Základní ekonomické pojmy

1. Základní pojmy (potřeby, statky, služby, spotřeba, zbožní výroba, tržní mechanismus, hospodářský proces, hospodaření, efektivnost)

ekonomika = hospodářství, v něm probíhá hospodářský proces(výroba, rozdělování, směna, spotřeba) => lidé už od prvopočátku začali vyrábět a směňovat => v každé době mají lidé určité potřeby
Potřeba – vrozený nebo získaný požadavek lidského organismu, který si člověk uvědomuje jako pocit nedostatku a snaží se ho odstranit (požadavek uspokojit)
vrozené požadavky = biologické, nezbytné k existenci člověka
získané požadavky = zbytné = vyvíjejí se v průběhu vývoje společnosti vlivem rozvoje vědy a techniky (v prvobytně pospolené společnosti jiné požadavky než dnes) kulturní => vznikají stále nové potřeby

Členění potřeb
1. čl. – hmotné(materiální) = požadavky mít věci (auto)
- nehmotné (duševní) = požadavky duševního života (mít znalosti)
2. čl. => zda se potřeba týká jednotlivce nebo skupiny
- individuální (mít dům)
- společenské – potřeby obyvatel domu, města, pracoviště, státu
3. čl. – biologické
- kulturní – jít do divadla
4. čl. – nezbytné = bezpodmínečně nutné k existenci člověka
- zbytné – nejsou bezpodmínečně nutné k existenci člověka
5. čl. – současné (nyní si koupit knihu)
- budoucí ( koupit si za 3 roky auto)

Uspokojování potřeb = odstraňování pocitu nedostatku
Potřeby se uspokojují statky a službami (= prostředky uspokojování potřeb)
Statek = produkt lidské práce nebo přírody, který uspokojuje potřeby jako věc
Služba = cizí činnost, která uspokojuje lidské potřeby svým průběhem

Členění statků
1. čl. – hmotné = věci, kterými lze uspokojit lidské potřeby
- nehmotné = duševní výtvor člověka (znalosti v učebnici, scénář k filmu…)
2. čl.
podle dostupnosti – volné (v přírodě) zdánlivě neomezeně k dispozici (voda, vzduch…)
- výrobky (ekostatky) = nedostatkové, jsou jen v omezeném množství, musí se rozdělovat
3. čl.
podle použití – statky členíme podle toho, zda jsou určeny přímo lidem (mouka v domácnosti) => k osobní spotřebě x nebo k další výrobě (mouka v pekárně) =>výrobní spotřeba
a) spotřební – konzumní
- konzumační
b) kapitálové – provozní (oběžný majetek) OM
- investiční (investiční majetek) IM – nemovité
- movité

ad a) Spotřební statky = předměty
- jsou určeny přímo ke spotřebě lidí (ne k další výrobě) =>vše v domácnosti
1. konzumní – předměty dlouhodobé spotřeby = používají se pro dlouhou dobu, nespotřebují se najednou(televize, nábytek) => po každém použití se nemusí obnovovat
2. konzumační = předměty jednorázové spotřeby = použijí se jen jedenkrát a tím se spotřebují, proto se musí neustále obnovovat (potraviny, uhlí, plyn, voda)

ad b) kapitálové statky
= slouží k další výrobě, uspokojují lidské potřeby nepřímo, jde většinou o statky v podnikání = majetek
Majetek – oběžný (provozní statky) – zásoby + finanční OM, jednorázová spotřeba
- investiční – dlouhodobá spotřeba – velké a drahé věci
= movitý a nemovitý IM
movitý IM = lze jej přenést z místa na místo
nemovitý IM = pozemky + statky spojené se zemí, tedy s pevným základem

Služby
Členění služeb
a) věcné služby - cizí činnosti, které se týkají věcí (hmotných statků) obnovují je nebo je zlepšují (všechny opravy věcí, dodávky energie a vody)
b) osobní služby - cizí činnosti, které se týkají člověka ( kadeřnictví, pedikúra, zdravotní a lázeňská péče, kultura a výchova)

spotřeba = užití statků a služeb k uspokojování lidských potřeb => část výrobků spotřebovávají přímo lidé (spotřební statky, předměty) x část jde znova do výroby a tam se znova spotřebovává (kapitálové statky)

=> rozlišujeme 2 typy spotřeby
1. konečná spotřeba ( nevýrobní) = spotřeba spotřebních předmětů obyvatelstvem
nevýrobní konečná spotřeba:
a) osobní – spotřeba jednotlivce
b) společenská – člověk spotřebovává služby jako součást společnosti (státní školy)
2. výrobní spotřeba = spotřeba kapitálových statků k další výrobě v podniku (spotřeba materiálu, opotřebení budov a strojů)

Vztahy mezi výrobou a spotřebou
1. spotřeba je závislá na výrobě (lze spotřebovat to, co bylo vyrobeno) x výroba je závislá na spotřebě (to co lidé nechtějí spotřebovat se nebude vyrábět)
2. spotřeba ovlivňuje výrobu (to co se spotřebovává nejvíce se nejvíce vyrábí)
3. dokonalejší výroba vyvolává nové potřeby (nové výrobky např. CD vyvolávají nové potřeby)
4. výroba se musí neustále přizpůsobovat potřebám lidí (vyrábět dokonalejší výroby)

Zbožní výroba = výroba výrobků nikoli pro vlastní spotřebu výrobce, ale pro směnu (trh)
Směna = výměna zboží za peníze (Z – P – Z)

Zákon S a D
- vysvětluje vztahy mezi S a D a cenou
- cena zboží se neustále mění, kolísá kolem hodnoty zboží vlivem S a D + cena zpětně ovlivňuje S a D

Tržní mechanismus
- automatické vyrovnávání S a D = vznik tržní rovnováhy prostřednictvím ceny a konkurence
V tržním mechanismu platí:
a) zákon o S a D
b) zákon hodnoty

Zákon S a D
1. S < D - cena roste
2. P > D – cena klesne

ad 1. Nedostatečná nabídka
- nedostatek zboží na trhu, určitá část kupujících je ochotna koupit za vyšší cenu => výrobci zvýší cenu a pak začíná:
a) klesat poptávka - klesá počet kupujících, kteří si mohou zboží za vyšší cenu koupit
b) roste nabídka - výrobci rozšiřují výrobu tohoto zboží, protože mají zájem o výrobku zboží za vyšší cenu
a, b => tím, že S roste a D klesá musí výrobci v určitém okamžiku cenu snížit (podnítit kupující) => při určité ceně se S=D => cena = hodnotě => zboží se prodává za výrobní náklady a zisk je 0

ad 2. Nabídka je vyšší než poptávka
= cena klesne
Přebytečná S – o zboží není zájem, výrobce musí cenu snížit a tím
a) roste D – roste počet kupujících, které si mohou zboží za nižší cenu koupit
b) klesá S – výrobci omezují výrobu, za nižší cenu se nevyplácí vyrábět, tím že D roste a S klesá dojde v určitém okamžiku opět ke změně ceny – výrobce cenu zvýší a při určité ceně se S a D vyrovnají

3. S = D
= tržní rovnováha = stav na trhu, kdy bylo vyrobeno tolik zboží, kolik potřebují kupující => zájmy kupujících a prodávajících jsou v souladu, kupují se a prodává za rozvážnou cenu, to je ideální stav na trhu

Tržní mechanismus = „neviditelná ruka trhu“
Pravidla tržního mechanismu
1. N(S) ovlivňuje P(D) a S ovlivňuje D
2. S a D ovlivňují cenu => cena zboží na trhu se neustále mění vlivem S a D a platí, že cena zboží se nerovná hodnotě zboží, ale cena zboží kolísá kolem hodnoty a je vyšší o zisk => závisí na S a D
3. cena zpětně ovlivňuje S a D

Význam tržního mechanismu
Trh reguluje množství prostřednictvím S, D, ceny a konkurence.

Konkurence = soutěžení o trh neboli o nějakou výhodu ve zbožní výrobě => prodávající musí získat kupující a být lepší než ostatní např. kvalita, cena, bezplatná doprava, opravy, placení na splátky.
Ten, kdo má výhodu konkuruje x ostatní zboží se hůře prodává => konkurence ničí nežádoucí zboží.

Trh reguluje množství:
1. vyráběného zboží (S) – zboží nekvalitní, vysoká cena, zastaralé, nemódní => není o ně zájem = neviditelná ruka trhu zboží vytlačí (aby k tomu došlo musí být konkurence výrobců – neviditelná ruka selhává)
2. spotřebovávaného zboží (D)
a) příliš nízká cena – zboží by bylo příliš rychle spotřebováváno a používáno nehospodárně => výrobce cenu zvýší a tím zabrání plýtvání
b) cena příliš vysoká – zboží nikdo nekupuje => výrobce cenu sníží a tím zvýší zájem o zboží

Hospodaření = každá činnost, kterou uspokojujeme potřeby, že prostředky vynakládáme tak, aby vztah mezi výsledky naší činnosti a vynaloženými prostředky byly co nejpříznivější

Efektivnost = vztah mezi výstupy a vstupy do určité činnosti
Ef = y/x = výstupy/vstupy
výstupy = výsledek (efekt, užitek) z určité činnosti
vstupy = náklady na danou činnost (vynaložené prostředky)

Zvláštní ukazatel efektivnosti
= rentabilita (ziskovost) – výstupem je zisk
RN = výstupy/vstupy = zisk/náklady = výnosy – náklady/náklady

Zásady hospodaření
1. hospodárnost (ekonomie) = s minimálními zdroji (náklady) dosáhnout určitý výsledek (úspora materiálu, energie…)
2. účelnost = získat maximální výsledky s určitými zdroji (náklady) =>kvalitní výrobky, maximální množství

Špatné hospodaření
a) ve výrobě – výroba zmetků, přehnojování půdy, nedodržení pracovní doby
b) v obchodě – potraviny se zkazí, vysoká cen, objednáno více zboží
c) v domácnosti – ve spotřebě obyvatelstva např.: plýtvání potravinami, penězi

Hospodárnost
- šetření, které nesnižuje kvalitu
- využití odpadu k další výrobě
- levnější materiál od jiného dodavatele
- vytížená auta při nákladní dopravě

Úsporná opatření
- šetření, které snižuje kvalitu
- zvyšování počtu pacientů na 1 doktora
- zvyšování počtu žáků na 1 učitele
- snižování počtu pracovníků ke strojům

Hospodářský proces = souhrn výroby, rozdělování, směny a spotřeby
1. výroba = přeměna předmětů a sil přírody ve statky a služby lidskou prací (součást výroby je i výrobní spotřeba)
2. rozdělování = pracovníci a ostatní občané získávají podíl na celospolečenském produktu (to jsou všechny výrobky vyrobené v ekonomice) podle mzdy a její výše – výsledek výroby celého národního hospodářství je mezi lidi rozdělován ve formě peněz – mzdy => lidé si sami určují, co za mzdu koupí
- přerozdělování (redistribuce) – lidé nedostanou celou mzdu, nedostanou to, co by si zasloužili za podíl na společenském produktu, mzda je snížena o daně, které jdou do SR a do ZSP (jdou do fondů) => z těchto peněz pak lidé opět čerpají – jsou jim znovu rozdělovány peníze.
3. směna (oběh) = všechny činnosti, které se uskuteční po ukončení výroby až do předání výrobku spotřebiteli (doprava, skladování, evidence, prodej)
4. spotřeba (konečná spotřeba) = užití výrobků a služeb k uspokojování lidských potřeb
reprodukce = neustálé opakování hospodářského procesu – denně musíme jíst… = denně spotřebováváme a proto musíme opakovat procesy, které spotřebě předcházejí

Hospodářství (ekonomika) = celek, ve kterém probíhá hospodářský proces
význam – ekonomika je základ společnosti, čím je vyspělejší, tím se výrobků může vyrobit a tím se jich může více spotřebovat

Hodnocení referátu Základní ekonomické pojmy

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  10 967×
  1431 slov

Komentáře k referátu Základní ekonomické pojmy