Trh a tržní mechanismus

trh = místo, kde se setkává nabídka s poptávkou a tvoří se cena

3 ekonomické subjekty
domácnosti – příjemci důchodů
- nabízejí svou pracovní sílu, volné fin. prostředky, půdu, nemovitosti k pronájmu
- poptávají se po statcích, službách, prac. příležitostech, fin. prostředcích a veřejných statcích a službách
podniky – podle předmětu činnosti: obch. výrobní, poskytující služby
- podle vlastnictví: obchodní (kapitálové – a.s., s.r.o., osobní – k.s., v.o.s.), živnosti
- nabízí prac. příležitosti, produkty
- poptávají se po pracovní síle, statcích
stát – orgány státní správy
- nabízí veřejné statky a služby, poptává se po finančních prostředcích

4 ekonomické systémy
zvykový
centrálně řízený
tržní
smíšený tržní

3 ekonomické otázky
co, komu, za kolik

Členění trhu
1. podle množství zboží: dílčí a agregátní
2. územní členění: místní, národní a mezinárodní
3. podle předmětu koupě a prodeje: výrobků, služeb, práce, finanční
4. podle toho kdo a s čím obchoduje: trh cenných papírů, bankovní
5. marketingové členění: potencionální, použitelný, kvalifik. použitelný, podchycený

Nabídka
= množství zboží, které prodávající nabízejí za určitou cenu
a) dílčí – nabídka jednoho výrobku
b) individuální – nabídka jednoho výrobce
c) agregátní – součet individuálních nabídek
- tabulka a graf znázorňují závislost nabízeného množství na ceně, při ostatních faktorech neměnných
zákon stoupající nabídky – s růstem ceny stoupá nabízené množství
- faktory: cena, poptávka, konkurence (substitut), náklady na jednotku výroby, zvl. podmínky (neúroda, povodeň…), zásah státu

Poptávka
= množství zboží, které jsou kupující ochotni koupit za určitou cenu
a) dílčí – poptávka po jednom výrobku
b) individuální – poptávka jednoho kupujícího
c) agregátní – poptávka všech ekonomických subjektů
zákon klesající poptávky – s růstem ceny klesá poptávané množství
- faktory : změna úrovně důchodů, substitut a komplement, změny v populaci, zvyklosti, reklama, konkrétní situace v zemi

Vzájemné působení nabídky a poptávky na trhu
rovnovážný stav – nabízené a poptávané množství se sobě rovná
tržní cena – pohybuje se v okolí rovnovážné ceny (p0)
přebytečná nabídka – cena vyšší než rovnovážná, vzniká soutěž prodávajících
nedostatečná nabídka – cena nižší než rovnovážná, zvyšuje se
→ tržní mechanismus – neustálé opakování procesu

 

 

změny rovnováhy:
a) změna poptávkové křivky
1. zlevnění substitutu
2. zvýšení mezd, zlevnění komplementu

 

 

 

b) změna nabídkové křivky
1. vyšší ceny vstupů, neúroda
2. technický pokrok, lepší organizace práce, snížení nákladů na jednotku produkce

 

 

 

Konkurence
- střetávání zájmů: zájem jednoho lze realizovat pouze na úkor druhého
3 zákl. formy:
1. konkurence mezi nabídkou a poptávkou
2. konkurence na straně poptávky – projevuje se při nedostatečné nabídce
3. konkurence na straně nabídky:
a) cenová forma (snížení zisku, nákladů, zvýšení objemu výroby)
b) necenová forma – stimulační mix

Struktura trhu
- různé trhy díky různým podmínkám: počet a velikost firem, druh nabízeného zboží, počet kupujících, snadný či nesnadný vstup na trh
2 základní formy:
I. dokonalá konkurence – na trhu je velký počet podniků a každý podnik vyrábí malý díl produkce, spotřebitelům nezáleží na tom, od koho kupují
II. nedokonalá konkurence
1. čistý monopol - pouze jeden výrobce v určitém odvětví, cena je dána koupěschopností poptávky nebo státem
2. oligopol – na trhu je malý počet vzájemně si konkurujících podniků; buď si konkurují nebo se domluví
duopol – dvě firmy
3. oligopson – na trhu je pouze málo kupujících
4. monopson – na trhu je jen jeden kupující (např. stát, Telecom – budky)
5. monopolistická konkurence – na trhu existují firmy s podobnými výrobky, ty se liší svou charakteristickou vlastností – tu se firma snaží u zákazníka prosadit

Tržní selhání
- pokud trh neplní všechny své funkce
- příčiny tržního selhání:
1. všechny formy nedokonalé konkurence
2. veřejné statky a služby
3. externality – pozitivní a negativní: činnosti, které ovlivňují třetí stranu

Hodnocení referátu Trh a tržní mechanismus

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  6 694×
  527 slov

Komentáře k referátu Trh a tržní mechanismus