Antická literatura

Orientální literatura

1) Literatura předního východu
- sumerská, akkadská literatura (Mezopotámie)
- tato literatura vzniká ve 4. tis. př. n. l.
- v této oblasti se vyvinulo tzv. klínové písmo a psalo se na hliněné destičky
- nejznámějším dílem je Epos o Gilgamešovi (hlavním hrdinou je král, který hledá tajemství věčného života a řeší nejzákladnější problémy života)

- staroegyptská literatura
- tato literatura má své počátky ve 4. tis. př. n. l.
- v této oblasti se vyvinulo písmo hieroglyfické, které se nanášelo na papyrus
- mezi nejvýznačnější díla patří milostné písně (oslava života faraónů) a Achmatův hymnus na slunce

- hebrejská literatura
- vzniká v 1. tis. př. n. l.
- hebrejská literatura tvoří spojovník mezi evropskou a orientální literaturou
- nejvýznamnějším dílem hebrejské literatury je Starý zákon - bible

2) indická literatura
- vzniká ve 2. tis. př. n. l.
- píšou se posvátné knihy - Védy, dále zde vznikají indické eposy jako např. Ramájáma

3) perská literatura
- vzniká v 7. století př. n. l.
- v této oblasti je sepsána sbírka náboženských textů - Avesta

4) čínská literatura
- čínské písmo se stalo základem pro písma východo asijských národů
- vzniknul zde soubor čínských básní - Kniha písní - autorem je Konfucius

Antická literatura

- do této oblasti literatury spadá literatura starověkého Řecka a Říma

1) Řecká literatura
- řecká literatura se dělí do tří základních období
- archaické, atické a helénistické

a) Období archaické (do 6. st. př. n. l.)
- nejstarší literární díla vznikala na území Malé Asie
- nejvíce se tvořila epická díla
- nejvýznačnějším autorem této doby byl Homér a lidé okolo něho
- napsal eposy Ilias a Odyssea - vznikla v 8. století př. n. l.
- tématem těchto eposů byla trojská válka - hlavními postavami jsou Odysseus, Achilleus a Hektor

- dále se tvořila díla lyrická
- elegie - je to píseň s doprovodem píšťaly - autorem byl Archiloschos
- milostná píseň - autorem byl Anakreon
- monodická lyrika - pro sólový zpěv s doprovodem lyry - autorkou byla Sapfó
- sborová lyrika - ódy a oslava osob - autorem byl Pinandros
- epigram - původně oslavný verš, např. nápis na pomníku, pak satiricky útočná báseň - autory byli Simónidés a Ión
- bajka - vyjadřuje lidovou moudrost - autorem byl Aisópos (Ezop)

b) Období attické (od 5. do 4. st. př. n. l.)
- je to vrchol řecké demokracie a období největšího rozmachu Athén
- v této době vzniklo řecké drama - vyvinulo s z obřadních her na oslavu boha Dionýsa - nejprve jeden herec doprovázený sborem, později 2 až 3 herci

- tvořily se hry tragické i komické
- tragédie
- Aischilos
- Oresteia (Orestes je povinen pomstít smrt otce, Agamemnona, to znamená zabít svou matku, která ho zavraždila)

- Sofoklés
- Antigona (Antigona plní mravní příkaz a pohřbí svého bratra Polyneika, přestože je to výslovně zakázáno a je odsouzena ke kruté smrti)
- Král Oidipus (hlavní hrdina je trestán za vinu, že nevědomky zavraždil svého otce a oženil se svou matkou)

- Euripidés
- zaujímá kritický postoj k mýtu a tvoří na téma lásky a psychologie ženy
- Médea a Elektra

- Znaky antické tragédie
- čerpá z mytologie
- hrdinové jsou odvážní a stateční nebo krutí a samolibí
- jsou tvořeny ve veršované podobě
- jednota času, děje a místa
- děj se nečlení na dějství
- spojení zpěvu, tance a mluveného slova

- Komedie
- Aristofanés
- Jezdci, Lysistraté, Achraňané, Mír, Žáby
- v těchto hrách se řeší aktuální politické otázky, názory apod.

- Znaky antické komedie
- zesměšňuje jevy života a mají šťastný a smírný konec
- útok na politické poměry a soudobou morálku
- nevázaný žert
- hovor

- Historická próza
- Herodotos - otec historie - Řecko-perské války
- Thukididés - kritika věrohodnosti pramenů - Peloponéské války

- Řečnictví
- Ísokratés, Démosthenés

- Filosofická próza
- Platón - Ústava
- Aristotelés - Poetika, Rétorika

c) Období helénistické (od 4. do 1. století př. n. l. -dobytí Řecka Alexandrem Makedonským)
- je to období kdy se řecká kultura šířila do celého světa prostřednictvím dobytých území Alexandrem Makedonským
- je zde velký rozvoj exaktních věd (Archimédes, Euklidés atd.)
- vzniká tzv. "nová komedie" - autorem je Menandros
- vzniká dobrodružný román

2) Římská literatura
- i římská literatura se dělí do čtyř období - staré, vrcholné, stříbrné věk a období úpadku
- jazykem je latina a je zde patrný vliv řecké kultury

a) Období staré (ve 3. st. př. n. l.)
- v tomto období vznikají hlavně komedie
- Titus Maccius Plautus
- Komedie o hrnci (komedie o lakomci - později vliv na Moliéra), Pseudolus (o vychytralém otroku)
- Marcus Porcius Cató
- O zemědělství (nejstarší latinsky psané dílo, které se dochovalo)

b) Období vrcholné - tzv. zlatý věk (1. st. př. n. l. a počátek letopočtu)
- rozvíjí se řečnictví
- Marcus Tullius Cicero (politické řeči a dopisy)

- dále pak paměti - memoáry
- Gaius Julius Caesar
- Zápisky o válce galské

- v neposlední řadě taky lyrika
- Gaius Valerius Catullus (tvořil milostnou poezii)

- autoři z období Oktaviana Augusta
- Publius Vergilius Maro
- Aeneis (na oslavu císařského rodu - hlavní postavou je Aeneus, který po dobytí Tróje a po dlouhém bloudění přistál v Itálii a stal se praotcem Augustova rodu)

- Publius Ovidius Naso
- Umění milovati (milostná poezie)
- Proměny (Metamorfózy) - 250 řeckých a římských bájí s motivem proměny

c) Stříbrný věk (1. st. n. l. - období císařské)
- vzniká satira
- Martialis - Epigramy
- Petronius - Satirikon (satirický román)
- dále filosofie
- Seneca - o duševním klidu
- v neposlední řadě historie
- Tacius - Letopisy, Historie

d) Období úpadku (2. st. n. l.)
- Marcus Aurelius
- Hovory k sobě (toto dílo vzniklo na slovensku)

Hodnocení referátu Antická literatura

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  24. únor 2008
  16 594×
  826 slov

Komentáře k referátu Antická literatura

Andrea
Super článek, díky moc za pomoc