Finanční hospodaření podniku, majetek a jeho členění

- činnost každého podniku od jeho založení a vzniku až do jeho zániku je spojeno s financemi – jejich získávání, pohybem a efektivním užitkem
- každá firma řeší tyto otázky: jakou mám potřebu finančních prostředků? Kolik máme vlastních finančních prostředků a kolik cizích budeme potřebovat?
- financování představuje takovou činnost podniku, při které dochází k tvorbě, rozdělení a užívání finančních zdrojů
- finanční vztahy podniku – k dodav. a odběr., státu, k vlastníkům cizího kapitálu – banka

Majetek podniku

pořízení – nákupem, vlastní výrobou, darem, dědictvím, leasingem, vkladem do podnikání
oceňování – pořizovací cena (nákup), cenou ve vlastních nákladech (při vl. výrobě, kalkulace), reprodukční pořizovací cena (když nemáme žádný údaj o ceně, převod do podnikání, získáme na základě posudku, soudním znalcem)
odepisování – peněžní vyjádření opotřebení majetku, fyzické a morální
evidence – slouží pro kontrolu majetku, pro inventarizaci, odepisování, přehledu
- základní evidence se provádí v inventárních kartách (název, počet, umístění, cena, číslo)
oceňování zásob – FIFO (první do skladu a první ze skladu) a aritmetický průměr (měsíčně)
reprodukce – plánovité nahrazení opotřebovaného novým – prostá, zúžená a rozšířená
péče o DM – technické zhodnocení (rekonstrukce, modernizace, nástavba a přístavba) a údržby a opravy

Dlouhodobý
1) hmotný majetek - doba použitelnosti delší, než1 rok, pořizovací cena vyšší, než 40 000,-
2) nehmotný majetek -patenty, licence, software, pořizovací cena vyšší než 60 000,-, doba použitelnosti majetku delší než 1 rok
3) dlouhodobý finanční majetek - cenné papíry, které podnik nakupuje s tím, že je po několika letech prodá

Oběžný majetek
- během hosp. činnosti se mění v jinou formu (materiál => výrobek)
a) zásoby – materiál, zboží, výrobky, nedokončená výroba, polotovary
b) finanční prostředky - BÚ, pokladna, specifickým finančním prostředkem jsou ceniny (kolky, poštovní známky…)
c) pohledávky - nárok podnikatele na úhradu peněžní částky od dlužníka

Kapitál podniku
- zdroje, ze kterých byl pořízen majetek podniku
- podoby kapitálu jsou finanční a reálné (budovy, pozemky), členění:
1) z hlediska vlastnictví – vlastní (vytvořený zisk, vklady spol.) a cizí (úvěry)
2) z hlediska místa vzniku – vnitřní (při vlastní činnosti – zisk) a vnější (úvěry)

Struktura kapitálu

Vlastní kapitál
a) základní kapitál
b) fondy- kapitálové, ze zisku – povinné zákonné (rezervní, nedělitelný) a účelové (fond odměn, FKSP)
c) nerozdělený zisk – zůstává v podniku a není nijak účelově vázán

Cizí kapitál
– návratný v dohodnuté době
a) krátkodobý – splatný do jednoho roku (krátkodobé bankovní úvěry, dodavatelské, závazky vůči státu a zaměstnancům)
b) dlouhodobý – poskytován na dobu delší než jeden rok (dlouhodobé bankovní úvěry, rezervy (zákonné a ostatní)

Hodnocení referátu Finanční hospodaření podniku, majetek a jeho členění

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  K.a.t.y.
  28. prosinec 2012
  8 883×
  385 slov

Komentáře k referátu Finanční hospodaření podniku, majetek a jeho členění