Majetek podniku a jeho formy

-je souhrn všech prostředků, které podnik při své činnosti užívá
-pro účetnictví je typické, že se na majetek dívá ze dvou stran
a) z hlediska jeho KONKRÉTNÍ FORMY

ð AKTIVA

b) z hlediska ZDROJŮ, ze kterých byl FINANCOVÁN

ð PASIVA

Majetek dělíme na :
a) dlouhodobý
b) oběžný

DLOUHODOBÝ
1) hmotný majetek
-doba použitelnosti delší, než1 rok
-pořizovací cena vyšší, než 40 000,-
-pouze u pozemků, budov, staveb
-pořizovací cena nehraje velkou roli

2) nehmotný majetek
-patenty, licence, software
-pořizovací cena vyšší než 60 000,-
-doba pou6itelnosti majetku delší než 1 rok

3) dlouhodobý finanční majetek
-jedná se např. o: cenné papíry, které podnik nakupuje s tím, že je po několika letech prodá

OBĚZNÝ MAJETEK
-se během hosp. činnosti mění v jinou formu (materiál => výrobek) a dochází u něho k jednorázové spotřebě

a) zásoby
-materiál
-zboží
-výrobky
-nedokončená výroba
-polotovary

b) finanční prostředky
mají dvojí formu
-finanční prostředky v hotovosti -finanční prostředky na B.Ú.
(pokladna)
Specifickým finančním prostředkem jsou ceniny (kolky, poštovní známky…)
c) pohledávky
-jsou nárok podnikatele na úhradu peněžní částky od dlužníka

ZDROJE FINANCOVÁNÍ MAJETKU
-vyjadřuje jakým způsobem si podnik opatřil svůj majetek

dělíme je:
a) vlastní zdroje
-jsou tvořeny součtem dlouhodobého majetku, peněžních prostředků, ceninami, zásobami a pohledávkami a pohledávkami po odečtení stavu závazků
Patří sem: - základní kapitál
- rezervní a jiné fondy
- nerozdělený zisk

b) cizí zdroje
1) Úvěry - peněžní prostředky, které banka půjčí firmě
- krátkodobé
- dlouhodobé
2) Závazky
- vůči dodavatelům, zaměstnancům, zdravotní pojištovně, Správě sociálního
zabezpečení, finančnímu úřadu
4) Rezervy
- si podnik tvoří např.na opravy svých objektů

ROZVAHA
Jde o přehled o aktivech a pasivech

Aktiva Pasiva

I. Stálá aktiva I. Vlastní kapitál
1.HDM, NDM 1.Základní kapitál
2.Finanční majetek dlouhodobé (základní jmění)
povahy 2.Rezervní a jiné
fondy
3.Nerozdělený zisk
II. Oběžná aktiva II.Závazky
1.Zásoby -splatné do 1 roku
2.Pohledávky -splatné nad 1 rok
3.Finanční majetek krátkodobé povahy
4.Peněžní prostředky
III.Ostatní aktiva III.Rezervy
IV.Ostatní pasiva
Aktiva celkem = Pasiva celkem

Př.
Sestavte rozvahu k 31.10.2002

Budovy 700 000,-
Stroje 400 000,-
Závazky u dodavatelů 110 000,-
Závazky u zaměstnanců 350 000,-
Materiál na skladě 210 000,-
Krátkodobý úvěr 200 000,-
Pohledávky u odběratelů 150 000,-
Pokladna 36 000,-
B.Ú. 200 000,-

Aktiva Pasiva

Budova 700 000,- Závazky zaměstnancům 35 000,-
Stroje 400 000,- Závazky dodavatelům 110 000,-
Materiál 210 000,- Krátkodobý úvěr 200 000
Pokladna 36 000,-
B.Ú. 200 000,- 345 000,-
Pohledávky u
Odběratelů 150 000,- = 121 6000,-

15610000,- 15610000,-

Hodnocení referátu Majetek podniku a jeho formy

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  7 518×
  397 slov

Komentáře k referátu Majetek podniku a jeho formy