Podpora prodeje v cestovním ruchu

Podporou prodeje produktu rozumíme aplikaci marketingových a propagačních nástrojů s cílem dosažení stanovených marketingových cílů.
Ke klasickým nástrojům podpory prodeje patří v oblasti cestovního ruchu
· Inzerce
· Prostorová propagace
· Výstavy a veletrhy
· Semináře, presentace a školení
· Studijní cesty
· Soutěže
· Slevy
· Mailing
Hlavním nositelem nástrojů podpory prodeje jsou cestovní kanceláře – organizátoři. Jejich aktivity jsou zaměřeny na dvě cílové skupiny
· Konečné zákazníky – spotřebitele
· Cestovní agentury - prodejci
K pozitivnímu ovlivňování těchto skupin je využíván propagační mix, který vychází zpravidla z dlouhodobější koncepce marketingu a aktuální prodejní situace.

Koneční zákazníci - spotřebitelé

Inzerce plošně oslovuje široké spektrum zákazníků a pohotově přináší aktuální informace. Je velmi nákladná.
V oblasti cestovního ruchu je využívána zejména inzerce v denících a časopisech pro veřejnost
Prostorová propagace
Billboardy, plakáty a další tiskoviny. Tato forma podpory prodeje oslovuje dlouhodoběji široké spektrum zákazníků v konkrétním místě nebo oblasti. Přináší zpravidla stručné a jednoduché informace, často v grafické podobě.

Slevy
Intenzivně používaný nástroj podpory prodeje známý jako „last minute“ – na poslední chvíli. Cestovní kanceláře – organizátoři jím zpravidla řeší nižší prodej konkrétních přepravních nebo ubytovacích kapacit v konkrétním čase, které byly fixně nakoupeny. Z hlediska ekonomiky cestovní kanceláře se často jedná o snahu eliminovat potencionální finanční ztráty.

Soutěže
Relativně nový nástroj podpory prodeje, který oslovuje široké spektrum zákazníků a ty motivuje k akci, jejímž výsledkem může být osobní prospěch. Nápaditým způsobem seznamuje s produktem a cestovní kanceláří.

Cestovní agentury - prodejci

Inzerce v odborném tisku
Inzerce v odborném tisku oslovuje relativně úzkou skupinu profesionálů a jejím cílem je zejména informovat o konkrétním produktu a jeho konkrétních parametrech. Předmětem inzerce bývají často zajímavé nebo inovované podmínky provizního prodeje.

Výstavy a veletrhy
Výstavy a veletrhy jsou místem intenzivní komunikace a výměny informací. Cestovní kancelář – organizátor zpravidla presentuje nový produkt, podmínky jeho prodeje a další podstatné skutečnosti. Účast na výstavách a veletrzích má často společenský charakter.

Semináře, presentace a školení
Jedná se o moderní formu podpory prodeje, kdy jsou pro předem známý okruh obchodních partnerů a novinářů presentovány konkrétný informace o produktu, podmínkách jeho prodeje a další fakta. Často se při těchto akcích využívá video a audio technika. Účastníci zpravidla dostávají drobné suvenýry a akce bývá spojována s pohoštěním.

Studijní cesty
Cestovní kancelář – organizátor zve jednotlivce nebo skupinu obchodních partnerů k účasti na konkrétním zájezdu nebo cestě, který je součástí jeho nabídky. Program cesty bývá modifikován dle zájmů organizátora a jeho součástí bývá i konkrétní presentace vybraných služeb včetně osobního setkání s představiteli dodavatelských společností.

Mailing
Velmi efektivní nástroj podpory prodeje pro přesně stanovený okruh obchodních partnerů. Jeho předmětem bývá zcela konkrétní a aktuální informace o novém produktu, nové výhodné ceně existujícího produktu a nebo další konkrétní výhodě.

Cestovní agentury – zprostředkovatelé neprovádějí celonárodní propagaci a jejich úsilí je zaměřeno na místo, event region působení. Cílem je vytvořit maximálně pozitivní image a propagovat komplex svých služeb nikoliv konkrétní produkt. Nástroje podpory prodeje jsou proto limitovány na výzdobu prodejních míst, místní billboardy a plakáty, inzerci v místním nebo regionálním tisku, mailing klientům a sponzoring místních sportovních a dětských klubů apod.

Příjezdový cestovní ruch
Podpora prodeje v příjezdovém cestovním ruchu má značné odlišnosti, neboť klientem je jiná obchodní organizace nebo jednotlivec. Jedná se výhradně o vztahy „business to business“
K formám podpory prodeje patří
· Mailing
· Obchodní cesty
· Výstavy, veletrhy a workshopy

Mailing
Oslovovány jsou vybrané společností s cílem presentovat základní informace o vlastní firmě a jejím produktu nebo informovat o novinkách. Obsah mailingu vychází z celkové marketingové strategie a nebo aktuálního vývoje na trhu.

Obchodní cesty
Obchodní cesty jsou realizovány k předem známým společnostem a to s konkrétním obchodním cílem. Presentován bývá stávající nebo nový produkt a jedná se zejména o jeho parametrech a ceně.Kladou vysoké nároky na odbornost cestovatele a jeho vyjednávací schopnosti. Tento nástroj bývá využíván v situaci již pokročilého stavu vzájemného vztahu a nebo při získávání nových trhů.

Výstavy, veletrhy a workshopy
Plní funkci místa komunikace a udržování kladného image firmy v obchodním prostředí. Na těchto akcích jsou presentovány produkty firmy a zejména novinky v produktu. Plní současně i funkce společenské.

Hodnocení referátu Podpora prodeje v cestovním ruchu

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  3 789×
  647 slov

Komentáře k referátu Podpora prodeje v cestovním ruchu