Pobělohorská literatura (30“ 17.st. – 70“ 18. st.)

· 8.11. 1620 – Bitva na Bílé Hoře
· 21.6.1621 – popraveno 27 českých pánů, účastníci povstání vypovězeni, zabaven majetek
· Obnovené zřízení zemské pro Čechy 1627, pro Moravu 1628 (Habsburci dědičně vládci, jediné náb. katolictví, zrovnoprávnění němčiny s češtinou)
· nekatolíci z vyšších vrstev opouštějí zemi
· úbytek čtenářstva
· měšťanstvo se poněmčuje => nositelem národní kultury se stává lid
· rozrůstá se latinské písemnictví
· čeští emigranti – velká literární aktivita
· lidová a pololidová česká tvorba – spojení s dobou minulou

1. exulantská literatura ( 30” – 60” 17.století)

Většina emigrovala do Polska (čeští bratři), Maďarska (ultrakvisté), Německa a Slovenska (luteráni).
Pavel Stránský ze Zap Na nedbalého Čecha učiněný okřik – proti germanizaci
O státě českém – obraz státu před Bílou Horou (mravy, církev, soudy)
Pavel Skála ze Zhoře Historie církevní – církev od apoštolských dob do r. 1623. Věrohodně
o událostech před a po bílé Hoře
- oba emigrovali do Německa

Jiří Třanovský Písně duchovní staré i nové – kancionál, emigroval na Slovensko

Jan Amos Komenský (28.3. 1592 – 15.11. 1670)
- největší osobnost českého písemnictví tehdejší doby. V 16 absolvoval bratrskou školu v Přerově, pak studoval v zahraničí teologii (Herborn, Heidelberg). Po návratu domů, učitel na bratrské škole v Přerově, pak knězem JB ve Fulneku, později i biskupem. Na svém útěku postupně žil v Polsku (Lešno), Švédsku, Anglii, Německu, Uhrách, Nizozemí – zde v Amsterodamu umírá (hrob v Naardenu).

Divadlo světa – chtěl vytvořit 28dílný encyklopedický spis – nedokončen, většina shořela v Lešně
Poklad jazyka českého – česko-latinský slovník – 44 let prací, shořel v Lešně

Spisy nábožensko-filozofické
Listové do nebe – alegorická obžaloba feudálního řádu – 5 fiktivních dopisů, které tvoří dialog chudých a bohatých s Kristem

Truchlivý – alegorický spor mezi Truchlivým (Komenský) a zosobněnou Vírou, Rozumem a Kristem

Labyrint světa a ráj srdce – 1 z nejlepších spisů. Alegorická skladba – vize světa plného rozporu (LABYRINT). Vypravěč- poutník (Komenský) se vydal do světa, aby si vybral nejvhodnější životní povolání. Jako průvodci se k němu přidávají Všezvěd Všudybud (představující lidskou zvídavost) a Mámení (nedokonalost lidského poznání). Ti mu na nos nasadí brýle Mámení, jimiž vidí všechno růžovější. Poutník prochází se svými průvodci městem (symbol světa), rozděleném na ulice (symbol jednotlivých stavů). Nad městem se vypíná zámek Moudrosti a hrad fortuny. Díky špatně nasazeným brýlím však poutník vidí skutečný stav věcí (podvody, přetvářky, peníze) a nedá se přesvědčit ani svést k názoru, že svět je dobrý a dokonalý. V druhé části, RÁJI SRDCE, se Komenský zachraňuje návratem do vlastního srdce, kam jej zavolal sám Bůh. Za jedinou možnou blaženost na světě tedy pokládá odevzdanost do Boží vůle

Hlubina bezpečnosti – navazuje na Ráj srdce – bezpečnost nachází v Bohu

Kšaft umírající matky jednoty bratrské – (po Vestfálském míru) alegorizovaná Matka JB odkazuje svému synu (národu) různé ideály. Chtěl posílit příslušníky své církve, odsouzené k zániku. Je přesvědčen, že jednota dohrála svou historickou úlohu, ale zároveň pevně věří, že dědicem jejího odkazu (snahy o pravdivé vzdělání) se stane celý národ.
Vestfálský mír- 1648 – podepsán ve Vestfálsku (Munster, Osnabruck), znamenal konec 30-ti leté války a znamenal konec habsburským snahám o vytvoření hegemonie v Evropě.

Spisy pedagogické a didaktické
Po odchodu do Lešna 1628, zde zvolen biskupem a písařem JB. V této době i spisy pansofické.

Didactica magna- vycházel z české verze Didaktika aneb umění umělého vyučování. Všeobecné zásady vyučování (výuka v mateřském jazyce, zdarma přístupné všem, učení pro praxi, tělesný i myšlenkový výcvik, názorné příklady, proti tělesným trestům).
Stupně škol:
- mateřská (do 6 let)
- obecná (6 - 12)
- latinská – gymnázium (6 – 18)
- vysoká (18 – 24)
Po vysoké škole má člověk pokračovat ve vzdělávání – cestování, ověřování teorie praxí.

Informatorium školy mateřské – příručka pro matky, jak vyučovat děti do 6 let.
Brána jazyků otevřená – učebnice latiny – poznání slov má být spojeno s poznáváním věcí
Škola hrou – 8 školních her
Orbis Pictus – ilustrovaná učebnice – názorná výuka cizích jazyků. Vychází z Brány jazyků (i u Školy hrou)

Spisy pansofické (vševědné)
- usiluje o pansofii, jejíž prostřednictvím by lidstvo došlo k panharmonii (všeobecná mravnost a světový mír)
Všeobecná porada o nápravě věcí lidských (Pansofiae diatyposis)
Cesta světla (Via lucis) – zahájil jím pansofické snahy.

2. oficiální litaratura

- latinská a německá pro zájmy vládnoucí vrstvy. Nástup protireformace – jezuité- školy, cenzura.
DUCHOVNÍ LYRIKA
pořízen překlad Bible (Svatováclavská Bible)
Bedřich Bridel jezuita, básník, prozaik, překladatel
Co Bůh? Člověk? – lyrická reflexívní báseň (meditativní)
Život svatého Ivana – epické dílo
Jesličky – sbírka vánočních písní – úcta k lidové poezii
Adam Václav Michna z Otradovic - autor tří kancionálů:
Česká mariánská muzika
Svatoroční muzika
Chtíc aby spal
Felix Kadlinský Zdoroslavíček v kratochvilném hájku postavený – sbírka duchovních písní

Hodnocení referátu Pobělohorská literatura (30“ 17.st. – 70“ 18. st.)

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  12. březen 2008
  3 320×
  715 slov

Komentáře k referátu Pobělohorská literatura (30“ 17.st. – 70“ 18. st.)