Účtová osnova pro podnikatele

0 – Dlouhodobý majetek
01 – Dlouhodobý nehmotný majetek
010 – Dlouhodobý nehmotný majetek
011 – Zřizovací výdaje
012 – Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
013 – Software
014 – Ocenitelná práva
018 – Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
019 – Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

02 – Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný
021 – Stavby
022 – Samostatné movité věci a soubory movitých
věcí
025 – Pěstitelské celky trvalých porostů
026 – Základní stádo a tažná zvířata
028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek
029 – Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

03 – Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný
031 – Pozemky
032 – Umělecká díla a sbírky

04 – Pořízení dlouhodobého nehmotného a
hmotného majetku
040 – Pořízení dlouhodobého nehmotného a
hmotného majetku
041 – Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
042 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku

05 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný
a hmotný majetek
050 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a
hmotný majetek
051 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný
majetek
052 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný
majetek

06 – Dlouhodobý finanční majetek
061 – Podílové cenné papíry a vklady v podnicích
s rozhodujícím vlivem
062 – Podílové cenné papíry a vklady v podnicích
s podstatným vlivem
063 – Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady
066 – Půjčky podnikům ve skupině
067 – Ostatní půjčky
069 – Ostatní dlouhodobý finanční majetek

07 – Oprávky k dlouhodobému nehmotnému
majetku
070 – Oprávky k dlouhodobému nehmotnému
majetku
071 – Oprávky ke zřizovacím výdajům
072 – Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a
vývoje
073 – Oprávky k softwaru
074 – Oprávky k ocenitelným právům
078 – Oprávky k drobnému dlouhodobému
nehmotnému majetku
079 – Oprávky k ostatnímu dlouhodobému
nehmotnému majetku

08 – Oprávky k dlouhodobému hmotnému
majetku
081 – Oprávky ke stavbám
082 – Oprávky k samostatným movitým věcem a
souborům movitých věcí
085 – Oprávky k pěstitelským celkům trvalých
porostů
086 – Oprávky k základnímu stádu a tažným
zvířatům
088 – Oprávky k drobnému dlouhodobému
hmotnému majetku
089 – Oprávky k ostatnímu dlouhodobému
hmotnému majetku

09 – Opravné položky k dlouhodobému majetku
091 – Opravná položka k dlouhodobému
nehmotnému majetku
092 – Opravná položka k dlouhodobému hmotnému
majetku
093 – Opravná položka k dlouhodobému
nedokončenému nehmotnému majetku
094 – Opravná položka k dlouhodobému
nedokončenému hmotnému majetku
095 – Opravná položka k poskytnutým zálohám
096 – Opravná položka k dlouhodobému finančnímu
majetku
097 – Opravná položka k nabytému majetku
098 – Oprávky k opravné položce k nabytému
majetku
1 – Zásoby
11 – Materiál
111 – Pořízení materiálu
112 – Materiál na skladě
119 – Materiál na cestě

12 – Zásoby vlastní výroby
121 – Nedokončená výroba
122 – Polotovary vlastní výroby
123 – Výrobky
124 – Zvířata

13 – Zboží
131 – Pořízení zboží
132 – Zboží na skladě a v prodejnách
139 – Zboží na cestě

19 – Opravné položky k zásobám
191 – Opravná položka k materiálu
192 – Opravná položka k nedokončené výrobě
193 – Opravná položka k polotovarům vlastní
výroby
194 – Opravná položka k výrobkům
195 – Opravná položka ke zvířatům
196 – Opravná položka ke zboží
2 – Finanční účty
21 – Peníze
210 – Peníze
211 – Pokladna
213 – Ceniny

22 – Účty v bankách
221 – Bankovní účty
222 – Bankovní účty klientů

23 – Běžné bankovní úvěry
231 – Krátkodobé bankovní úvěry
232 – Eskontní úvěry

24 – Jiné krátkodobé finanční výpomoci
241 – Emitované krátkodobé dluhopisy
249 – Ostatní krátkodobé finanční výpomoci

25 – Krátkodobý finanční majetek
251 – Majetkové cenné papíry
252 – Vlastní akcie
253 – Dlužné cenné papíry
255 – Vlastní dluhopisy
256 – Ostatní cenné papíry

26 – Převody mezi finančními účty
261 – Peníze na cestě

29 – Opravné položky ke krátkodobému
finančnímu majetku
291 – Opravná položka k majetkovým cenným
papírům
293 – Opravná položka k dlužným cenným papírům
3 – Zúčtovací vztahy
31 – Pohledávky
311 – Odběratelé
312 – Směnky k inkasu
313 – Pohledávky za eskontované cenné papíry
314 – Poskytnuté provozní zálohy
315 – Ostatní pohledávky

32 – Závazky
321 – Dodavatelé
322 – Směnky k úhradě
324 – Přijaté zálohy
325 – Ostatní závazky
326 – Závazky vůči klientům
327 – Závazky vůči trhům

33 – Zúčtování se zaměstnanci a institucemi
331 – Zaměstnanci
333 – Ostatní závazky vůči zaměstnancům
335 – Pohledávky za zaměstnanci
336 – Zúčtování s institucemi sociálního
zabezpečení a zdravotního pojištění

34 – Zúčtování daní a dotací
341 – Daň z příjmů
342 – Ostatní přímé daně
343 – Daň z přidané hodnoty
345 – Ostatní daně a poplatky
346 – Dotace ze státního rozpočtu
347 – Ostatní dotace

35 – Pohledávky k podnikům ve skupině
351 – Pohledávky k podnikům ve skupině
353 – Pohledávky za upsaný vlastní kapitál
354 – Pohledávky za společníky při úhradě ztráty
355 – Ostatní pohledávky za společníky
358 – Pohledávky k účastníkům sdružení

36 – Závazky ke společníkům a sdružení
361 – Závazky k podnikům ve skupině
364 – Závazky ke společníkům při rozdělování zisku
365 – Ostatní závazky ke společníkům
366 – Závazky ke společníkům a členům družstva ze
závislé činnosti
367 – Závazky z upsaných nesplacených cenných
papírů a vkladů
368 – Závazky k účastníkům sdružení

37 – Jiné pohledávky a závazky
371 – Odložená daňová pohledávka a závazek
373 – Nakoupené opce
374 – Prodané opce
375 – Pohledávky z emitovaných dluhopisů
377 – Zúčtování obchodů
378 – Jiné pohledávky
379 – Jiné závazky

38 – Přechodné účty aktiv a pasiv
381 – Náklady příštích období
382 – Komplexní náklady příštích období
383 – Výdaje příštích období
384 – Výnosy příštích období
385 – Příjmy příštích období
386 – Kurzové rozdíly aktivní
387 – Kurzové rozdíly pasivní
388 – Dohadné účty aktivní
389 – Dohadné účty pasivní
39 – Opravná položka k zúčtovacím vztahům a
vnitřní zúčtování
391 – Opravná položka k pohledávkám
395 – Vnitřní zúčtování
398 – Spojovací účet při sdružení
4 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
41 – Základní kapitál a kapitálové fondy
411 – Základní kapitál
412 – Emisní ážio
413 – Ostatní kapitálové fondy
414 – Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a
závazku

42 - Fondy ze zisku a převedené hospodářské
výsledky
421 – Zákonný rezervní fond
422 – Nedělitelný fond
423 – Statutární fondy
427 – Ostatní fondy
428 – Nerozdělený risk minulých let
429 – Neuhrazená ztráta minulých let

43 – Hospodářský výsledek
431 – Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení

45 – Rezervy
451 – Rezervy zákonné
454 – Rezerva na kursové ztráty
459 – Ostatní rezervy

46 – Bankovní úvěry
461 – Bankovní úvěry

47 – Dlouhodobé závazky
471 – Dlouhodobé závazky k podnikům ve skupině
473 – Emitované dluhopisy
474 – Závazky z pronájmu
475 – Dlouhodobě přijaté zálohy
478 – Dlouhodobé směnky k úhradě
479 – Ostatní dlouhodobé závazky

49 – Individuální podnikatel
491 – Účet individuálního podnikatele
5 – Náklady
50 – Spotřebované nákupy
500 – Spotřebované nákupy
501 – Spotřeba materiálu
502 – Spotřeba energie
503 – Spotřeba ostatních neskladovaných dodávek
504 – Prodané zboží

51 – Služby
510 – Služby
511 – Opravy a udržování
512 – Cestovné
513 – Náklady na reprezentaci
518 – Ostatní služby

52 – Osobní náklady
520 – Osobní náklady
521 – Mzdové náklady
522 – Příjmy společníků a členů družstva ze závislé
činnosti
523 – Odměny členům orgánu společnosti a
družstva
524 – Zákonné sociální pojištění
525 – Ostatní sociální pojištění
526 – Sociální náklady individuálního podnikatele
527 – Zákonné sociální náklady
528 – Ostatní sociální náklady

53 – Daně a poplatky
530 – Daně a poplatky
531 – Daň silniční
532 – Daň z nemovitostí
538 – Ostatní daně a poplatky

54 – Jiné provozní náklady
540 – Jiné provozní náklady
541 – Zůstatková cena prodaného dlouhodobého
nehmotného a hmotného majetku
542 – Prodaný materiál
543 – Dary
544 – Smluvní pokuty a úroky z prodlení
545 – Ostatní pokuty a penále
546 – Odpis pohledávky
548 – Ostatní provozní náklady

55 – Odpisy, rezervy a opravné položky
provozních nákladů
551 – Odpisy dlouhodobého nehmotného a
hmotného majetku
552 – Tvorba zákonných rezerv
554 – Tvorba ostatních rezerv
555 – Zúčtování komplexních nákladů příštích
období
557 – Zúčtování oprávky k opravné položce k
nabytému majetku
558 – Tvorba zákonných opravných položek
559 – Tvorba opravných položek

56 – Finanční náklady
560 – Finanční náklady
561 – Prodané cenné papíry a vklady
562 – Úroky
563 – Kursové ztráty
568 – Ostatní finanční náklady

57 – Rezervy a opravné položky finančních
nákladů
574 – Tvorba rezerv
579 – Tvorba opravných položek

58 – Mimořádné náklady
580 – Mimořádné náklady
581 – Náklady na změnu metody
582 – Manka a škody
584 – Tvorba rezerv
588 – Ostatní mimořádné náklady
589 – Tvorba opravných položek

59 – Daně z příjmů a převodové účty
591 – Daň z příjmů z běžné činnosti – splatná
592 – Daň z příjmů z běžné činnost – odložená
593 – Daň z příjmů z mimořádné činnosti – splatná
594 – Daň z příjmů z mimořádné činnosti –
odložená
595 – Dostatečné odvody daně z příjmů
596 – Převod podílu na hospodářském výsledku
společníkům
597 – Převod provozních nákladů
598 – Převod finančních nákladů
6 – Výnosy
60 – Tržby za vlastní výkony a zboží
600 – Tržby za vlastní výkony a zboží
601 – Tržby za vlastní výrobky
602 – Tržby z prodeje služeb
604 – Tržby za zboží

61 – Změny stavu vnitropodnikových zásob
610 – Změny stavu vnitropodnikových zásob
611 – Změna stavu nedokončené výroby
612 – Změna stavu polotovarů
613 – Změna stavu výrobků
614 – Změna stavu zvířat

62 – Aktivace
620 – Aktivace
621 – Aktivace materiálu a zboží
622 – Aktivace vnitropodnikových služeb
623 – Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 – Aktivace dlouhodobého hmotného majetku

64 – Jiné provozní výnosy
640 – Jiné provozní výnosy
641 – Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a
hmotného majetku
642 – Tržby z prodeje materiálu
644 – Smluvní pokuty a úroky z prodlení
646 – Výnosy z odepsaných pohledávek
648 – Ostatní provozní výnosy

65 – Zúčtování rezerv a opravných položek
652 – Zúčtování zákonných rezerv
654 – Zúčtování ostatních rezerv
655 – Zúčtování komplexních nákladů příštích
období
657 – Zúčtování oprávky k opravné položce k
nabytému majetku
658 – Zúčtování zákonných opravných položek
659 – Zúčtování opravných položek

66 – Finanční výnosy
660 – Finanční výnosy
661 – Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů
662 – Úroky
663 – Kurzové zisky
665 – Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
666 – Výnosy z krátkodobého finančního majetku
668 – Ostatní finanční výnosy

67 – Zúčtování rezerv a opravných položek
finančních výnosů
674 – Zúčtování rezerv
679 – Zúčtování opravných položek

68 – Mimořádné výnosy
680 – Mimořádné výnosy
681 – Výnosy ze změny metody
684 – Zúčtování rezerv
688 – Ostatní mimořádné výnosy
689 – Zúčtování opravných položek

69 – Převodové účty
697 – Převod provozních výnosů
698 – Převod finančních výnosů
7 – Závěrkové a podrozvahové účty
70 – Účty rozvažné
701 – Počáteční účet rozvažný
702 – Konečný účet rozvažný

71 – Účet zisků a ztrát
710 – Účet zisků a ztrát

75 až 79 – Podrozvahové účty

8 a 9 – Vnitropodnikové účetnictví

Hodnocení referátu Účtová osnova pro podnikatele

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  6 514×
  1207 slov

Komentáře k referátu Účtová osnova pro podnikatele