Vznik české moderny

-Česká moderna vzniká na konci 19. století.Je to v době,kdy probíhá národně politický zápas s vídeňskou vládou.Vzniká revoluční hnutí,kterého se účastní dělnictvo,pokroková inteligence,studentstvo.Od omladiny se odtrhává spolek Repeal,jehož součástí je Ivan Olbracht.Také se zde odehrávají četné protiněmecké manifestace,po protičeském výroku historika Theodora Mommsena. Lidé se také obávají rozmachu Německé říše. Hnutí Staročechů střídá Anarchismus a Racionalismus.Velký nárůst civilizace způsobuje zátěž na lidskou psychiku.Je zde i snaha o získání kolonií.I ostrá kritika soudobé morálky je zde viditelná.Také pesimismus přerůstá do katastrofálních rozměrů a tak se lidé uchylují k tajemnu,hledají význam v intuicích.Tato fakta se potom promítají do kultury a také do literatury.Jmanifest české moderny-otištěn v časopise Rozhledy a byl podepsán J.S.Macharem,F.K.Šaldou a redaktorem časopisu F.K. Krejčím.Dále z mladší generace byl podepsán A.Sovou,O.Březinou,V.Mrštíkem,J.K.Švejharem.Všichni chtěli svobodu vyjádření,snažili se o originální tvorbu.Někteří z nich se dostali do přímého konfliktu s politiky.Také je zde jistá návaznost na odkaz K.H.Borovského aj.Nerudu,kterého odsunuli ze stínu Hálka(označili ho za druhořadého básníka).Do této generace 90.let patří:
Josef Svatopluk Machar:
vystudoval v Praze,potom působil téměř 30 let jako úředník ve Vídni.Měl zde přátele,se kterými udržoval kontakt.Situaci zde sledoval s odstupem,a proto byl maximálně objektivní.Stává se mluvčím této generace.Ví,že se blíží politická změna,hodně si od ní slibuje.Zná se s Masarykem,ale nepohodli se.Nesdílí s ním názory na 1. republiku.
Pokud se nevyhovuje požadavkům této generace,uzavírají se do sebe.
Jeho dílo:Confiteor
3 části:1)Confiteor
2)Bez názvu
3)Třetí kniha lyriky
-dialog-básník,občan

další:Čtyři knihy sonetů
-pesimismus,pocit zbytečnosti

další dílo:Tristium Vindobra
-vídeňské žalozpěvy
-inspiruje se Ovidiovým dílem
-protichůdné pocity
-politická lyrika

další:Zde by měly kvést růže
-jeho první epické dílo
-je zde téma emancipace ženy

další dílo:MAGDALENA
-do hloubky propracované dílo
-ve 2 liniích
-1 linie:Máří Magdaleně odpouští Bůh její hříchy
-2.linie:prostitutce neodpouští společnost,je mnohem méně shovívavá

V další tvorbě se Machar inspiruje pesimismem doby.Utíká do minulosti a inspiruje se Hugovým dílem:Legenda věků.

 

Mezi jeho další díla patří:Svědomím věků

dále Golgata:zde se zamýšlí nad vznikem,rozvojem,ale také nad zneužíváním náboženství

dále:V záři helénského slunce-Oslavuje antiku

Jed z Judey-O zániku Antiky,jako vrcholu pohanství a o křesťanské uzurpaci

Pohanské plameny

Apoštolové

Roky a staletí

Krůčky dějin k napoleonským válkám

Kam to spěje?

-Macharovi je vyčítaná přehnaná kritika náboženství
-vnáší do literatury nový pohled na člověka,politiku

 

 

 

 

Antonín Sova

-pochází z učitelské rodiny z Pacova(jižní čechy)
-vystřídal několik úřednických profesí
-nakonec pracuje jako úředník v knihovně
-zde je v umělecké izolaci
-trpěl nervovou chorobou,a tak byl pro něj vyloučen styk s veřejností,jak by si přál
-začínal jako impresionista,popisoval svou rodnou krajinu-její jedinečnost,těžkopádnost,ticho
-když přichází na studia,má možnost konfrontace s velkoměstem,které ho děsí

jeho impresionistická díla:Květy intimních nálad
dále:Realistické sloky

Z mého kraje

Soucit a vzdor

 

-brojí proti všem společenským křivdám,objevují se u něj prvky kolektivismu
-z impresionisty se stává symbolistou

Zlomená duše
Vybouřené smutky
Údolí nového království
Dobrodružství odvahy
Zpěvy domova
Krvácející bratrství,Jasná vidění

 

-potom se zase vrací k přírodní lyrice a píše impresionistická díla
Drsná láska
Naděje a bolesti
Básníkovo jaro
Básně nesobeckého srdce

-píše i prózu:Toma bojar
Yvův román

-dále větší román:Pankrác Budecius,kantor
->o tom,jak se kantor a muzikant postaví před životní krizi a místo toho,aby se problémy
snažil vyřešit,rezignuje
-je to psychicky propracovaný příběh

 

Otokar Březina
Narodil se materiálně nezajištěný v rodině ševce.Narodil se pod jménem Václav Jebavý.Je to velký individualista.Vystudoval „reálku“ v Třebíči,potom vykonává osvětovou práci v Jaroměřicích,učí tam.Zatímco je izolovaný od centra,intenzivně umělecky roste.

Jeho prvotina byla velmi vyspělá:Tajemné dálky-inspirováno smrtí jeho matky.Z toho vznikla báseň se zvl. kompozicí:Moje matka
-v 1. a 3. oddílu básně je velká mysticistika

-Březina pokládá za nejdůležitější moment lids.života právě smrt,tvrdí,že lidé se svými činy snaží dospět k dokonalosti,předpokládá jakýsi řídící princip,ale nikdy se nezmiňuje o Bohu

-ve 2. pol. 19.stol. píše další díla:Svítání na Západě-zde používá oxymoron(slučuje neslučitelná spojení)
Větry od pólů-zde splývá minulo s budoucnem

2 podobné skladby:
Stavitelé chrámů,RucePíše i eseje-Rozbory aktuálních problémů umělecky pojato :Hudba pramenů
Skryté dějiny(nedokončeno)

 

Kromě manifestu české moderny existuje i skupina sdružená kolem Moderní revue:
zde tvůrci využívají dekadence

 

Jiří Karásek ze Lvovic
-společně s A. Procházkou založili Mod. Revue-dekadenční měsíčník,převažuje zde morbidně až cynicky uznávaný kult smrti-poezie i próza
-jinak napsal tento autor i díla:Hovory se smrtí Ostrov vyhnanců Gotická duše-v próze silně ovlivněn J.Zeyerem
Impresionisté a ironikové-eseje,studie

 

Karel Hlaváček
-dožil se velmi málo
-literárně i výtvarně nadán
-inspirován prokletými básníky
-jeho sbírky jsou čistě dekadentní-podobnost s Květy zla a Opilým korábem

jeho díla:Pozdě k ránu-silně negativistické,hraničí s abnormálem
Mstivá kantiléna-boj proti Španělům

-potom byla objevena jeho prvotina:Sonety-plná elánu,odhodlání

 

Hodnocení referátu Vznik české moderny

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  9. listopad 2007
  3 221×
  861 slov

Komentáře k referátu Vznik české moderny