ISO OSI - model

ISO OSI - model

· Fyzická vrstva. Fyzická vrstva popisuje elektrické či optické signály používané při komunikaci mezi počítači. Na fyzické vrstvě je vytvořen tzv. fyzický okruh. Na fyzický okruh mezi dva počítače bývají často vkládána další zařízení, např. modemy, které modulují signál na telefonní vedení atp.

· Linková vrstva. Linková vrstva zajišťuje v případě sériových linek výměnu dat mezi sousedními počítači a v případě lokálních sítí výměnu dat v rámci lokální sítě.

Obr. 1.4 Linkový rámec
Základní jednotkou pro přenos dat je na linkové vrstvě datový rámec (viz obr. 1.4). Datový rámec se skládá ze záhlaví (header), přenášených dat (Payload) a zápatí (trailer). Datový rámec nese v záhlaví linkovou adresu příjemce, linkovou adresu odesilatele a další řídící informace. V zápatí nese mj. obvykle kontrolní součet z přenášených dat. Pomocí něhož lze zjistit, zda-li nedošlo při přenosu k porušení dat. V přenášených datech je pak zpravidla nesen paket síťové vrstvy. )


Obr. 1.5 Komunikace na linkové vrstvě
Z obr. 1.5 je vidět, že na fyzické vrstvě mohou být pro každý konec spojení použity jiné protokoly.

· Síťová vrstva. Síťová vrstva zabezpečuje přenos dat mezi vzdálenými počítači WAN. Základní jednotkou přenosu je síťový paket, který se balí do datového rámce.

Obr. 1.6 Síťový paket a jeho vkládání (encapsulation) do linkového rámce
V rozsáhlých sítích (WAN) mezi počítači leží zpravidla jeden nebo více směrovačů. Mezi sousedními směrovači je na linkové vrstvě vždy přímé spojení. Směrovač vybalí síťový paket z datového rámce (jednoho linkového protokolu) a před odesláním do jiné linky jej opět zabalí do jiného datového rámce (obecně jiného linkového protokolu).

Obr. 1.7 Komunikace na síťové vrstvě
Na síťové vrstvě je jednoznačně v celé WAN adresováno síťové rozhraní. Síťovým rozhraním může být např. karta pro Ethernet.
Transportní vrstva.

Obr. 1.8 Spojení na transportní vrstvě. Mezi dvěma počítači může být několik transportních spojení současně, jedno např. pro virtuální terminál a druhé pro elektronickou poštu. Aplikace jsou jednoznačně adresovány v rámci jednoho počítače. Jednotkou přenosu je transportní paket, který se opět skládá ze záhlaví a datové části. Transportní paket se přenáší v datové části síťového paketu.

Obr. 1.9 Spojení na transportní vrstvě

· Relační vrstva. Relační vrstva zabezpečuje výměnu dat mezi aplikacemi, tj. provádí body opakování (checkpoint), synchronizaci transakcí (commit), korektní uzavírání souborů atd. Dobře představitelnou relací je např. sdílení síťového disku. Disk může být sdílen po určitou dobu, avšak pracuje se s ním jen zřídka. Vždy, když je např. třeba pracovat se souborem na síťovém disku, tak se naváže na dobu od otevření souboru až po jeho uzavření spojení na transportní vrstvě. Avšak relace na relační vrstvě existuje po celou dobu sdílení disku.

· Prezentační vrstva. Prezentační vrstva je zodpovědná za reprezentaci a zabezpečení dat. Reprezentace dat může být na různých počítačích různá. Např. se jedná o problém zda-li je nejvyšší bit v bajtu zcela vlevo nebo vpravo atp. Zabezpečením se rozumí šifrování, zabezpečení integrity dat, digitální podepisování atd.

· Aplikační vrstva. Aplikační vrstva předepisuje v jakém formátu a jak mají být data přebírána/předávána od aplikačních programů. Např. protokol Virtuální terminál popisuje jak mají být data formátována, ale i dialog mezi oběma konci spojení.

Obr. 1.10 Některé protokoly z rodiny protokolů ISO OSI

Hodnocení referátu ISO OSI - model

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  17. leden 2008
  7 528×
  524 slov

Komentáře k referátu ISO OSI - model