné papíry k obchodování
Na tomto účtu účtujeme dlužnické (úvěrové) cenné papíry – dluhopisy, vkladové listy nebo vkladové certifikáty, pokladniční poukázky nebo směnky.

255-Vlastní dluhopisy
Vlastní dluhopisy má účetní jednotka v evidenci, jestliže nebyly emitované dluhopisy prodá- ny.

Ú č t o v á n í i n v e s t i č n í h o m a j e t k u

Emitování a splácení dlouhodobých dluhopisů

- účtování u emitenta (dlužníka)

1, účetní jednotka emitovala prostřednictvím banky dlouhodobé dluhopisy v pořizovací ceně
10.000,--.
375-Pohl. z emit. dluhopisů / 473-Emit.dluhopisy

2, věřitel zakoupil dluhopisy 10.000,--.
221-Bankovní účty / 375-Pohl. z emit. dluhopisů

3, banka vyúčtovala výlohy spojené s emisí 150,--.
568-Ostatní fin. náklady / 221-Bankovní účty

4, zaplaceny úroky za běžné účetní období 1.000,--.
562-Úroky / 221-Bankovní účty

5, splacena část dluhopisů 2.000,--.
473-Emit.dluhopisy / 221-Bankovní účty

- účtování u věřitele

1, nákup dluhopisů v pořizovací ceně 10.000,--.
069-Ost. dlouh. fin. majetek / 221-Bankovní účty

2, zaplaceny úroky z běžného účetního období 1.000,--.
221-Bankovní účty / 662-Úroky

3, splacena část dluhopisů 2.000,--.
221-Bankovní účty / 069-Ost. dlouh. fin. majetek

Emitování dlouhodobých dluhopisů, splatných za 2 roky a úroky jsou uhrazeny předem

- účtování u emitenta

1, účetní jednotka emitovala prostřednictvím banky dlouhodobé dluhopisy v pořizovací ceně
10.000,--.(z nominální hodnoty činily úroky 2.000,-- =disážio)
375-Pohl. z emit. dluhopisů / 473-Emit.dluhopisy
381-Náklady příštích období

2, všechny dluhopisy byly uhrazeny věřitelem.
473-Emit.dluhopisy / 221-Bankovní účty

3, úroky připadající na běžné období 1.000,--
562-Úroky / 381-Náklady příštích období

4, po 10 měsících byla splacena část dluhopisů v pořizovací ceně 3.000,-- ( z toho disážio-
úroky 300,--).
473-Emit.dluhopisy / 221-Bankovní účty

- účtování u věřitele

1, všechny dluhopisy byly uhrazeny věřitelem.
069-Ost. dlouh. fin. majetek / 221-Bankovní účty

2, úroky připadající na běžné období 1.000,--
385-Příjmy příštích období / 662-Úroky

3, po 10 měsících byla splacena část dluhopisů v pořizovací ceně 3.000,-- ( z toho disážio-
úroky 300,--).
221-Bankovní účty / 069-Ost. dlouh. fin. majetek
385-Příjmy příštích období
Majetkové cenné papíry

- účtování u prodávající společnosti

1, nákup akcií s tím, že budou prodány do 1 roku 20.000,--
251-Majetkové CP k obch. / 221-Bankovní účty

2, za 3 měsíce došlo k prodeji akcií: a) úbytek CP 20.000,--
b) tržba z prodeje 21.000,--
561-Prodané CP a podíly / 251-Majetkové CP k obch.
221-Bankovní účty / 661-Tržby z prodeje CP a podílů

Úvěrové cenné papíry

- účtování u emitenta

1, vydání (emise) dluhopisů 30.000,--
375-Pohl. z emit. dluhopisů / 241-Emit. krátk. dluhopisy

2, VBU-úhrada dluhopisů věřitelem 30.000,--
221-Bankovní účty / 375-Pohl. z emit. dluhopisů

3, VBU-úhrada úkoků 4.000,--.
562-Úroky / 221-Bankovní účty

4, VBU-odkoupení dluhopisů dlužníkem 30.000,--.
241-Emit. krátk. dluhopisy / 221-Bankovní účty

Hodnocení referátu Finanční investice a krátkodobý finanční majetek

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  8 511×
  1127 slov

Komentáře k referátu Finanční investice a krátkodobý finanční majetek