Trh a cileny marketing

Základními subjekty trhu jsou:

Domácnosti – které vystupují na trhu zboží a služeb jako kupující. Na druhé
straně i jako prodávající. Nakupují výrobky a služby potřebné pro
uspokojeí svých potřeb.

Podniky – jsou subjekty, které vyrábí zboží za účelem prodeje. Na trhu
vystupují jako prodávající i kpující. Cílem je dosažení zisku.

Stát – je specifickým subjektem. Cílem je ovlivnňování trhu jako
prodávající nebo kupující. Působí prostřednictvím svých institucí a
zákonodárných orgánů.

Trh se rozděluje na:

1. trh výrobků a služeb (trh produktů)
2. trh práce, půdy a kapitálu (trh výrobních faktorů)
3. trh peněz (související s trhem kapitálu)

Trřní formy:

Čistý monopol – jedna firma, vyrábějící určitý vrobek či poskytující nějakou službu.
Neregulované monopolní postavení vede ve snaze o maximalizaci
zisku ke zvyšování cen, snižování nákladů na stimulování prodeje,
omezování služeb spojených s prodejem výrobku.
Čistý oligopol – více firem vyrábí stejný výrobek (benzin). Cenu mění minimálně, svůj
prodej se snaží zvýšit lepšími službami či některými z prostředků
stimaulace prodeje.
Heterogenní oligopol – je tvořen omezeným počtem výrobců. Výrobky jsou velmi
podobné a liší se pouze ve své kvalitě, stylu, posktovaných službách
(prodej aut).

Poptávka

Poptávka – je množství zboží, služeb, které jsou kupující ochotni za určitou cenu
koupit.
Agregátní poptávka – souhrn všech zamyšlených koupí v určitém ekonomickém prostoru
Individuální poptávka – je poptávka jediného kupujícího.

Podle zákona platí, že jestliže cena vzroste, poptávka klesne a naopak. Poptávku však kromě ceny ovlivňují i jiné faktory:

 Změny cen substitutů (auto) a komplementu (benzín).
 Změny v populaci se odráží i v poptávce. Zvyšení počtu obyvatel  zvyšení poptávky.
 Změna výše důchodů obyvatelstva.
 Vkus, zvyky apreference lidí.

Nediferencovaný marketing

Hromadný (masový) marketing – firma hromadně vyrábí jeden výrobek. Dodává jej pro
celý trh a stimulačními nástroji oslovuje všechny
zákazníky /Henry Ford – auto T/.

Výrobkově diferencovaný marketing – firma vyrábí dva či více výrobků, které se mohou
lišit svou kvalitou, velikostí či jiinými rysy. Výrobky jsou
ale nabízeny jedním způsobem a zákazníkům
poskytují možnost pestřejšího výběru a určité změny.

Koncentrovaný marketing – firma se specializuje na jeden či několik málo segmentů a
vytváří jeden speciální marketingový mix.

Diferencovaný marketing – firma vybere všechny významné segmenty a pro každý
z těchto segmentů vytváří specialní marketingový mix.

Segmentace trhu

 Výhody – uspokojení potřeb zákazníka.
 Efektivnější stimulace a distribuce výrobku.
 Přizpůsobení výrobku zákazníkovi.
 Získání konkurenční výhody.

Kriteria segmentace – musí existovat rozdíly mezi potřebami a přáními zákazníků,
zároveň určitá skupina zákazníků musí mít některé potřeby
společné.

Hlediska segmentace:

Geografická hlediska – docházi k segmentaci trhu podle územního hlediska. Podle toho,
jak se mění potřeby a nákupní zvykolsti s bydlištěm zákazníků.
Segmentace může být uskutečňována podle států, oblastí,
okresů...
Demgrafická hlediska – rozdělení zákazníků do skupin podle demografických hledisek
(Věk, pohlaví, velikost rodiny a její životní cyklus, vzdělání,
náboženství, příjem, národnost, povolání...).

Psychologická hlediska – lidé jsou rozdělení do jednotlivých skupin podle osobnosti,
příslušnosti k určité sociální třídě a životního stylu. Silným
hlediskem je příslušnost k určité sociální třídě.

Chování – je dalším hodnotným hlediskem. Patři sem frekvence používání příslušného
výrobku, věrnost značce, nákupní zvyky.

Užitečnost – závislost mezi výrobkem a uspokoením některé potřeby zákazníka.

Tržní umístění

– je to způsob vnímání zkazníky v porovnání s výrobky konkurečními.
Mezi nejdůležitější patří vlastností výrobku, cena, distribuční síť,
reklama.

Hodnocení referátu Trh a cileny marketing

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  Semenov Vadim
  28. prosinec 2012
  4 507×
  507 slov

Komentáře k referátu Trh a cileny marketing