Gotická literatura

Doba posledních Přemyslovců

Začíná mocenský rozmach Českých zemí. 1212 – Zlatá bula sicilská konečně přiznává českému panovníkovi dědičný titul krále. Říše Přemysla Otakara II. sahal až k Jaderskému moři. 1306 – zavražděním krále Václava III. v Olomouci vymírá rod po meči.

Legendy
VITA MAIOR – veršovaná legenda o sv.Prokopu, ZLAT8 LEGENDA – próza.
Lyrika
OSTROVSKÁ PÍSENˇ , KUNHUTINA MODLITBA, SPOR DUŠE S TĚLEM.

Ostrovská píseň
Slovo do světa stvořenie v božství schováno,
jež pro Evino zhřešenie na svět posláno.
Dievče dřéve porozenie jest zvestováno,
z Davidova pokolenie Božsky vzchováno.
Ot něhože naše krščenie nazváno,
pro drahé naše spasenie Židom prodáno.
I pro naše vykúpenie na smrt prodáno,
jehož nám slavné vzkřiešenie vesele dáno.

ALEXANDREIS
- epos o válečném tažení Alexandra Velikého, ve kterém si podrobuje země. Nakonec je v Babylóně otráven. Epos má vysokou uměleckou hodnotu. Česky

Kroniky
ZBRASLAVSKÁ KRONIKA- klášterní kronika o událostech za vlády Václava II.
DALIMILOVA KRONIKA – kronika popisuje události od potopy světa do roku 1314. Autor je neznámý. Čerpal z Kosmovy kroniky, z legend, vyprávění a z vlastních

Lucemburkové

Po čtyřletém období svárů o trůn nastupuje roku 1310 vládu Jan Lucemburský s manželkou eliškou.
1316 se narodil Václav, pozdější císař Karel IV.. Za jeho vlády stát všeobecně rozkvétá.
1344 je povýšeno pražské biskupství na arcibiskupství.
1348 založena pražská univerzita a Nové Město. Praha se stává největší metropolí Evropy. Karel zve do Prahy přední umělce a dává postavit nový hrad nad Vltavou. Sám navrhuje plány pro stavbu Nového Města, poskytuje daňové úlevy pro měšťany, kteří by zde chtěli žít. Blízko Prahy nechává postavit hrad Karlštejn jako pokladnici pro korunovační klenoty ( říšské i české ). Na Karlštejně působí mistr Theodorik – tvoří výzdobu kaple sv.Kříže. Na návštěvu do Prahy si Karel pozval i italského básníka Petrarku.
1378 Karel umírá na zápal plic. V této době se do popředí začínají dostávat měšťané.
V literatuře je výrazné postavení verše.

Karel IV.
VITA CAROLI
- životopis Karla IV., latinsky
ZLATÁ BULA KARLA IV.
- říšský zákoník, vydán 1356 do zániku říše 1806
MAJESTAS CAROLINA
- Karlův zákoník pro Čechy – šlechta ho odmítla, Karel musel říci, že nešťastnou náhodou shořel

LEGENDA O SV.PROKOPU
LEGENDA O SV.KATEŘINĚ ( oblíbená světice Karlova)
TRISTAN A IZOLDA
TROJANSKÁ KRONIKA

Světská lyrika
DŘEVO SE LISTEM ODIEVÁ
Dřěvi sě listem odievá
slavíček v keřku spievá.
Máji, žaluji tobě
a méče srdce ve mdlobě.
Zvolil jsem sobě milú,
ta tře mé srdce pilú.
Pila hřrže, ach bolí,
a tvójť budu, kdeť sem koli.
Srdéčko, divím sě tobě, j
že nechceš dbáci o sobě.
Tvá radost, veselé hyne
pro tu bejez jmene
Sociální satiry a kritika společnosti
PÍSENˇ VESELÉ CHUDINY
PODKONÍ A ŽÁK – spor studenta a podkoního o tom, kdo se má lépe.
HRADECKÝ RUKOPIS – autoři neznámí, kritika světských i církevních nedostatků, obraz měšťanského života
DESATERO KÁZANIE BOŽIE – veršované kázání, útok na hříšníky.
SATIRY O ŘEMESLNÍCÍCH A KONŠELÍCH – kritika nepoctivosti a okrádání.
O LIŠCE A DŽBÁNU – bajka, veršované exemplum.
NOVÁ RADA – autor Smil Flaška z Pardubic, alegorie, zvířata radí lvovi, jak se má chovat: lev=král, zvířata=šlechta.

Jan z Jenštejna
O PRAVÉM ŠLECHTICTVÍ – traktát, vyslovuje pozoruhodné, demokratické názory, že všichni lidé jsou si rovni, latinsky.

Divadlo

Staročeské dramatické básnictví je náboženského původu a sahá svými začátky do konce 12.století.
Zejména v klášteře u sv.Jiří se dramatizovaly latinské texty evangelií. Tyto části zpívali kněží, ale postupem doby si brali na pomoc laiky.
Postupně s k tomu také přidaly komické scénky v národním jazyce. Proto církev výstupy vykázala z kostelů na veřejné prostranství.

MASTIČKÁŘ
- divadelní hra, 3 Marie jdou nakupovat masti, aby mohly nabalzámovat Kristovo tělo, nákup těchto mastí rozvádí hra do podrobností, hlavním tématem je výsměch pochybnému léčení středověkých šarlatánů
HRA VESELÉ MAGDALÉNY
- zesměšňuje náboženská témata ( Magdaléna je představena jako prostitutka ), obsahuje lidové písně a je velice dobře zpracovaná jako divadelní hra
O KROSTOVU ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
- nezaujímá příliš uctivý postoj k náboženství

 

Literatura předhusitská a husitská

Vzrůstá kritika církve ( mravní život, prodej odpustků, papež, bohatství ).
V literatuře mizí duchovní a rytířská epika, drama, světská lyrika, naopak do popředí se dostává satira ( kritika ), duchovní píseň, traktát, kronika, kázání. Počešťování literatury.

PŘEDCHŮDCI HUSOVI
Matěj z Janova, Jan Milíč z Kroměříže

Tomáš Štítný ze Štítného
- laik, zeman, píše česky
KNÍŽKY ŠESTERY O OBECNÝCH VĚCECH KŘESTˇANSKÝCH
- rozpravy o zásadách křesťanského života
ŘEČI BESEDNÍ
- náročnější náboženské a filozofické otázky, např.o Bohu a stvoření světa
ŘEČI NEDĚLNÍ
- náročnější náboženské a filozofické otázky, např.o Bohu a stvoření světa
ŘEČI NEDĚLNÍ A SVÁTEČNÍ
- výklady částí evangelia, píše věcně, srozumitelně a tak zpřístupňuje vzdělanost širšímu okruhu čtenářů

Jan Hus
- narodil se v Husinci v chudé rodině. Studoval v Praze, získal titul mistra, byl vysvěcen na kněze, později se stal rektorem. Kázal v kapli Betlémské, zasloužil se o vydání Dekretu kutnohorského. Obhajoval názory Johna Vicliffa. Za svoji kritiku byl vypovězen z Prahy.
- Působil na Krakovci a Kozím Hrádku. Zabýval se češtinou, zavedl nový pravopis s diakritikou.
- Urychlil vyvrcholení odporu proti církvi. Snažil se odhalit příčiny společenských nedostatků.
- Zemřel v Kostnici 6.7.1415
DE ECCLESIA ( O CÍRKVI )
- latinsky, popírá papežovo postavení: hlavou církve je Kristus a příslušník ten, který nemá hřích. Je-li papež hříšný, pak se nemusí poslouchat. Opírá se o Vicliffovi názory..
VÝKLAD VIERY, DESATERA A PÁTEŘE
- výklad modliteb: Viery = Věřím v Boha, Desatera = přikázání a Páteře = Otče náš
- nevyhýbá se kritice společnosti, ani kritice sebe sama
- vyzývá všechny lidi, aby dbali na čistotu mateřského jazyka
KNÍŽKY O SVATOKUPECTVÍ
- kritika církve + doklady ze života ( poplatky, úplatky )

Tyto sem kniežky napsal, věda, že ani chvály, ani milosti, ani úžitka tělesného od kněží lakomých i od druhých světských neobdržím…. A potká-li mě jich hanění aneb trápenie, to sem před sě položil, že lépe jest pro pravdu smerť trpěti, než pro pochlebenství časnú odplatu vzieti.

POSTILA
- výklad částí evangelia formou kázání nebo traktátu, obraz doby a života lidí
DCERKA
- o správném životě žen a dívek
LISTY
- promluva ke čtenáři formou kázání
O PRAVOPISE ČESKÉM
- zavedl pravopis diakritický, odstranil archaismy a germanismy

Jeroným Pražský – upálen o rok později než Hus, protože ho obhajoval.
Jan Viclef – profesor oxfordské univerzity, dokázal, že církev se odchýlila od původního učení.
Jan Želivský – kněz, kázal u PM Sněžné, vůdce v Praze
Husitská literatura

JISTEBNICKÝ KANCIONÁL
- obsahuje husitské chorály, Ktož sú boží bojovníci, Povstaň, povstaň veliké město pražské a další.

Ktož jsú boží bojovníci
a zákona jeho,
prostež od Boha pomoci
a úfajte v něho,
že konečně vždycky s ním svítězíte.
Nepřátel se nelekajte,
na mnežstvie nehleďte,
pána svého v srdce mějte,
proň a s ním bojujte
a před nepřáteli neutiekajte!

ROUDNICKÝ KODEX
- písně
ŽIŽKŮV VOJENSKÝ ŘÁD
- přijat v německém Brodě roku 1423.
BUDYŠINSKÝ RUKOPIS
- Žaloba Koruny české, Porok Koruny české – porok = soudní pře. Obrací se proti Zikmundovi a proti pánům, kteří si jej zvolili za krále bez souhlasu Prahy.
- Hádání Prahy s Kutnou Horou – Praha ( krásná žena ) = husitství, Kutná Hora ( nevzhledná stařena ) = církev a koncil, báseň měla získat nerozhodné na husitskou starnu.

Petr Chelčický
- zeman, samouk, kritik společnosti. Byl svědkem Husova působení, znal spisy Štítného. Obhajoval pasivitu, pokoru, chudobu, odmítal potřebu vyššího vzdělání i instituci státu. Roku 1457 vznikla na základě Chelčického myšlenek Jednota bratrská, která byly kritizována od husitů i katolíků
O TROJÍM LIDU
- traktát, odmítá dělení lidu na 3 stavy ( kněžský, rytířský a poddanský )
SIETˇ VIERY PRAVÉ
- spravedlivou společnost tvoří jen lidé tělesně pracující. Sietí viery rozumí Chelčický církev a křesťanskou víru. Jejím úkolem je zachraňovat věřící a pomáhat jim k spasení. Největšími hříšníky, kteří poškozují tuto síť, jsou podle Chelčického dvě velryby: Světský panovník a papež. V díle se zamýšlí nad světskou mocí a státem, kritizuje feudální společnost a ukazuje, jak by měla vypadat ideální církev.
POSTILA
- kázání, kritika církve i šlechty
O BOJI DUCHOVNÍM
- odmítl i spravedlivou válku a připustil jen odpor proti ďáblu.

Humanismus a renesance

V 70.letech 15.století se v Čechách objevuje nový myšlenkový proud – humanismus. Náznaky již za vlády Karla IV. – přátelství s Petrarkou, plný rozvoj v 15.-16.století v souvislosti s reformačním hnutím. V české literatuře má dvě větve : latinskou a českou.

Hodnocení referátu Gotická literatura

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  18. říjen 2007
  12 697×
  1303 slov

Komentáře k referátu Gotická literatura