Trh

· V tržní ekonomice se většina ekonomických otázek řeší prostřednictvím trhu.
· Trh je zařízení jehož prostřednictvím kupující a prodávající určitého zboží vstupují do vzájemných interakcí, aby určili cenu zboží a množství jež se nakoupí a prodá.
· Trh se mění stejně jako lidská společnost, původně znamenal místo, kde se prodávalo a nakupovalo zboží, dnes se tržní transakce uskutečňují prostřednictvím nejmodernější techniky.
· Trh není úplně dokonalý, ale prostřednictvím tržní ceny je schopen řešit problémy CO, JAK, PRO KOHO.

CO? - je určováno rozhodováním spotřebitelů koupit si určitou věc
- z peněz od kupujících plynou do firem zisky, které vkládají firmy do výroby zboží po
němž je vysoká poptávka.
- ze zisku se platí mzdy a dividendy spotřebitelům a zaměstnancům

JAK? - určuje konkurence mezi výrobci, snaha po zisku ovlivňuje výrobní postupy provádět tak, aby byly co nejlevnější.

PRO KOHO - trhy výrobních faktorů určují mzdové sazby, úrokové sazby, zisky, půdní renty. Po sečtení příjmů z výrobních faktorů se vypočítají důchody obyvatelstva, rozdělení důchodů je určováno množstvím faktorů, které lidé vlastní a cenami faktorů.

Objekty trhu
To co se nabízí a prodává:
· Půda – trh půdy
· Práce – trh práce
· Peníze – trh kapitálu
· Zboží a služby – trh zboží a služeb

Subjekty trhu

Domácnosti – na trhu vystupují jako:
a) kupující – za účelem uspokojování svých potřeb
b) prodávající – jsou vlastníky výrobních faktorů, které mohou prodat

Firmy – jsou subjekty vyrábějící za účelem prodeje a vystupují na trhu jako:
a) prodávající – prodávající své produkty s cílem zisku
b) nakupující – nakupují výrobní faktory za účelem zahájit výrobu

Stát – je specifickým subjektem trhu. Vystupuje na trhu s cílem ovlivnit jej a odstranit některé negativní dopady na ekonomiku. Vystupuje na trhu jako:
a) prodávající – např. prodává cenné papíry
b) kupující – např. prostřednictvím státních zakázek a státních institucí

Znaky trhu

Poptávka
· je množství zboží, které jsou kupující ochotni koupit za určitou cenu
· ochota kupujících závisí na mnoha faktorech z nichž nejdůležitější je cena zboží
· množství poptávaného zboží klesá se stoupající cenou a naopak
· jednotliví spotřebitelé se rozhodnou o tom, kdy a v jakém množství budou kupovat

Faktory ovlivňující poptávku
- cena
- demografické změny
- změny velikosti důchodů
- změny v preferencích (móda, změny potřeb)
- změny cen jiných zboží
- substituty – jiné zb., které může nahradit při spotřebě zboží sledované
- komplementy – jiné zboží, které doplňuje při použití zboží sledované

Nabídka
- je množství zboží, které výrobci dodají na trh při určité ceně

rozlišujeme:
· individuální nabídka – jeden výrobce
· tržní nabídka – součet individuálních nabídek na určitém trhu
· nabízené množství je přímo závislé na ceně
· při vyšší ceně výrobci převádějí své výrobní zdroje z jiných výrobků na ten, jehož cena se zvýšila

Faktory ovlivňující nabídku:
- cena
- náklady výroby a (dražší suroviny a energie, zvyšování nominálních mezd)
- změny vnějších podmínek podnikání (počasí pro zemědělce)
- změny kapitálové výnosnosti – kapitál má přirozenou tendenci směřovat do podnikání s vyšší rentabilitou a tedy i vyššími výnosy z daných vstupů. To je důvodem přelévání kapitálu mezi odvětvími i uvnitř odvětví samotných.

Konkurence
- je proces, ve kterém se střetávají různé zájmy, různých subjektů trhu. Stav dokonalé konkurence je v praxi téměř nedosažitelný. Výrobci, strana nabídky, se chovají racionálně a tam kde svou konkurenci nemohou porazit, logicky se s ní spojí. Tím ale dochází ke vzniku různých forem monopolu.

Typy konkurence
1.) Konkurence napříč trhem – střetávání nabídky a poptávky na trhu

2.) Konkurence cenová a necenová – výrobci používají k maximalizaci svých zisků různé metody cenové a necenové konkurence
- podstatou cenové konkurence je snaha prostřednictvím snižování cen přilákat kupující.
- podstatou necenové konkurence je přilákáni kupujících jinými metodami (reklama, slevy, servis,…)

3. Konkurence dokonalá a nedokonalá
Konkurence dokonalá – jedná se o abstrakci ekonomické teorie, kdy žádná firma není schopna ovlivnit tržní cenu, poptávková křivka je vodorovná, nebo-li dokonale elastická.

Konkurence nedokonalá – reálný stav, kdy na trhu je přinejmenším jeden podnik, který je dostatečně silný na to, aby ovlivnil tržní cenu, poptávková funkce je klesající.

a) monopol – existence jediné velké firmy daného výrobku, který je jedinečný a nezaměnitelný, vstup jiných firem do odvětví je velmi obtížný, podnik má velkou kontrolu nad cenou.

b) oligopol – na trhu existuje několik velkých firem poskytujících podobné statky, tyto firmy mohou ovlivňovat ceny, vstup jiných firem na trhu je obtížný – vyžaduje velké kapitálové investice.

c) oligopson – oligopol na straně poptávky

d) monopolistická konkurence – na trhu je mnoho firem poskytujících podobné statky a služby, vstup a výstup z trhu je relativně snadný.

e) monopson – monopol na straně poptávky. (např. u některých strategických oblastí speciální technologie)

Trh zboží a služeb
· Jde o trh statků a služeb, které mají sloužit k uspokojování potřeb spotřebitelů.
· Je trhem spotřebitelů, kteří na něm mají suveréní postavení, protože oni rozhodují o tom, co se bude vyrábět.
· Při svém rozhodování spotřebitel zvažuje míru uspokojení svých potřeb a náklady, které musí vynaložit.
· Firmy, které vstupují na trh zboží a služeb zvažují výběr cílového trhu a pravděpodobný zisk.

Trh práce
· Na trhu práce dochází ke střetávání nabídky práce a poptávky po práci.
· Cenou práce je mzda.
· Mzdy se liší vlivem tržních sil a vlivem jiných netržních faktorů.

Vliv tržních sil:
- Je-li poptávka po pracovnících, ve srovnání s nabídkou pracovníků, vysoká, mají mzdy tendenci být vyšší a naopak. Jestliže je nabídka pracovníků vysoká v určité zaměstnanecké kategorii, ve srovnání s poptávkou, vysoká, mají mzdy tendenci být nižší.

Vliv netržních sil:
- Geografické rozmístění (mzdy se liší v různých částech země)
- Diskriminace v zaměstnání (imigranti, bílý – barevní, muži – ženy)
- Vládní zákonodárství (zákon o minimální mzdě)

Trh půdy
· Půda je primární a specifický výrobní faktor, který vznikal přírodním procesem.
· Lidé svou činností mohou půdu pouze upravit pro vhodné obdělávání, nemohou ale měnit její rozsah ani vlastnosti.
· Půda vstupuje na trh tím, že je prodávána, kupována nebo pronajímána.
· Výše nájemného závisí na poptávce.
· Pronajímaná půda je spojena s dalšími investicemi

cena půdy:
- Nemůže být určena podle nákladů na výrobu, protože je primární faktor.
- Vzniká na základě nabídky a poptávky.
- Lze ji stanovit podle kapitalizované hodnoty.
- V ČR se uplatňují dva druhy cen:

Úřední – má závaznou funkci pro řešení majetkoprávních vztahů k půdě, slouží k ocenění staveb a pozemků

Tržní – vytvořená na základě nabídky a poptávky

Trh kapitálu
· Je střetávání nabídky a poptávky finančního kapitálu v podobě peněz, cenných papírů, úvěrů,…
· Nabídka a poptávka se slaďují úrokovou mírou
· Rozvoj peněžního oběhu přinesl vznik úvěru.
· Nabídku kapitálu tvoří úspory domácností.
· Existence finančního trhu zvyšuje výkonnost ekonomiky.
· Stát si ponechává, prostřednictvím centrální banky, možnost aktivně do tohoto trhu zasahovat.

úvěr: je vztah, v němž věřitel poskytne nějakou hodnotu dlužníkovi a dlužník se smluvně zaváže, že mu tuto hodnotu po nějaké době vrátí, většinou rozšířenou o úrok.

úrok: je cena peněz, která se platí na finančním trhu za právo disponovat s cizími peněžními prostředky.

banky: jsou specializované firmy obchodující na finančním trhu, poskytují úvěry, přijímají vklady, zprostředkovávají platební styk, směnárenskou činnost a podnikají s cílem realizace bankovního zisku.

Peněžní trh – slouží ke krátkodobému přesunu peněžních prostředků, je trhem krátkodobých peněz, půjček a cenných papírů.

Selhání trhu:

1. vznik monopolu
- samotný vznik monopolu není trestný
- trestné je zneužití tohoto výsadního postavení např. monopolně vysoká cena
- na ochranu hospodářské soutěže vydává stát zákony, kde specifikuje co je a není trestné

2. existence tzv. veřejných statků
- tedy statků, u kterých není žádoucí, aby jejich pořizování a správu zajišťoval soukromý sektor na základě zákonů trhu
- mezi nejdůležitější patří obrana státu, veřejné školství…
- tím vzniká nepříjemné rozhárání trhu a netrhu

3. externality trhu
- jedná se o vedlejší účinky trhu na subjekty, které se daného tržního vztahu neúčastní
- mohou být negativní externality – jako typický příklad slouží špatný vliv výrobců na životní prostředí
- pozitivní externality – podnikatelskou činností můžeme někomu přinést užitek, aniž se tato třetí osoba o to jakkoliv zaslouží a aniž by za to zaplatila např. přivedením infrastruktury (dálnice, plynofikace, elektřina) do určité lokality výrazně zvýší tržní cenu pozemku zdejších majitelů

Hodnocení referátu Trh

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  8 803×
  1248 slov

Komentáře k referátu Trh