Nejstarší filozofická učení - Indie

(védské období, ortodoxní a neortodoxní systémy - materialismus čarváka, džinismus, buddhismus)

Indie - 4 000 - 3 000 př.n.l.

 • roztříštěná, nejednotná - jednotlivé kmenové svazy -> příklad: náboženské: každý jev má svého boha, rituály
 • průměrný věk 30 – 35 let, velká úmrtnost dětí, spolupráce s přírodou
 • výjimečné postavení kněžích, kteří byli uctíváni, nikdy neusilovali o získání světské moci
 • náročné klimatické podmínky
 • 1900 př.n.l. - ze S pronikají Árijské kmeny -> sjednocují pův. kmeny - nová kultura
 • védy - nejstarší písemné kulturní památky

Védské období - 1500 - 500 př.n.l.

Období starověké (obd. hymnu) - 1500 - 1000 př.n.l.

 • Rgvéd
  • 1. kniha véd
  • nejstarší knižní památka
  • popisuje život lidí
  • nejstarší hymny - zobrazují běžný život
 • polyteismus; oslavné písně – kontakt s božstvem a přírodou, chtěli si je naklonit

Období obětní mystiky - 1000 - 750 př.n.l.

 • zesilují nájezdy Árijských kmenů - až na jih
 • pochybování ve vztahu k bohům -> úpadek polyteistické víry
 • vytváří se kastovní systém
  • bráhmani - kněží - mají moc vědění, poznání – vzdělanost, mistři, nejvíce vážení
  • kšatriové - vládci, vojevůdci, panovníci, nejmocnější
  • vajšiové - svobodní lidé, řemeslníci, obchodníci, mající vlastnictví (= střední vrstva)
  • šúdrové - minimální majetek, řemeslníci nižší třídy, zemědělci
  • podkasty
  • mimo kasty - páriové = zapuzení, nedotknutelní
   • nepřijali kulturu Árijských kmenů
   • váleční zajatci, nevolníci, otroci, marginální postavení
   • v době Ghándího - 40 milionů

Období upanišad - 750 - 500 př.n.l.

 • vzniká poslední část véd - upanišady = nejvyšší vzdělání možné dosáhnout
 • upanišady = ezoterické (tajné) nauky určené pro úzký okruh lidí
 • upa = mistr; sad = sedět (=> sedět blízko mistra, naslouchat jeho učení - došel nejdál ve vědění)
 • jen u mistra je možné dosáhnout vzdělání nejvyššího
 • smí je číst jenom ti nejvzdělanější (brahmáni)
 • učení upanišad je základem pro východní filosofii
 • tajemství spočívá v přizpůsobení se životu
  • 2 východiska:
   • teze, že život je utrpení (těžké geo-klimatické podmínky), od porodu až po smrt člověk neustále trpí
   • víra v reinkarnaci = umírá vždy pouze tělesná schránka a duše se převtěluje -» neustále trpí -» cílem filosofie je přerušit reinkarnaci, základem je nesmrtelná duše
 • pojetí duše:
  • vychází z učení BRAHMA a ÁTMÁN, KARMICKÝ ZÁKON (postup mezi kastami)
  • Brahma („velká duše světa“) – všechno z něj vychází, vzniká, zároveň je ve všem obsaženo a vše se k němu vrací; Brahma je věčné, bylo vždy a vždy bude
  • Átmán - je součástí Brahma
   • cílem je, aby se Átmán spojil s Brahma
   • Mókša = splynutí Brahma a Átmán
 • upanišady skrývají klíč k přerušení reinkarnace (= nejtajnější učení
 • reinkarnace - založena na karmickém zákoně
  • na konci života se člověku sečtou všechny skutky (= karma), které vykonal -» reinkarnace výš nebo níž
  • pokud se duše převtělí do kamene -» nemůže vykonávat dobré ani zlé skutky -» duše uvězněna navždy
 • MÁJA = svět a vše kolem nás je iluze, proto nemá smysl je jím zabývat, důležitá je pouze duše, která je věčná

 

 • cesta askeze (= odříkání):
  • období žáka – chlapci se do 20 let učí v klášterech
   • šel domů a pracoval
   • zůstal v učení
  • období hospodáře - muž pracuje a plodí děti
  • období odchodu do lesní samoty - zříkání se všech nepotřebných věcí pro život, přemítání o přerušení řetězce reinkarnace
  • období odříkání tělesné schránky - tělo chřadne a umírá -» duše se osvobozuje -» askeze, stav mókša

Nad vším stojí Bráhma, po přerušení se Atman navrací do Brahmy

Klasické období (500 př. n. l. – současnost)

Proudy:

Ortodoxní = pravověrný, ástika

 • vychází z véd, navazuje na ně, přejímá některé myšlenky, hledá cesty k poznání Brahma ještě v průběhu života
 • hinduismus
 • formy:
  • sánkhja a jóga: - cesta ke spasení vede skrze duchovní cestu -> musí dojít k harmonii těla a duše -» ve stavu meditace by mělo být poznáno Brahma -> nejvyšší stupeň nad tímto světem
  • mímansa a védanta
  • njája a vaišešika: - zabývá se metafyzikou a logikou
 • * sútry: krátká rčení mající široký výklad *kamasutra: Jak by se měla žena chovat k muži (původní)

Neortodoxní = nepravověrný, nástika

 • čerpá z véd, avšak je jistým způsobem posouvá dál
 • charakteristiky
  • je dochováno jméno zakladatelů
  • učení přestává být esoterické, šíří se napříč kastami, dostává se mezi širokou veřejnost včetně žen
  • používá se jazyk, kterému rozumí široká veřejnost
  • pluralita a tolerance více názorů, myšlenková tolerance
  • skepse k životu, skeptické a pesimistické ladění
 • směry:
  • materialismus čárvaka

   • jediný materialismus ve východní filosofii
   • dnes se neví, co čárvaka znamená
   • popírá brahmány a askezi
   • prosazuje hédonistickou morálku (pohodu, slast, užívání si)
   • neměli mnoho příznivců
   • odmítá cestu hledání duchovní podstaty
  • buddhismus

   • SIDDHÁRTA GAUTAMA byl nepálský princ, který poznal tři strasti života (nemoc, stáří, smrt + chudoba) -> opustil královský palác i ženu a hledá cestu z utrpení -> vydává se společně s mnichy na cestu poznání -> vydá se na cestu úplné askeze zjišťuje, že slast ani úplná askeze nevede k poznání -> volí střední životní cestu meditace -» usedl pod strom BO („strom probuzení“) -> zlý bůh se jej snaží z této cesty svést -> nejhlubší meditace trvala 6 dní -» prozřel a poznal 4 vznešené pravdy -> vrátil se ke svým učedníkům jako Buddha (ten, co prozřel) a společně šířili tyto pravdy mezi občany, napříč kastami i ženám -» založili buddhistickou obec -> otrávil se houbami
   • vznešené pravdy:
    1. život je provázen utrpením
    2. příčinou utrpení je touha, vášeň
    3. odstraní-li se touha, odstraní se i utrpení
    4. cesta jak odstranit utrpení je celoživotní ušlechtilá 8-dílná stezka, která vede k NIRVÁNĚ (= oproštění od žádosti, nelze definovat)
   • nirvána = stav těla a duše, kdy nic necítíme ani nevnímáme
    • je možné se do tohoto stavu ponořit, absolutní rovnováha mezi vámi a okolím
    • „stav absolutní blaženosti“ je špatný výklad, neboť člověk necítí slast ani bolest
    • výklad „plamen svíčky, který zhasl“
    • na konci života dochází k tzv. Velké nirváně (ponoříme se a už se nevrátíme) = ukončení koloběhu života
   • etika:
    1. Neubližuj a nezpůsobuj utrpení ničemu živému
    2. Nemluv nepravdu
    3. Nepij opojné nápoje a jakékoliv jiné drogy
    4.  Nedopouštěj se sexuálních nemorálností
    5. Neber, co ti nedávají
    • = střední cesta, život není ani askeze, ani hedonismus
   • DHARMA = základ všeho
    • na rozdíl od Brahma neustále vzniká a zaniká -» velký koloběh života SAMSÁRA -» nic netrvá věčně, vše se mění a vyvíjí (jediné, co zůstává, je duše, ale i ta je tvořena Dharmou) -» cílem je přerušit samsáru díky nirváně
   • Budha nezanechal žádné spisy
   • 400 let po jeho smrti vydány TRIPITAKA (Tři koše), které sepsali jeho žáci:
    1. Život a učení Budhy
    2. Dharma (učení o ní, o samsaře
    3. Buddhistická obec (příznivci Buddhy)
    • Tripitaka tvoří 3 pilíře buddhismu
   • Buddha vždy 9 měsíců chodil a šířil učení, v období dešťů meditoval
   • Buddha odmítal označení jako bůh nebo zázraky
   • směry:
    • kolem roku 1000 se vydělují dva směry
    • hlavní:
     1. MAHAJÁNA = velká cesta
      • směr, který Buddhu považuje za boha a uctívá jej
     2. HÍNAJÁNA (THEREVÉDA)= malá cesta, theraváda
      • někdy označováno jako náboženství bez boha (ateistické), životní filosofie
      • kopíruje původní buddhismus a Buddhu považují za podavatele zkušeností (učitele)
      • nejvíce rozšířeno v Thajsku a Barmě
     3. TANTRAJÁNA (TANTRAISMUS)= lámaismus
      • mísí se s původním tibetským náboženstvím
      • rozšířené v Tibetu
      • náboženský buddhismus
     4. ZEN = zenový buddhismus (= fil. buddhismu)
      • „Hleď přímo do duše, pochop její povahu a sám se staň osvíceným Buddhou, ponoř se do nitra“
      • rozšiřuje se v posledním desetiletí na západ (př. Richard Gere)
      • tvrdí, že každý může dojít probuzení skrze poznání vlastní duše
      • provádí společné modlitby i meditace
    • Buddhismus je tolerantní náboženství, jehož myšlenky nebyly prosazované krvavými válkami
    • vychází z véd, které nekopíruje a volí střední cestu
    • Hínajána a Zen rozvíjí myšlení, logiku
  • džinismus

   • vznikl o něco dříve než buddhismus
   • zakladatelem MAHAVÍRA (= velký hrdina, vykupitel, stavitel mostů)
   • pocházel z védské sekty (povolena sebevražda vyhladověním)  neztotožňoval se s ní, proto hledal jinou cestu
   • zastává názor, že celý svět se vyvíjí v neustálých cyklech (období rozvoje a sestupu)
   • tvrdí, že lidé v období sestupu jdou v řece bloudění → stavitel mostů přes řeku postaví mosty a umožní opětovný rozvoj (70 let)
   • podstatou je DŽIVA = čistá duše, která je není ničím poskvrněna
   • v průběhu života je poskvrněna ADŽIVOU (= vše hmotné a všechny hříchy)
   • cílem života je žít tak, aby Dživa zůstala čistá, KARMA
   • cílem je očištění dživa od adživa -» zbavení se všeho hmotného v životě
   • etika:
    1. Neubližuj a nezabíjej nic živého (= učení o AHIMSA) -» vede k extrémnímu chování jako roušky, zametání cestiček a cezení pitné vody
    2. Neber, co ti nedávají
    3. Nemluv nepravdu
    4. Zbav se všeho majetku
    5. Zřekni se jakýchkoliv rozkoší
   • směry
    1. vzduchem oděni - jdou v askezi do úplného extrému a zbavují se šatstva
    2. bíle oděni
     • nosí bílá roucha
     • zastánce Gándhí

Hodnocení referátu Nejstarší filozofická učení - Indie

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. červenec 2017
  2 024×
  1360 slov

Komentáře k referátu Nejstarší filozofická učení - Indie