Zahraniční obchod II

Platební podmínky určují:

- měnu ve které se bude platit

- kdo komu bude platit a tzv. platební cestu = banky přes které platba proběhne

- termín placení

a) platí se předem

- je výhodná pro prodávajícího

- nevýhodná pro kupujícího

- aplikace u nového nespolehlivého zákazníka

b) platba při dodání

c) platba po dodání

= prodej na úvěr

- pro prodávajícího = větší riziko

Druhy plateb:

- hladký plat – příkaz k úhradě – šeky, směnky

- dokumentární platby – odstraňují případná rizika s placením v zahraničním obchodě

a) dokumentární akreditiv

akreditiv = blokace finanční částky na účtu v bance

- dovozce (kupující) uzavírá se svojí bankou smlouvu o dokumentárním akreditivu – závazek banky, že ve prospěch vývozce (prodávajícího) je do stanovené doby k dispozici příslušná částka, která bude zaplacena proti předložení uvedených dokladů

- placení akreditivu má 2 části:

1. otevření akreditivu

- otevírá se před odesláním zboží

- kupující dává příkaz své bance, aby na určitou dobu zablokovala finanční částku

v dané výši

2. použití akreditivu

- dochází při realizaci dodávky

- prodávající odešle zboží a doklady předá své bance (fakturu, přepravní doklad,

doklad o pojištění, certifikát o kvalitě, certifikát o původu zboží atd.)

Po předložení dokladů banka prodávajícího:

a) u dobrých zákazníků vyplatí částku hned a vyžádá si ji od banky kupujícího

b) u ostatních si nejprve vyžádá úhradu od banky kupujícího a tu pak připíše prodávajícímu na účet

Výhody:

- prodávající má při tomto způsobu záruku, že kupující současně zaplatí

- spolehlivost akreditivu závisí na solidnosti obou bank

- kupující má jistotu, že obdrží zboží, ale na druhé straně má zablokované prostředky, které nemůže používat

Druhy akreditivu:

- akreditiv neodvolatelný – musí být výslovně označen jako neodvolatelný, jeho změna či zrušení závisí na souhlasu všech zúčastněných

- akreditiv odvolatelný – odvolat může kterákoliv ze stran

- akreditiv s odloženým placením

c) dokumentární inkaso

- vývozce (dodavatel, prodávající) předkládá své bance příslušné dokumenty s žádostí, aby zprostředkovala jejich předání odběrateli (dovozce, kupující) proti úhradě nebo splnění jiné podmínky

- riziko – odběratel může z různých důvodů odmítnout převzetí zboží a nastane problém, co se se zbožím v cizině dělá

Zvláštní formy placení v zahraničí:

a) faktoring

- je prodej pohledávek podniků specializovaným finančním firmám (tzv. faktorům)

- tato společnost nakupuje pohledávky před jejich splatností případně po jejich vzniku

Faktoringová společnost získává – její výnos tvoří:

- diskontní úrok za dobu od nákupu pohledávky do její splatnosti

- režijní náklady na krytí výdajů na evidenci, správu a vymáhání nakoupených pohledávek

- rizikovou provizi = odměna pro faktoringovou společnost

Faktoringová společnost odkupuje pohledávky z dobou splatnosti do 1 roku.

Hodnocení referátu Zahraniční obchod II

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  2 938×
  390 slov

Komentáře k referátu Zahraniční obchod II