Finanční řízení podniku

hlavní cíle (úkoly):
§ získávat kapitál
§ rozhodnout, na co získaný kapitál použít
§ rozhodnout, jak použít vytvořený zisk
§ analyzovat činnost podniku s cílem zajistit finanční stabilitu
Finanční analýza
= rozbor financování
důležitá pro vedení podniku, pro majitele podniku, pro banky, státní orgány, pro dodavatele, pro odběratele

pokladem jsou účetní doklady:
§ rozvaha – majetek a financování
§ výkaz zisků ztrát
§ cash flow

části FA:
1. analýza likvidity podniku
2. analýza zadluženosti
3. analýza struktury majetku
4. analýza rentability
5. analýza efektivnosti
1. Analýza likvidity podniku
LIKVIDITA = solventnost, splnit včas a v plném rozsahu své závazky
LIKVIDNOST = schopnost majetku přeměnit se na peníze

rozdělení majetku podle likvidnosti:
§ L1 - hotové peníze + peníze na BÚ
mohou se ihned vyzvednout a použít
§ L2 - pohledávky s výjimkou nedobytných + CP
peníze, které získáme v poměrně krátké době
§ L3 - zásoby výrobků materiálu (DM)
trvá delší dobu, než se podaří proměnit v peníze

ukazatelé likvidity se nemají zhoršovat z hlediska času, likvidita by neměla klesat
klesá-li v podniku jsou problémy
a) ukazatel okamžité likvidity

. peníze (L1) . = (bj)
závazky s okamžitou splatností

vyjadřuje schopnost okamžitě uhradit dluhy
ideál: 0,9 – 1,1
vyšší výsledek – zbytečně mnoho peněz, které by mohl třeba investovat
nižší – není schopen platit

b) pohotové likvidity

. peníze + pohl. + CP (L1,L2) . = (bj)
krátkodobé závazky

 

ideál: 1 –1,5
podnik by měl mít o něco více než jsou jeho závazky, protože trvá určitou dobu, než se pohledávky změní v peníze

c) celkové likvidity

(L1,L2,L3-DM)
peníze + pohl. + CP + zásoby = (bj)
krátkodobé závazky

ideál: 1,5 – 2,5
2x více oběžného majetku, než jsou krátkodobé závazky, kvůli delší době přeměny v peníze

d) pracovního kapitálu

oběžný majetek – krátkod. závazky = (Kč)

 

jaká část majetku je krytá dlouhodobými zdroji
v praxi se vyjadřuje v %
ideál: 30 – 50
2. Analýza zadluženosti podniku
výsledkem analýzy zadluženosti podniku by mělo být zjištění, zda podnik není překapitalizován nebo podkapitalizován
překapitalizován – nedostatečně využívá cizí zdroje, má zbytečně moc vlastních zdrojů, je příliš opatrný, projevuje se to na nižších ziscích
podkapitalizován – nedostatek vlastních zdrojů, příliš využívá cizích zdrojů, zatěžuje ho to, je závislý na tom, od koho cizí zdroje má
a) ukazatel celkové zadluženosti
§ ukazatel dlouhodobé zadluženosti
§ ukazatel běžné zadluženosti

Ucelk. zadl. = cizí zdroje * 100 ( %)
aktiva

kolik % majetku podniku je kryto cizími zdroji
ideál 50 – 60%

Udl. zadl. = dlouhod. cizí zdroje * 100 ( %)
aktiva

kolik % majetku je kryto dlouhodobými cizími zdroji

Ukr. zadl. =krátkod. cizí zdroje * 100 ( %)
aktiva

kolik % majetku je kryto krátkodobými cizími zdroji
přednost se dává dlouhodobým zdrojům, nemusí se tak brzy splácet
Ucelk. zadl. = Udl. zadl. + Ukr. zadl.

Ufin. stability = vlastní zdroje * 100 ( %)
aktiva

ukazatel finanční stability
kolik % majetku je financováno z vlastních zdrojů
ideál: 50 %
Ufin . stab + Ucelk. zadl. = 100 %

b) ukazatel doby splácení dluhů

. cizí zdroje - finanční majetek .
přírůstek finančního majetku oproti
min. období

průměrná doba splácení dluhu v ČR přesahuje 8 let

c) ukazatel úrokového krytí

. roční čistý zisk .
roční úroky (máme zaplatit)

kolikrát čistý zisk převyšuje úroky
ideál: minimálně 6x

d) ukazatel úvěrové stability (úvěrového zatížení)

roční výše úvěru
roční čistý zisk

jak úvěry zatěžují zisk podniku
ideál: nezvyšovat

e) dluh na vlastní jmění

cizí zdroje
vlastní zdroje

poměr mězi cizími a vlastními zdroji
ideál: kolem 1

f) finanční páka

celková aktiva podniku
vlastní zdroje

kolikrát majetek podniku převyšuje vlastní zdroje
ideál: kolem 2
g) kapitálová přiměřenost

vlastní zdroje + dl. cizí zdroje
stálá aktiva

kolik korun dlouhodobého kapitálu je potřeba na zajištění 1 jednotky (koruny) stálých aktiv podniku (DM)
3. Analýza struktury majetku pdniku
jak podnik používá svá aktiva
ideál: co nejvyšší počet obrátek
kolikrát se za sledované období obrátí …..
a) rychlost obratu

ROmat = S (počet obrátek)
HN

ROvýrobků = celk. objem prodeje
prům. zásoba

ROnedok. výroby = výrobní náklady
prům. zásoba

ROoběžn. majetku = celk. tržby
prům. zásoba
b) doba obratu
jak dlouho trvá jedna obrátka daného druhu oběžného majetku

počet dní ve sled. období (dny)
RO

ideál: co nejkratší doba

c) průměrná doba inkasa pohledávek

pohledávky (- nedobytné) (dny)
denní tržby podniku

za kolik dní v průměru odběratelé zaplatí
v ČR více než 60 dní

d) doba obratu krátkodobých závazků

krátkodobé závazkdy (dny)
denní tržby

za kolik dní v průměru zaplatí podnik svým dodavatelům (splní své závazky)

e) obrat aktiv

celkové tržby (Kč)
aktiva

obrat celkových aktiv
jak velké tržby jsou z jednotky majetku

 

celkové tržby (Kč)
DM

obrat stálých aktiv
stálá aktiva – DM
jak velké jsou tržby z jednotky
4. Rentabilita podniku

= ziskovost, zabývá se ziskem z jednotky
ideál: neměly by klesat

Rx = zisk
x
kolik zisku je z jednotky x

Rx = zisk * 100 (%)
x
míra rentability

 

Rvlastního kapitálu = . zisk .
vlastní kapitál

Rzákladí kapitál = . zisk .
základní kapitálu

 

RN = zisk
N

 

dílčí náklady:
§ rentabilita mzdových N
§ rentabilita materiálových N
§ rentabilita odpisových N
§ atd.

Rtržeb = zisk
tržby

kolik ziskuje z 1 Kč

 

Rzisku = čistý zisk
hrubý zisk

kolik haléřů zisku zůstane podniku z 1 Kč hrubého zisku

Rzisku = čistý zisk * 100 (%)
hrubý zisk

kolik % zisku zůstane podniku z 1 Kč hrubého zisku
5. Anylýza efektivnosti podniku
zabýváá se účinnosti vynaložených prostředků

EF = výstupy
vstupy

kolik výstupů má podnik z jednotky vstupů

výstupy – objem výroby (naturální nebo peněžní jednotky)
vstupy – náklady materiálu, aj.

výjimka ve výpočtu:
EFDM = roční zisk + odpisy (Kč)
investované náklady

kolik zisku je z každé investované Koruny
je to rentabilita, ale zažil se tento název

DN = investované náklady (roky)
zisk

za jak dlouho se nám vrátí investované náklady

EFN = Q
N

jaký objem výroby má podnik z 1 Kč nákladů
Q – objem výroby
je možné rozdělit na dílčí efektivnosti – dole jednotlivé druhy N

n = N
Q

nákladovost = náročnost výroby
obrácená efektivnost nákladů
kolik nákladů je potřeba na vytvoření jednotky výroby

§ celkové náklady
§ dílčí náklady

§ v peněžních jednotkách
§ v naturálních jednotkách
EFzásob = . Q .
zásoby

jaký objem výroby je z jednotky zásob
celkové nebo dílčí
EFzaměstnanců = PP = . Q .
zaměstnanci

zaměstnanci
§ průměrný evidenční stav (počet)
§ fond prac. doby v podniku (čas)

jaký objem výroby připadá na 1 zaměstnance

Q
peněžní jednotky
naturální jednotky
normohodiny – při celkové pracnosti

p = . 1 . = zaměstnanci
PP Q

kolik práce je potřeba na vytvoření jednotky výroby
Cash flow
sleduje skutečný pohyb peněz v podniku
sestavuje se na počítači, velmi náročné
podnik by ho měl zjišťovat denně
podkladem je účetnictví

metody sestavení:
§ přímá
v podniku se musí všechny doklady opatřit kódem kvůli členění
FAP za materiál – kód 2567
VPD za DM – kód 1378
§ nepřímá
účetní HV se upravuje podle daných pravidel, používá se v ČR, je snazší

části:
§ provozní činnost – zisk/ztráta, změna stavu pohledávek/závazků,/zásob/časového rozlišení Na V
§ finanční činnost – příjmy a výdaje z prodeje/nákupu vlastních CP, vyplácení dividend, čerpání nebo placení úvěrů
§ investiční činnost – příjmy a výdaje z nákupu/prodeje cizích CP/DM

základní pravidla:
§ přírůstek aktiv se projeví jako úbytek, např. koupím stroj – ubudou mi peníze
§ snížení aktiv se projeví jako příbytek, zaplacení pohledávky – snížení aktiv a zároveň přibudou peníze
§ zvýšení pasiv znamená zvýšení, získání úvěru
§ snížení pasiv znamená přírůstek, splácení úvěru

Hodnocení referátu Finanční řízení podniku

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  5 591×
  1056 slov

Komentáře k referátu Finanční řízení podniku