Financování podniku

- smyslem podnikových činností je – efektivní prodej výrobků a služeb. Vstupy do podniku se zhodnocují ve výrobě (službou) a výstupy se pak zhodnotí na trhu.
- získané peníze souží pro další provoz, obnovu a rozvoj. Rozvojové záměry podniku nelze však vždy uskutečnit z vlastních nebo získaných prostředků - a někdy je nutné obstarat si i cizí kapitál. Při financo-vání a finančním řízení podniku je třeba vyřešit tyto problémy:

- do čeho má podnik investovat
- z čeho má podnik investovat
- kolik ze získaných prostředků nechá v podniku na jeho další provoz

1. Význam financování a finančního řízení:
Podstatou financování a finančního řízení je neustálé udržování a usměrňování co nejvýhodnější struktury kapitálu a majetku. Úspěšnost těchto činností spočívá v tom, jek dokážeme uvést do souladu tyto základní okolnosti.
- každý investor preferuje více peněz než méně
- každý investor preferuje méně rizika než více
- každý investor preferuje stejné množství peněz dnes spíše než zítra

Základní faktory ovlivňující financování podniku:
1) faktor KVANTITY : dáváme předost těm řešením, které nám v daném období slibují více finančních. zdr.
2) faktor RIZIKA : zvažujeme velikost očekávaných zdrojů s ohledem na bezpečnost jejich získání
3) faktor ČASU : přihlížíme nejen k velikosti předpokládaných fin. zdrojů, ale i k jejich rozložení v čase

Finanční řízení podniku zahrnuje dvě činnosti:
1) Účetnictví a kontrolu: cílem je formulovat závěry a návrhy, opatření na základě pohledu do minulosti. Před-mětem těchto činností je vedení účetnictví, daňová agenda apod. Dosažené evido-vané výsledky podniku jsou podkladem pro finanční analýzu.
2) Finanční strategii: Tyto činnosti se zaměřují na investiční rozhodování podniku a usměrňování struktury kapitálu, včetně rozdělování finančních zdrojů. Představuje pohled od budoucnosti a jsou podkladem pro finanční plánování.

2. Zdroje financování
Úspěšné podnikaní je podmíněno možnostmi a způsoby financování.

Finanční prostředky podle původu dělíme:
1) Vlastní zdr. - Interní financování. Prování se využitím zisku po zdanění a odpisu. Využitím počátečního
vkladu podnikatele. Financování pomocí kapitálových vkladů (vklady formou podílu s.r.o.
nebo formou akcií a. s.)
2) Cizí zdroje - bankovní úvěry:
s ručením - je podložen zástavou hodnoty nazývané ručením nebo jistinou
- zástavou může být jiný podnikatelský subjekt, movitý majetek, nemovitý
majetek (budovy, pozemky)
bez ručení- banka nepožaduje zástavu, spoléhá na dobré jméno a bonitu klienta
- krátkodobé - poskyt. se zpravidla jednorázově na konkrétní činnosti podniku
- lombardní úvěr - obchodovatelný majetek (faktury, cenné papíry)
- eskortní úvěr - banka odkupuje směnku za nižší částku před
lhůtou splatnosti
- dlouhodobé

3. Financování zahraničního obchodu

Finance a Marketing
Marketing a finance spolu úzce souvisí, zejména u firem, které exportují. Vstup na mezinárodní finanční trhy vyžaduje kvalifikaci a úzkou spolupráci tří faktorů:
- podnikových financí
- podnikového marketingu
- banky se zkušenostmi z mezinárodních transakcí

Bez faktoru podnikové transakce nemůže marketingový faktor reálně připravit cílový program aktivit na daném zahraničním trhu. A naopak, bez prodeje a zisku z tohoto trhu se omezuje schopnost podniku přežít nebo růst.

Banky zaštítí aktivity podniku finančními, pojišťovacími, poradenskými službami a stálým dohledem nad reál-ností záměrů, solventností partnerů, kompenzací rušivých vlivů a posuzováním finančních rizik jednotlivých podnikových kroků.

Odlišnost mezinárodních finančních systémů oproti tuzemskému je zvýšená potřeba kapitálu s ohledem na české problémy s dopravou, tarify, daněmi a problémy s převodem kapitálu ze strany vládních organizací. Je věčným pravidlem, že se platby zpožďují, chybí nějaké dokumenty pro banky a celnice.

Startovací náklady - zahraničních aktivit související se získáváním informací o trhu konkrétní země, zajištění obchodních agentů, zařízení kanceláří, reklamy, apod.

Skladovací náklady – jsou taky vyšší, neboť jsou závislé na dodávkovém cyklu, dopravních a celních problé-mech. Vyšší je také finanční účast na servisu a skladech náhradních dílů.

Finanční rizika:
Zahraniční obchod přináší rizika, která mnozí začínající vývozci prozatím podceňují, přestože vzniklé ztráty sníží jejich zisk, v horším případě způsobí bankrot.
Komerční riziko - je dáno nesolventností partnera, opožděním nebo odmítnutím platby nebo zpronevěrou. Příčiny těchto rizik: - vznik vnitřní nestability firmy (např. vlivem úmrtí či odchodem klíčové osoby)
- dovozce ztratí rozhodujícího zákazníka
- platební neschopnost dalších odběratelů

Hodnocení referátu Financování podniku

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  4 703×
  625 slov

Komentáře k referátu Financování podniku