Financování podniku

Je získávání potřebného podnikového kapitálu a jeho použití na pořízení majetku podniku.

Každý podnik musí financovat, při financování musí zvážit:
· poměr mezi cizím a vlastním kapitálem
· do čeho má investovat
· kolik cizího kapitálu může získat
· v jaké formě ho může získat
· za jakých podmínek ho může získat
· kolik má či může mít vlastního kapitálu a do čeho ho může vložit
· kolik finančních prostředků potřebuje k realizaci podnikatelského záměru a jaký výnos z toho bude mít
· kolik kapitálu musí udržovat v pohotovosti k zajištění likvidity

Musí se brát v úvahu:
· faktor rizika – ten kdo se rozhoduje si vybírá z mnoha varianta výsledky variant nemůže přesně znát
· faktor času – současné rozhodnutí bude mít výsledek až za několik let
- dnešní hodnota peněz je jiná než budoucí hodnota peněz

Při financování by měl podnik:
· dát přednost vyššímu výnosu před menším výnosem
· dát přednost menšímu riziku před větším rizikem
· pokud přijme větší riziko, požadovat větší výnos
· dát přednost takovým rozhodnutím, které přinesou výnosy dříve

Druhy finančních rozhodnutí
· strategické – rozhodnutí na dlouhou dobu, pokud při nich podnik udělá chybu, může to znamenat i krach nebo velké finanční problémy, tato rozhodnutí se týkají většího množství peněz
· taktické – rozhodnutí na kratší dobu, týkají se menšího množství peněz, pokud udělají chybu, tak to pro podnik neznamená finanční problémy

DRUHY FINANCOVÁNÍ

Podle původu finančních prostředků:
1. financování z vlastních zdrojů
· samofinancování – financování ze zisku a z odpisů
· pomocí kapitálových vkladů – např. u a. s. emise dalších akcií
2. financování z cizích zdrojů
· bankovní úvěry
· obchodní úvěry

Podle doby, po kterou jsou zdroje používány
· krátkodobé – do 1 roku, především oběžný majetek
· dlouhodobé – nad 1 rok, především IM

Podle změny výše zdrojů
· pravé financování – v podniku se zvýší kapitál, zvýší se zdroje k financování
· nepravé financování – nedochází k žádnému navýšení zdrojů, mění se složení aktiv

Finanční vztahy podniku
· k dodavatelům a odběratelům
· k bance
· ke státu

Krátkodobé financování
Je to financování se splatností do 1 roku, především oběžného majetku.
Zdroje:
1. obchodní úvěr – poskytuje ho dodavatel ve zboží, odběratel za toto zboží platí mnohem později, zajištění:
· bez zajištění – v případě, že dodavatel odběratele zná
· zajištění písemným dlužním úpisem nebo směnkou (vlastní nebo cizí)
Výhody obchodní úvěru:
· pro dodavatele – vyšší cena za prodané zboží, jelikož v ceně je započítaný úrok, při dřívějším placení může dodavatel poskytnout slevu (skonto), poskytnutím úvěru zvyšuje svůj odbyt
· pro odběratele – není závislý na bance, od banky může čerpat úvěr na něco jiného, jednodušší způsob, jak získat úvěr
2. bankovní úvěr – poskytuje ho banka v korunách na určitý předem stanovený úrok
· lombardní úvěr, kontokorentní úvěr, úvěr v úvěrové lince, eskontní úvěr
3. půjčka – jednorázové, na kratší dobu

viz ÚVĚROVÉ SLUŽBY - jak získat úvěr, zajištění úvěru

Ostatní formy krátkodobého úvěrování – jde o všechny formy krátkodobých závazků vůči různým subjektům:
· nezaplacené daně
· nevyplacené mzdy
· přijaté zálohy od dodavatelů

Dlouhodobé financování
Je to financování dlouhodobého majetku, to je především investiční majetek a část oběžného majetku.
1. z vlastních zdrojů
· zisk
· odpisy (použití pouze zisku a odpisu se nazývá samofinancování)
· emise dalších akcií
2. z cizích zdrojů
· dlouhodobé a střednědobé bankovní úvěry
· hypoteční úvěry
· emise obligací
3. zvláštním zdrojem financování je leasing

Srovnání financování z vlastních a cizích zdrojů
Vlastní i cizí kapitál má svoje náklady.
Cizí zdroje – cena úvěru závisí na úrokové sazbě, její výši, je zapotřebí zohlednit inflaci
Vlastní zdroje – cenou je o kolik jsme přišli tím, že jsme prostředky vložili do podnikání než do něčeho jiného – minimálně úroková sazba u vkladových účtů, horní hranice se nedá pevně stanovit

Finanční řízení podniku
a) finanční analýza
b) finanční plánování

A) Finanční analýza
Jakékoli finanční rozhodování musí být podložené finanční analýzou. Finanční analýza se provádí několika způsoby, především:
1) srovnávají se absolutní údaje v čase (např. sledování zisku)
2) pomocí poměrových ukazatelů (likvidity, rentability, zadluženosti)
Snahou podniku by mělo být, aby byl dlouhodobě likvidní a současně aby byl i dlouhodobě výnosný.
Podkladem pro finanční analýzu je rozvaha, výkaz zisků a ztrát.
Tyto údaje jsou důležité pro management, obchodní partnery, banky, zaměstnance, akcionáře, stát – finanční úřad, konkurenci, pojišťovnu, veřejnost, statistický úřad, burzu.

Ukazatelé rentability (výnosnosti, ziskovosti)
Vyjadřují schopnost podniku vytvářet zisk. Je to poměr zisku (zisku po zdanění) k základně, v základně je něco, co zisk ovlivňuje.
Vybrané ukazatele: rentabilita tržeb, kapitálu, vlastního kapitálu, nákladů.

Např. Rentabilita vlastního kapitálu = Zisk /Vlastní kapitál = 0,3
1 koruna vlastního kapitálu znamená 30 haléřů zisku.

Ukazatele likvidity
Vyjadřují schopnost podniku dostát svým krátkodobým závazkům.

Likvidita – schopnost majetku přeměnit se na peníze
Likvidnost – schopnost dostát svým krátkodobým závazkům
Solventnost – schopnost dostát svým závazkům kdykoli
Každý majetek podniku je jinak likvidní. Nejlikvidnější jsou hotové peníze a prostředky na účtu, dále cenné papíry, vklady s výpovědní lhůtou, pohledávky, zásoby a nakonec investiční majetek.

· ukazatel okamžité likvidity = finanční majetek/krátkodobé závazky (0,9 – 1)
· ukazatel běžné likvidity = (finanční majetek + krátkodobé pohledávky)/krátkodobé závazky (1 – 1,5)
· ukazatel celkové likvidity = (oběžný majetek – zásoby)/krátkodobé závazky (1,5 – 2)
Pro určení přijatelné výše ukazatelů likvidity neexistuje žádné pevné pravidlo. Záleží na velikosti podniku, charakteru výroby, toho finančních prostředků v daném podniku (kde je pravidelný tok prostředků, může být nižší)

Pracovní kapitál = oběžná aktiva – krátkodobé závazky
Tento ukazatel má význam především pro věřitele. Čím je toto číslo větší, tím má věřitel větší jistotu, že mu podnik zaplatí to, co mu dluží.

Ukazatele obrátkovosti
Těchto ukazatelů je více, především se jimi hodnotí stav zásob.
· doba obratu zásob zboží = zásoby zboží*365/tržby (menší hodnota je příznivější, asi 15 – 20 dnů)
· doba obratu zásob materiálu = zásoby materiálu*365/tržby (30 dní)
· doba obratu pohledávek = pohledávky*365/tržby (co nejkratší)
· obrat kapitálu = tržby/celkový kapitál; vyjadřuje souvislost mezi rentabilitou tržeb a rentabilitou celkového kapitálu (rentabilita tržeb * obrat kapitálu = rentabilita kapitálu)
· obrat oběžných aktiv tržby/zásoby (nebo pohledávky); ukazuje, jaké prostředky jsou vázány k zásobám nebo pohledávkám

Ukazatele zadluženosti = cizí kapitál/celkový kapitál
Ukazuje, v jakém rozsahu je podnik financován cizím kapitálem. Je důležitý především pro banky.
· do 30 % - nízká míra zadluženosti
· do 50 % - střední míra zadluženosti
· do 70 % - vysoká míra zadluženosti
· nad 70 % - riziková zadluženost
Obdobou tohoto ukazatele je finanční nezávislosti podniku = vlastní kapitál/celkový kapitál

Zadluženost podniku upřesňuje ukazatel úrokového krytí. Ukazatel vyjadřuje, kolikrát je zisk včetně úroků vyšší než úroky (měl by se pohybovat okolo 8) = (zisk + úroky)/úroky

Ukazatele náročnosti
· ukazatel materiálové náročnosti = náklady na materiál/tržby (výnosy)
· náročnost na zaměstnance = mzdové náklady/tržby

Postup finanční analýzy
1. výpočet poměrových ukazatelů
2. porovnání těchto ukazatelů v čase
3. zhodnocení vzájemných vztahů mezi ukazateli – dávají se do souvislosti ukazatele rentability a likvidity (čím je podnik likvidnější, tím má menší rentabilitu)
4. výsledky zjištěné v rozboru by se měli objevit ve finančních plánech pro další období

Finanční plánování
Stanoví se cíl a jak se tento cíl má dosáhnout. Mezi významné plány podniku patří finanční plán. Obsahem finančního plánu je především:
· jaký kapitál můžeme získat
· v jaké výši a na jakou dobu
· jak budeme tento kapitál používat
Tyto plány by měly být pružné (protože jsou zaměřeny na dlouhou budoucnost).
Souhrnný finanční plán (nemá závaznou podobu) by měl přihlížet k:
· odbytu podniku, s tím souvisejí i tržby a cena
· stavu majetku podniku, na požadavky na majetek
· na ekonomické předpoklady, okolí podniku (situace na devizových trzích)
· na strategii podniku
· k výsledkům hospodaření za předcházející období

Finanční plánování se dělí podle času na
· krátkodobé
· dlouhodobé

U krátkodobého plánování je důležité plánování hotovosti = cash-flow (tok hotovosti) – zachycuje pohyb peněžních prostředků za určité období. tok peněžních prostředků vychází z příjmů a výdajů peněžních prostředků (nevychází z nákladů a výnosů). Podnik s vysokými peněžními prostředky nemusí být ještě vysoce ziskový, vysoký zisk neznamená vždy růst peněžních prostředků.

Výpočet cash-flow:
· příjmy – výdaje
· zisk + odpisy

Pro podnik je z pohledu cash-flow, pokud to zákon o dani z příjmů dovoluje, výhodné zvýšit odpisy a tím i náklady, tímto se současně sníží zisk.

Stav hotovosti = stav hotovosti k určitému datu = stav hotovosti na začátku období + příjmy – výdaje za období
Pohyb hotovosti = peněžní tok
· kladný – zvýší se peněžní hotovost
· záporný – sníží se peněžní hotovost

Podnik plánuje nejen příjmy a výdaje, ale měl by plánovat i stavy hotovosti.

Dlouhodobé finanční plánování
Je spojeno s plánováním hmotných, nehmotných a finančních investic. Toto plánování je velice důležité pro podnik, protože ho ovlivní na dlouhou dobu a je vždy spojeno s určitým rizikem.

Při rozhodování jakou částku a do čeho vložit se musí brát v úvahu
· výnosnost (rentabilita) – je to určitá představa a odhad, neznáme budoucí hodnotu peněz
· rizikovost (bezpečnost) – rozhoduje se s určitým rizikem, toto riziko by mělo být co nejnižší (změna hospodářské situace, neodhadne odbyt, kursovní riziko)
· likvidita – aby podnik byl schopen dostát svým krátkodobým závazkům.
Vztah mezi těmito požadavky bývá označen jako magický trojúhelník, všechny tři nelze zajistit současně
likvidita X výnosnost

Hodnocení efektivnosti investic
Podstatou je porovnání vloženého kapitálu s tím, co nám v budoucnu přinese. Investice nám přináší zisk a odpisy, které jsou zdrojem dalšího financování. Do nákladů se započítávají kromě účetních nákladů i tzv. oportunitní náklady = náklady ušlých příležitostí. Měly by být započítány i náklady, které souvisí s pořízením kapitálu – úroky, u zisku nevíme, jaká bude v budoucnu hodnota peněz
Metody hodnocení investic
· výnosnost investice, rentabilita, efektivnost = roční zisk (úspora)/náklady na pořízení investice
· doba splácení investice = návratnost investice = investiční náklady/(čistý zisk + odpisy) nebo cash-flow
Obě metody nepřihlížejí k budoucí hodnotě peněz
Metody počítající se změnou hodnoty peněz
· metoda čisté současné hodnoty
N
SH = å Pn/(1 + i)n
n=1

SH = současná hodnota; Pn= peněžní příjmy v jednotlivých letech; i = úrok; n = jednotlivá léta životnosti; N = počet let životnosti; zlomek (1+i)n se nazývá odůročitel.

Čistá současná hodnota = SH – K K…kapitál, který jsme použili na pořízení investice

· metoda vnitřního výnosového %
Spočívá v nalezení takové výnosnosti investic, která zajistí uhrazení veškerých investičních nákladů
N
å Pn/(1 + i)n = K
n=1
Čím je i vyšší, tím víc se procento zhodnotí. Při financování z cizího kapitálu musí být i větší než úroková sazba, kterou bychom platili za úvěr. U vlastního kapitálu vyšší než úroková míra na vkladu.

Hodnocení referátu Financování podniku

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  8 567×
  1591 slov

Komentáře k referátu Financování podniku